Regeling subsidie multiculturele en antiracisme activiteiten

Geldend van 05-07-2007 t/m 29-02-2012

Intitulé

Regeling subsidie multiculturele en antiracisme activiteiten

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 • -

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2007 (ASV);

 • -

  gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3;

 • -

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 • -

  gelet op de in het programma Zorg en Opvang van de programmabegroting omschreven effecten:

  • o

   het minimaal behouden van de hoeveelheid multiculturele, sociale relaties in buurten en dorpen;

  • o

   het minimaal behouden van (waardering van burgers voor) de kwaliteit van de sociale relaties in buurten en dorpen;

mede te realiseren door de in het programma Zorg en Opvang van de programmabegroting benoemde prestaties: het doen terugdringen van discriminatie op grond van ras, geloof, culturele achtergrond en seksuele voorkeur; het faciliteren van burgerinitiatieven op het terrein van de multiculturele samenleving;

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager

:

rechtspersoon;

etnische groepen

:

Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen (inclusief Arubanen), overige minderheden en vluchtelingen die in een achterstandssituatie verkeren;

Kleurrijk Beraad

:

de rechtspersoon die gevormd is door zelforganisaties van minderheidsgroepen in Leeuwarden met als doel om als bestuurlijk overlegplatform op te treden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op activiteiten die direct en concreet bijdragen aan het bevorderen van economische, sociale en culturele participatie van (leden van) etnische groepen in Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Er wordt een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3. De subsidie zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, bedraagt maximaal € 1.500,-.

 • 4. De subsidie zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 en 3, bedraagt maximaal € 2.500,-.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

Aanvragen worden voor 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, ingediend.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend:

 • 1.

  aan de bij Kleurrijk Beraad aangesloten organisaties, indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   de activiteit is gericht op het geven van voorlichting over gewoontes en voorzieningen in de Leeuwarder samenleving die onvoldoende bekend zijn bij (leden van) etnische groepen;

  • b.

   de activiteit is gericht op de vorming van (leden van) etnische groepen;

  • c.

   de activiteit bereikt minimaal 15 deelnemers.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan subsidie worden verleend, indien wordt voldaan aan één van de volgende eisen:

  • a.

   de activiteit is gericht op ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen;

  • b.

   de activiteit is gericht op het bevorderen van wederzijds begrip tussen allochtonen en autochtonen;

  • c.

   de activiteit is gericht op het tegengaan van discriminatie;

  • d.

   de activiteit is gericht op het bevorderen van de participatie van allochtonen in de Leeuwarder samenleving.

 • 3.

  Tevens voldoet de aanvraag, zoals bedoeld in lid 2, aan de volgende eisen:

  • a.

   de aanvraag wordt gedaan in samenwerking met minimaal één andere betrokken organisatie, waarbij de aanvraag van Kleurrijk Beraad reeds wordt beschouwd als gedaan in een samenwerkingsverband;

  • b.

   de activiteit heeft betrekking op een aanwijsbare multiculturele doelgroep;

  • c.

   de activiteit vindt plaats in de wijk, tenzij wordt aangetoond dat het multicultureel centrum of een andere locatie, waaronder de openbare ruimte, geschikter is;

  • d.

   de activiteit bereikt minimaal 15 deelnemers.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling subsidie multiculturele en anti-racisme activiteiten” en treedt in werking 1 dag na publicatie.