Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling Lokale Energie initiatieven Leiden 2024 -2025

Geldend van 29-12-2023 t/m 31-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling Lokale Energie initiatieven Leiden 2024 -2025

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Lokale Energie initiatieven Leiden 2024 -2025,

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een (bewoners) initiatief in de vorm van een rechts- of natuurlijk persoon die een aanvraag doet in de zin van deze regeling;

 • b.

  Aardgasvrije stad: een stad die geen gebruik meer maakt van aardgas maar van duurzaam opgewekte energie;

 • c.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • e.

  Duurzame (opgewekte) energie: energie afkomstig van hernieuwbare natuurlijke bronnen,die constant worden aangevuld;

 • f.

  Energiebesparing: energiebesparing verwijst naar alle maatregelen om de consumptie van brandstof te verminderen.

 • g.

  Energietransitie: streven om klimaatverandering tegen te gaan door terugdringing van de CO2-uitstoot en het overschakelen naar duurzame energie;

 • h.

  Opwekken van energie: het produceren van energie in een bruikbare vorm (zoals warmte en elektriciteit).

Artikel 2 Doel van de subsidie

Met deze subsidieregeling wil het college de betrokkenheid van bewoners en lokale organisaties bij de energietransitie stimuleren door passende initiatieven te ondersteunen gericht op bestrijding van energiearmoede, energiebesparing, woningverduurzaming en/of het aardgasvrij maken van straten, buurten of wijken.

Artikel 3 Reikwijdte

Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

Artikel 4 Voorwaarden subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk en bij voorkeur ingediend via eHerkenning of DigiD bij het college via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies.

 • 2.

  Bij de aanvraag verstrekt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een projectplan met per projectonderdeel een beschrijving van:

   • -

    de doelstelling;

   • -

    de beschrijving van het project;

   • -

    een indicatie van de verwachte totale kosten;

   • -

    de planning en de actuele stand van zaken.

  • b.

   indien van toepassing opgave van medefinanciering, alsook de eventuele bijdrage van derden;

  • c.

   een beschrijving van de betrokken partij(en) en hun bijdrage aan het project alsmede een beschrijving van de manier waarop inwoners worden betrokken bij het initiatief en hoe inwoners delen in het profijt van het project.

 • 3.

  uitvoering van initiatieven vindt plaats binnen een jaar na de datum van de subsidieverlening.

Artikel 5 Indieningstermijn

Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk voor 1 april of 1 september van het kalenderjaar.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie binnen uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de aanvragen.

TITEL II. SPECIFIEKE BEPALINGEN

Artikel 7 Doelgroep

Deze subsidieregeling is bedoeld voor een initiatief van een of meerdere bewoners en voor lokale organisaties zoals een stichting, coöperatie of wijkvereniging die gezamenlijk aan de slag gaan met activiteiten die bijdragen aan energiebesparing, opwek en/of aardgasvrije oplossingen in hun eigen straat, buurt of wijk.

Artikel 8 Beoordelingscriteria

 • 1. Een aanvraag die voldoet aan artikel 4 wordt beoordeeld op basis van de in de bijlage van deze regeling hiernavolgende gewogen criteria:

  • a.

   De activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van de Transitievisie Warmte, het Isolatie-offensief en/of het Plan van Aanpak Energiearmoede

   Deze doelstellingen zijn verwoord in de Kaderbrief 2023.

 • afbeelding binnen de regeling

  • b.

   Het betreft activiteiten die aan energiebesparing, opwek en/of aardgasvrije oplossingen in eigen straat, buurt of wijk bijdragen. Met deze initiatieven doen we lessen en ervaringen op voor de verdere opschaling van de energietransitie in Leiden.

  • c.

   Concrete zichtbare acties hebben de voorkeur boven planvorming, organisatie en overleg. Voor laatstgenoemde zaken wordt in geringe mate subsidie verleend en alleen indien onderdeel van een bredere aanvraag met tevens concrete acties.

Artikel 9 Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het college stelt voor deze subsidieverlening een subsidieplafond voor 2024 in van € 100.000,- en voor 2025 een plafond van € 100.000,-. Er vinden twee rondes per jaar plaats. Voor de tweede ronde is minimaal € 30.000 beschikbaar.

 • 2. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 15.000,- per aanvrager per jaar.

 • 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   bekostiging van energetische maatregelen bestemd voor woningen;

  • b.

   bekostiging van de onrendabele top in een business case om een wijk van het gas af te halen;

  • c.

   bekostiging van onderzoek;

  • d.

   bekostiging van uurtarieven hoger dan 65 euro. Deze kosten moeten tevens evenredig zijn aan de beoogde activiteiten in de aanvraag.

 • 4. Aanvragen worden door het college behandeld op volgorde van best passend bij criteria tot minst passend bij criteria op basis van het in de bijlage van deze regeling opgenomen beoordelingsprotocol.

 • 5. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag is aangevuld en gecompleteerd.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag vergeleken met andere aanvragen (deels) niet voldoende passend is of in mindere mate bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen;

 • b.

  de aanvrager eerder in het jaar al een subsidie heeft aangevraagd en gekregen;

 • c.

  de aanvraag niet voldoende concreet is over de activiteiten die worden uitgevoerd;

 • d.

  de aanvrager ook betrokken is bij een andere aanvraag voor deze subsidieregeling;

 • e.

  al subsidie wordt verkregen bij de gemeente Leiden voor dezelfde activiteit(en).

TITEL III. BEVOORSCHOTTING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING

Artikel 11 Bevoorschotting subsidie

Het college bevoorschot de subsidie in zijn geheel. De uitbetaling vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie. Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld na verantwoording.

Artikel 12 Subsidies tot en met € 5.000

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of;

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, vanaf de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in lid 1, onderdeel b, kan het college de aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3. Het college zal bij subsidies die direct worden vastgesteld, steekproefsgewijs controleren of de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig de subsidieaanvraag en eventuele overige verplichtingen zijn gerealiseerd.

Artikel 13 Verantwoording subsidies vanaf € 5.000

 • 1. Bij subsidies vanaf € 5.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in bij het college:

  • a.

   bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

 • 2. Het college kan in individuele gevallen afwijken van de termijn genoemd in lid 1.

 • 3. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht, met daarbij een toelichting op de behaalde impact van de activiteit met het oog op de beoordelingscriteria als omschreven in artikel 8;

  • b.

   een financieel verslag, waaruit de aan de verrichte activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven blijken. De subsidie van gemeente is in het financieel verslag duidelijk weergegeven.

Artikel 14 Vaststelling subsidie

 • 1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel, indien geen aanvraag vereist is, na het indienen van de verantwoording, de subsidie vast.

 • 2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het lid 1 genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel de verantwoording.

 • 3. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet binnen de in lid 1 van artikel 12 (of indien van toepassing lid 2) en 13 (of indien van toepassing lid 2) genoemde termijn is ontvangen, gaat het college 6 weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling en het terugvorderen van het toegekende bedrag.

TITEL IV. HARDHEIDSCLAUSULE, INWERKINGREDING EN CITEERTITEL

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen een artikel of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 16 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt per 1 januari 2026.

Artikel 17 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling Lokale energie initiatieven Leiden 2024 -2025”.

Ondertekening

BIJLAGE I - Beoordelingsprotocol aanvragen subsidie Lokale Energie initiatieven Leiden 2024-2025

Naam aanvrager

 

 

 

Eindscore

Minimaal te behalen score is 50

 

Beoordeling

 

Beoordeling

Maximaal aantal te behalen punten: 70

 

Behaalde punten

 

Bijdrage aan beleid en doelstellingen van de gemeente zoals verwoord in de Transitievisie Warmte, Plan van aanpak Energiearmoede en/of Isolatieoffensief

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 

Haalbaarheid en onderbouwing daarvan, bijvoorbeeld op basis van ervaringen (elders)

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 

Aantal bewoners dat bereikt wordt/ effect op betrokkenheid bewoners bij energietransitie

0 = tussen 0-10, 5 = tussen 10-50, 8= tussen 50-100 , 10 = meer dan 100

 

Kosten in relatie tot het verwachte effect

0= hoog, gemiddeld= 5, laag= 10

 

Opschaalbaarheid van het initiatief in andere wijken of door andere organisaties

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 

In hoeverre biedt het project iets nieuws / innovatiefs / voegt het iets toe op wat er al is

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 

Samenwerking met andere partijen in de stad

0= weinig, 5 = gemiddeld, 10 = intensief