Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 gemeente Aalsmeer

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z23-093159

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Algemene Begraafplaats Aalsmeer aan de Ophelialaan 232-A – 1431 HS Aalsmeer;

 • b.

  een particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overledenen of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van overledenen;

 • d.

  keldergraf: een particulier graf met een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven en begraven houden van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;

 • f.

  dubbelgraf: twee enkele particuliere graven naast elkaar, die gelijktijdig worden uitgegeven en die toebehoren aan eenzelfde rechthebbende, waar plaatsing van één gezamenlijke grafbedekking is toegestaan;

 • g.

  urnengraf: een particulier urnengraf, kelderurnengraf daaronder begrepen, waarvoor aaneen natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  urnennis: een algemene nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  strooiveld: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: grafbeplanting of gedenkteken die op het graf, de gedenkplaats of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • m.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn of ander object ter nagedachtenis van een overledene;

 • n.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • o.

  managementteam: de ambtenaren die belast zijn met de exploitatie en de dagelijkse leiding van Begraafplaats Aalsmeer;

 • p.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier (urnen-)graf of kelder, een particuliere urnennis, een particuliere urnenplaats;

 • q.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend;

 • r.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met toestemming van de rechthebbende de grafbedekking op een particulier graf in eigendom heeft of de belanghebbende van een algemeen graf die de grafbedekking geplaatst heeft;

 • s.

  belanghebbende: een verzamelnaam voor alle contactpersonen met een belang bij een graf of asbestemmingsplaats, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechthebbende;

 • t.

  aanvrager: de persoon of rechtspersoon die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer – opdracht geeft voor een begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing en hiervoor de betalingsplichtige is. Tevens de persoon of rechtspersoon die de uitgifte van een particulier of algemeen graf urnennis of gedenkteken verzoekt en hiervoor de betalingsplichtige is;

 • u.

  wet: Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

 • v.

  grafrecht: het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of urnennis en het uitsluitend recht op een particulier (kelder-)graf, urnengraf, urnennis, urnenplaats;

 • w.

  grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • x.

  lijkbezorging: het lichaam van een overledene of doodgeborene laten begraven of cremeren of op een andere bij of krachtens de wet voorziene wijze;

 • y.

  samenvoegen: het op verzoek van de rechthebbende samenvoegen van twee lagen in een graf tot op de onderste laag, bij graven met meerdere begraaflagen;

 • z.

  ruimen: het verwijderen van de grafbedekking na afloop of na afstand van het grafrecht en in een latere fase van het volledige graf, waarbij de stoffelijke resten worden overgebracht naar een verzamelgraf of verdiept worden begraven;

 • aa.

  schudden: een vorm van ruiming van het graf waarbij de stoffelijke resten na afloop of na afstand van het grafrecht verdiept worden begraven, tot onder de onderste laag en waarbij het graf daarna weer opnieuw kan worden uitgegeven.

 • ab.

  verzamelgraf: een algemeen graf waar stoffelijke resten van geruimde graven worden bewaard.

 • ac.

  Op aanvaag: Voorafgaande aan het verstrekken van de aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld dat voor de aanvraag rechten worden geheven en wordt een schatting gegeven van het aantal uren en/of van de kosten. Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag per beschikking, gerekend per uur, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, met een minimumtarief van één uur. Na het eerste uur wordt gerekend per kwartier waarbij in het kwartier naar boven wordt afgerond.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in B.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in B 4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in B 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in B.6 van de tarieventabel verschuldigd.

Artikel 9 Ontstaan van belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in B.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor de in de B.6 genoemde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000,- en het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 3.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Afstand doen van (graf-) rechten

Bij de invordering van grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 1.

  Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van het gedenkpark van de gemeente van het recht op het particuliere (urnen-)graf, urnenplaats, urnennis of gedenkplaats, ongebruikte voorzieningen inbegrepen. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

 • 2.

  In de gevallen als bedoeld in het eerste lid vindt geen terugbetaling plaats van (een deel van) de betaalde rechten.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de grafrechten.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 gemeente Aalsmeer" van 15 december 2022 en eerdere verordeningen worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten Aalsmeer 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2023.

De plv. griffier, De voorzitter,

drs. O.F. Matheijsen mr. G.E. Oude Kotte

O. van Kolck

Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024 gemeente Aalsmeer

Hoofdstuk

2024

1.

Begraven

1.1

Voor het begraven van een overledene in een algemeen of particulier (kelder) graf, kinderen jonger dan 12 jaar uitgezonderd

€ 1.080,00

1.2

Voor het begraven van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 540,00

1.3

Voor het begraven van een kind jonger dan 1 jaar

€ 270,00

1.4

Toeslag begraven op maandag t/m vrijdag (maanden april t/m september) tussen 17.00 en 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur 50% van het tarief van 1.1 t/m 1.3

1.5

Toeslag begraven op zon- en feestdagen 100% van het tarief van 1.1 t/m 1.3

1.6

Aanbrengen grafgroen

€ 50,00

1.7

Ontvangst en begeleiding, maximaal 30 minuten bij grafgang

€ 160,00

2.

Verlenen en verlengen van grafrechten voor particuliere graven

2.1

Voor categorie AA (2.00 x 1.00 meter), per 10 jaar

€ 1.435,00

2.2

Voor categorie A en B (2.00 x 0.90 meter), per 10 jaar

€ 1.295,00

2.3

Voor kindergraven, categorie E (0.90 x 0.80 meter), per 10 jaar

€ 325,00

2.4

Voor enkelgraven (2.00 x 1.00 meter), 1 laag, per 10 jaar

€ 810,00

2.5

Verlengen grafrechten 2.01 t/m 2.04, per 5 jaar: 50% tarief van 10 jaar

3.

Asbestemmingen

3.1

Bijzetten van een asbox/asurn in een graf, urnennis, urnengraf of urnenkelder, inclusief 30 minuten begeleiding

€ 310,00

3.2

Verstrooiing van as in asmonument, inclusief 30 minuten begeleiding

€ 160,00

3.4

Extra begeleiding per 30 minuten

€ 55,00

3.5

Kunststof urnenkelder 0.45 x 0.45 meter

€ 260,00

4.

Verlenen en verlengen van grafrechten voor asbestemmingen

4.1

Voor categorie GUM: nis in columbarium voor 10 jaar, inclusief tekstplaat, exclusief inscriptie

€ 975,00

4.2

Voor categorie FUG: urnengraf (0.80 x 0.90 meter) inclusief urnenkelder voor 10 jaar

€ 540,00

4.3

Voor categorie FUG: urnengraf (0.60 x 0.60 meter) inclusief urnenkelder voor 10 jaar

€ 490,00

4.4

Voor categorie S: bovengronds plaatsen van een urn (0.80 x 0.90 meter) voor 10 jaar

€ 370,00

4.5

Voor verlengen grafrechten 4.1 t/m 4.4, per 5 jaar: 50% tarief van 10 jaar

4.6

Voor het reserveren van een grafruimte voor 10 jaar, inclusief een fundatieraam, waarbij nog geen grafrecht wordt uitgegeven

€ 1.490,00

5.

Gedenktekens en grafbedekkingen

5. 1

Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking groter dan 1 m2

€ 325,00

5. 2

Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking kleiner dan 1 m2

€ 120,00

5. 3

Voor het plaatsen van een monument op het Herdenkingsveld voor een periode van 10 jaar, na afloop gebruiksrecht algemeen graf

€ 280,00

5. 4

Inscriptie aanbrengen op dekplaat (categorie GUM), tegel (categorie FUG) of kei, inclusief plaatsen en inclusief leges

€ 400,00

5. 5

Graf funderen categorie A, AA en B, zonder inlegplaten

€ 350,00

5.6

Graf funderen categorie E, zonder inlegplaten

€ 130,00

5.7

Graf funderen categorie FUG, zonder inlegplaten

€ 130,00

5.8

Inlegplaten van beton

€ 40,00

6.

Opgraven / samenvoegen / schudden / asbus afhalen op verzoek

6.1

Opgraven van een overledene, inclusief verplichte beenderkist

€ 1.625,00

6.2

Opgraven van een overledene voor een crematie op Zorgvlied, inclusief beenderkist, transport en crematie

€ 2.165,00

6.3

Op verzoek samenvoegen of schudden van overledenen, per graflaag

€ 1.080,00

6.4

Opgraven of verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een graf op verzoek van de rechthebbende, voor afloop van de uitgiftetermijn

€ 120,00

6.5

Verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een nis op verzoek van de rechthebbende of gebruiker van de nis, voor afloop van de uitgiftetermijn

€ 80,00

7.

Onderhoud

7.1

Vastrecht begraafplaats per jaar, urnennissen en urnengraven uitgezonderd

€ 115,00

7.2

Vastrecht begraafplaats per periode van 10 jaar, urnennissen en urnengraven uitgezonderd

€ 1.140,00

7.3

Onderhoud begraafplaats en algemeen graf voor een periode van 10 jaar, per begraaflaag

€ 380,00

7.4

Onderhoud begraafplaats en algemeen graf per jaar, per begraaflaag, indien begraven voor 2018

€ 38,00

7.5

Onderhoud grafmonument > 1 m2 per jaar

€ 54,00

7.6

Onderhoud grafmonument > 1 m2 per jaar per 10 jaar

€ 540,00

7.7

Onderhoud grafmonument < 1 m2 per jaar

€ 33,00

7.8

Onderhoud grafmonument < 1 m2 per jaar per 10 jaar

€ 330,00

7.9

Vastrecht particulier urnengraf per 5 jaar of een veelvoud van 5 jaar, per 5 jaar

€ 420,00

7.10

Vastrecht particuliere urnennis per 5 jaar of een veelvoud van 5 jaar, per 5 jaar

€ 175,00

7.11

Vastrecht particulier urnengraf per jaar

€ 84,00

7.12

Vastrecht particuliere urnennis per jaar

€ 35,00

7.11

Aanvullen grind of grond

€ 105,00

7.12

Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij het 5 jaarlijks onderhoud

€ 120,00

7.13

Reinigen monument, niet behorend bij het jaarlijks onderhoudsschema

€ 175,00

8.

Administratiekosten

8.1

Vergunning voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, grafbedekking of markering op een particulier graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke grafbedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

€ 65,00

8.2

Vergunning voor het oprichten of veranderen van een keldergraf en/of het laten plaatsen van een bovengronds graf

€ 485,00

8.3

Overschrijving grafrecht inclusief één grafakte

€ 48,00

8.4

Verstrekking kopie grafakte

€ 33,00

9.

Bijzondere verrichtingen

9.1

Verrichtingen die niet zijn opgenomen in de verordening

op aanvraag

Behoort bij raadsbesluit

van 21 december 2023

De griffier van de gemeente Aalsmeer,