Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2023

Geldend van 30-12-2023 t/m 31-08-2024

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Leiden.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Leiden.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de Leiden;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 Leiden;

 • d.

  peildatum: 1 september 2023;

 • e.

  referteperiode: de maand voorafgaand aan de peildatum of – bij wisselende inkomsten – drie maanden voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800 is bedoeld voor een huishouden (alleenstaande of gezin) met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Een huishouden met een inkomen hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, dat vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject (MSNP en WSNP) weinig te besteden, komt ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag;

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • e.

   kamerbewoner is, mits de energiekosten niet in rekening worden gebracht bij deze persoon; of

  • f.

   een kostendeler is waarbij een andere huisgenoot, die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten, de toeslag al heeft ontvangen.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die op de peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   aan wie in 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of

  • b.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ en BBZ; of;

  • d.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de Participatiewet;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 18 december 2023.

 • 2. Tot de groep genoemd in het eerste lid onderdeel a worden niet gerekend studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 2 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Leiden. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Leiden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 5 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum of in de referteperiode geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 van deze beleidsregels in.

Artikel 2

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Per huishouden kan men maximaal één energietoeslag ontvangen. We hanteren een inkomensgrens tot 130% van het sociaal minimum.

Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Huishoudens kunnen in aanmerking komen voor de toeslag als zij 21 jaar of ouder zijn. Studenten komen op basis van de wet niet in aanmerking voor de energietoeslag. Zelfstandig wonende studenten krijgen via DUO een tegemoetkoming voor energiekosten.

Voor jongeren in de leeftijd 18 tot en met 20 jaar met een bijstandsuitkering en die zelfstandig wonen en die geen beroep kunnen doen op de onderhoudsplicht van hun ouders en van hun eigen rekening de energiekosten betalen, passen we de hardheidsclausule van deze beleidsregels toe.

Voor deze beleidsregels geldt een schuldhulppardon. Dat wil zeggen dat inwoners met een inkomen boven 130% van de geldende bijstandsnorm wel in aanmerking komen voor de energietoeslag wanneer zij problematische schulden hebben en deelnemen aan een schuldhulptraject (waaronder ook WSNP of MSNP). Door een schuldhulptraject hebben zij een besteedbaar inkomen tussen de 95% en 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Bij de beoordeling van het inkomen dient de gemeente volgens de Participatiewet uit te gaan van het inkomen waarover iemand redelijkerwijs kan beschikken. Dit betekent dat bij executoriaal beslag op het inkomen, dat deel van het inkomen waarop beslag ligt niet meegerekend mag worden bij het bepalen van het recht op energietoeslag. Voor de bepaling of een huishouden behoort tot de doelgroep van de energietoeslag moet bij de vaststelling van het inkomen dus worden uitgegaan van het inkomen dat overblijft na het beslag. Hierin heeft de gemeente geen beleidsvrijheid.

In deze beleidsregels worden ook een aantal groepen uitgesloten. Het gaat om iemand die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

 • b.

  jonger is dan 21 jaar;

 • c.

  aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

 • d.

  is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

 • e.

  kamerbewoner is, mits de energiekosten niet in rekening wordt gebracht bij deze persoon; of

 • f.

  een kostendeler is waarbij een andere huisgenoot, die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten, de toeslag al heeft ontvangen.

Artikel 3

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar voegt de gemeente Leiden de groepen huishoudens aan toe die AIO of BBZ ontvangen. We verstrekken de energietoeslag ambtshalve aan huishoudens die bekend zijn bij de gemeente. Dat zijn huishoudens die een inkomen tot 130% van het sociaal minimum hebben. Verder moeten ze aan de voorwaarden van artikel 2 van deze beleidsregels voldoen.

Artikel 4

Voor de aanvraag eenmalige energietoeslag 2023 dient de aanvrager inkomstenbewijzen aan te leveren over de referteperiode. Dit is de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen. Wanneer er sprake is van wisselende inkomsten, kan de aanvrager de inkomstenbewijzen van de drie maanden voor de peildatum indienen, zodat een gemiddeld inkomen kan worden berekend.