Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2024

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2024

Zaaknummer: Z23-094099

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening grafrechten Zorgvlied 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Beheerverordening Zorgvlied 2022:

 • a.

  gedenkpark: de gemeentelijke begraafplaats Zorgvlied en het bijbehorende crematorium aan de Amsteldijk 273, 1079 LL Amsterdam;

 • b.

  een particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overledenen of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een (kelder)graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van overledenen, ’t Lalibellum inbegrepen;

 • d.

  keldergraf: een particulier graf met een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven en begraven houden van een natuurlijk persoon en van levenloos geborenen;

 • f.

  dubbelgraf: twee enkele particuliere graven naast elkaar, die gelijktijdig worden uitgegeven en die toebehoren aan eenzelfde rechthebbende, met ieder hun eigen grafadministratie en waar plaatsing van één gezamenlijke grafbedekking is toegestaan;

 • g.

  ecologisch(urnen)graf: een onderhoudsvrij particulier (urnen)graf, waar als grafbedekking alleen de plaatsing van een boomschijf of zwerfkei is toegestaan;

 • h.

  urnengraf: een particulier urnengraf, kelderurnengraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  urnenplaats: een particuliere bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van asbussen in een object, urnen en kunstwerken daaronder begrepen;

 • j.

  gedenkplaats: een particuliere plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het zonder begrafenis of zonder asbestemming plaatsen van een gedenkteken om overledenen te gedenken;

 • k.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht of uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van asbussen;

 • l.

  asbus: een bus, een asbox daaronder begrepen, ter berging van as van een overledene;

 • m.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen of asboxen;

 • n.

  strooiveld: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: grafbeplanting of gedenkteken die op het graf, de gedenkplaats of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • p.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn of ander object ter nagedachtenis van een overledene;

 • q.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • r.

  managementteam: de ambtenaren die belast zijn met de exploitatie en de dagelijkse leiding van Zorgvlied;

 • s.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier (urnen-)graf of kelder, een particuliere urnennis, een particuliere urnenplaats of een particuliere gedenkplaats;

 • t.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of algemene urnennis is verleend;

 • u.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met toestemming van de rechthebbende de grafbedekking op een particulier graf in eigendom heeft of de belanghebbende van een algemeen graf die de grafbedekking geplaatst heeft;

 • v.

  belanghebbende: een verzamelnaam voor alle contactpersonen met een belang bij een graf of asbestemmingsplaats, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechthebbende;

 • w.

  aanvrager: de persoon of rechtspersoon die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer – opdracht geeft voor een crematie, begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing en hiervoor de betalingsplichtige is. Tevens de persoon of rechtspersoon die de uitgifte van een particulier of algemeen graf, urnennis, gedenkplaats of gedenkteken verzoekt en hiervoor de betalingsplichtige is;

 • x.

  wet: Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

 • y.

  grafrecht: het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of algemene urnennis en het uitsluitend recht op een particulier (kelder-)graf, urnengraf, urnennis, urnenplaats of gedenkplaats;

 • z.

  grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • aa.

  lijkbezorging: het lichaam van een overledene of doodgeborene laten begraven of cremeren of op een andere bij of krachtens de wet voorziene wijze;

 • ab.

  samenvoegen: het op verzoek van de rechthebbende samenvoegen van twee lagen in een graf tot op de onderste laag, bij graven met meerdere begraaflagen;

 • ac.

  ruimen: het verwijderen van de grafbedekking na afloop of na afstand van het grafrecht en in een latere fase van het volledige graf, waarbij de stoffelijke resten worden overgebracht naar een verzamelgraf of verdiept worden begraven;

 • ad.

  schudden: een vorm van ruiming van het graf waarbij de stoffelijke resten na afloop of na afstand van het grafrecht verdiept worden begraven, tot onder de onderste laag en waarbij het graf daarna weer opnieuw kan worden uitgegeven.

 • ae.

  verzamelgraf: een algemeen graf waar stoffelijke resten van geruimde graven worden bewaard.

 • af.

  gedenkplaatje: een plaatje ter bevestiging op een algemene herdenkingszuil of muur ter nagedachtenis aan een overledene wiens as verstrooid is of wiens stoffelijke resten zijn bijgezet in een verzamelgraf.

 • ag.

  Op aanvraag: Het bedrag wordt gespecificeerd voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, voor het gebruik van het Crematorion, het gedenkpark en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met het gedenkpark of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven op degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen jonger dan 24 weken die met de overleden moeder in 1 kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Het verplichte grafonderhoudsrecht en het vastrecht per jaar betreffende grafuitgiften van voor 1 januari 2022 worden geheven bij wege van een jaarlijkse belastingaanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor het jaarlijks te betalen onderhoud genoemde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

 • minder is dan € 10.000,- en

 • het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en

 • zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 2.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraaf- en grafrechten worden geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening grafrechten Zorgvlied 2023, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 november 2022, en eerdere verordeningen wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening grafrechten Zorgvlied 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2023.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens