Mandaatregeling Wijdemeren 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatregeling Wijdemeren 2024

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren, respectievelijk de

burgemeester van de gemeente Wijdemeren, ieder voor wat betreft de eigen bevoegdheden,

Gelet op:

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet bestuursrecht;

 • -

  Besluit budgethouders gemeente Wijdemeren 2019;

 • -

  Collegebesluit [datum];

B E S L U I T

vast te stellen: de “Mandaatregeling Wijdemeren 2024

Artikel 1 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatregeling Wijdemeren 2024”.

Artikel 2 Mandaat en submandaat

 • 1. Aan de gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers wordt mandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van college, dan wel van de burgemeester, nemen van besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in het bevoegdhedenregister in bijlage I, betreffende ‘Algemene mandatering’ en de afdelingen Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering betreffende ‘Bijzondere mandatering’, met uitzondering van de mandaten welke exclusief aan de gemeentesecretaris zijn verleend. (1.1.1 en 1.1.2)

 • 2. Aan de teammanagers worden door de gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers in submandaat verleend de bevoegdheden zoals vermeld in 1.1.3.

 • 3. Submandatering van de in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden door de daarin genoemde (sub)mandataris is mogelijk. Indien de (sub)mandataris besluit van deze mogelijkheid gebruik te maken, brengt hij het mandaat – indien mogelijk onder vermelding van functiecode van de betreffende ambtenaar daarvan - onverwijld schriftelijk ter kennis van de betreffende afdelingsmanager.

Artikel 3 Beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid

Het mandaat als bedoeld in artikel 2 omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het college dan wel de burgemeester.

Artikel 4 Budgetverantwoordelijkheid

Indien de uitoefening van het mandaat, als bedoeld in artikel 1, het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het vermelde mandaat. Dit voor zover de daarbij te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de gemeentebegroting en e.e.a. conform het Besluit budgethouders gemeente Wijdemeren 2019.

Artikel 5 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1. De mandataris is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld onder bijlagen I en II, tenzij:

  • a)

   het besluit afwijkt van het beleid;

  • b)

   het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid;

  • c)

   advies nodig is van andere afdelingen en/of instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten c.q. niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • d)

   er rekening mee moet worden gehouden dat de betrokken portefeuillehouder, het college of de burgemeester op zijn of haar respectievelijke verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • e)

   overleg nodig is met de portefeuillehouder en de portefeuillehouder te kennen geeft het voorstel aan het college te willen voorleggen;

  • f)

   het besluit afwijkt van richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • g)

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • h)

   uit het te nemen besluit andere niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

  • i)

   er vóór het nemen van het besluit zienswijzen zijn ingediend, dan wel bezwaarschriften of beroepschriften zijn te verwachten naar aanleiding van het uiteindelijk genomen besluit;

  • j)

   de uitoefening van de bevoegdheid grote politieke consequenties krijgt of vermoedelijk zal krijgen, dan wel dat precedentwerking te verwachten is;

  • k)

   het uit het oogpunt van hoffelijkheid jegens de ontvanger gewenst is, dat het bestuursorgaan zelf het besluit neemt en ondertekent;

  • l)

   het college zelf wenst te beslissen.

 • 2. Indien zich één van de onder a. tot en met l. omschreven situaties voordoet, dan wordt het besluit eerst in concept voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt voorts binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 4. In geval van bestuursrechtelijke procedures waarbij getracht wordt te schikken geldt dat als de uitoefening van de bevoegdheid politieke consequenties krijgt of vermoedelijk zal krijgen, de mandataris hierover eerst met zijn/haar portefeuillehouder overlegt teneinde de grenzen van het mandaat te bepalen.

Artikel 6 Informatieverstrekking

 • 1. De mandataris informeert het bestuur periodiek over de krachtens (sub-)mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat overigens wordt uitgeoefend.

 • 2. De mandataris stelt het bestuur onverwijld in kennis van krachtens (sub-)mandaat genomen besluiten waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming door het college van belang is.

 • 3. Het college, dan wel de betrokken portefeuillehouders, kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over de krachtens (sub-)mandaat genomen besluiten.

Artikel 7 Wijze van ondertekening bij beslissingsmandaat

Een krachtens beslissingsmandaat genomen besluit dient te worden ondertekend als volgt:

 • -

  Namens het college van burgemeester en wethouders / Namens de burgemeester

 • -

  …(naam mandataris of submandataris)

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 of zoveel later dat de Omgevingswet in werking treedt. Mandaatregeling Wijdemeren 2022 blijft van toepassing op gevallen die onder het overgangsrecht van de Omgevingswet vallen.

Ondertekening

Wijdemeren, [19 december 2023]

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

namens deze,

de secretaris,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

Bijlage I. Bevoegdhedenregister

Geldt voor zowel de bevoegdheden van college van burgemeester en wethouders alsmede de bevoegdheden van de burgemeester.

Algemeen

Gemeentesecretaris

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

A1

Het afnemen van de eed of belofte zoals gesteld in artikel 125 lid 1 van de Ambtenarenwet

Mandaat

Gemeentesecretaris

Ondermandaat niet toegestaan

A2

Uitvoering van de Klokkenluidersregeling

Mandaat

Gemeentesecretaris

Ondermandaat niet toegestaan

1.1.2 Managementteam (MT)

De gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers (het MT) mogen alle mandaten die in dit bevoegdhedenregister zijn neergelegd gebruiken (artikel 2 Mandaatregeling).

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

A3

Benoeming teammanagers

Mandaat

Gemeentesecretaris en afdelingsmanagers

Ondermandaat niet toegestaan

A4

Het aangaan en ondertekenen van (raam)overeenkomsten

Mandaat en machtiging

Gemeentesecretaris en afdelingsmanagers

mits geen sprake is van overschrijding van budgetten en/of kredieten

1.1.3 Teammanagers

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

A5

Verzenden van ontvangstbewijzen

Mandaat en machtiging

Medewerker systemen III

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning III

Medewerker Publiek II

A6

Het ondertekenen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van besluiten van bestuursorganen

Mandaat en machtiging

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

de besluiten zelf worden, voor zover niet genomen krachtens mandaat, ondertekend door de bestuursorganen zelf

A7

Het toepassen van de relevante bepalingen in hoofdstukken 2, 3 en 4 van de Awb. ter zake de voorbereiding van besluiten

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

A7a

Het uitvoeren van de coördinatieregeling (afdeling 3.5 Awb) als dit wettelijk is voorgeschreven of de bevoegde bestuursorganen een coördinatiebesluit hebben genomen.

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering

A8

Benoeming van personeel alsmede ontslag op eigen verzoek

Mandaat

met uitzondering van teammanagers, ambtenaren van de burgerlijke stand en de gemeentesecretaris

A9

Uitvoering en besluitvorming lokale Personeelshandboek

Mandaat

A10

Uitnodiging sollicitanten en afdoening spontane sollicitaties

Mandaat

A11

Aangaan (en tekenen) van stage-overeenkomsten

Mandaat en machtiging

A12

Het in het kader van het opleidings- en ontwikkelingsbeleid vaststellen van een Persoonlijk Opleidings Plan (POP) voor medewerkers

Mandaat

A13

Uitvoering en besluitvorming van de Wet verbetering Poortwachter

Mandaat

voor zover hieruit voortvloeiende taken in het ziekteverzuimbeleid en het verzuimprotocol zijn neergelegd

A14

Het vragen van een schriftelijke machtiging aan de gemachtigde, als bedoeld in artikel 2:1 Awb

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

A15

Het buiten behandeling laten van een aanvraag vanwege het niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift, dan wel vanwege de onvolledigheid van de gegevens als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb

Mandaat

Adviseur IV sociaal domein

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Projectleider III

Medewerker Toezicht IV

Medewerker Technische Uitvoering I

A16

Het in kennis stellen van de aanvrager, indien een beschikking niet binnen 8 weken dan wel de gestelde wettelijke termijn kan worden gegeven

Mandaat

Adviseur IV sociaal domein

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Projectleider III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Toezicht IV

A17

Het horen van de zienswijze van de aanvrager, als bedoeld in artikel 4:7 Awb

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

A18

Het horen van de zienswijze(n) van belanghebbende(n), als bedoeld in artikel 4:8 Awb

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

A19

Vertegenwoordiging bestuursorgaan (raad, college of burgemeester) tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie, als bedoeld in hoofdstuk 7 Awb

Mandaat + Machtiging

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

A20

Het horen van de gemeente bij proces-verbaal gericht tegen de gemeente

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

A21

De voorbereiding van de civiele verdediging (artikel 160, eerste lid, onder f, van de Gemeentewet)

alsmede

het vertegenwoordigen van de gemeente als rechtspersoon in civielrechtelijke rechtsgedingen

en

het vertegenwoordigen van de bestuursorganen van de gemeente in bestuursrechtelijke rechtsgedingen, inclusief het afhandelen van het geschil

Mandaat + Machtiging

Adviseur IV

Medewerker Toezicht III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

A22

Het doen van aangiften conform de administratie voor rijksbelastingen

Mandaat

A23

Het doen van aangifte bij de politie bij schade aan gemeentelijke eigendommen

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

A24

Het doen van aangifte bij de politievan bedreigingen van medewerkers van de gemeente en van hen die in opdracht van de gemeente werken

Mandaat

A25

De afhandeling van klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de Awb

Mandaat

A26

Uitvoering en besluitvorming Inspraakverordening

Mandaat

A27

Uitvoering en besluitvorming van de Wet dwangsom en beroep (paragraaf 4.1.3.2 Awb), te weten:

 • de verlenging van de beslistermijn (art. 4:14),

 • de opschorting van de beslistermijn (art. 4:15),

 • het besluit omtrent toekenning of afwijzing van de dwangsom (art. 4:18) en

 • het besluit omtrent terugvordering van onverschuldigde dwangsommen (art. 4:20).

Mandaat

Adviseur IV Juridische Zaken

Medewerker Ontwikkeling III

Juridische Zaken

De bevoegdheid tot toepassing 4:18 en 4:20 Awb geldt alleen voor teammanagers

A28

Het aanvragen van subsidies bij provincie en Rijk voor zover het de taakvelden van de afdeling betreft

Mandaat

A29

Het afwijzen van een verzoek tot terugkomen op een onherroepelijk geworden besluit op grond van artikel 4:6 van de Awb

Mandaat

A30

Aangaan en ondertekenen verwerkersovereenkomsten (privacy)

Mandaat + Machtiging

A31

Besluiten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mandaat

A32

Ondertekenen overeenkomsten waarvoor mandaat of budget bestaat

Machtiging

Machtiging burgemeester 5 december 2019

A33

Uitvoering en besluitvorming CAO gemeenten

Mandaat

Afdeling Omgeving

2.1 Team Buitendienst

Voor de teammanagers van de teams Buitendienst, Beleid & Ontwikkeling, Projecten en Vastgoed geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

B1

Uitvoering en besluitvorming verordeningen voor zover deze betrekking hebben op de taakvelden van het team

Mandaat

Medewerker Technische uitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering III

B2

Verlenen van vergunningen voor het plaatsen van een grafmonument

Mandaat

Medewerkers Bedrijfsvoering III

Medewerkers Beleidsuitvoering III

B3

Verlenging van grafhuur

Mandaat

Medewerkers Bedrijfsvoering III

Medewerkers Beleidsuitvoering III

B4

Akte uitgifte graf

Mandaat

Medewerkers Bedrijfsvoering III

Medewerkers Beleidsuitvoering III

2.2 Team Projecten

Voor de teammanagers van de teams Buitendienst, Beleid & Ontwikkeling, Projecten en Vastgoed, geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

P1

Beslissen op verzoeken tot geringe wijzigingen van de lokale openbare verlichting

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

2.3 Team Beleid & Ontwikkeling

Voor de teammanagers van de teams Buitendienst, Beleid & Ontwikkeling, Projecten en Vastgoed geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

B&O1

Ondertekening van stukken die noodzakelijk zijn in het kader van het voeren van het ambtelijk secretariaat van de Advies- en beheerscommissie Wijde Blik, Spiegelplas en Blijkpolderplas

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

B&O2

Uitvoering en besluitvorming van de Verordening Nadeelcompensatie

Mandaat

waarbij de opdrachtverstrekking en het aanwijzen van een adviseur, artikel 4, slechts mogelijk is na voorafgaand overleg met het lid van het college van burgemeester en wethouders dat portefeuillehouder is

B&O3

Het doen van een uitspraak op een principeaanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit

Mandaat

onder de voorwaarde van voorafgaand overleg met het lid van het college van B&W dat portefeuillehouder is

B&O4

Het ondertekenen van digitale ruimtelijke plannen

Mandaat

B&O5

Voorbereidende werkzaamheden omgevingsplan artikel 4.2 lid 1 Omgevingswet

Mandaat

B&O6

Ontwerpbesluit ontheffing artikel 4.5 lid 2 Omgevingswet (maatwerkvoorschriften)

Mandaat

B&O7

Besluit ontheffing artikel 4.5 lid 2 Omgevingswet (Maatwerkvoorschriften)

Mandaat

B&O8

Uitvoering en besluitvorming verordeningen voor zover deze betrekking hebben op de taakvelden van het team

Mandaat

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

B&O9

Uitvoering en besluitvorming Wegenverkeerswet 1994, Besluit administratieve bepalingen wegverkeer en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

B&O10

Verlenen van vergunning aan nutsbedrijven voor het leggen e.d. van leidingen en kabels in gemeentegrond

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

B&O11

Uitvoering en besluitvorming Verordening Starterslening

Mandaat

B&O12

Uitvoering en besluitvorming Verordening Blijverslening

Mandaat

B&O13

Uitvoering en besluitvorming Verordening Verzilverlening

Mandaat

2.4 Team Vastgoed

Voor de teammanagers van de Buitendienst, Beleid & Ontwikkeling, Projecten en Vastgoed geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

V1

Het afwijzen van een verzoek om koop,

alsmede het verkopen van percelen grond en/of water

Mandaat

Afwijzen kan tot € 10.000,-

Op voorwaarde dat de betrokken afdelingen een positief advies geven

Het verkopen van grond en/of water boven de € 25.000,- wordt gemeld aan de gemeenteraad.

V2

Onderhandelen over aan- en verkoop van onroerende zaken

Mandaat

binnen raam van de taxatie of door B&W aangegeven grenzen

V3

Onderhandelen over overige voorwaarden ter zake van transacties m.b.t. onroerende zaken

Mandaat

V4

Het verlenen van vrijstelling van bepalingen in notariële aktes die een beperking voor levering inhouden

Mandaat

V5

Het doen van aanbiedingen inzake huur, pacht, koop of bezwaring van onroerende zaken

Mandaat

tot € 50.000,-

V6

Correspondentie over notariële aktes inzake onroerende zaken

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

V7

Aangaan en opzeggen van huurovereenkomsten voor percelen grond

Mandaat

V8

Het vestigen en afhandelen van opstalrechten, andere bezwarende rechten en kwalitatieve verplichtingen

Mandaat

V9

Correspondentie met belanghebbenden over besluiten met betrekking tot onroerende zaken

Mandaat

V10

Nemen van opties op onroerende zaken t.b.v. de gemeente en verlenen aan derden van opties op onroerende zaken

Mandaat

V11

Opdracht verstrekken tot het uitvoeren van een taxatie

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

V12

Vaststelling van gebruiksroosters van sport- en recreatieaccommodaties

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

V13

Het verhuren van zaalaccommodaties, waarvan het primaat bij het team Vastgoed berust

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

V14

Vaststelling sluitingsperiodes voor sportvelden, sporthallen en zwembaden

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

V15

Uitvoering en besluitvorming Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

V16

Zorgdragen voor aansluiting gebouwen van gemeente op elektriciteits-, gas-, water-, riool- en telefoonnet, alsmede voor afsluiting bij verkoop of afbraak van gebouwen

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

V17

Het erkennen van een beroep op verjaring

Mandaat

bij bezit van minder dan 100 m2 grond langer dan 20 jaar als de gebruiker dit afdoende aantoont met bewijs

V18

Het aangaan van een overeenkomst in verband met de verhuur/huur van een standplaats

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Afdeling Inwoners

3.1Team Sociaal Beleid

Voor de teammanagers van Sociaal Beleid, Wmo en Werk & Inkomen, Wijkteam, KCC & Burgerzaken en Vergunningen, Toezicht & Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

SB1

Het toekennen en afrekenen van subsidies obv door de raad vastgestelde budgetten

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Ontwikkeling II

In het geval van negatieve beschikking in de zin van de Awb blijft bevoegdheid bij teammanager

SB2

Afdoening van verzoeken van door de gemeente gesubsidieerde instellingen tot verschuiving van middelen binnen hun goedgekeurde begroting

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Ontwikkeling II

3.2Team Wmo en Werk & Inkomen

Voor de teammanagers van Sociaal Beleid, Wmo en Werk & Inkomen, Wijkteam, KCC & Burgerzaken en Vergunningen, Toezicht & Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

WWI1

Uitvoering en besluitvorming van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

WWI2

Uitvoering en besluitvorming van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

WWI3

Uitvoering en besluitvorming van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

WWI4

Uitvoering en besluitvorming Opvangbeleid vluchtelingen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

WWI5

Werkzaamheden en besluitvorming voortvloeiend uit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

WWI6

Uitvoering en besluitvorming Wet Inburgering Nieuwkomers en Wet Inburgering

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

WWI7

Uitvoering en besluitvorming van de Wet maatschappelijke 0ndersteuning (Wmo) en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

Adviseur IV

WWI8

Het machtigen t.b.v. overdracht van uitkeringen of andere inkomsten

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Adviseur IV

WWI9

Het doen uitgaan van brieven gericht aan andere instanties, houdende inlichtingen, welke benodigd zijn voor de beoordeling van aanvragen om bijstand en andere uitkeringen of het vaststellen van bijdragen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

WWI10

Uitvoering en besluitvorming Verordening leerlingenvervoer

Mandaat

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

Medewerker Beleidsuitvoering II

Adviseur IV

WWI11

Uitvoering en besluitvorming van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering II

WWI12

Uitvoering en besluitvorming Wet OKE

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering II

3.3Team Wijkteam

Voor de teammanagers van Sociaal Beleid, Wmo en Werk & Inkomen, Wijkteam, KCC & Burgerzaken en Vergunningen, Toezicht & Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

W1

Uitvoering en besluitvorming Jeugdwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

W2

Afgeven van beschikkingen in het kader van de Jeugdwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

W3

Opstellen familiegroepsplan zoals bedoeld in de Jeugdwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

W4

Uitvoering en besluitvorming Verordening Jeugdhulp

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

W5

Uitvoering en besluitvorming van de Wet maatschappelijke 0ndersteuning (Wmo) en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

W6

Uitvoering en besluitvorming van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

W7

Uitvoering en besluitvorming van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

W8

Uitvoering en besluitvorming van de Participatiewet en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

W9

Uitvoering en besluitvorming van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

W10

Uitvoering en besluitvorming van de Verordening Individuele inkomenstoeslag

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

W11

Uitvoering en besluitvorming van de Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Team KCC en Burgerzaken

Voor de teammanagers van Sociaal Beleid, Wmo en Werk & Inkomen, Wijkteam, KCC & Burgerzaken en Vergunningen, Toezicht & Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

KB1

Verloven tot ontleding van lijken

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB2

Aanvragen inlichtingen uit registers justitiële documentatiedienst en politieadministratie t.b.v. naturalisatie

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB3

Legaliseren handtekeningen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB4

Afgifte stukken voor het vervoer van lijken (overeenkomst van Straatsburg)

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB5

Toezenden sterftelijsten aan de inspecteur registratie en successie

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB6

Aanvragen / uitreiken rijbewijzen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB7

Uitvoering en besluitvorming Paspoortwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB8

Uitvoering en besluitvorming Wet GBA & uitvoering en besluitvorming Wet algemene bepalingen Burger Service Nummer

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB9

Afgifte bewijzen van Nederlanderschap

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB10

Uitvoering en besluitvorming Wet op de lijkbezorging

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB11

Het adviseren op naturalisatieverzoeken

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB12

Benoemen eenmalige BABS

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

KB13

Afgifte gehandicaptenparkeerkaart

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB14

Uitvoering en besluitvorming Kieswet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

KB15

Uitvoering en besluitvorming Regeling trouwlocaties

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

KB16

Het actualiseren van de bijlagen van het Handboek beveiliging burgerzaken

Mandaat

KB17

Uitvoering en besluitvorming Verordening BRP en Beheerregeling BRP

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

KB18

Ongeldig verklaren rijbewijs bij vrijwillig afstand nemen

Mandaat

Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Voor de teammanagers van Sociaal Beleid, Wmo en Werk & Inkomen, Wijkteam, KCC & Burgerzaken en Vergunningen, Toezicht & Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

VTH1

besluit conforme sloopmelding (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

VTH2

Acceptatie meldingen Besluit activiteiten leefomgeving

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

VTH3

besluiten m.b.t. een hogere waarde artikel IX Aanvullingsbesluit geluid voorheen Wet geluidhinder

Mandaat

VTH4

Besluit over geluidwerende maatregelen aan gebouwen

Mandaat

VTH5

besluiten op basis van de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit Bodem en de Aanvullingsregeling Bodem en besluiten welke voortvloeien uit hiermee verband houdende Amvb’s

Mandaat

VTH6

Opleggen van een gedoogplicht werken algemeen belang artikel 10.13a Omgevingswet

Mandaat

VTH7

Het uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de Archeologische Monumenten Zorg Cyclus

Mandaat

VTH8

Opleggen van een verplichting tot het treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen bij een toevalsvonst artikel 19.9c Omgevingswet

Mandaat

VTH9

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het slopen van een bouwwerk

artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet, tijdelijk deel omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1 lid 1 onder a Omgevingswet

Mandaat

VTH10

Besluit tot geheel of gedeeltelijk verlenen, weigeren of wijzigen van een (tijdelijke) omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 Omgevingswet, tenzij tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen zijn ingediend, inclusief het nemen van procedurebesluiten die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de definitieve beschikking

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Niet gemandateerd is het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit die in strijd is met het omgevinsplan, maar in overeenstemming met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, als bedoeld in artikel 5.18 Omgevingswet juncto afdeling 8.1 Besluit kwaliteit leefomgeving tenzij het binnen de beleidsregels van het kruimelgevallenbeleid (volledige citeertitel: Beleidsregels voor toepassing van artikel 2.1, lid 1, onder c en artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 Wabo en artikel 2.7 Bor) valt.

VTH11

Verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning artikel 5.34 Omgevingswet

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

VTH12

Wijzigen van voorschriften omgevingsvergunning artikel 5.39 t/m 5.41 Omgevingswet

Mandaat

Medewerker

Ontwikkeling III

VTH13

Stellen van maatwerkvoorschriften voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerkenalsmede geluidhinder en trillinghinder.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

VTH14

Besluit tot verlening, weigering, wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet, indien tegen de ontwerpbeschikking wel zienswijzen zijn ingediend.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

dit is in afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub i, van de Mandaatregeling onder de voorwaarde van voorafgaand overleg met het lid van het college van B&W dat portefeuillehouder is

VTH15

Uitbrengen van advies over een aanvraag omgevingsvergunning en beslissen over instemming met de voorgenomen beslissing op die aanvraag, in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is art. 4.20 Omgevingsbesluit.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

VTH16

Bepalen dat een omgevingsvergunning vanwege spoedeisende omstandigheden eerder in werking treedt.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

VTH17

Verzoeken om gegevens en bescheiden over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop deze worden uitgevoerd artikel 2.20 Besluit bouwwerken leefomgeving.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

VTH18

Het elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten en het integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten artikel 6 en 19 Bekendmakingswet en art. 3.11 Awb

Mandaat

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

Medewerker Ontwikkeling III

VTH19

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten aan het Kadaster art. 14.5, aanhef en onder a Omgevingsbesluit.

Mandaat

VTH20

Beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier in het DSO art. 14.2 lid 3 Omgevingsbesluit.

Mandaat

VTH21

De afhandeling van aanvragen om vergunning tot tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Publiek II

VTH22

Het weigeren van een onttrekkingsvergunning voor het onttrekken van woonruimte op grond van de Huisvestingswet

Mandaat

VTH23

Uitvoering en besluitvorming Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Mandaat

VTH24

Vooraankondiging last onder dwangsom

Mandaat

besluit tot oplegging dwangsom is niet door B&W gemandateerd m.u.v. situatie als bedoeld in VTH25

VTH25

Besluit tot oplegging van een last onder dwangsom

Mandaat

indien dit spoedeisend is

VTH26

Besluit tot toepassing van een last onder bestuursdwang

Mandaat

indien dit spoedeisend is

VTH27

vooraankondiging bestuursdwang

Mandaat

besluit tot toepassing bestuursdwang is niet door B&W gemandateerd

VTH28

maatregel tot mondelinge stillegging bouw art. 5.2 Awb

Mandaat

Medewerker Handhaving II

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Ontwikkeling III

onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder per ommegaande wordt geïnformeerd

VTH29

schriftelijke bevestiging van de stillegging bouw

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering I

inclusief het opleggen van een dwangsom

VTH30

feitelijke uitvoering inning dwangsom en toepassing bestuursdwang

Mandaat

VTH31

besluit tot invordering van verbeurde dwangsommen als bedoeld in artikel 5.37 Awb

Mandaat

inclusief het toe- of afwijzen van een verzoek omtrent invordering van de dwangsom door een belanghebbende als bedoeld in artikel 5:37 tweede lid van de Awb

VTH32

het voeren van correspondentie omtrent het opleggen van een last onder bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in de afdeling 5.3 van de Awb

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering I

VTH33

het verlengen van de begunstigingstermijn van de last onder bestuursdwang of last onder dwangsom als bedoeld in de Awb

Mandaat

VTH34

het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Awb en de uitgifte van de in artikel 5:12 van de Awb bedoelde legitimatiepassen voor het toezicht op de naleving van onder andere de APV, de Wet Milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Huisvestingswet, en de Omgevingswet.

Mandaat

VTH35

het in behandeling nemen of afwijzen van een verzoek om handhaving

Mandaat

VTH36

(Tijdelijke) persoonsgebonden gedoogbeschikkingen in het kader van permanente bewoning recreatieverblijven

Mandaat

indien tegen de ontwerp-beschikking geen zienswijzen zijn ingebracht

VTH37

Het opleggen van een definitieve last onder dwangsom

Mandaat

in het geval van onrechtmatige bewoning, waarbij de onrechtmatige bewoning niet langer dan een jaar geleden is ontstaan

VTH38

Het intrekken van een (tijdelijke) omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van Omgevingswet

Mandaat

tenzij tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen zijn ingediend, inclusief het nemen van procedurebesluiten die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de definitieve beschikking

VTH39

Het nemen van tijdelijke en persoonsgebonden beschikkingen in het kader van de calamiteitenregeling

Mandaat

VTH40

a. het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

b. het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.

Mandaat

Medewerker Handhaving II

VTH41

Afgifte legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 Awb in verband met het toezicht op de Wmo, Wet OKE, Participatiewet, IOAZ, IOAW, BBZ en WI

Mandaat

VTH42

Uitvoering en besluitvorming van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Mandaat

Afdeling Bedrijfsvoering

Team HR, Communicatie en Secretariaat

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

HCS1

Het mondeling of schriftelijk geven van voorlichting aan de pers

Mandaat

4.2Team Juridische Zaken en Veiligheid

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

JZV1

Uitvoering en besluitvorming Wet open overheid

Mandaat

JZV2

Vertegenwoordiging gemeente bij het passeren van (notariële) akten, die niet expliciet onder een andere primaathoudende afdeling vallen

Mandaat

JZV3

Vertegenwoordiging van de gemeente ter zitting van de rechtbank in geval van het voegen van de gemeente in een strafproces

Mandaat

JZV4

Het opschorten van de beslistermijn bij beslissingen op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10 van de Awb

Mandaat

Adviseur IV

JZV4a

Het nemen van de beslissing op bezwaar bij ongegrondverklaring en niet-ontvankelijk verklaring bezwaar

Mandaat

Secretaris bezwaarschriftencommissie

Dit mandaat geldt niet als degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen (artikel 10:3, derde lid van de Awb)

JZV5

Het afwijzen van schadeclaims (zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk)

Mandaat

JZV6

Het toewijzen van schadeclaims (zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk)

Mandaat

mits de uitkering het bedrag van € 5.000,- niet te boven gaat en op voorwaarde dat de budgethouder akkoord is

JZV7

Besluiten ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor wat betreft de eigen bevoegdheden.

Voor wat betreft evenementen de besluiten mbt categorie A, B en C.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd.

JZV7a

Het weigeren van een aanvraag voor een standplaatsvergunning binnen beleid (na loten en/of bij branchering)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV7b

Meldingen en ontheffingen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor wat betreft de eigen bevoegdheden.

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering III

JZV8

Aanschrijvingen gericht op naleving van voorschriften die aan vergunningen en ontheffingen e.d. verbonden zijn

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV9

Het openbaar verkopen van huisraad dat in het kader van handhaving van de APV van gemeentewege -na huisuitzetting door de deurwaarder- van de openbare weg is verwijderd en in bewaring is genomen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV10

Het verhalen van de kosten van verwijdering en bewaring van huisraad op de rechthebbende indien hem deze goederen wederom ter beschikking worden gesteld of op de opbrengst van de openbaar verkochte huisraad

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV11

Besluiten ingevolge de Alcoholwet en op die wet gebaseerde AmvB’s en verordening.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

JZV12

Uitvoering en besluitvorming Wet op de Dierenbescherming alsmede Honden- en Kattenbesluit

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV13

Aanvragen inlichtingen uit registers justitiële documentatiedienst / strafregisters t.b.v. uitvoering Alcoholwet

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV14

Uitvoering en besluitvorming Wet bestrijding infectieziekten

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV15

Besluiten ingevolge de Wet op de Kansspelen en op die wet gebaseerde AmvB’s en verordening.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

JZV16

Het afgeven van verklaringen van geen bezwaar in het kader van een ontheffing van artikel 3B.1 van het Vuurwerkbesluit

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV17

Het afgeven van verklaringen van geen bezwaar in het kader van artikel 8.51a van de Wet Luchtvaart

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV18

Besluiten ingevolge de Zondagswet en op die wet gebaseerde AmvB’s.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

JZV19

Uitvoering en besluitvorming Wet Bibob (inclusief contacten met LBB)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV20

Besluit tot toepassing van een last onder bestuursdwang indien dit spoedeisend is.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV21

Aansprakelijk stellen van derden

Mandaat

JZV22

Aansprakelijk stellen van derden in verband met verhalen van personeelskosten

Mandaat

JZV23

Besluiten ingevolge de Winkeltijdenwet en op die wet gebaseerde AmvB’s en verordening.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

JZV24

Aanschrijvingen tot het indienen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen e.d. ingevolge de wetten en verordeningen ten aanzien waarvan het primaat bij de afdeling berust

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

JZV25

Het indienen van zienswijzen in het kader van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (organiseren wegwedstrijden)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

4.3Team Financiën

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

F1

Het aangaan van verzekeringen voor de in beheer zijnde gebouwen, accommodaties en objecten, met inventaris, alsmede van andere gemeente-eigendommen en het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

F2

Het via de verzekeringsmaatschappij afwikkelen van schadeclaims van derden

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

F3

Opnemen van kasmiddelen in de vorm van call- en/of kasgeldleningen

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

F4

Uitzetten kasgelden

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

F5

Het aangaan van (collectieve) verzekeringen voor motorvoertuigen van de gemeente en voor motorvoertuigen van gemeentepersoneel en daarmee gelijk te stellen personen en het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen

Mandaat

Adviseur IV

F6

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het passeren van akten van borgtocht in verband met verleende gemeentegarantie

Mandaat

4.4Team Informatie, Techniek en Procesmanagement

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

ITP1

Uitvoering en besluitvorming van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), in het bijzonder:

1. het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder nummer 14;

2. het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

3. het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

4. het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

5. het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

6. het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

7. het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

8. het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

9. het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

10. het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

11. het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders;

12. de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

13. het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

14. het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.

Mandaat

Medewerker Gegevens II

ITP2

De vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Mandaat

ITP3

Het aanwijzen van nieuwe grenzen

Mandaat

Medewerker Gegevens II

ITP4

Het geven van inlichtingen indien deze nodig zijn voor de kadastrale bijhoudingals gevolg van een grondtransactie waarbij de gemeente partij is

Mandaat

Medewerker Gegevens II

ITP5

Vernietiging van archiefbescheiden zoals omschreven in lijsten als bedoeld in de Archiefwet 1995

Mandaat

Medewerker Gegevens II

ITP6

Ontvangstbevestiging van bij het gemeentebestuur ingekomen brieven, waarvan beantwoording naar verwachting enige tijd zal vergen

Mandaat

Medewerker Gegevens II

ITP7

Uitvoering en besluitvorming van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Mandaat

Medewerker Gegevens II

onder de voorwaarde dat jaarlijks voor 1 april verslag wordt gedaan van de wijze waarop de bevoegdheid is uitgeoefend

ITP8

Toekennen/splitsen/ samenvoegen/ intrekken nummeraanduidingen

Mandaat

Medewerker Gegevens II

Bijlage II. Mandatering aan derden

NB. Hieronder volgt een samenvatting van derdenmandaten. Voor de volledigheid dienen de separate mandaten integraal te worden geraadpleegd in het archief en op internet.

1. Kredietbank Nederland

Aan de directeur van de Kredietbank:

De bevoegdheid voor het afgeven c.q. weigeren van een verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 2, onder e van de Faillissementswet (WSNP)

Dit mandaat is aangevuld op 19 februari 2013:

Aan de directeur van de Kredietbank worden gemandateerd de bevoegdheden tot:

 • a.

  het doen van een aanbod voor schuldhulpverlening;

 • b.

  het weigeren van schuldhulpverlening;

 • c.

  het intrekken van het aanbod dan wel het beëindigen van de regie over de schuldhulpverlening;

 • d.

  het wijzigen van het aanbod voor schuldhulpverlening of het nader invullen daarvan als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Voor al deze bevoegdheden geldt de mogelijkheid van ondermandaat.

De beslissing op bezwaar is niet gemandateerd.

2. Cannock Chase

 • -

  Het opvragen van informatie bij derden op grond van de artikelen 63 en 64 van de PW, de artikelen 44 en 45 van de IOAW, de artikelen 44 en 45 van de IOAZ;

 • -

  Het leggen van vereenvoudigd derden beslag. Beslag op roerende en onroerende zaken in het verlengde van de incasso werkzaamheden van de vorderingen in het kader van de PW, de IOAW en de IOAZ;

 • -

  Het ondertekenen van terugvorderingsbeslissingen op grond van de PW, de IOAW en de IOAZ en vertegenwoordiging in rechte ten aanzien van verhaalsbijdragen.

3. Gemeente Hilversum

De bevoegdheid om het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen uit te voeren conform het “Mandaatbesluit Bbz Wijdemeren 2018”.

4. GGD Regio Gooi en Vechtstreek

Het college heeft de directeur publieke gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek aangewezen als toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang (Wko) en aan de toezichthouder toestemming verleend tot het machtigen van één of meer personen die onder zijn leiding werkzaam zijn bij de GGD Gooi en Vechtstreek om namens hem op te treden als toezichthouder kinderopvang (collegebesluit 9 maart 2021).

5. Bezwaarschriftencommissie

Aan de voorzitter:

 • -

  2:1, lid 2 Awb

 • -

  6:6 Awb voor wat betreft het stellen van een termijn aan de indiener van een bezwaarschrift indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 6:5

 • -

  6:17 Awb voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie

 • -

  7:4, lid 2 Awb

 • -

  7:6, lid 4 Awb

Conform het bepaalde in de Regeling bezwaarschriftencommissie 2014.

6. Politie Gooi en Vechtstreek

Aan de korpschef:

De bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen als gevolg van artikel 125 gemeentewet, artikel 170 wegenverkeerswet 1994 en de gewijzigde Wegsleepverordening gemeente Wijdemeren 2004.

7. Bergingsbedrijf Collewijn

Aan de directeur:

 • 1.

  de bevoegdheid tot afgifte van het besluit tot bestuursdwang en het innen van de kosten van bestuursdwang als gevolg van artikel 125 gemeentewet, artikel 170 wegenverkeerswet 1994 en de wegsleepverordening gemeente Wijdemeren 2004;

 • 2.

  de bevoegdheid tot het innen van voornoemde bestuursdwang als bedoelt in artikel 173 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994

8. Sociale Recherche

De sociale recherche voor de gemeente Wijdemeren wordt door sociaal rechercheurs SRG&V van de uit Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren uitgevoerd. Daartoe is een mandatering en machtigingsbesluit opgesteld.

9. directeur GGD Regio Gooi en Vechtstreek

Gelet op de verplichting in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging tot benoeming van een of meer gemeentelijke lijkschouwers heeft het college de directeur publieke gezondheid van de GGD Regio Gooi en Vechtstreek gemandateerd voor de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers. De mandataris is opgedragen om het college steeds te informeren als er van deze bevoegdheid gebruik is gemaakt en wie er benoemd is tot gemeentelijk lijkschouwer.

10. directeur Regio Gooi en Vechtstreek

Het college heeft de bevoegdheid tot aanwijzing van de toezichthoudend ambtenaar Wmo gemandateerd aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek. De mandataris is opgedragen het college te informeren welke persoon/personen is/zijn aangewezen als toezichthoudend ambtenaar.

11. OFGV

Aan de directeur:

De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek voert een aantal taken op het gebied van milieu van de gemeente uit. Hiertoe zijn diverse mandaat- en machtigingsbesluiten opgesteld:

 • -

  Mandaat en machtigingsbesluit

 • -

  Ondermandaat en machtigingsbesluit

 • -

  Wijziging ondermandaatbesluit

 • -

  Bijlage bij mandaat en machtigingsbesluit

Deze stukken staan op de website van de gemeente.

12. AMHK en Jeugdhulpvoorzieningen

Aan de directeur:

De uitvoering van taken op het gebied van Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en de uitvoering van opdrachtverstrekking van jeugdhulpvoorzieningen aan aanbieders, de controle op rechtmatigheid van declaraties van jeughulpvoorzieningen, de melding aanvang zorg en de behandeling van klachten in het kader van de Jeugdwet worden gemandateerd aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

13. Crisisdienst en Inzet crisisvoorzieningen

Aan de directeur:

De taak dat jeugdhulp 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar is in situaties dat onmiddellijke uitvoering van taken noodzakelijk is, is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, in het bijzonder bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.

Het mandaat op grond van artikel 2.3 van de Jeugdwet, uitsluitend in crisissituaties, is gegeven aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek.