Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Geldend van 04-01-2016 t/m 31-12-2016

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

De raad van de gemeente Renkum;

gezien het voorstel d.d. 25 november 2014

Gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit

Tot vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a.            het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b.            het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 • c.

  een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van gelden, goederen, enz., waarbij de opbrengst bestemd is voor een filantropisch doel of doel van godsdienstige, geestelijke of wereldbeschouwelijke aard.

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in alle onderdeel van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten worden verricht door vrijwilligers zoals deze is gedefinieerd in de nota vrijwilligersbeleid gemeente Renkum onder type A. Voor deze vrijstelling geldt een minimum van € 25,= en een maximum van €1.000.

  e.            het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 kan de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt worden als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders en de heffingsambtenaar kunnen voor bepaalde gevallen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2010’ van 16 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 1,8%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid treden de onderdelen 2.3.3.9 en 2.3.3.10 van de tarieventabel in werking op het tijdstip dat het voorstel van wet, houdende regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen), Kamerstukken II 2010/11, 32366, nr. 2, tot wet wordt verheven en in werking treedt, welk tijdstip tevens de datum van ingang van de heffing is.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2014.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben

Tarieventabel 2016, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het verrichten van een huwelijksbevestiging of de sluiting van een geregistreerd partnerschap voor zover die niet in gevolge een wettelijke bepaling voor kosteloze huwelijksvoltrekking c.q. registratie is aangewezen:

 

1.1.1

in het gemeentehuis te Oosterbeek:

 

1.1.1.1

op maandag en donderdag om 9.00 uur waarbij sprake is van geen ceremoniële handelingen met maximaal twee getuigen die daarbij nodig zijn.

gratis

1.1.1.2

op maandag en donderdag om 9.00 uur waarbij meer personen (maximaal 10 personen) aanwezig zijn met een standaard toespraak en andere ceremoniële handelingen .

€ 79,35

1.1.1.3

op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van 9.00 uur op maandag en donderdag)

€ 437,50

1.1.1.4

op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 545,00

1.1.1.5

buiten de genoemde tijden, indien daartoe ontheffing is verleend, worden de bovengenoemde tarieven verhoogd met

50%

1.1.1.6

Indien voor de huwelijksvoltrekking, huwelijksbevestiging of de sluiting van een geregistreerd partnerschap gebruik wordt gemaakt van de raadszaal in plaats van de trouwzaal, worden de hierboven genoemde tarieven verhoogd met een bedrag van

€ 93,10

1.1.2

Op een andere locatie dan het gemeentehuis:

 

1.1.2.1

Op maandag tot en met zaterdag

€ 330,00

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of duplicaat hiervan, in een luxe uitvoering

€ 35,90

1.1.3.2

een sierakte of sierbevestiging

€ 15,85

1.1.3.3

het kalligraferen van het trouwboekje

€ 19,05

1.1.3.4

het kalligraferen bijschrijven van een kind in het trouwboekje

€ 6,15

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

1.1.4.1

het gebruik van de vleugel in de trouwzaal

€ 25,40

1.1.4.2

het ter beschikking stellen van gemeenteambtenaren als getuigen bij een handeling als bedoeld in onderdeel 1.1, per ter beschikking gestelde ambtenaar

€  30,65

1.1.4.3

Het benoemen van een incidenteel gast ambtenaar burgerlijke stand voor huwelijken

€ 70,85

1.1.5

indien een reservering c.q. afspraak voor een huwelijksvoltrekking of partnerregistratie wordt geannuleerd, worden administratiekosten in rekening gebracht voor het bedrag van

€   30,65

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,85

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.3.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45

1.2.6.

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,80

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

tot verstrekking van een in de onderdelen 1.3.1 bedoeld document, indien de aanvrager reeds eerder een zelfde document werd verstrekt dat hij niet compleet kan overleggen, wordt het verschuldigde bedrag ingevolge de onderdelen 1.3.1 verhoogd met

€ 20,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 410,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.545,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€  2.498,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 10.230,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 16.890,00

1.4.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een selectie van personen aan de hand van een geautomatiseerde selectie in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), per selectie, voor ieder uitgeselecteerd persoon

€ 0,30

 

met een minimum van totaal

€  250,00

1.4.2.3.1

Tot het verkrijgen van een complex overzicht met stand- of stroomstatistiek, waarbij geen persoonsgegevens worden verstrekt, per statistiek

€ 79,35

1.4.2.3.2

Tot het verkrijgen van een eenvoudig overzicht met stand- of stroomstatistiek, waarbij geen persoonsgegevens worden verstrekt, per statistiek

Gratis

1.4.2.3.3

Tot het verkrijgen van een afschrift van het gemeentelijk statistisch jaaroverzicht (leeftijdsopbouw)

Gratis

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 9,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 410,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.545,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.498,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 10.230,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 16.890,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 22,85

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,30

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,85

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Vervallen.

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

meer dan 100 pagina’s

€  23,80

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,85

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 23,80

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,85

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Bestuursstukken zijn te raadplegen via internet. Deze stukken worden niet op papier verstrekt. Wel bestaat de mogelijkheid om deze stukken digitaal te verstrekken. Hiervoor worden geen leges geheven.

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€  0,60

1.8.1.1.2

in formaat A3

€  1,10

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

€  0,60

vermeerderd met €  0,50

 voor elke oppervlakte van formaat A4 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de oppervlakte van formaat A4 te boven gaat;

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€  9,50

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,30

1.9.2

tot het verkrijgen van een internationale attestatie de vita zijn

€ 12,80

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,50

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,85

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,60

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

N.v.t.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 19,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 19,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

N.v.t.

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Opgenomen in de verordening marktgelden 2011

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 19,00

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 19,00

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) indien deze niet gelijk met een evenementvergunning wordt behandeld

€ 19,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van toestemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

17.1.1

in geval van werkzaamheden van minder ingrijpende aard, met een werkvaklengte minder dan 25 meter, voor kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Renkum,

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van

€ 74,00

€ 2,00

17.1.2

 

 

 

 

17.1.3

in geval van werkzaamheden met een werkvaklengte groter of gelijk aan 25 meter voor het leggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Renkum, het afgeven van een instemmingsbesluit inbegrepen,

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van

Voor werkzaamheden als bedoeld in 14.6.2 met een werkvaklengte groter dan 500 meter, worden de in leges vermeerderd met een van bedrag

€ 296,25

€ 2,00

 

 

€ 221,70

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 19,00

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 40,20

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.18.3.1

aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

€ 40,95

1.18.3.2

vermeerderd voor een medische indicatie *)

€ 71,35

 

*) is prijspeil 2015 door de organisatie die deze medische keuringen uitvoert. Het te betalen bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en in januari gepubliceerd.

 

1.18.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 201,50

 

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

1.19.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,60

1.19.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,10

1.19.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 0,60

vermeerderd met € 0,50

 voor elke oppervlakte van formaat A4 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de oppervlakte van formaat A4 te boven gaat;

1.19.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

1.19.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 19,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Heffingsgrondslag:

 

 

De heffingsgrondslag is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden verschillende grondslagen gebruikt:

Tarief per bruto kubieke meter inhoud, zoals omschreven onder NEN 2580;Tarief per vierkante meter vloeroppervlakte, zoals omschreven onder NEN 2580 of, voor bouwwerken geen gebouw zijnde, de loodrecht geprojecteerde oppervlakte.

Vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijn artikel;

 

 

Indien de leges zijn berekend op basis van door de aanvrager onjuist aangeleverde gegevens, dan kan de te weinig geheven belasting worden nagevorderd.

 

2.1.1.2.1

Schetsplan:

 

 

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een bouwvergunning aan de hand van een schetsbouwplan of een bouwinitiatief met gebruikmaking van het formulier ‘aanvraag schetsplan’. De getoetste onderwerpen zijn bestemmingsplan en welstand.

 

2.1.1.2.2

Conceptaanvraag:

 

 

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een (omgevings)vergunning of ontheffing aan de hand van het nog niet ingediende aanvraagformulier.

 

2.1.1.3

Vooroverleg:

 

 

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een (omgevings)vergunning.

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 112,00

 

om beoordeling van een schetsplan of conceptaanvraag om een (omgevings)vergunning of ontheffing:

€ 112,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, minus de opgelegde leges voor vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag en schetsplan (maximaal éénmaal).

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief voor nieuwbouw of uitbreiding ongeacht de beslissing op de aanvraag, bepaald op basis van de functie en de omvang of kosten daarvan en aan de hand van de onderstaande tabel:

 

2.3.1.1.1

Woonfunctie:

voor de eerste 500 kubieke meter inhoud, per kubieke meter inhoud

€   9,95

 

voor de volgende 500 kubieke meter inhoud (van 501 – 1.000), per kubieke meter inhoud

€   8,20

 

voor de volgende 4.000 kubieke meter inhoud (van 1.001 – 5.000), per kubieke meter inhoud

€ 6,45

 

voor alle meerdere kubieke meters inhoud, per kubieke meter inhoud

€ 3,15

2.3.1.1.2

Bijeenkomst- en sportfunctie:

voor de eerste 500 kubieke meter inhoud, per kubieke meter inhoud

€ 7,55

 

voor de volgende 500 kubieke meter inhoud (van 501 – 1.000), per kubieke meter inhoud

€ 6,25

 

voor de volgende 4.000 kubieke meter inhoud (van 1.001 – 5.000), per kubieke meter inhoud

€ 4,95

 

voor alle meerdere kubieke meters inhoud, per kubieke meter inhoud

€ 2,45

2.3.1.1.3

Gezondheids-, kantoor-, onderwijs, winkel-, logies- en celfunctie:

voor de eerste 500 kubieke meter inhoud, per kubieke meter inhoud

€ 9,95

 

voor de volgende 500 kubieke meter inhoud (van 501 – 1.000), per kubieke meter inhoud

€ 8,20

 

voor de volgende 4.000 kubieke meter inhoud (van 1.001 – 5.000), per kubieke meter inhoud

€ 6,45

 

voor alle meerdere kubieke meters inhoud, per kubieke meter inhoud

€ 3,15

2.3.1.1.4

Industriefunctie:

Regulier:

 

 

voor de eerste 500 kubieke meter inhoud, per kubieke meter inhoud

€ 3,80

 

voor de volgende 500 kubieke meter inhoud (van 501 – 1.000), per kubieke meter inhoud

€ 3,05

 

voor de volgende 4.000 kubieke meter inhoud (van 1.001 – 5.000), per kubieke meter inhoud

€ 2,45

 

voor alle meerdere kubieke meters inhoud, per kubieke meter inhoud

€ 1,20

 

Licht: van de bouwsom (excl. BTW) met

2,5%

2.3.1.1.5

Overige (indien de leges niet conform artikel 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.4 kunnen worden bepaald):

van de bouwsom (excl. BTW) met

2,5%

2.3.1.2

voor de artikelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5 geldt een minimum van

€  180,00

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 55,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

15%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Met een minimum verhoging van

€ 158,70

 

Met een maximum verhoging van

€ 1.060,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Vervallen

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 127,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 426,00

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€  426,00

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleien afwijking), voor zover het functiewijzigingen naar wonen betreft (zoals genoemd in artikel 4, lid 9 van bijlage II van het Bor), een minimum bedrag van,

tenzij vooraf aan de aanvrager de door de gemeente te maken kosten voor het plan kenbaar zijn gemaakt, en beide partijen overeen zijn gekomen dat deze kosten 100% voor rekening van aanvrager zijn;

€ 1.270,00

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (grote buitenplanse afwijking) een minimum bedrag van, tenzij vooraf aan de aanvrager de door de gemeente te maken kosten voor het plan kenbaar zijn gemaakt, en beide partijen overeen zijn gekomen dat deze kosten 100% voor rekening van aanvrager zijn;

€ 1.270,00

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 433,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 869,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 869,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.300,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 433,00

2.3.3.9

Vervallen

 

2.3.3.10

Vervallen

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 269,00

2.3.5.2

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580):

 

 

tot en met 100 m2

van 101 t/m 500 m2

van 501 t/m 1.000 m2

van 1.001 t/m 2.000 m2

van 2.001 t/m 4.000 m2 

van 4.001 t/m 6.000 m2

meer dan 6.000 m2

€ 269,00

€ 146,00 plus € 1,23 per m2

€ 351,00 plus € 0,82 per m2

€ 561,00 plus € 0,61 per m2

€ 1.122,00 plus € 0,33 per m2

€ 1.960,00 plus € 0,12 per m2

€ 2.560,00 plus € 0,02 per m2

2.3.5.3

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor het tijdelijk gebruik hebben of houden van een inrichting voor een inrichting bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580):

 

 

tot en met 150 m2 

€ 55,00

 

van 151 m2 t/m 300 m2 

€ 110,60

 

van 301 m2 t/m 500 m2 

€ 149,50

 

meer dan 500 m2

€ 149,50

 

verhoogd met € 0,12 voor elke m2 boven de 500 m2

 

2.3.5.4

Overschrijven omgevingsvergunning brandveiligheid

 

 

Het tarief voor het overschrijven van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, op een andere naam zonder dat deze wordt gewijzigd bedraagt het tarief:

€ 84,55

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten (bouw-, sloop-, aanlegactiviteiten en functie wijziging)

 

2.3.6.1

vervallen

 

2.3.6.1.1

vervallen

 

2.3.6.1.2

vervallen

 

2.3.6.2

vervallen

 

2.3.6.3

Het tarief ter zake van het voorleggen van een omgevingsvergunning aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit, per adviserend commissie lid,

€ 142,35

 

met een maximum van 4 x € 139,00

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 89,60

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2015 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 37,00

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2 van de Bomenverordening gemeente Renkum 2009 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

Voor de eerste daarin genoemde boom

€ 32,85

2.3.10.2

Voor elke volgende boom

€ 13,70

2.3.10.3

Voor het vellen of doen vellen van een monumentale boom, waarvoor op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist

€ 65,70

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief het bedrag dat de Provincie Gelderland in rekening brengt, met een opslag van:

€ 317,50

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief het bedrag dat de Provincie Gelderland in rekening brengt, met een opslag van

€ 317,50

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief het bedrag dat de LNV in rekening brengt, met een opslag van:

€ 317,50

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 317,50

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 265,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 317,50

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, met een opslag van:

10%

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, met een opslag van:

10%

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 51,80

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 51,80

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies (bijvoorbeeld een deskundigenadvies in het kader van de beoordeling over mantelzorg) moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 100% van de door de gemeente te maken kosten, die blijken uit een vooraf aan de aanvrager bekend gemaakte begroting.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

Vervallen

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 317,50

Hoofdstuk 4 Vermindering/vrijstelling

 

Leges worden niet geheven voor:

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van gelden, goederen, enz., waarbij de opbrengst bestemd is voor een filantropisch doel of doel van godsdienstige, geestelijke of wereldbeschouwelijke aard.het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in alle onderdeel van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten worden verricht door vrijwilligers zoals deze is gedefinieerd in de nota vrijwilligersbeleid gemeente Renkum onder type A. Voor deze vrijstelling geldt een minimum van € 25,= en een maximum van €1.000.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30 %

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Vervallen

 

2.5.3.1

Vervallen

 

2.5.3.2

Vervallen

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 30,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 153,60

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

100% van de door de gemeente voor het plan te maken kosten, die blijken uit een vooraf aan de aanvrager bekend gemaakte begroting.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

100% van de door de gemeente voor het plan te maken kosten, die blijken uit een vooraf aan de aanvrager bekend gemaakte begroting.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking, handeling of advies

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking, handeling of advies:

€ 127,00

2.11

Overschrijven omgevingsvergunning

 

 

Het tarief voor het overschrijven van een omgevingsvergunning op een andere naam zonder dat deze wordt gewijzigd bedraagt het tarief:

€ 84,55

2.12

Niet-ontvankelijke aanvragen

 

 

Voor aanvragen voor omgevingsvergunningen die niet in behandeling genomen kunnen worden, bedraagt het tarief:

€ 89,60

2.13

Indien bij beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning blijkt dat de aangevraagde activiteit vergunningvrij kan worden uitgevoerd bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van deze aanvraag

€ 127,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€  268,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 19,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 19,00

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2009

€ 121,80

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2015 (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement voor ten hoogste een week

€ 19,00

3.2.1.2

een evenement voor langer dan een week tot ten hoogste een maand

€ 37,00

3.2.1.3

een evenement voor langer dan een maand tot ten hoogste een kwartaal

€ 75,00

3.2.1.4

een evenement voor langer dan een kwartaal tot ten hoogste een jaar

€ 125,00

3.2.1.5

een evenement voor langer dan een jaar

€ 250,00

3.2.1.6

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2015

€ 19,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2015, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 625,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 625,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2015:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 625,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 625,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 19,00

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

N.v.t.

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening Renkum

€ 267,00

3.6.2

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580):

 

 

tot en met 100 m2

van 101 t/m 500 m2

van 501 t/m 1.000 m2

van 1.001 t/m 2.000 m2

van 2.001 t/m 4.000 m2 

van 4.001 t/m 6.000 m2

meer dan 6.000 m2

€ 269,00

€ 146,00 plus € 1,23 per m2

€ 351,00 plus € 0,82 per m2

€ 561,00 plus € 0,61 per m2

€ 1.122,00 plus € 0,33 per m2

€ 1.960,00 plus € 0,12 per m2

€ 2.560,00 plus € 0,02 per m2

3.6.3

Overschrijven omgevingsvergunning brandveiligheid

 

 

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning op een andere naam zonder dat deze wordt gewijzigd bedraagt het tarief:

€ 82,70

Behorend bij raadsbesluit van 16 december 2015.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

 

de griffier,

 

 

de voorzitter,

 

 

mr. J.I.M. le Comte

 

drs. J.P. Gebben

Tarieventabel leges 2016