Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorg Akkoord gemeente Nijmegen

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorg Akkoord gemeente Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Druten ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

gelet op het Integraal Zorgakkoord (IZA),

overwegende dat:

 • -

  In het IZA afspraken gemaakt zijn om in samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door processen goed op elkaar aan te laten sluiten en regionaal afspraken te maken over domeinoverstijgende samenwerking;

 • -

  Het Rijk ten behoeve van de uitvoering van deze IZA-afspraken per regio middelen ter beschikking stelt middels een specifieke uitkeringsregeling (SPUK);

 • -

  De SPUK-regeling deze middelen slechts aan één door de regiogemeenten aan te wijzen gemeente ter beschikking zal stellen;

 • -

  De gemeenten van de regio Rijk van Nijmegen de gemeente Nijmegen volmacht en machtiging verlenen voor het aanvragen en beheren van de SPUK IZA;

 • -

  De gemeente Nijmegen zich onder voorwaarden bereid heeft verklaard de rol van gevolmachtigde gemeente op zich te nemen en het volmacht en machtiging als zodanig ook aanvaardt en daarmee nadrukkelijk kan instemmen.

 • -

  De middelen uit de SPUK IZA aangewend worden om de doelstellingen en ambities uit het IZA en de Werkagenda van de VNG te realiseren.

B e s l u i t e n :

Vast te stellen het mandaat, volmacht- en machtigingenbesluit IZA gemeente Nijmegen

Artikel 1 Reikwijdte mandaat, volmacht en machtiging

Aan het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Nijmegen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend, om in het kader van het IZA de volgende bevoegdheden en werkzaamheden uit te oefenen binnen de bestaande bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur binnen de zorgkantoorregio:

 • a.

  het aanvragen, beheren en uitgeven van de middelen, binnen de kaders van een jaarlijks door vastgestelde begroting;

 • b.

  het afleggen van verantwoording over het bepaalde onder a. aan de subsidieverstrekker;

 • c.

  het Regioplan opstellen en uitwerken op basis van het Regiobeeld, namens en in afstemming met de regiogemeenten;

 • d.

  uitvoering geven aan het Regioplan IZA;

 • e.

  het zijn van aanspreekpunt voor de partijen in de regio en hun achterban voor zover betreft de onder c. en d. genoemde afspraken en overeenkomsten alsmede de afspraken die voortvloeien uit de werkagenda en het regioplan.

Artikel 2 Voorwaarden mandaat, volmacht en machtiging

De regiogemeenten erkennen de randvoorwaarden die de gemeente Nijmegen heeft verbonden aan het zijn van een vertegenwoordigende gemeente, namelijk:

 • a.

  Het commitment van de regiogemeente, zodat de gemeente Nijmegen gesteund wordt bij het uitvoeren van deze nieuwe, uitdagende opgave;

 • b.

  Dat een deel van de te ontvangen SPUK IZA-middelen voor de regio door de gemeente Nijmegen wordt ingezet voor een regionaal programmabureau IZA met inbegrip van een financiële administratie.

 • c.

  Dat het totaalpakket wordt belegd bij de gemeente Nijmegen: bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt in de regio alsmede het werkgeverschap voor het personeel van het regionale programmabureau IZA.

Artikel 3 Overig

 • 1. De regiogemeenten waaronder de gemeente Nijmegen zullen een samenwerkingsovereenkomst aangaan ten behoeve van de noodzakelijke uitwerking van dit besluit.

 • 2. De regiogemeenten en de gemeente Nijmegen zullen ter uitvoering van dit besluit alle noodzakelijke inspanningen verrichten.

Artikel 4

Dit mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 december 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

B.P.P. Janssen

de burgemeester,

S.W.P.J. Sengers

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 12 december 2023,

De burgemeester,

S.W.P.J. Sengers