Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening marktgelden Aalsmeer 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening marktgelden Aalsmeer 2024

Zaaknummer: Z23-093159

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 229 lid 1 letter a en b Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening marktgelden Aalsmeer2024

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van "marktgeld" wordt in deze gemeente een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het daarvoor aangewezen marktterrein op de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats voor elke langs de wegzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan, welke ingenomen wordt:

a. per dag of gedeelte daarvan € 2,73

b. per kalenderkwartaal € 29,68

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  Het marktgeld moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, wordt het betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle kalendermaanden, dat nog in de termijn over is.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De " Verordening marktgelden gemeente Aalsmeer 2021" van 03 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening marktgelden Aalsmeer 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2023.

De plv. griffier,

drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte