Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023

Geldend van 14-06-2024 t/m heden

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023

Het college van de gemeente Wijdemeren,

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2023 (hierna: APV);

B E S L U I T

Het Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023 vast te stellen.

Art. 1 Verboden drankgebruik

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, APV worden, in belang van de openbare orde en openbare veiligheid de volgende gebieden aangewezen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • a.

  Alle in de gemeente liggende begraafplaatsen en speelplaatsen;

 • b.

  Alle in de gemeente gevestigde scholen en bijbehorende (speel)pleinen;

 • c.

  Winkelcentrum “De Meenthof” (Kortenhoef);

 • d.

  De parkeerplaats en het terrein rond het gebouw gelegen aan Julianaweg 11 a (Kortenhoef);

 • e.

  De parkeerplaats van de sporthal Eikenrode (Loosdrecht);

 • f.

  Het gehele gebied rondom het Zomerspektakel, de Blijklaan, de achterliggende recreatie-/natuurterreinen, strand tussen de Lange Wetering en de PH. van Wassenaerlaan, de Overmeerseweg, Nieuwe Overmeerseweg, Slotlaan, het Plein, de Dammerweg en de Voorstraat ten tijde van het jaarlijkse Zomerspektakel (Nederhorst den Berg);

 • g.

  Het gebied omsloten door de Kerkstraat, Jacob van Ruysdaelstraat, G.H. Breitnerlaan en het Kuyerpad (Nederhorst den Berg).

Art. 2 Paarden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57a, APV wordt, ter voorkoming van overlast, als gebied aangewezen waar het verboden is een paard te laten lopen tussen ’t Laantje/ Luitgardeweg/Nootweg, plaatselijk bekend als het ‘Bosje van Sprenger’, te Loosdrecht.

Art. 3 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, APV is het, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, verboden vuurwerk te gebruiken in de directe nabijheid van de volgende locaties:

 • a.

  schoolcomplexen en hun aangrenzende schoolpleinen;

 • b.

  sportcomplexen en hun aangrenzende parkeerterreinen;

 • c.

  bejaarden- en verzorgingshuizen en hun aangrenzende parkeerterreinen.

Art. 4 Kamperen op de openbare recreatie eilanden

Op grond van artikel van artikel 4:19 APV gelden de volgende regels voor kamperen op de openbare eilanden:

 • a.

  het paalkampeerseizoen loopt van 1 april tot 1 november;

 • b.

  paalkamperen is slechts toegestaan met trekkerstenten voor 1-3 personen;

 • c.

  paalkamperen is alleen toegestaan op de eilanden Meent en Marcus Pos;

 • d.

  op de eilanden Meent en Marcus Pos worden maximaal 2 kampeerveldjes aangewezen, waarbij binnen een straal van 10 meter vanaf de kampeerpaal maximaal 3 trekkerstentjes geplaatst mogen worden;

 • e.

  gedurende het kampeerseizoen geldt een verbod voor honden op de kampeerveldjes.

Art. 5 Parkeren van grote voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid en tweede, APV wordt, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast in de zin van visuele hinder, geluid- en stankhinder en gelet op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte in de kern, de volgende wegen dan wel plaatsen aangewezen waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren. Het betreft alle wegen gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Wijdemeren, met uitzondering van de vrachtwagenparkeerterreinen (aangeduid met bord EO8C en E09):

 • -

  De Slenk te Ankeveen;

 • -

  Nieuw Walden te Nederhorst den Berg;

Art. 6 Ligplaats woonschepen

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, eerste lid, APV wordt alle openbare wateren in de gemeente Wijdemeren, met uitzondering van de bij het omgevingsplan aangewezen ligplaatsen voor woonschepen, aangewezen waar het verboden is met een woonschip een ligplaats in te nemen of te hebben, dan wel een ligplaats voor een woonschip beschikbaar te stellen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Woonschepenverordening Loosdrechtse Plassen 2023.

Art. 7 Nadere regels ligplaatsen overige vaartuigen

 • 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, tweede lid, APV is het verboden een permanente ligplaats in te nemen:

  • a.

   met een recreatievaartuig in de Vecht met uitzondering:

   • -

    voor eigenaren of huurders van bebouwde eigendommen die aan de Vecht en op een afstand van ten hoogste 50 meter van de Vecht zijn gelegen, voor zover ligplaats wordt ingenomen achter het bedoelde bebouwde eigendom en voor ten hoogste één ligplaats;

   • -

    nabij het perceel Slotlaan 20;

   • -

    tussen km. 25.417 en km 26.158 van 1 april tot 1 november;

  • b.

   met een recreatievaartuig in de Spiegel-, en Blijkpolderplas, het Boezemkanaal en de Wijde Blik met uitzondering:

   • -

    van jachthavens;

   • -

    eigenaren en huurders van (recreatie)woningen en (recreatie)woonboten, voor het

   • -

    innemen van ten hoogste twee ligplaatsen.

  • c.

   met een recreatievaartuig in de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De Porseleinhaven) met uitzondering van vaartuigen tot een maximale lengte van 24 meter in een periode van 48 uur maximaal één overnachting plaatsvinden;

 • 2. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, twee lid, APV is het verboden een tijdelijke ligplaats in te nemen met een recreatievaartuig in de Spiegel- en Blijkpolderplas en de Wijde Blik langer dan drie opeenvolgende dagen, of gedeelten daarvan met uitzondering van jachthavens.

 • 3. Ter uitvoering van artikel 5:25, tweede lid van de APV is het verboden met een recreatievaartuig een tijdelijke of permanente ligplaats in te nemen aan de ’s-Gravelandsevaart tussen het Hilversums kanaal en de Zuidersluis aan de zijde van de gemeente Wijdemeren.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van de verboden in het eerste en tweede lid.

At. 8 Ligplaatsen Loosdechtse plassen (voormalig plassenschap)

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 gelden de volgende regels voor het innemen van een ligplaats in het blauwe gebied op bijgevoegde kaart A.

 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen in het openbaar water binnen het op kaart A met een enkele arcering aangegeven gedeelte van het gebied.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet:

  • a.

   langs de oever van een perceel in particulier eigendom waar een woonschip, woning of recreatiewoning is toegestaan, voor maximaal 2 vaartuigen met een lengte van maximaal 12 meter en 2 open vaartuigen met lengte van maximaal 4 meter en een breedte van maximaal 1,5 meter;

  • b.

   langs de oever van een perceel in particulier eigendom waar geen woonschip, woning of recreatiewoning is toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang, voor 2 vaartuigen met een lengte van maximaal 12 meter;

  • c.

   in open water, op plaatsen waar het vaarverkeer niet gehinderd wordt, tussen zonsopgang en zonsondergang;

  • d.

   op openbare aanlegplaatsen gedurende maximaal 3 opeenvolgende dagen of gedeelten daarvan, mits niet binnen 4 dagen dezelfde ligplaats of een ligplaats binnen 300 meter van de vorige ligplaats wordt ingenomen en mits in één seizoen niet langer dan gedurende 3 weken ligplaats wordt ingenomen op openbare aanlegplaatsen in het gebied.

 • 3.

  Voor vaartuigen waarmee een werk wordt uitgevoerd en waarvoor, indien vereist, van overheidswege schriftelijk toestemming is verleend geldt het verbod in het eerste lid niet zolang dit werk met gebruikmaking van dat vaartuig wordt uitgevoerd. De uitzonderingen van het verbod in het eerste lid zoals genoemd in het tweede lid gelden niet voor vaartuigen die zijn bestemd voor het uitvoeren van werken.

 • 4.

  Ligplaats innemen dient te geschieden met de lange zijde van het vaartuig langs de oever, tenzij een openbaar aanlegplaats anders afmeren mogelijk maakt.

 • 5.

  Ligplaats innemen langs oevers dient te gebeuren minimaal 1 meter uit een rietkraag en zodanig dat geen schade wordt of kan worden toegebracht aan rietkragen en/of oevers.

 • 6.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verboden in dit artikel.

Art. 9 Toegang recreatieterreinen

 • 1. Ter uitwerking van artikel 5:33 onder a van de APV worden als terreinen aangewezen waar het verboden is zich te bevinden tussen zonsondergang en zonsopgang de recreatieterreinen: De Strook, De Zuwe, De Blijk en het Vuntusstrand.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Art. 10 Open vuur

Op grond van artikel 5:34, derde lid, van de APV geldt de vrijstelling als bedoeld in het tweede lid van dat artikel in het blauwe gebied op bijgevoegde kaart A slechts voor het gebruik van gastoestellen en barbecues.

Art. 11 Intrekken vorig besluit

Het Aanwijsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014 wordt ingetrokken.

Art. 12 Overgangsrecht

Besluiten welke zijn genomen krachtens het onder artikel 11 genoemde besluit alsmede welke zijn genomen krachtens de Verordening Plassenschap Loosdrecht en waarvoor dit besluit overeenkomstige bepalingen kent, gelden als besluiten genomen krachtens dit besluit.

Art. 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Art. 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 7 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

Toelichting

Aan alle gebiedsaanwijzingen liggen de belangen van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en het milieu ten grondslag. De gemeente wordt zo in staat gesteld om toezicht uit te oefenen op gedragingen op haar grondgebied die een van deze belangen mogelijk zouden kunnen schaden.

In deze toelichting is tevens opgenomen met welk motief het college dan wel de burgemeester gebruik maakt van de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen.

Artikel 1 Verboden drankverbruik

Na diverse overlastmeldingen zijn diverse gebieden in de gemeente aangewezen waar het verbod zoals is bepaald in artikel 2:48 APV in werking treedt, de zogenoemde alcoholverbodgebieden. Deze verbodsgebieden betreffen veelal de bekende plaatsen waar alcohol in groepsverband wordt genuttigd in de openbare ruimte. Daarnaast is gebruik van alcohol in de openbare ruimte geheel niet wenselijk, denk bijvoorbeeld op begraafplaatsen e.d.. In dit aanwijsbesluit is de lijst met verbodsgebieden versimpelt.

Artikel 2 Paarden

Op 3 juli 2007 heeft het college het gebied tussen ’t Laantje/Luitgardeweg/Nootweg, plaatselijke bekent als het ‘Bosje van Sprenger’ aangewezen als gebied waar het verboden is om te lopen met paarden. De motivering betrof hier in het bijzonder het voorkomen van overlast van andere gebruikers van het gebied, zoals spelende kinderen en wandelaars.

Artikel 3 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

De gemeente kent sinds 2009 diverse gebieden waar het verboden is om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling dit ter voorkoming van overlast en vernielingen in deze gebieden. De bestaande aanwijzing is uitgebreid met bejaarden- en verzorgingshuizen en hun aangrenzende parkeerterreinen.

Artikel 4 Kamperen op de openbare recreatie eilanden

Artikel 4:19 geeft het college de bevoegdheid om nadere regels te stellen ten aanzien van het plaatsen van kampeermiddelen. Hierbij is de regelgeving overgenomen die het plassenschap hiervoor hanteerde op de openbare eilanden. Het betreft in deze regeling het zogenaamde paalkamperen.

Artikel 5 Parkeren van grote voertuigen

Het parkeren van grote voertuigen vormt veelal een te grote druk op het beperkte aantal parkeergelegenheden in de bebouwde kom. Bovendien veroorzaken de grote vrachtwagens visuele hinder, geluidhinder en stankhinder en zijn de parkeerplaatsen niet toereikend voor de omvang en lengte van een dergelijk groot voertuig.

Artikel 6 Ligplaatsen woonschepen

De woonschepenverordening Loosdrechtse Plassen 2023 regelt het innemen van ligplaatsen met een woonschip in het gebied van het voormalig plassenschap. Ook overigens is het verboden met een woonschip ligplaats in te nemen, tenzij de bestemming hierin uitdrukkelijk voorziet.

Artikel 7 Nadere regels ligplaatsen overige vaartuigen

Het innemen van ligplaatsen is in eerste instantie gereguleerd in het omgevingsplan. De permanente en tijdelijke ligplaatsen voor recreatievaartuigen kunnen niet worden gereguleerd in het omgevingsplan. Al jaar en dag heeft de gemeente de aanwijzing in de APV opgenomen ter voorkoming van overlast en hinder op het openbaar water door recreatievaartuigen. In lid drie is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing te verlenen.

Artikel 8 Ligplaatsen Loosdrechtse plassen (voormalig plassenschap)

In dit artikel is de ligplaatsregeling die het plassenschap in het leven had geroepen voor de Loosdrechtse plassen een op een overgenomen. Er geldt een ligplaatsverbod op alle openbare wateren in het gebied dat op kaart A in blauw is aangegeven.

In het tweede lid zijn uitzonderingen opgesomd waarin het ligplaatsverbod niet geldt. Om privaatrechtelijke redenen mag al niet worden aangemeerd aan andermans eigendom zonder toestemming van de eigenaar. In het werkgebied van het voormalig plassenschap is van belang dat het aantal vaartuigen dat wordt afgemeerd is gemaximeerd om landschappelijke redenen.

Met de zinsnede “waar een woonschip, woning of recreatiewoning is toegestaan” wordt bedoeld dat het vigerende het omgevingsplan of de Woonschepenverordening Wijdemeren 2023 dit toestaat.

In de verordening wordt het innemen van ligplaats met kleine open bootjes na zonsondergang om landschappelijke redenen alleen nog toegestaan indien dit valt onder een uitzondering op het verbod als genoemd onder sub a of d.

Ontheffingen worden verleend op basis van het beleid dat het voormalig plassenschap hierbij hanteerde; bestaande rechten worden daarbij gerespecteerd.

Artikel 9 Toegang recreatieterrein

Ter voorkoming van overlast is het wenselijk om de toegang op openbare recreatieterreinen te verbieden gedurende de nachtelijke uren.

Artikel 10 Open vuur

Onder open vuur worden ook vuurkorven verstaan. Met het verbod wordt beoogd schade aan de terreinen te voorkomen.

Artikel 11 Intrekking vorige besluit

Spreekt voor zich.

Artikel 12 Overgangsrecht

Spreekt voor zich.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Spreekt voor zich.

Artikel 14 Citeertitel

Spreekt voor zich.