Aanwijzing beroepsinstantie Waterakkoord Lauwersmeer

Geldend van 01-06-2004 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing beroepsinstantie Waterakkoord Lauwersmeer

Verordening aanwijzing beroepsinstantie Waterakkoord Lauwersmeer

PROVINCIALE STATEN VAN FRYSLAN,

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Fryslân van 11 november 2003, onder nummer 539984;

gelet op artikel 43 van de wet op de Waterhuishouding;

BESLUITEN

vast te stellen de verordening aanwijzing beroepsinstantie Waterakkoord Lauwersmeer als volgt:

artikel 1

Als beroepsinstantie in de zin van artikel 43 van de Wet op de waterhuishouding voor beroepen inzake de vaststelling van het Waterakkoord Lauwersmeer tussen waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân treedt op het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen.

artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2004.

Ondertekening

Leeuwarden, 4 februari 2004
voorzitter drs. E.H.T.M. Nijpels
griffier O. Bijlsma