Verordening marktgelden gemeente Zeewolde2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening marktgelden gemeente Zeewolde2024

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

gehoord de oordeelsvormende avond d.d. 7 december 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de Verordening marktgelden gemeente Zeewolde2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als gehele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  een week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • c.

  een maand: het tijdvak dat loopt vanaf de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van die kalendermaand;

 • d.

  een kwartaal: drie achtereenvolgende kalendermaanden, respectievelijk beginnende op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober;

 • e.

  een halfjaar: zes achtereenvolgende kalendermaanden, respectievelijk beginnende op 1 januari of 1 juli;

 • f.

  een jaar: een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op een markt.

Artikel 3. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die de standplaats inneemt of van degene, die in diens plaats treedt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m1). Voor de berekening van de rechten worden, overeenkomstig de Marktverordening, de standplaatsen onderscheiden in vaste plaatsen en dagplaatsen. Voor de toepassing van deze verordening worden onder dagplaatsen ook standwerkersplaatsen begrepen.

Artikel 5. Tarieven

1.

Het marktgeld is per m per marktdag of deel daarvan,

met een minimum van

2,30

9,40

2.

Voor vaste standplaatshouders is het marktgeld per m1:

 
 

2.1

per kwartaal, bij 1 marktdag of gedeelte daarvan, per week,

met een minimum van

27,60

110,60

3.

Voor een standwerker is het marktgeld per m1 per marktdag of gedeelte daarvan, met een minimum van

3,90

15,60

4.

Voor de toekenning van een plaatsingsnummer op een voor de markt aangelegde wachtlijst per branche wordt, per jaar, een bedrag in rekening gebracht van,

41,30

5.1

Het bedrag dat per standplaats verschuldigd is voor het gebruik van stroom bedraagt;

 
 

5.1.1

per kWh of gedeelte daarvan

1,10

Artikel 6. Abonnementsbepalingen

 • 1. Door de vaste standplaatshouders, als bedoeld in de Marktverordening, moet het marktgeld worden voldaan bij wijze van een kwartaalabonnement, waarbij het marktgeld verschuldigd is naar de tarieven zoals vermeld in artikel 5, tweede lid.

 • 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt eerst met ingang van het kwartaal dat aanvangt na de datum van toewijzing van de vaste standplaats.

 • 3. Als toepassing van lid 1 en 2 niet mogelijk is door het tijdstip van toewijzing van vaste standplaats moet minimaal drie weken voor aanvang van het tijdstip waarvoor voor het eerst bij wijze van abonnement het marktgeld moet worden voldaan, aan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar worden meegedeeld of een kwartaalabonnement wordt gewenst.

 • 4. In geval van niet of niet tijdig mededelen, als in lid 3 bedoeld, dient het marktgeld bij wijze van kwartaalabonnement te worden voldaan.

 • 5. Het tijdvak waarvoor bij wijze van abonnement het marktgeld moet worden betaald, kan slechts worden gewijzigd als daarom tenminste drie weken voor de aanvang van het nieuwe tijdvak is verzocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. Het in artikel 5, lid 2, bedoelde marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota.

 • 2. Het in artikel 5, lid 3, bedoelde marktgeld wordt onder gelijktijdige overhandiging van een gedagtekende nota aan de standwerker geheven door de marktmeester.

 • 3. Het in artikel 5, lid 4 bedoelde bedrag wordt geheven door middel van een aan belanghebbende toegezonden nota, behorende bij of inhoudende het plaatsingsbesluit op de branchelijst.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1. Het marktgeld als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid, moet worden betaald op het tijdstip waarop de nota wordt uitgereikt.

 • 2. Het per abonnement verschuldigde marktgeld uit artikel 5, lid 2, moet binnen acht weken na dagtekening van de nota worden voldaan.

Artikel 9. Restitutie

 • 1. Als van een standplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald, door omstandigheden en buiten de wil van de aanvrager geen dan wel voor kortere tijd gebruik is gemaakt dan waarvoor het abonnement geldig was, wordt restitutie van het teveel betaalde marktgeld verleend. Over de dagen waarop de standplaats wel is gebruikt is marktgeld verschuldigd naar het dagtarief of het kwartaaltarief, vermeld in artikel 5, lid 1 en 2.

 • 2. Restitutie, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vindt slechts plaats op aanvraag van de abonnementhouder, die aan de in artikel 231, lid 2, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar moet zijn gedaan.

Artikel 10. Kwijtschelding

Voor marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 12. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien deze wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening marktgeld gemeente Zeewolde 2023, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De ‘Verordening marktgeld 2024’ treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening marktgeld gemeente Zeewolde 2024’

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 21 december 2023.

de griffier,

B. de Winter

de voorzitter,

G.J. Gorter