Beleidsregels Speelautomatenhalvergunning 2023

Geldend van 23-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Speelautomatenhalvergunning 2023

De burgemeester besluit

 • 1.

  de Beleidsregels Speelautomatenhalvergunning Dijk en Waard 2023 vast te stellen.

 • 2.

  De Beleidsregels Speelautomatenhalvergunning 2013 in te trekken per inwerkingtreding van de Beleidsregels Speelautomatenhalvergunning 2023

Doel is nadere regels vast te stellen over de behandeling van vergunningaanvragen en de verlening van een vergunning op basis van de Speelautomatenhalverordening. Beschreven wordt de procedure waarlangs de burgemeester gebruik wil maken van zijn bevoegdheid, hoe ondernemers die een dergelijke vergunning willen verwerven daartoe blijk dienen te geven en de wijze waarop de burgemeester tot een beslissing komt.

Deze beleidsregels sluiten aan op de door de raad vastgestelde Beleidsnota Speelautomatenhal en Speelautomatenhalverordening. Waar gesproken wordt van 'de wet' wordt bedoeld de Wet op de kansspelen.

Beleidsregels bij behandeling van vergunningen

Op basis van artikel 3.2 van de Speelautomatenhalverordening (hierna te noemen 'de verordening') en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de navolgende beleidsregels gehanteerd:

Artikel 1 Wijze van indienen

Bij het indienen van een aanvraag worden de volgende regels in acht genomen:

 • a.

  De burgemeester maakt openbaar bekend dat een Exploitatievergunning beschikbaar komt.

 • b.

  De openbare kennisgeving vermeldt in elk geval de periode van indiening van aanvragen, de wijze van indiening en een verwijzing naar het onderhavige besluit, wat betreft de vergunningprocedure, de inhoudelijke beoordelingscriteria en de puntentelling,

 • c.

  De openbare kennisgeving wordt gepubliceerd via de reguliere communicatiekanalen van de gemeente.

 • d.

  Huidige houder van de betreffende Exploitatievergunning ontvangt de kennisgeving tevens schriftelijk op het adres van de vergunning.

 • e.

  Een aanvraag om een vergunning voor een speelautomatenhal dient in papieren vorm in enkelvoud te worden ingediend op een daartoe door de burgemeester vastgesteld aanvraagformulier.

  De aanvraag dient te worden gericht aan: De burgemeester van Dijk en Waard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

 • f.

  De aanvraag dient in een gesloten enveloppe te worden ingezonden. De aanvraag moet aangetekend worden verzonden.

 • g.

  Alleen een aanvraag die tijdig is ontvangen en die met inachtneming van deze beleidsregels is opgemaakt, wordt in behandeling genomen.

Artikel 2 Inhoudelijke beoordeling

De indieners en de beoogde bedrijfsleider worden uitgenodigd voor het geven van een mondelinge toelichting op hun plan van aanpak en visie op de samenwerking met de gemeente.

De beoordeling geschiedt door een beoordelingscommissie die naast de burgemeester, bestaat uitmedewerkers van de volgende afdelingen:

 • -

  Omgevingsvergunning

 • -

  Sociaal Ruimtelijke Ontwikkeling

 • -

  Welzijn Onderwijs en Cultuur

De ontvangen aanvragen worden door twee commissieleden beoordeeld op ontvankelijkheid, volledigheid en toelating tot de fase van inhoudelijke beoordeling. Van deze beoordeling wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Alle commissieleden ontvangen voor iedere ingediende aanvraag een beoordelingsformulier. De leden van de commissie noteren individueel hun bevindingen per aanvraag en per beoordelingscriterium. Deze individuele schriftelijke bevindingen worden verzameld en per aanvraag per criterium in een matrix gezet die in de beoordelingscommissie plenair wordt besproken.

In het geval een aanvraag (op onderdelen) onduidelijk is wat precies door aanvrager is bedoeld c.q. wordt beoogd, zal de beoordelingscommissie vragen hieromtrent aan de aanvragers te stellen.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat geen sprake is van een herkansing. Een verduidelijking veronderstelt dat de aanvraag inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de aanvrager zijn aanvraag uitsluitend op de gevraagde onderdelen nader concretiseert, zodat de beoordelingscommissie een duidelijker beeld heeft van hetgeen is ingediend.

Artikel 3 Beoordelingscriteria

 • 1.

  • a.

   De ontvankelijke en volledige aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. Op deze wijze wordt de beoordeling van de vergunningaanvragen inzichtelijk gemaakt.

  • b.

   Per criterium wordt als waardering tussen 0 en 10 toegekend. Een score van 0" (nul) op één of meer criteria leidt tot afwijzing van de aanvraag. De totaalscore wordt bepaald door de scores van de criteria op te tellen.

  • c.

   De minimaal te behalen totaalscore om in aanmerking te komen voor vergunningverlening is 48.

  • d.

   Als meerdere aanvragers bij de beoordeling een gelijke hoogste totaalscore hebben gekregen, zal de winnende aanvrager onder toezicht van een notaris door middel van een loting worden aangewezen.

  e.

  Beoordelingscriteria:

  Te behalen score:

  1.

  Gedegenheid van het ondernemingsplan......................

  0 - 10

  2.

  De mate waarin de aanvrager aannemelijk maakt dat de continuïteit van een gezonde en solide bedrijfsvoering gewaarborgd is, bijvoorbeeld aan de hand van eerder opgedane ervaringen........................

  0 - 10

  3.

  Visie op het concept van de speelautomatenhal...........

  0 - 10

  4.

  Visie op de samenwerking met de gemeente en andere instanties ......................................................

  0 - 10

  5.

  Plan van aanpak t.a.v.: toezicht op het beperken en voorkomen van gokverslaving

  0 - 10

  6.

  Plan van aanpak t.a.v.: wijze van controle van de leeftijdseis en Legitimatieplicht van de bezoekers ............................................

  0 - 10

  7.

  het voldoen aan de eisen van het lidmaatschap van VAN brancheorganisatie........................................................

  0 - 10

  8.

  Uitstraling op de omgeving:.passendheid van de inrichting en uitstraling van de speelautomatenhal bij de kwaliteit van het overige aanbod aan cultuur, horeca en vermaak in het Stadshart.......

  0 - 10

 • 2. Aanvrager dient bescheiden te overleggen waaruit blijkt op welke wijze invulling wordt gegeven aan de beoordelingscriteria in voorstaand lid 1.e., die het beoordelen van deze criteria mogelijk maken.

Artikel 4 Advies

Bij de beoordeling van de aanvraag worden indien nodig de politie en de GGZ betrokken voor het afgeven van een advies.

Artikel 5 Bibob

Het BIBOB-beleid van de gemeente is van toepassing op de exploitatie van de speelautomatenhal. De winnende aanvrager wordt onderworpen aan een Bibob-toets.

Artikel 6 Afwijken van beleidsregels

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere omstandigheden af te wijken van deze beleidsregels.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. De Beleidsregels Speelautomatenhalvergunning 2013 worden ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van de Beleidsregels Speelautomatenhalvergunning 2023;

 • 2. Ingevolge artikel 4:81 Awb is deze notitie een beleidsregel, vastgesteld door de burgemeester van Dijk en Waard ter uitvoering van de Speelautomatenhalverordening. De bevoegdheid daartoe ontleent de burgemeester aan die verordening. Deze beleidsregel wordt openbaar bekend gemaakt en is met ingang van de in de bekendmaking genoemde datum van kracht.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van Dijk en Waard op 18 december 2023,

M. Poorter.