Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Roerdalen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Roerdalen 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

besluiten:

Artikel 1 Delegatie

Aan het dagelijks bestuur van de BsGW wordt overgedragen de bevoegdheid tot:

 • a.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet bevoegd tot het invorderen van belastingen;

 • c.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet;

 • d.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • e.

  het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;

 • f.

  het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

Artikel 2 Reikwijdte

Artikel 1 is van toepassing ten aanzien van de volgende belastingen:

 • a.

  reinigingsrecht;

 • b.

  baatbelasting;

 • c.

  toeristenbelasting;

 • d.

  Bedrijfs Investerings Zone (BIZ).

Artikel 3 Mandaat

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur van de BsGW mandaat verleend tot:

 • a.

  het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • c.

  het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • a.

  Het Delegatie- en mandaat besluit BsGW gemeente Roerdalen 2020 van 29 september 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in de onder sub b genoemde datum van ingang, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de heffing en inning van leges en lijkbezorgingsrechten van de belastbare feiten die zich voor die datum voordoen.

 • b.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • c.

  Dit besluit wordt aangehaald als Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Roerdalen 2024.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen van 19 december 2023.

de secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

de burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta