Subsidieverordening duurzaam benutten gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening duurzaam benutten gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2024

De raad van de gemeente De Ronde Venen

gelezen het voorstel van het college van B&W;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening: Subsidieverordening duurzaam benutten gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2024

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL): Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen;

 • 2.

  Eigenaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom heeft of een ander zakelijk recht op een gemeentelijk monument in gemeente De Ronde Venen, de zakelijk gerechtigde;

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 • 4.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen;

 • 5.

  Gemeentelijk monument: een object dat overeenkomstig de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen door het college is aangewezen en opgenomen in het monumentenregister;

 • 6.

  Subsidie: een aanspraak op financiële middelen, door de gemeente De Ronde Venen verstrekt met het oog op het duurzaam benutten van een gemeentelijk monument;

 • 7.

  Monumentenwacht Utrecht: Stichting die zich ten doel stelt het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie Utrecht te voorkomen en deskundig is in het uitvoeren van bouwkundige inspecties;

 • 8.

  verduurzaming: maatregel(en) waardoor een gebouw minder energie verbruikt of zelf energie opwekt;

 • 9.

  energiescan: onderzoek naar de kansen op verduurzaming van een monument, indien mogelijk in samenhang met kansen en oplossingen op verduurzaming van nabijgelegen monumenten of panden;

 • 10.

  publiekstoegankelijk: het monument is tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk.

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van de subsidie is om eigenaren van een gemeentelijk monument een financiële tegemoetkoming te bieden voor de onderzoekskosten die gemoeid zijn met het vinden van passende verduurzamingsmaatregelen of onderzoekskosten voor het vinden van een passende herbestemming.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de behandeling van de begroting het budget vast voor de verstrekking van subsidie ten behoeve van het duurzaam benutten van gemeentelijke monumenten op grond van deze verordening.

 • 2. Het subsidieplafond wordt door het college bekendgemaakt voor aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld.

 • 3. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt de wijze van verdeling vermeld.

Artikel 4. Behandeling

 • 1. Het college is bevoegd tot het verlenen, vaststellen en uitbetalen van subsidies als bedoeld in deze verordening.

 • 2. Aanvragen om subsidie worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3. De volgorde van binnenkomst wordt bepaald door de datum van ontvangst van de volledige aanvraag, zoals bepaald in artikel 8.

Artikel 5. Grondslag en werkingssfeer

 • 1. Deze verordening is van toepassing op aanvragen om subsidie voor de onderzoekskosten die gemoeid zijn met het vinden van passende verduurzamingsmaatregelen of onderzoekskosten voor het vinden van een passende herbestemming die beogen de monumentale en cultuurhistorische waarden in stand te houden.

 • 2. Het college stelt een formulier vast voor het aanvragen van subsidie op grond van deze verordening.

2. SUBSIDIE

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De subsidie, als bedoeld in artikel 2 kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument dat is gelegen in gemeente De Ronde Venen. Het haalbaarheidsonderzoek heeft tenminste betrekking op de volgende onderwerpen:

  • a.

   de bouw- en cultuurhistorische kenmerken van het monument;

  • b.

   de bouwkundige staat van het monument;

  • c.

   mogelijke nieuwe functies van het monument, zodat het monument toegankelijk is voor het publiek; en

  • d.

   de financiële haalbaarheid van de herbestemming of het voortgezette gebruik, met inbegrip van eventuele exploitatiemogelijkheden.

 • 2.

  het verrichten van een energiescan met betrekking tot een monument of monumenten gelegen in gemeente De Ronde Venen. De energiescan bestaat uit een rapportage, die voldoet aan de in bijlage 1 gestelde eisen, met op het betreffende monument toegespitste duurzame maatregelen die energiebesparing kunnen geven.

 • 3.

  De subsidie bedraagt 25% van de kosten per activiteit genoemd in artikel 6, eerste en tweede lid.

 • 4.

  Het maximaal uit te keren subsidiebedrag bedraagt € 2.500,- per haalbaarheidsonderzoek of energiescan.

 • 5.

  Indien door een ander bestuursorgaan een hiervoor een subsidie is verstrekt, wordt de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer dan 100% van de totale kosten bedraagt.

 • 6.

  Subsidies van minder dan € 1.000,- worden niet verstrekt.

Het college neemt in de beschikking tot subsidieverstrekking verplichtingen op met betrekking tot de termijn, waarbinnen de subsidieontvanger een afschrift van het afgeronde haalbaarheidsonderzoek of energiescan aan het college moet indienen.

3. DE PROCEDURE

Artikel 8 De subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt elektronisch of schriftelijk ingediend. Elektronische aanvragen worden ingediend via de internetsite www.derondevenen.nl met gebruikmaking van de daar beschikbare aanvraagmodule. Aanvragen op papier worden ingediend bij de gemeente De Ronde Venen.

 • 2. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst;

 • 3. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   Een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   Een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit; en

  • d.

   De planning van de activiteit waarin in ieder geval de datum van afronding van het haalbaarheidsonderzoek of energiescan is opgenomen.

 • 4. Het college kan van de aanvrager aanvullende gegevens verlangen, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag.

 • 5. Indien de subsidieaanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager door het college in de gelegenheid gesteld om de subsidieaanvraag binnen vier weken aan te vullen. Indien de aanvrager van deze gelegenheid geen gebruik maakt, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

 • 6. De ontvangst van de subsidieaanvraag wordt schriftelijk aan de aanvrager bevestigd.

 • 7. Indien een monument meerdere eigenaren heeft, dient de subsidieaanvraag mede door deze eigenaren te zijn ondertekend.

 • 8. Indien de aanvrager van de subsidie niet de eigenaar is van het monument, bevat de aanvraag om subsidie tevens een document waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek of de energiescan en de intentie heeft om mee te werken aan de herbestemming.

 • 9. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

 • 10. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 9 Voorwaarden

 • 1. Subsidie wordt verstrekt aan:

  • a.

   de eigenaar van een monument, of

  • b.

   een belanghebbende bij de herbestemming van een monument.

  • c.

   een samenwerkingsverband van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder a en b.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt bij het college ingediend, vóórdat met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • 1.

  de activiteit niet financieel haalbaar is;

 • 2.

  reeds door het college aan de aanvrager een subsidie is verstrekt voor de desbetreffende activiteit voor het desbetreffende monument; of

 • 3.

  het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan reeds is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

 • 4.

  de aanvrager bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, en deze niet zijn aangevuld;

 • 5.

  voor de uit te voeren werkzaamheden een andere subsidie is toegekend.

Artikel 11 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. Binnen twee maanden na de verzenddatum van de beschikking tot verlening van subsidie, moet gestart zijn met het onderzoek.

 • 2. De onderzoeken worden uitgevoerd conform het bepaalde in de beschikking tot verlening van subsidie.

 • 3. De onderzoeken moeten binnen zes maanden na de verzenddatum van de beschikking tot verlening van subsidie zijn voltooid.

 • 4. De aanvrager meldt het beëindigen van het onderzoek binnen vijf werkdagen na beëindiging aan het college via het digitaal systeem of per post.

 • 5. De aanvrager moet binnen negen maanden na de verzenddatum van de beschikking het college verzoeken tot vaststelling van de subsidie via het digitaal systeem of per post.

Artikel 12 Gereedmelding werkzaamheden, vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1. Het college stelt de subsidie definitief vast binnen zestien weken nadat het aanvraagformulier voor het vaststellen van de subsidie met bijlagen ontvangen zijn en de in de beschikking tot verlening van subsidie opgenomen werkzaamheden bij het college zijn gereed gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden.

 • 2. De subsidie wordt uitbetaald binnen zes weken na de verzenddatum van de vaststellingsbeschikking.

 • 3. De uitbetaling van de subsidie geschiedt op het door de aanvrager bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie opgegeven bank- of gironummer.

 • 4. Indien de werkzaamheden niet (volledig) conform de beschikking tot subsidieverlening zijn uitgevoerd, kan het college besluiten de subsidie op een lager bedrag vast te stellen.

 • 5. Meerwerk en niet uitgevoerde onderzoeken die wel in de beschikking tot verlening van subsidie zijn opgenomen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 6. Onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zijn verricht door de eigenaar of door vrijwilligers c.q. personen, die voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding ontvangen, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

 • 7. Bij de vaststelling van de subsidie is artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht onverkort van toepassing.

Artikel 12 Intrekken en terugvorderen subsidie

Het college is bevoegd tot het intrekken of wijzigen van subsidieverlenings- of subsidievaststellingsbeschikkingen, en tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van reeds uitbetaalde subsidiegelden. Ten aanzien van deze bevoegdheden is afdeling 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht onverkort van toepassing.

4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Bijzondere gevallen

Het college kan in bijzondere gevallen, in het belang van de monumentenzorg of het behouden van cultuurhistorische waarden, afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Subsidieverordening duurzaam benutten gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2024”.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen van 27 november 2023,

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Bijlage