Tarieven persoonsgebonden budget Wmo 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Tarieven persoonsgebonden budget Wmo 2024

 • 1.

  De gewijzigde tarieven voor de persoonsgebonden budgetten met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 per 1 januari 2024 vast te stellen (bijlage 1).

Ondertekening

Bijlage 1 Tariefstructuur pgb Wmo per 1 januari 2024

Tariefstructuur pgb Wmo per 1 januari 2024

Begeleiding en kortdurend verblijf

Vervoer1

Hulp bij huishouden

Cat.

Definitie

Berekeningswijze

BGI

BGG2

KDV3

Vervoer regulier 2

Vervoer rolstoel 2

HBH4

A

 • een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de Handelsregisterwet 2007; en

 • waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschappelijke ondersteuning.

100% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar.

€ 64,61

per uur

€ 43,72

per dagdeel

€ 184,05

per etmaal

€ 15,31

per dag

€ 25,16

per dag

€ 36,34

per uur

B

 • een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschappelijke ondersteuning; en

 • die toebehoort aan een zelfstandige zonder personeel aan wie een geldige beschikking als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is afgegeven.

80% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar.

€ 51,69

per uur

€ 34,98

per dagdeel

€ 147,24

per etmaal

€ 15,31

per dag

€ 25,16

per dag

€ 29,07

per uur

C

 • een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van maatschappelijke ondersteuning; en

 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.

Begeleiding en kortdurend verblijf: 80% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar

Hulp bij huishouden: Niet van toepassing.

€ 51,69

per uur

D

 • een persoon niet zijnde een persoon als bedoeld in categorie C; en

 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene die daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.

De hoogste periodiek voor de benodigde hulp in de desbetreffende cao, vermeerderd met de vakantiebijslag en tegenwaarde van de verlofuren;

1-jan: € 23,23 1-mrt: € 23,82

1-okt: € 24,42

per uur

1-jan: € 19,80

1-mrt: € 20,39

1-okt: € 20,99

per uur

E

 • een persoon zijnde een (ex-)partner, of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad;

 • of een persoon zijnde een (ex-)partner, of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van de wettelijke vertegenwoordiger;

 • die verantwoording over het pgb verschuldigd is; en

 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene die daarover verantwoording is verschuldigd geen arbeidsovereenkomst aangaat.

De hoogste periodiek voor de benodigde hulp in de desbetreffende cao, vermeerderd met de vakantiebijslag en tegenwaarde van de verlofuren

1-jan: € 23,23 1-mrt: € 23,82

1-okt: € 24,42

per uur

1-jan: € 19,80

1-mrt: € 20,39

1-okt: € 20,99

per uur


Noot
1

Voor vervoer, waarvan de noodzaak apart is geïndiceerd, geldt dat het tarief overeenkomstig is aan het vervoerstarief dat het college in natura heeft vastgesteld wanneer een cliënt daadwerkelijk wordt vervoerd.

Noot
2

In beginsel wordt geen pgb verstrekt voor begeleiding groep en het hieraan gerelateerde vervoer, uitgevoerd door personen uit de categorieën C, D en E, in verband met de loonvereisten. Indien hier toch voor wordt gekozen, wordt maximaal het tarief van categorie B als leidraad gehanteerd, rekening houdend met de loonvereisten.

Noot
3

In beginsel wordt geen pgb verstrekt voor kortdurend verblijf, uitgevoerd door personen uit de categorieën C, D en E, in verband met de loonvereisten. Indien hier toch voor wordt gekozen, wordt maximaal het tarief van categorie B als leidraad gehanteerd, rekening houdend met de loonvereisten.

Noot
4

Hiernaast bestaat voor hbh nog het type pgb-alfa. Dit type pgb is vanaf 2015 niet langer mogelijk voor nieuwe cliënten. Voor bestaande cliënten bestaat een overgangsregeling. Het uurtarief is gelijk aan categorie D en E, gebaseerd op het handhaven van de bestaande afspraken.