Algemene voorwaarden en tarieven cruisehaven gemeente Huizen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Algemene voorwaarden en tarieven cruisehaven gemeente Huizen 2024

Algemene voorwaarden en tarieven voor de zakelijke vaart

I ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsomschrijving

College Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen.

Cruisehaven Het deel van de gemeentelijke havens bestemd voor passagiersschepen, schepen voor commerciële doeleinden of overige schepen die niet voor de particuliere vaart gebruikt worden, zoals aangegeven op tekening 1 in de bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Dienst Het reserveren van een ligplaats met alle daarbij behorende werkzaamheden.

Haven Al het openbare water als omschreven in artikel 1 van de Havenverordening en aangegeven op de kaarten in de bijlage.

Havengelden Gelden in rekening gebracht voor het in enig opzicht met een vaartuig, of dergelijke drijvende voorwerpen gebruik maken van de haven.

Havenmeester De door burgemeester en wethouders als zodanig aangestelde ambtenaar en zijn plaatsvervanger(s), belast met toezicht op de gemeentelijke havens en naleving van de verordening en algemene voorwaarden betrekking hebbende op de gemeentelijke havens.

Hotelschip Een vaartuig of drijvende inrichting ingericht als hotel waar gasten kunnen verblijven.

Klant De natuurlijke of rechtspersoon die met een vaartuig gebruik maakt van de haven, dan wel andere diensten van de gemeente Huizen afneemt, waaronder mede begrepen de kapitein, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene aan wie het vaartuig in gebruik is gegeven, de agent, alsmede degene die als vertegenwoordiger van voornoemde personen voorbereidende handelingen jegens de gemeente Huizen heeft verricht ter voorbereiding van voornoemd gebruik of afname van diensten.

Lengte De maat van voor- tot achterkant van het schip, zoals vermeld op de meetbrief.

Liggeld Gelden in rekening gebracht voor een ligplaats in de haven.

Ligplaats Een kade, paal of steiger bestemd voor het afmeren van schepen en als zodanig door de havenmeester aangewezen, waaronder de cruisesteiger.

Meetbrief Het document als bedoeld in de Meetbrievenwet.

Passagierschip Vaartuig dat bedrijfsmatig passagiers vervoert, waaronder riviercruise-, party-, doelgroepschip, rondvaart- en fietsboot.

Riviercruiseschip Een vaartuig dat uitsluitend bestemd is of gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoer van passagiers over binnenvaarwegen, die om toeristische redenen, hoofdzakelijk gelegen in de reis zelf, deelnemen aan die reis en waarbij het mogelijk is dat de passagiers één of enkele nachten op het vaartuig overnachten.

Rondvaarten Afvaarten met schepen, waarmee gelegenheid wordt geboden voor passagiers om tegen betaling mee te varen, niet zijnde schepen die in verband met de aard van de activiteiten en inrichting aangemerkt dienen te worden als partyschepen;

Schip Elk vaartuig en alle soorten van varende en drijvende voorwerpen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt voor het vervoer van personen en/of goederen/vracht of voor het uitvoeren van werkzaamheden op of aan het water.

Schipper Degene die op een schip met de leiding is belast of feitelijk de leiding in handen heeft en/of die eigenaar is van het schip.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden van de gemeente Huizen zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de klant gebruik maakt van zijn recht om een ligplaats bij de gemeente Huizen te reserveren voor één van de volgende locaties (zoals aangegeven op de tekening in de bijlage):

  • a.

   cruisehaven, drijvende steiger, beide ligplaatsen aan de westelijke zijde;

  • b.

   vaste wal overslagkade westzijde cruisehaven;

  • c.

   overige plekken waar schepen zoals de fietsboot, na toestemming van de havenmeester, kunnen aanmeren voor het laten op- en afstappen van passagiers.

 • 2.2 Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, doet de klant afstand van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden en wijst de gemeente Huizen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

 • 2.3 Wijzigingen en/of afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, binden de gemeente Huizen uitsluitend indien en voor zover de gemeente Huizen de wijzigingen respectievelijk afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 Doel, totstandkoming van de overeenkomst en hoofdelijkheid

 • 3.1 Het doel van de overeenkomst is het reserveren van een ligplaats bestemd voor een passagiersschip, dat daarop gedurende de reserveringsperiode recht heeft om met het overeengekomen vaartuig op het overeengekomen tijdstip voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs een ligplaats op de gereserveerde locatie in te nemen.

 • 3.2 Een overeenkomst tussen de gemeente Huizen (havenmeester) en de klant komt tot stand wanneer de gemeente Huizen (havenmeester) een aanvraag van de klant heeft ontvangen en deze door de gemeente Huizen (havenmeester) is bevestigd.

 • 3.3 De in artikel 1 van deze algemene voorwaarden onder de klant aangemerkte personen worden als hoofdelijk debiteur aangemerkt met betrekking tot de nakoming van alle verplichtingen van de klant jegens de gemeente Huizen.

Artikel 4 Uitvoering van de diensten

 • 4.1 Het is niet mogelijk met een passagiersschip in de haven een ligplaats in te nemen zonder deze te reserveren.

 • 4.2 De gemeente Huizen (havenmeester) is bevoegd een vaartuig van een ligplaats te laten verwijderen indien er geen reservering is.

 • 4.3 Onder diensten in de zin van deze algemene voorwaarden valt niet de uitoefening van de publieke taak door de gemeente Huizen, waar een publiekrechtelijke grondslag voor geldt.

 • 4.4 Een schip dat gebruik maakt van een ligplaats is verplicht gebruik te maken van de aldaar aanwezige walstroomfaciliteiten in plaats van de scheepsgeneratoren. In gevallen van overmacht kan met toestemming van de havenmeester tijdelijk anders worden besloten.

 • 4.5 Indien twee schepen naast elkaar zijn afgemeerd is de eigenaar c.q. schipper van het vaartuig dat direct aan de steiger ligt te allen tijde verplicht passagiers en bemanning van het tweede vaartuig over hun vaartuig via de kortste weg toegang te verlenen naar de steiger ten behoeve van walbezoek.

 • 4.6 De gemeente Huizen mag bij het verrichten van diensten gebruik maken van andere dan de overeengekomen zaken (waaronder begrepen de gereserveerde locatie, tijd, levering elektra ed.), dan wel daarbij derden inschakelen als de omstandigheden dit noodzakelijk maken. De kwaliteit van de prestatie als geheel mag daarbij niet onevenredig nadelig worden beïnvloed.

 • 4.7 De klant zal de gemeente Huizen (havenmeester) steeds tijdig alle voor een deugdelijke uitvoering van de dienstverlening noodzakelijke gegevens verstrekken en daartoe alle medewerking verlenen.

II RESERVERING LIGPLAATS

Artikel 5 Reserveringswijze/verlenging en ontheffing

 • 5.1 Voor een ligplaats voor een riviercruiseschip kan door de klant een reservering voor een ligplaats worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode van maximaal 7 x 24 uur.

 • 5.2 De klant kan de reservering voor een riviercruiseschip aanvragen via het online reserveringsformulier op de website van de gemeente Huizen (www.huizen.nl/beschikbaarheid-en-boekingen-ligplaatsen). De klant dient de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.

 • 5.3 De gemeente Huizen informeert de klant zo spoedig als mogelijk over ontvangst van de aanvraag. Bijvoorbeeld door een e-mail bevestiging.

 • 5.4 Er is sprake van een reservering als de aanvraag door de gemeente Huizen (havenmeester) is toegewezen.

 • 5.5 Een verlenging van het gebruik van de gereserveerde ligplaats is mogelijk indien dit niet conflicteert met een volgende reservering. Verlenging kan uitsluitend voor hetzelfde vaartuig op dezelfde ligplaats. De verlenging kan niet vooraf worden aangevraagd, maar uitsluitend binnen de periode dat de klant gebruik maakt van de gereserveerde ligplaats. Een vooraf aangevraagde verlenging geldt als een nieuwe reservering.

 • 5.6 Gelet op de maatschappelijk uitzonderlijke situatie, de beperkte termijn en de aard van de voorzieningen, is het tijdelijk voor langere termijn huisvesten van schepen mogelijk na akkoord door het college.

 • 5.7 Voor overige reserveringen voor het liggen in de cruisehaven of het aanmeren voor op- en afstappen, laden en lossen etc. wordt contact opgenomen met de havenmeester: havenmeester@huizen.nl.

Artikel 6 Tarieven

 • 6.1

  • a.

   De tarieven voor het reserveren van een ligplaats bestaan uit een basistarief, administratiekosten voor iedere reservering per aaneengesloten periode per vaartuig en haven(lig)geld voor de periode dat het vaartuig daadwerkelijk in de haven is afgemeerd.

  • b.

   Voor fiets-/vaarvakantie motorcharters geldt een zogenaamd aantiktarief. Het tarief haven(lig)geld geldt per kalenderdag (24 uur).

 • 6.2 De door de klant verschuldigde reserveringsgelden (basistarief administratiekosten) en haven(lig)geld worden berekend aan de hand van de tarieven die zijn weergegeven in de als bijlage bij deze algemene voorwaarden opgenomen tarievenlijst.

 • 6.3 Indien voor andere dan in artikel 2.1 genoemde ligplaatsen een reservering voor het gebruik wordt gevraagd en het algemeen havenbelang zich niet verzet tegen inwilliging van dit verzoek, is dit tarief eveneens van toepassing.

 • 6.4 Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. De in de tarievenlijst opgenomen tarieven kunnen tussentijds door de gemeente Huizen worden gewijzigd in geval de kostendekkendheid in het geding komt.

 • 6.5 De tarieven opgenomen in het tweede lid zijn exclusief omzetbelasting en toeristenbelasting.

Artikel 7 Geen vergoeding

 • 7.1 Wanneer een reservering en gebruik van een ligplaats in de cruisehaven wordt aangevraagd om een gratis vaartocht voor een groep met één of enkele overnachtingen met een ideëel doel mogelijk te maken, kan de gemeente Huizen op verzoek ontheffing van betaling van het tarief verlenen.

 • 7.2 Voor vaartuigen rechtstreeks in dienst van de gemeente Huizen wordt geen haven- of liggeld gerekend.

 • 7.3 Voor politie-, brandweer-, douane- en werkschepen van Rijkswaterstaat, maaischepen en vaartuigen welke gebruikt worden voor het uitbaggeren dan wel bebakenen van de haven en de vaargeul buiten de haven en als zodanig gebezigd, wordt geen haven- of liggeld gerekend.

Artikel 8 Annuleren/omboeken

 • 8.1 Wanneer aanvrager de gereserveerde ligplaats wil annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

  • -

   De annulering dient per e-mail aan de havenmeester te worden meegedeeld (gemeentehaven@huizen.nl);

  • -

   Aan de annulering zijn geen kosten verbonden indien de annulering plaatsvindt voordat de reservering heeft plaatsgevonden;

  • Wanneer de annulering plaatsvindt nadat de reservering heeft plaatsgevonden, waarvoor de klant een bericht heeft ontvangen, worden de administratiekosten voor de reservering in rekening gebracht;

  • -

   Wanneer de annulering plaatsvindt nadat de reservering heeft plaatsgevonden, waarvoor de klant een bericht heeft ontvangen, geldt bovendien dat bij annulering binnen 3 maanden voor de gereserveerde datum 50% van het haven(lig)geld in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 1 maand voor de gereserveerde datum is dat 100%, tenzij er sprake is van overmacht.

 • 8.2 Omboeken van schepen van dezelfde rederij voor dezelfde reservering (datum en tijd) geldt niet als annulering en wordt niet als nieuwe reservering in behandeling genomen, tenzij datum, tijdsduur en lengte van het vaartuig afwijken van de reservering óf dat de factuur naar een ander factuuradres dan het oorspronkelijke vaartuig verstuurd dient te worden. Aan de reservering kunnen pas rechten worden ontleend nadat hierover het verschuldigde bedrag aan administratiekosten is betaald.

Artikel 9 Betaling

 • 9.1 De betaling dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting, vervalt de reservering. De betalingsverplichting met betrekking tot de reserveringskosten blijft in dat geval bestaan.

 • 9.2 Het reserveren van een ligplaats staat los van het betalen van haven(lig)geld dan wel enige belasting.

III OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 De aansprakelijkheid van de gemeente Huizen die kan ontstaan ter zake van enige activiteit door de gemeente Huizen of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, strekt zich niet uit boven het door de verzekeraar van de gemeente Huizen uitgekeerde bedrag.

 • 10.2 De aansprakelijkheid van de gemeente Huizen voor activiteiten in de zin van artikel 5 is uitgesloten.

 • 10.3 Indien de verzekeraar van de gemeente Huizen om welke reden dan ook niet tot uitkering aan de gemeente overgaat of de schade niet onder dekking van de verzekering van de gemeente Huizen valt, strekt de aansprakelijkheid van de gemeente Huizen zich in ieder geval niet uit boven een bedrag van € 500,- (vijfhonderd euro) per schadegeval/gebeurtenis. Een reeks samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt als één schadegeval/ gebeurtenis.

 • 10.4 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de gemeente Huizen.

 • 10.5 Aansprakelijkheid voor gederfde winst of verminderde opbrengst en overige indirecte en gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 • 11.1 Indien de gemeente Huizen tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de klant kan dat tekortschieten niet aan de gemeente Huizen worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van de gemeente Huizen is gelegen. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, terrorisme, bezetting, overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, natuurrampen, brand, explosie, uitzonderlijk slecht weer, waterstand, blokkades, stakingen, tekort aan ligplaatsfaciliteiten.

 • 11.2 In geval van overmacht is de gemeente Huizen bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de toestand van overmacht langer duurt dan één maand hebben zowel de gemeente Huizen als de klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12 Vrijwaring

De klant vrijwaart de gemeente Huizen tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden door het gebruik van de haven, dan wel door de dienstverlening door de gemeente Huizen aan de klant.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 • 13.1 Indien de klant in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting jegens de gemeente Huizen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of stillegging van het bedrijf van de klant, is de gemeente Huizen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ter zake enige vergoeding aan de klant is verschuldigd, bevoegd om, te harer keuze de dienstverlening geheel of gedeeltelijk, voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten dan wel de betreffende overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de klant, onverminderd de haar verder toekomende rechten. Er kan niet opnieuw gereserveerd worden indien sprake is van openstaande facturen.

 • 13.2 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst op de gronden vermeld in lid 1 van dit artikel wordt elke vordering die de gemeente Huizen heeft terstond in haar geheel opeisbaar.

Artikel 14 Verwijderen van een vaartuig

Indien de klant zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de gemeente Huizen gerechtigd het vaartuig op kosten van de klant van de ligplaats te (doen) verwijderen, zulks voor rekening en risico van de klant. Dit doet niets af aan de verplichting van de klant de vergoeding als bedoeld in artikel 6 te betalen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 • 15.1 Op alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten, verplichtingen en geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • 15.2 Alle geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden of hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van Rechtbank Midden Nederland.

Artikel 16 Ongeldigheid van een of meer bepalingena

 • 16.1 De ongeldigheid van enige bepaling in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 • 16.2 Indien en voor zover enige bepaling in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

Deze algemene voorwaarden worden toegepast vanaf 1 januari 2024.

Ondertekening

Gemeente Huizen

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 19 december 2023

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage: tarieven cruisehaven gemeente Huizen 2024, tarieven voor de zakelijke vaart

BIJLAGE I

Tarieven cruisehaven gemeente Huizen 2024, tarieven voor de zakelijke vaart

Behorend bij de algemene voorwaarden cruisehaven gemeente Huizen

De bedragen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief toeristenbelasting.

Algemeen

 

Walstroom

Per Kwh

0,75

 

Water

Per 100 liter

0,46

Riviercruises

 

Tarief haven(lig)geld riviercruiseschepen per kalenderdag of een gedeelte daarvan (uitsluitend bij reserveren)

Lengte vaartuig 0 tot 60 meter

148,13

Lengte vaartuig 60 tot 90 meter

239,29

Lengte vaartuig 90 tot 110 meter

273,44

Lengte vaartuig 110 t/m 120 meter

296,21

Lengte vaartuig >120 meter

341,82

 

Administratiekosten reservering riviercruises

Per reservering

50,00

 

Op/afstaptarief (max. 2 uur) riviercruises

Per reservering, inclusief administratiekosten

55,00

Overige passagiersschepen

 

Ligplaats conform artikel 5.6

Per strekkende meter per dag

1,00

 

Aantiktarief voor passagiersschepen gebruikt voor wandel-/fiets-/vaarvakanties, welke de haven kortstondig aandoen (voor het onmiddellijk in of uit laten stappen van passagiers en de haven daarna direct verlaten), per keer.

 

55,00

 

Voor de fietsboot geldt een vast tarief per kalenderjaar

 

168,61

Laad- en losplaatsen

 

Vaste ligplaats voor vaartuigen liggend aan de kade bij de laad- en losplaats aan de beschoeiing in de cruisehaven (incl. BTW)

Voor maximaal twee vaartuigen

17.866,16

 

Laad- en losplaatsen aan de beschoeiing in de cruisehaven, per keer.

 

55,00

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling