Nadere regels kwaliteitscriteria 2.3 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels kwaliteitscriteria 2.3 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

gelet op:

 • -

  het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Lelystad 2024,

 • -

  de artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet en

 • -

  artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet;

BESLUITEN

vast te stellen de volgende nadere regels en de daarbij behorende bijlage:

Nadere regels kwaliteitscriteria 2.3 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • -

  Verordening: de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad 2024;

 • -

  Betrokken wetten: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2. Kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria als bedoeld in de verordening zijn de in bijlage I opgenomen Kwaliteitscriteria 2.3 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2024.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels kwaliteitscriteria 2.3 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Lelystad d.d. 10 oktober 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage I Kwaliteitscriteria 2.3 (2022) Deel B

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Omgevingswet

Deel B: Criteria voor kritieke massa Generieke deskundigheidsgebieden

1. Casemanagen

Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van eencomplexe of eenvoudige situatie.

Activiteiten

 • 1.

  Organiseren / begeleiden vanoverleg met de aanvrager (omgevingsoverleg).

 • 2.

  Uitvoeren toetsop volledigheid

 • 3.

  Bewaken proces,integraliteit en voortgang van de aanvraag.

 • 4.

  Inschakelen van vakdisciplines en wanneer nodigexterne partijen (coördineren inhoudelijke volledigheid).

 • 5.

  Het uitzetten van adviesaanvragen aan de wettelijke adviseurs.

 • 6.

  Besluit (laten) samenstellen en coördineren.

Eisen aan medewerkers diedeze zes activiteiten uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar in procesmanagement en het afhandelen van Awb procedures

Basiskennis:

 • Structuur en systematiek (bouw)tekeningen

Besteden van 1/3 fte aan deze zes activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus Awb

 

een of meerdere complexe situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Denkniveau:

 • HBO-niveau

2 jaar in procesmanagement en het afhandelen van Awb procedures

Basiskennis:

 • Zie eenvoudige situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze zes activiteiten en/of begeleiden van5 complexe meervoudige

aanvragen per jaar.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie eenvoudige situaties

 

Eisen aan organisaties diedeze zes activiteiten uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan de bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties óf de criteria voor de deskundigheid "2Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening‟ óf de criteria voor de deskundigheid "3 Vergunningverlening milieu‟.

eenof meerdere complexe situaties

minimaal 2 medewerkers dievoldoen aan bovengenoemde criteria voor complexe situaties óf de criteria voorde deskundigheid "2Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening‟ óf de criteria voor de deskundigheid "3

Vergunningverlening milieu‟.

2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij hetbevoegd gezag thuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intakeper geval of er sprakeis van een complexe of eenvoudige situatie.

Activiteit

 • 1.

  Inhoudelijke inputleveren voor omgevingsoverleg en overleg met adviseurs.

 • 2.

  Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit (technisch) / omgevingsplanactiviteit bouwwerken (ruimtelijk) (of deel van meervoudige aanvraag dat daarop betrekking heeft).

  • a.

   controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de aanvraagvereisten;

  • b.

   toetsen aan omgevingsplan of § 8.1.1 Besluitkwaliteit leefomgeving;

  • c.

   toetsen aan Besluit bouwwerken leefomgeving en maatwerkregels in omgevingsplan op grond van Besluit bouwwerken leefomgeving;

  • d.

   opstellen concept-vergunning en bepalen voorschriften, eventueel op basisvan bijdragen juristen specialisten;

  • e.

   beoordelen aanvraag om toestemming voor gelijkwaardige maatregel of het anderszins toepassen van de gelijkwaardigheidbepaling van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

  • f.

   beoordelen en afwegenlegalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning.

 • 3.

  Beoordelen aanvraag tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het omgevingsplan (in verband met het afwijkingsbesluit) (of deel van meervoudige aanvraag datdaarop betrekking heeft)

  • a.

   beoordelen aanvraag;

  • b.

   opstellen concept-vergunning op basis vanintegrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten.

 • 4.

  Beoordelen zienswijzen, bezwaren en beroep bij een bouwactiviteit (technisch), omgevingsplanactiviteit bouwwerken (ruimtelijk) en/of omgevingsplanactiviteit gebruik gronden en bouwwerken in strijd met het omgevingsplan.

 • 5.

  Beoordelen meldingof gegevens en bescheiden voor het slopen,verstoren, verplaatsen of in enigopzicht wijzigen van bouwwerken

  • a.

   beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads- en dorpsgezicht en anderegeldende kaders;

  • b.

   beoordelen wanneer specialisten (slopen, asbest, monumenten e.a.)moeten worden ingeschakeld;

  • c.

   eventueel opstellen concept- maatwerkvoorschrift op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten (o.a. sloop en asbest en monumentenzorg).

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar (inclusief het verzamelen en/of opmaken van voorschriften)

Basiskennis:

 • Bouwkunde

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Jurisprudentie

 • Constructieve veiligheid

Besteden van 2/3 fte aan deze vijf activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus ambtenaar bouw- en Woningtoezicht I (inclusief Awb, omgevingsrecht algemeen, brandveiligheid, bouw-/RO-regelgeving in Ow-stelsel, inclusief omgevingsplan, monumenten en bouwfysica)

 • Basiscursus milieuregelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus natuurregelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • Besluit bouwwerken leefomgeving (inclbeoordelen van gelijkwaardigheid)

een of meerdere complexe situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar (inclusief het verzamelen en/of opmaken van voorschriften)

Basiskennis:

 • Zie eenvoudige situaties

Besteden van 2/3 fte aan deze vijf activiteiten

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie eenvoudige situaties

 • Specialistische opleiding ambtenaar bouw- en woningtoezicht II

Diepgaande kennis:

 • Zie eenvoudige situaties

  Constructieve veiligheid

 • Omgevingsplannen

 • STOP-TPOD

 • Voorbereidingsbesluit en voorbeschermingsregels

Medewerkers die aandeze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t/m 5 uitvoeren van de deskundigheid "1 Casemanagen".

Eisen aanorganisaties die dezevijf activiteiten uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoenaan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties

een of meerdere complexe situaties

minimaal 2 medewerkers met minimaal HBO denkniveau die voldoen aanbovengenoemde criteria voor complexe situaties

3. Vergunningverlening milieu (Bal + omgevingsplan)

Onderstaande activiteiten 1 t/m 7 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezag thuishoren. Het is aan het bevoegdgezag om de portefeuille aan milieubelastende activiteiten te beoordelen (probleemanalyse) en te bepalenwelke milieubelastende activiteiten vallen onder klasseI, klasse II eenvoudig, klasseII complex en klasse III.Activiteit 8 kan worden uitbesteed aan een marktpartij, mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt overminimaal één medewerker die de deskundigheid heeftdie nodig is voor activiteit 7.

Activiteit

 • 1.

  Inhoudelijke input leveren voor omgevingsoverleg en overleg met adviseurs.

 • 2.

  Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (Bal-mba-vergunningplicht) en/ofvoor een omgevingsplanactiviteit (omgevingsplanvergunningplicht met milieu-oogmerk) (of deel van meervoudige aanvraag dat daarop betrekking heeft)

  • a.

   controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud(inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de aanvraagvereisten;

  • b.

   toetsen aan vantoepassing zijnde beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en/of het omgevingsplan;

  • c.

   opstellen concept-vergunning en bepalen voorschriften, eventueel op basisvan bijdragen juristen specialisten.

 • 3.

  Adviseren over noodzaak ambtshalve actualisering, wijziging of intrekking omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (Bal-mba-vergunningplicht) en/of voor een omgevingsplanactiviteit (omgevingsplanvergunningplicht met milieu-oogmerk)

  • a.

   toepassen van toepassing zijnde beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en/ofhet omgevingsplan;

  • b.

   opstellen concept-vergunning en bepalen voorschriften, eventueel op basisvan bijdragen juristen specialisten.

 • 4.

  Beoordelen zienswijzen, bezwaren en beroep bij milieubelastende activiteit (Bal-mba-vergunningplicht) en omgevingsplanactiviteit (omgevingsplanvergunningplicht met milieu-oogmerk).

 • 5.

  Afhandelen van meldingen of het gegevens en bescheiden (verstrekt bij informatieplicht start activiteit) met betrekking tot milieu in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving en/of het omgevingsplan, inclusief het beoordelen van gekwantificeerde doelvoorschriften, erkende maatregelen, verplichte maatregelen en/of het beoordelen van een gelijkwaardige voorziening op basis van representatieve meetgegevens, onderbouwde berekeningen of een risicoanalyse en het opstellen van maatwerkvoorschriften en instemmende beschikkingen.

 • 6.

  Tijdig signaleren welke milieuspecialisten en/ofjuristen moeten wordeningeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Eisen aan medewerkers die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

alleen klasse I en eenvoudig II

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1jaar in klasseI of II

Basiskennis:

 • natuurregelgeving in Ow- stelsel

 • waterregelgeving in Ow- stelsel

Afhandelen van 10 meldingen, gegevens en bescheiden (verstrekt bij informatieplicht start activiteit) en/of vergunningaanvragen per jaar in deze of een zwaardere klasse.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus milieuregelgeving in Ow-stelsel, inclusief Bal en omgevingsplan

 • Basiscursus PGS-richtlijnen

 • Basiscursus geluid

 • Basiscursus bodemregelgeving in Ow-stelsel / BB-CVM

 • Basiscursus afval

 • Basiscursus energie

 • Basiscursus (afval)water

 • Basiscursus bouwregelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel, inclusief omgevingsplan

Diepgaande kennis:

 • Werking gelijkwaardigheidsbesluit

 • Werking maatwerkbesluit

Medewerkers die aan deze eisen voor eenvoudige of complexe situaties voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid "1 Casemanagen".

Eisen aan medewerkers die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

alleen klasse II

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar in klasseI of II

Basiskennis:

 • Zie klasse I

 • Luchtemissies

 • Handreiking Industrielawaai

 • BBT-document: "Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen" (BB-CVM)

 • Energiebesparings- methodieken

Besteden van 2/3 fte aan deze zes activiteiten bij klasse II.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse I

 • Basiscursus EV en EV-regelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse I

 • Cumulatie- en ketenrelaties milieuthema’s

 • Overwegingen gelijkwaardigheidsbesluit

/ gelijkwaardige techniek

/ maatwerk

Medewerkers die aandeze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid "1 Casemanagen".

klasse I, II en III algemeen

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in klasse II of III, waarvan ten minste 2 jaar in klasse III

Basiskennis:

 • Zie klasse II

Besteden van 2/3 fte aan deze zesactiviteiten bij klasse III.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse II

 • Basiscursus regelgeving Seveso-inrichtingen

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse II

 • Europese milieurichtlijnen

 • IPPC-regelgeving

 • domino-effecten

 • kennis van structuur en toepassing BREFs,BBT

Medewerkers die aandeze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid "1 Casemanagen".

Eisen aan medewerkers die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

klasse I, II en III binnen de sector procesindustrie

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in de sectorprocesindustrie in klasse II of III, waarvan ten minste 2 jaar in klasse III.

Basiskennis:

 • Zie klasse III algemeen

Besteden van 2/3 fte aan deze zes activiteiten bij klasse III, waarvan 1/3 fte aan deze zes activiteiten bij klasse III in de sector procesindustrie.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse III algemeen

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Technische procesvoering gevaarlijke stoffen

klasse I, II en III binnen de sector agrarisch

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in de sector agrarisch in klasse II of III, waarvan ten minste 2 jaar in klasse III

Basiskennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Verspreidingsmodellen geur,fijnstof en ammoniak

 • natuurregelgeving in Ow-stelsel

Besteden van 2/3 fte aan deze zes activiteiten bij klasse III, waarvan 1/3 fte aan deze zes activiteiten bij klasse III in de sector agrarisch

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse III algemeen

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • geurregelgeving in Ow-stelsel voor agrarische activiteiten

 • regelgeving emissiearme huisvesting in hetOw- stelsel

 • ammoniakregelgeving in Ow-stelsel

Eisen aan medewerkers die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

klasse I, II en III binnen de sector afval

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in de sector afval in klasse II of III, waarvan ten minste 2 jaarin klasse III

Basiskennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Landelijk Afvalstoffen Plan

Besteden van 2/3 fte aan deze zes activiteiten bij klasse III, waarvan 1/3 fte aan deze zes activiteiten bij klasse III in de sector afval.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse III algemeen

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

 • Acceptatie- en verwerkingsbeleid

 • Technische procesvoering gevaarlijke stoffen

Eisen aan organisaties die deze zes activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers per sector die voldoen aanbovengenoemde criteria (afhankelijk van de klasse)

Activiteit

 • 7.

  Begeleiden, beoordelen en toepassen van een milieuzoneringsonderzoek in relatie tot bijv. geluid, luchtof geur.

 • 8.

  Uitvoeren van een milieuzoneringsonderzoek in relatie tot bijv. geluid,lucht of geur.

Eisen aan medewerkers diedeze twee activiteiten uitvoeren voor

 

alleen klasse I, II en III

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

3 jaar

 

Besteden van 1/3 fte aan deze twee activiteiten óf begeleiden, beoordelen, interpreteren of uitvoeren van 15 milieuzoneringsonderzoeken per jaar.

 • HBO-niveau

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse III algemeen

Diepgaande kennis:

 • Bepalen van (meest) milieuzoneringsrelevante activiteiten

 • Relevante rekenmodellen

 • Inhoudelijke overwegingen over aan te houden milieuzones

Eisen aan organisaties die deze twee activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezagthuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van eencomplexe of eenvoudige situatie.

Activiteit

 • 1.

  Uitvoeren toezicht aan de handvan vergunningstekeningen, vergunningvoorschriften en algemene bouwen RO-regels:

  • a.

   toezicht houden op de uitvoering van de bouw;

  • b.

   toezicht houden bij bestaande bouw;

  • c.

   toezicht houden op sloopwerkzaamheden, exclusief asbest

  • d.

   toezicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften;

  • e.

   toezicht op de naleving vanbrandvoorschriften;

  • f.

   toezicht houden op hetgebruik van gebouwen;

  • g.

   toezicht houden op hetgebruik van gronden;

  • h.

   toezicht houden op werken/werkzaamheden.

 • 2.

  Inschakelen van specialist voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid advies van specialist.

 • 3.

  Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken.

 • 4.

  Handhaven bij geconstateerde overtredingen.

 • 5.

  Behandelen van de gereedmelding van aanleg, bouw en/of sloop.

 • 6.

  Behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en handhavingsverzoeken.

Eisen aan medewerkers die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Bouwkunde

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 • Jurisprudentie

 • Constructieve veiligheid op de bouw

 • Asbestherkenning

Besteden van 2/3 fte aan deze zes activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Ambtenaar bouw- en Woningtoezicht I (inclusief Awb,omgevingsrecht, brandveiligheid, RO-regelgeving in Ow-stelsel, monumenten en bouwfysica)

 • Basiscursus milieuregelgeving in Ow-stelsel, inclusiefBal en omgevingsplan

 • Basiscursus natuurregelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • Besluit bouwwerken leefomgeving (incl. beoordelen van gelijkwaardigheid)

Eisen aan medewerkers die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

een of meerdere complexe situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar

Basiskennis:

 • Zie eenvoudige situaties

Besteden van 2/3 fte aan deze zes activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie eenvoudige situaties

 • Ambtenaar bouw-en woningtoezicht

 • Basiscursus asbestherkenning

Diepgaande kennis:

 • Zie eenvoudige situaties

 • Constructieve veiligheid op de bouw

Eisen aan organisaties die deze zes activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoenaan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aanbovengenoemde criteria voor complexe situaties

5. Toezicht en handhaving milieu

Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezagthuishoren. Het is aan het bevoegd gezag om de portefeuille aan milieubelastende activiteiten te beoordelen (probleemanalyse) en te bepalen welke milieubelastende activiteiten vallen onder klasse I, klasse II eenvoudig, klasseII complex en klasseIII.

Activiteit

 • 1.

  Opstellen en uitvoeren van:

  • a.

   risicoanalyse

  • b.

   toezichtsplan milieu met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.

 • 2.

  Administratief toezicht houden op basisvan openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten).

 • 3.

  Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of verstrekte gegevens en bescheiden en/ofde milieu-eisen uit het Besluit activiteiten leefomgeving en/of het omgevingsplan (of de gelijkwaardige voorzieningen).

 • 4.

  Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.

 • 5.

  Handhaven bij(opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.

 • 6.

  Behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en handhavingsverzoeken. (voor alle klassen milieubelastende activiteiten)

 • 7.

  Tijdig signaleren welke specialisten en/ofjuristen moeten wordeningeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren voor

 

alleen klasse I en eenvoudige klasse II

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

voor ieder van de sectoren 1 jaar in klasse I of II

Basiskennis:

 • Luchtemissies

 • Handreiking industrielawaai,

 •  BBT-document: "Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen" (BB- CVM)

 • Energiebesparings- methodieken

Besteden van 2/3 fte aan deze zeven activiteiten (of een gedeelte ervan) bij klasse I en II en/of die ieder enkele tientallen fysieke controles per jaar uitvoeren in een mix van klasse I enII.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus milieuregelgeving in Ow-stelsel, inclusief Bal en omgevingsplan

 • Basiscursus PGS-richtlijnen

 • Basiscursus administratief toezicht

 • Basiscursus Geluid

 • Basiscursus Bodem/ BB-CVM

 • Basiscursus Afval

 • Basiscursus Energie

 • Basiscursus (Afval)water

Diepgaande kennis:

 • Werking gelijkwaardigheidsbesluit

 • Werking maatwerkbesluit

 • Jurisprudentie

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren voor

 

klasse I, II en III algemeen

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in klasse I, II of III, waarvan minimaal 2 jaar in klasse III

Basiskennis:

 • Zie klasse I en eenvoudige klasse II

Besteden van 2/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasse III en/of ieder enkele tientallen objecten in klasse II en III per jaar waarvoor fysieke en/of administratieve controles worden uitgevoerd

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse I en eenvoudige klasse II

 • Verdiepingscursus administratief toezicht en auditvaardigheden

 • Basiscursus EV / EV-regelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse I en eenvoudige klasse II

 • Europese milieurichtlijnen

 • milieumanagementsystemen en bijbehorende toetsingstechnieken

 • domino-effecten

 • IPPC-regelgeving

 • kennis van structuur en toepassing BREFs, BBT

 • PRTR (indienvan toepassing)

 

klasse I, II en III binnen de sector procesindustrie

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in de sector procesindustrie in klasse I, II of III, waarvan ten minste 2 jaar in klasse III

Basiskennis:

 • Zie klasse I en eenvoudige klasseII

Besteden van 2/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasseIII, waarvan 1/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasse III in de sector procesindustrie én vijf fysieke inspecties bij IPPC- installaties procesindustrie per jaar uitvoeren.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse III algemeen

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Technische procesvoering gevaarlijke stoffen

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren voor

 

klasse I, II en III binnen de sector agrarisch

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in de sector agrarisch in klasse I, II of III, waarvan ten minste 2 jaarin klasse III

Basiskennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Verspreidingsmodellen geur, fijnstof en ammoniak

 • Wetgeving rondom stikstof, dierwelzijn en fosfaatrechten

 •  natuurregelgeving in Ow-stelsel

Besteden van 2/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasseIII, waarvan 1/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasse III in de sector agrarisch én vijf fysieke inspecties bij IPPC- installaties agrarisch per jaar uitvoeren.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse III algemeen

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • ammoniak-regelgeving in Ow- stelselgeur-regelgeving in Ow-stelsel

 • Diepgaande kennis van onderlinge samenhang wetsvoorschriften en normen

 • regelgeving emissiearme huisvesting in Ow-stelsel

 

klasse I, II en III binnen de sector afval

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar in de sector afval in klasse I, II of III, waarvan ten minste 2 jaar in klasse III

Basiskennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • AO/IC financieel en stofstromen

 • Landelijk Afvalstoffen Plan

Besteden van 2/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasseIII, waarvan 1/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasse III in de sector afval én vijf fysieke inspecties bij IPPC- installaties afval per jaar uitvoeren.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie klasse III algemeen

Diepgaande kennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

 • Technische procesvoering gevaarlijke stoffen

 • Acceptatie en verwerkingsbeleid

 • AO/IC afvalverwerkende bedrijven

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren voor

 

klasse III Seveso-inrichtingen *

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar met met gevaarlijke stoffen, waarvan ten minste 2 jaar in uitvoering Seveso- inrichtingen.

Basiskennis:

 • Zie klasse III algemeen

 • Veiligheidsbeheerssystemen

 • Auditkennis metVBS

Besteden van 2/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasseIII, waarvan 1/2 fte aan deze zeven activiteiten bij klasse III Seveso-inrichtingen én uitvoeren van vier volledige audits per jaar

Aanvullende opleiding(en):

 • Cursus lead-auditor

 • Specialistisch opleidingsprogramma NIM voor Seveso toezicht

Diepgaande kennis:

 • Technische procesvoering gevaarlijke stoffen

Eisen aan organisaties die dezezeven activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers per sector die voldoen aanbovengenoemde criteria (afhankelijk van de klasse)

6. Toezicht en handhaving bodem

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de toezicht en handhaving. Bijeenvoudige saneringen.

Activiteit

 • 1.

  Maken van een risicoanalyse en indien nodigvertalen naar locatie-specifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.

 • 2.

  Voorbereiden op basis van openbare en locatie-specifieke bronnen en uitvoeren van controles ter plaatse.

 • 3.

  Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.

 • 4.

  Handhaven bij(opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.

 • 5.

  Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag,klachten, meldingen en handhavingsverzoeken.

 • 6.

  Tijdig signaleren welke specialisten en/ofjuristen moeten wordeningeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Eisen aan medewerkers diedeze zes activiteiten uitvoeren voor eenvoudige saneringen

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Awb

 • bodem-regelgeving in Ow- stelsel

 • Bodem en bodemonderzoek en -sanering

 • Landelijke handhavingstrategie (LHS)

Besteden van 1/3 fte aan deze zes activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus toezicht en handhaving

 • Verdiepingscursus bodem

Diepgaande kennis:

Eisen aan organisaties die deze zes activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten vande toezicht en handhaving. Bij complexe saneringen.

Activiteit

Zie eenvoudige saneringen

7. Administratief toezicht houden op basisvan openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten)

Eisen aanmedewerkers die deze activiteit uitvoeren voor complexe saneringen

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

Basiskennis:

 • zie eenvoudige saneringen

Besteden van 2/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • zie eenvoudige saneringen

 • Specialistische opleiding bodem

Diepgaande kennis:

 • bodem-regelgeving in Ow- stelsel

 • AO/IC Grondstromenbeheer

Eisen aanorganisaties die dezeactiviteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

7. Toezicht enhandhaving groene wetgeving

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden.Het betreffen kernactiviteiten van de toezicht en handhaving.

Activiteit

 • 1.

  Het beoordelen of vergunningplichtige activiteiten op basis van de natuurregelgeving in het Ow-stelsel plaatsvinden, met name Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten.

 • 2.

  Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar een situatiespecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.

 • 3.

  Voorbereiden op basis van openbare en situatiespecifieke bronnenen uitvoeren van controles ter plaatse.

 • 4.

  Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.

 • 5.

  Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.

 • 6.

  Behandelen klachten, meldingen (ongewone voorvallen) en handhavingsverzoeken.

 • 7.

  Tijdig signaleren welkespecialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

 

Besteden van 2/3 fte aan deze zevenactiviteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus natuurregelgeving in Ow-stelsel:

  • -

   Soortenbescherming

  • -

   Gebiedsbescherming

  • -

   Houtopstanden

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus omgevingsvergunningen

Diepgaande kennis:

 • Stedelijk groen

 • Natura2000

 • Ecologische en landschappelijke condities

Eisen aan organisaties diedeze zeven activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Juridische deskundigheidsgebieden

8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden. Hetbetreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezag thuishoren.

Activiteit

 • 1.

  (Procedureel) beoordelen van vergunningaanvragen.

 • 2.

  Adviseren overdiverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht.

 • 3.

  Adviseren dan wel opstellen van beschikkingen ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Omgevingswet, en het adviseren over gedoogbeschikkingen (zorgvuldige voorbereiding, deugdelijke motivering, gebaseerd op actuele wetgeving en conform de jurisprudentie).

 • 4.

  Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen, opstellen verweerschriften en pleitnota’s en vertegenwoordigen van het bevoegd gezagbij de behandeling ter zitting.

Eisen aan medewerkers die deze vieractiviteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar vooractiviteiten 1 en 2

3 jaar voor activiteit 3 en 4

Basiskennis:

Besteden van 2/3 fte aan deze vier activiteiten of per paar minimaal 5 procedures doorlopen inclusief vertegenwoordiging ter zitting (vooractiviteit 4)

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel, incl. omgevingsplan

 • Basiscursus Besluit bouwwerken leefomgeving (incl. toepassing van gelijkwaardigheid)

 • Basiscursus erfgoed-regelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus milieuregelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus natuurregelgeving in Ow-stelsel

 • Verdiepingscursus Awb

 • Verdiepingscursus omgevingsvergunningen

Diepgaande kennis:

Jurisprudentie

 • Jurisprudentie

Eisen aan organisaties die deze vier activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

9.  Behandelen juridische aspecten handhaving

Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezag thuishoren.

Activiteit

 • 1.

  (Procedureel) beoordelen van handhavingsverzoeken en gedoogbeschikkingen.

 • 2.

  Adviseren over juridische vraagstukken op het terrein van omgevingsrecht.

 • 3.

  Behandelen en begeleiden vanhandhavingsprocedures.

 • 4.

  Opstellen van beschikkingen ten aanzien van (complexe) handhavingszaken (ook gedoogbeschikkingen) en het doen van aanschrijvingen in het kadervan de Omgevingswet onderdelen bouw, RO en milieu (zorgvuldige voorbereiding, deugdelijke motivering, gebaseerd op actuele wetgeving en conform de jurisprudentie).

 • 5.

  Adviseren overflankerend beleid / afstemming bestuursrechtelijke actiesen strafrechtelijk vervolg door boa.

 • 6.

  Adviseren overinvorderen bestuurlijke geldschulden.

 • 7.

  Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen, opstellen verweerschriften en pleitnota’s en vertegenwoordigen van het bevoegdgezag bij de behandeling ter zitting.

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar vooractiviteiten 1 en 2

3 jaar voor activiteiten 3 t/m 7

Basiskennis:

Besteden van 2/3 fte aan deze zeven activiteiten of per jaar minimaal 5 procedures doorlopen inclusief vertegenwoordiging ter zitting (vooractiviteit 7)

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel, inclusief omgevingsplan

 • Basiscursus Besluit bouwwerken leefomgeving (incl toepassing van gelijkwaardigheid)

 • Basiscursus milieuregelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus natuurregelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus erfgoed-regelgeving in Ow-stelsel

 • Verdiepingscursus Awb

 • Verdiepingscursus omgevingsrecht

 • Basiscursus straf(proces)recht

Diepgaande kennis:

 • Jurisprudentie

Eisen aan organisaties die deze zeven activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

10. Behandelen juridische aspecten buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van eencomplexe of eenvoudige situatie.

Activiteit

 • 1.

  Toetsen van een aanvraag aan het omgevingsplan en hetbeoordelen van afwijkmogelijkheden.

 • 2.

  Beoordelen wel/niet meewerken aan een initiatief.

 • 3.

  Maken van een keuze voor het geëigende juridische/planologische instrument perinitiatief (omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevinsplanactiviteit of een andere planvorm/besluit op basisvan de Omgevingswet).

 • 4.

  Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevinsplanactiviteit of een andere planvorm/besluit op basis vande Omgevingswet.

 • 5.

  Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen, opstellen verweerschriften en pleitnota’s en vertegenwoordigen van het bevoegdgezag bij de behandeling ter zitting naar aanleiding van een afwijkingsbesluit.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

Voor activiteit 1:

1 jaar of 15 toetsingen en beoordelingen

Voor activiteit 2-4:

1 jaar voor binnenplanse vergunningtrajecten of eenvoudige situaties

Voor activiteit 2-5, overig: 3 jaar

Basiskennis:

 • Lokaal beleid

 • omgevingsvisies

 • omgevingsplannen

 • Ladder duurzame verstedelijking

 • Voor activiteit 2-5, overig: kostenverhaal gebiedsontwikkeling en planeconomie (RO)

Besteden van 1/3 fte aan deze vijf activiteiten of per jaar minimaal 5 procedures doorlopen inclusief vertegenwoordiging ter zitting (vooractiviteit 5).

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

 • Verdiepingscursus Awb

 • Verdiepingscursus omgevingsrecht

 • Basiscursus milieuregelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus natuurregelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus erfgoedregelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • Jurisprudentie

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

11. Ketentoezicht

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden. Hetbetreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezag thuishoren.

Activiteit

 • 1.

  Voorbereidend onderzoek externe en schriftelijke en open bronnen.

 • 2.

  Uitvoeren van tactische/risico analyses keten/branche/bedrijf o.b.v. prioriteiten, beleid of op verzoek.

 • 3.

  Opstellen van ketenbeschrijvingen en barrièremodellen.

 • 4.

  Opstellen van analyseprofielen en interventiestrategie.

 • 5.

  Data verzamelen, veredelen en analyseren.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar en 1 jaar als toezichthouder of informatieanalist

Basiskennis:

 • milieuregelgeving in Ow- stelsel, omgevingsvergunningen, Awb, bodemregelgeving in Ow-stelsel, Asbestregelgeving, WED

 • Grondbeginselen milieuthema’s

 • AO/IC financieel en stofstromen,

 • Fysiek en administratief toezicht

 • Data-analyse, analysetools en informatieverwerking, LMA

 • Inzicht kernactiviteiten ketenpartners

 • rapportagevaardigheden

Besteden van 1/3 fte aan deze vijf activiteiten en/of 5 keer per jaar het uitvoeren van een onderzoek

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus (tactisch) informatieanalist

 • Informatiegestuurde Handhaving (IGH)

 • Tactische Criminaliteitsanalyse

 

Eisen aanorganisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 6.

  Draaiboek opstellen voor diepgaand onderzoek

 • 7.

  Inspecties ter plaatse uitvoeren (combineren financiële en stofstromen).

 • 8.

  Identificeren onregelmatigheden en oorzaken.

 • 9.

  Identificeren fraude.

 • 10.

  Samenwerken in multidisciplinaire ketenteams

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • Zie activiteiten 1 t/m 5

1 jaar en 2 jaar als toezichthouder, ketentoezichthouder of Forensisch accountant

Basiskennis:

 • Zie activiteiten 1 t/m 5

 • AO/IC financieel en stofstromen

Besteden van 1/3 fte aan deze vijf activiteiten en/of 5 keer per jaar het uitvoeren van een onderzoek

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie activiteiten 1 t/m 5

 • Administratief toezicht

Diepgaande kennis:

 • Forensisch accountant

 • Milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen en bijbehorende toetsingstechnieken

 • Boekhouden

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 11.

  Fungeren als intern informatieknooppunt.

 • 12.

  Uitwisselen van informatie met ketenpartners

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • Zie activiteiten 1 t/m 5

1 jaar

Basiskennis:

 • Zie activiteiten 1 t/m 5

Besteden van 1/3 fte aan deze twee activiteiten.

 

Diepgaande kennis:

 • Inzicht in activiteiten en werkwijze van andere handhavingsorganisaties

Eisen aan organisaties die deze twee activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

12. Buitengewone opsporing natuur en milieu en fysieke leefomgeving

Onderstaande activiteiten moetenbinnen de overheid uitgevoerd worden. Hetbetreffen kernactiviteiten van de Omgevingswet die bij het bevoegd gezag thuishoren.

Activiteit

 • 1.

  Opsporenvan (economische) delictenop het terreinvan natuur en milieu en fysieke leefomgeving (waaronder bouwen, bodem, asbest, wonen,monumenten en ruimte)voor de benodigde deskundigheidsgebieden:

  • a.

   uitvoerend ondersteunen bij (eenvoudige) zaken;

  • b.

   deskundig ondersteunen bijgecompliceerde strafzaken;

  • c.

   signaleren van zakendie buiten de opsporingsbevoegdheid of competenties vallen;

  • d.

   terugkoppelen uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid van normen en beleid.

 • 2.

  Opmaken strafrechtelijke stukken (Procesverbaal, SAM-verbaal, BSB-m, politietransactie)

 • 3.

  Informatie-uitwisseling politie, justitie en overige opsporingspartners

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau. Afhankelijk van het taakgebied de bijbehorende opleidingseisen, plus aanvullende eisen aan BOA-schap

1 jaar

Basiskennis:

 • Afhankelijk van taakgebied conform criteria voor dat taakgebied

 • WED

 • AVG

 • Opsporingsmethoden en –technieken

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basisopleiding voor boa’s

 • Permanente her-en bijscholing voor boa’s

Diepgaande kennis:

 • Handhavingsprocedures en jurisprudentie

 • Strafvordering

 • Verhoortechnieken

 • Conflicthantering

 • Taakgericht kunnen zoeken naar mogelijke overtredingen via digitale weg

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 3 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria.

Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen

13. Bouwfysica

Onderstaande activiteiten 1 t/m 10 kunnen worden uitbesteed aan een marktpartij, mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over het deskundigheidsgebied ‘2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening’ of '4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening’. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprakeis van een complexe of eenvoudige situatie.

Activiteit

 • 1.

  Bespreken bevindingen met architect en/of adviesbureau.

 • 2.

  Toetsen tekeningen en berekeningen daglichttoetreding.

 • 3.

  Toetsen tekeningen en berekeningen rookgasafvoer.

 • 4.

  Controleren doorvisuele inspecties tijdens uitvoering van de bouw.

 • 5.

  Controleren door uitvoeren controlemetingen geluid, ventilatie, luchtdichtheid.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Actuele bouwnormen

 • Praktijkkennis vanuit bouwinspecties

 • Overwegingen gelijkwaardigheidsbesluit / gelijkwaardige techniek

 • Gebruik meetapparatuur

Besteden van 1/3 fte aan deze vijf activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus Besluit bouwwerken leefomgeving (incl beoordelen van gelijkwaardigheid)

 

een of meerdere complexe situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar

Basiskennis:

 • Zie eenvoudige situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze vijf activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie eenvoudige situaties

 • Post HBO bouwfysica

Diepgaande kennis:

 • Technische toepassingen

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoenaan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties

een of meerdere complexe situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoen aanbovengenoemde criteria voor complexe situaties

Activiteit

 • 6.

  Toetsen uitgangspunten, tekeningen en berekeningen ventilatie.

 • 7.

  Beoordelen bouwplan op samenhang tussen allebouwfysische aspecten.

 • 8.

  Toetsen tekeningen en berekeningen geluidwering.

 • 9.

  Toetsen bouwkundige details koudebruggen.

 • 10.

  Toetsen uitgangspunten en berekeningen BENG en luchtdoorlatendheid.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • Zie activiteit 1 t/m 5 complex

3 jaar toetsing en controle

Basiskennis:

 • Zie activiteit 1 t/m 5complex

 • Installatietechniek

Besteden van 1/3 fte aan deze vijf activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie activiteit 1 t/m 5 complex

Diepgaande kennis:

 • Opzet, data-invoer, technische toepassingen en resultaten diverse rekenmethodes bouwfysica

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

14. Brandveiligheid

Onderstaande activiteiten 1 t/m 11 moeten binnende overheid uitgevoerd worden. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is vaneen complexe of eenvoudige situatie.

Activiteit

 • 1

  Adviseren bij standaard / niet complexe vergunningen, meldingen en gegevens/bescheiden (verstrekt ivm informatieplicht bij start activiteit) bouw en milieu.

 • 2

  Adviseren bij meldingen brandveilig gebruik.

 • 3

  Monitoren en analyseren van controlegegevens, ingekomen meldingen e.d.

 • 4

  Afhandelen van klachten.

 • 5

  Uitvoeren van standaard / niet complexe inspecties brandpreventie.

 • 6

  Beoordelen van eenvoudige gelijkwaardigheden.

 • 7

  Adviseren en lateninformeren bij eenvoudige afwijkingsbesluiten (o.a. t.a.v.bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, brandweerzorg, opkomsttijden etc.).

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Awb, milieuregelgeving in Ow-stelsel, Omgevingsrecht en RO-regelgeving in Ow-stelsel

Besteden van 2/3 fte aan deze zevenactiviteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Besluit bouwwerken leefomgeving en brandveiligheidsaspecten omgevingsplan (incl beoordelen van gelijkwaardigheid)

 • Specialistische opleiding brandveiligheid MBO

Diepgaande kennis:

 • Onderlinge samenhang doorgronden van wetsvoorschriften en normen Besluit bouwwerken leefomgeving, omgevingsplan en omgevingsvergunningen

Eisen aan organisaties die dezezeven activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 8

  Adviseren bij complexe vergunningen, meldingen en gegevens/bescheiden (verstrekt ivm informatieplicht bij start activiteit) bouw en milieu.

 • 9

  Uitvoeren van complexe inspecties brandpreventie.

 • 10

  Beoordelen van complexe gelijkwaardigheden.

 • 11

  Adviseren en lateninformeren bij een complex afwijkingsbesluit (o.a.t.a.v. bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, brandweerzorg, opkomsttijden etc.).

Eisen aan medewerkers die deze vier activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar

Basiskennis:

 • Zie activiteiten 1 t/m 7

Besteden van 2/3 fte aan deze vier activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Besluit bouwwerken leefomgeving en brandveiligheidsaspecten omgevingsplan (incl beoordelen van gelijkwaardigheid)

 • Basiscursus procestechnologie

 • Specialistische opleiding brandveiligheid (HBO)

Diepgaande kennis:

 • Zie activiteiten 1 t/m 7

 • Chemische eigenschappen van stoffen en procestechnologie

 • Risico- en effectanalyses

Eisen aan organisaties die deze vier activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

15. Constructieve veiligheid

Onderstaande activiteiten 1 t/m 6 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over het deskundigheidsgebied ‘2.Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening’ en ‘4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening’. Voor een verduidelijking voor eenvoudige en complexe situaties zie blz 13 van deel A

Activiteit

 • 16.

  Controleren constructietekeningen en berekeningen op constructieve veiligheid.

 • 17.

  Beoordelen bouwmaterialen betrekking hebbende op de constructie van het bouwwerk.

 • 18.

  Toetsen van de geheleconstructie van een bouwaanvraag.

 • 19.

  Bespreken en vastleggen van bevindingen over de gehanteerde rekenmethode en schematisering met het raadgevend ingenieursbureau dat de bouwconstructie heeftontworpen.

 • 20.

  Inspecteren op uitvoering complexe constructieve zaken.

 • 21.

  Inspecteren op constructies in de gebruiksfase.

Eisen aan medewerkers die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1jaar voor eenvoudige situaties en 3 jaar voorcomplexe

Basiskennis:

 • Actuele bouwnormen

 • rekenmodellen / computerprogrammatuur

Besteden van 2/3 fte aan deze zes activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus Besluit bouwwerken leefomgeving (incl beoordelen van gelijkwaardigheid)

 • Specialistische opleiding beton-, staal-, of houtconstructeur op HBO-niveau

Diepgaande kennis:

 • Onderlinge samenhang doorgronden van wetsvoorschriften en normen Besluit bouwwerken leefomgeving

Eisen aan organisaties die deze zes activiteiten uitvoeren voor

 

eenvoudige situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoenaan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties

een of meerdere complexe situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoen aanbovengenoemde criteria voor complexe situaties

16. Bouwakoestiek

Vervallen, deels opgegaan in deskundigheidsgebied 21 Geluid.

17. Sloop en asbest

Onderstaande activiteiten kunnen ook uitbesteed worden aan eenmarktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over het deskundigheidsgebied ‘4. Toezicht en handhaving bouwenen ruimtelijke ordening’.

Activiteit

 • 1.

  Beoordelen indieningsvereisten meldingsloopwerkzaamheden of veiligheidsplan benodigd is.

 • 2.

  Inschakelen van specialisten voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid advies van specialist;

 • 3.

  Beoordelen meldingvoor het geheelof gedeeltelijk slopen van bouwwerken:

  • a.

   controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud van de meldingen in relatie tot de indieningsvereisten;

  • b.

   toetsen aansloop- en asbestregelgeving in Besluit bouwwerken leefomgeving en/of Asbestverwijderingsbesluit (werkwijze, asbestinventarisatierapport,afvalscheiding, eindbeoordelingsrapportage en stortbewijs);

  • c.

   opstellen adviesrapport;

 • 4.

  Toezicht op sloopwerkzaamheden, onderdeel asbestsloop en -verwijdering incl. eindbeoordeling op de werkzaamheden.

 • 5.

  Nemen van materiaalmonsters op locatie.

 • 6.

  Toezicht op mobiele brekers.

 • 7.

  Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken (dit laatsteindien niet dooreen marktpartij wordtgetoetst).

Eisen aan medewerkers die deze zeven activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Besluit bouwwerken leefomgeving

 • bodemregelgeving in Ow- stelsel

 • Omgevingsrecht

 • Asbestherkenning

 • Asbestverwijderingsbesluit

Besteden van 1/3 fte aan (een gedeelte van) deze zeven activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Specialistische opleiding asbestdeskundige conformSC570

Diepgaande kennis:

 • Onderlinge samenhang doorgronden van voorschriften Asbestverwijderingsbesluit en Besluit bouwwerken leefomgeving

Eisen aan organisaties die deze zeven activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu

18. Afvalwater (indirecte lozingen)

Activiteiten kunnen uitbesteed worden mits overheid over het deskundigheidsgebied toezicht en handhaven milieubeschikt en minimaal één medewerker met de deskundigheid voor afvalwater.

Activiteit

 • 1.

  (Adviseren over) monsterneming, het beoordelen en het uitvoeren van (standaard) controles van indirecte lozingen die vallen onder algemene regels en vergunde indirecte lozingen.

 • 2.

  Opstellen/beoordelen vanen adviseren overbemonsteringsplannen.

 • 3.

  Beoordelen van afvalwaterpreventieplannen op zowel kwaliteit als kwantiteit.

 • 4.

  Het uitvoeren van handhaafbaarheidstoetsen bij vergunningen- en maatwerkprocedures.

 • 5.

  Behandelen van en adviseren bij klachten.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau*

2 jaar

Basiskennis:

 • Protocollen voor emissiemetingen en normstellingen (emissie- eisen)van afvalwater.

 • GRP (Gemeentelijk RioleringsProgramma) en beleidsvelden gerelateerd aanwater en riolering

 • kennis van andere overheidsorganen binnen de afvalwaterketen

 • Kennis relevante wetgeving

Besteden van 1/3 fte aan deze vijfactiviteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Chemie en afvalwatertechnologie

 • Industriële bedrijfsprocessen

 • Zuiveringsproces RWZI(TAZ)

 • Monsterneming strategieën

 • Bemonsteringsopstellingen

Diepgaande kennis:

 • Het in samenhang interpreteren en hanteren van wettelijke voorschriften bodem- en waterregelgeving in Ow-stelsel

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

19. Bodem, bouwstoffen, water

Activiteiten 2 en 3 kunnenuitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt overde deskundigheidsgebieden ‘2. Vergunningverlening bouwenen ruimtelijke ordening’, ‘4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening, ‘6. Toezicht en handhaving bodem’en ’11. Ketentoezicht’.

Activiteit

 • 1.

  Onderhouden, gebruiken en toegankelijk maken van informatie uit een Bodeminformatiesysteem (BIS).

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Openbaarstelling informatie aanexternen

 • Bodeminformatiesysteem

Regelmatig (minstens 10x per jaar) gegevens invoeren in het bodeminformatiesysteem.

Aanvullende opleiding(en):

 

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 2.

  Ondersteunen en adviseren in het kadervan vergunningverlening en toezicht en handhaving, waaronder:

  • a.

   laten uitvoeren, begeleiden bij en toetsen/controleren van bodemonderzoek/lozingsonderzoek;

  • b.

   beoordelen bodembeschermende voorzieningen (indien van toepassing: m.b.t. lozingsonderzoek);

  • c.

   uitvoeren van het grondstromenbeheer in het kadervan de betreffende bodemregelgeving in het Ow-stelsel;

  • d.

   beoordelen (aanvragen) grondwateronttrekking, verlenen van de vergunning;

  • e.

   beoordelen (aanvragen) bodemenergiesystemen;

  • f.

   beoordelen bodemsanering (noodzaak en plan), bodemonderzoek laten uitvoeren.

 • 3.

  Adviseren in het kader van een eenvoudig ‘afwijkingsbesluit’; beoordelen bodemkwaliteit vanuit een oogpunt van volksgezondheid.

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • waterregelgeving in Ow- stelsel

 • Awb

 • VTH-procedures

 • bodemregelgeving in Ow- stelsel

 • BB-CVM

Besteden van 1/3 fte aan deze twee activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus bodem

 

Eisen aan organisaties die deze twee activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 4.

   Adviseren in het kader van een complex ‘afwijkingsbesluit’; beoordelen geo-hydrologische situatie in relatie tot beoogde functie, beoordelen effecten van beoogde functies op waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

Basiskennis:

 • Zie activiteiten 2 en 3

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie activiteiten 2 en 3

Diepgaande kennis:

 • Geohydrologische situatie

 • Bodemonderzoek/sanering

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

20. Externe veiligheid

Onderstaande activiteiten 1 t/m 5 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Activiteit 5 wordt bij voorkeur door bovenregionale samenwerkingsverbanden en/of gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Dit geldt ook voor activiteit 6, omdat een relatief groot en ruimtelijk complex grondgebied nodig is om met voldoende frequentie het grote aantal verschillende typen situaties te kunnen beoordelen.

Activiteit

 • 1.

  VaststellenEV-situatie opbasis van de EV-regelgeving in het Ow-stelsel en Basisnet (relatie kunnen leggen tussenrisicobronnen en ruimtelijke situatie en ontwikkelingen en vise versa).

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • EV (pseudo) wet- en regelgeving en gerelateerde documenten voor inrichtingen, transport en

buisleidingen

Besteden van 1/3 fte aan de activiteiten 1 t/m 6.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus EV-regelgeving in Ow-stelsel, PGS

 • Basiscursus Omgevingsrecht

Diepgaande kennis:

 • Informatiebronnen transportstromen en gevaarlijke stoffen

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 2.

  Inbrengen aspecten externe veiligheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en Ruimtelijke Ordening 

 • 3.

  Het bijhouden van de EV-situatie (risicokaart, Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)).

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteiten uitvoeren

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau (voor klasse I)

 • HBO-niveau (voorklasse II/III)

 • HBO-niveau (voorbuisleidingen en transport)

1 jaar

Basiskennis:

 • EV (pseudo) wet- en regelgeving en gerelateerde documenten voor inrichtingen, transport en buisleidingen

 • begrippen EV, waaronder aandachtsgebieden en voorschriftengebieden

 • Windturbines,

 • Safeti-NL, RBM-IIen CAROLA

 • milieudeel Besluit activiteiten leefomgeving

Besteden van 1/3 fte aan activiteiten 1 t/m 6 inclusief per jaar minimaal 5 beoordelingen ter plaatse op PGS-richtlijnen uitvoeren,

 

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus EV, EV-regelgeving in Ow-stelsel, PGS, EV& transport, EV & QRA,RBM-II, Safeti-NL, CAROLA

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus omgevingsvergunningen

 • Basiscursus Ruimtelijke Ordening

Diepgaande kennis:

 • •.

  Stofcategorieën ADR/CLP/GHS, etikettering, labelling, insluitsystemen

Eisen aan organisaties die deze twee activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 4.

  Toetsen ontvankelijkheid QRA en het beoordelen van het resultaat van een QRA.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar (regelmatig beoordelen

QRA’s)

Basiskennis:

 • QRA/risicoberekening

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit inclusief per jaar

minimaal 5 QRA’s beoordelen (in een mix van milieubelastende activiteiten en transportmodaliteiten)

Aanvullende opleiding(en):

 • Safeti-NL

 • QRA en milieubelastende activiteiten

 • RBM-II

 • CAROLA

Diepgaande kennis:

 • Chemie van stoffen en procestechnologie

 • Bronmaatregelen

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 5.

  Uitvoeren van risicoberekening in het kadervan EV-regelgeving in het Ow-stelsel (Safeti-NL, RBM-II, LPG-rekentool, CAROLA), bepalen aandachtsgebieden en groepsrisico's.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • Zie activiteit 4

3 jaar

Basiskennis:

 • Waarschijnlijkheids- berekeningen

 • Wet en regelgeving vervoer

 • Bron- en beheermaatregelen

Besteden van 2/3 fte aan de deskundigheid Externe veiligheid en daarbinnen 1/3 fte besteden aan deze activiteit inclusief per jaar 9 risicoberekeningen uitvoeren

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie activiteit 4.

 • Verdiepingscursus procesveiligheid

 • Specialistische opleiding toepassen applicaties (Safeti- NL, RBM-II, CAROLA)

Diepgaande kennis:

 • Fysische transportverschijnselen

 • Chemische technologie

 • Technische systeembeveiliging

 • Risicoanalysetechnieken en risicoanalysemethode

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 6.

  Advisering ten aanzien van aandachtsgebieden en voorschriftengebieden.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar (regelmatig beoordelen

QRA’s)

Basiskennis:

 • Zie activiteit 4.

 • Zelfredzaamheid en voorbereiden rampenbestrijding

Uitvoeren van 3 beoordelingen, analyses en verantwoordingen per jaar voor de onderdelen voorbereiden, rampenbestrijding enzelfredzaamheid

Aanvullende opleiding(en):

Diepgaande kennis:

 • Zie activiteit 4.

 • Bestuurlijke gevoeligheden

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

21. Geluid & trillingen (milieu en bouw)

Onderstaande activiteit 7 moet binnende overheid uitgevoerd worden.Activiteiten 1 t/m 6en 10 en 11 kunnenuitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker die beschikt overde deskundigheid nodig vooractiviteiten 8 en 9.

Activiteit

 • 1.

  Uitvoeren geluidsonderzoeken en daarover adviseren.

 • 2.

  Inventariseren en controleren van invoergegevens.

 • 3.

  Opstellen en controleren van rekenmodellen.

 • 4.

  Bewerken vangegevens en databestanden met o.a. GIS.

 • 5.

  Bewerken vande berekeningsresultaten en toetsen aande wet- en regelgeving en rapporteren.

 • 6.

  Beoordelen/toetsen van metingen in het kader van handhaving.

 • 7.

  Beoordelen of een hogeregeluidbelasting afkomstig van (spoor)wegen of industrieterreinen kan worden toegestaan.

 • 8.

  Uitvoeren van geluidsmetingen.

 • 9.

  Beoordelen noodzaak onderzoek en beoordelen rapportages in het kader van vergunningverlening, toezicht en het nemenvan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 • 10.

  Adviseren overgeluidsaspecten (inclusief hanteren voorschriften).

 • 11.

  Uitvoeren van trillingsonderzoeken.

Eisen aan medewerkers die deze elf activiteiten uitvoeren

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar

Basiskennis:

 • geluidregelgeving in Ow-stelsel, RO- regelgeving in Ow-stelsel, Awb,M.e.r.

 • Akoestische (eenvoudige) standaard rekenmodellen

 • Bedrijven en milieuzonering

 • NEN normen

 • Gebruik meetapparatuur

Besteden van 1/3 fte aan deze elf activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus Bc GIS-applicatie

 • Basiscursus BWT

 • Basiscursus Awb

 • Opleiding milieugeluid of Hogerecursus akoestiek

Diepgaande kennis:

 • Geluidsoverdracht modellen Industrie- en(spoor)weglawaai

 • WinHavik (DirActivity)

 • NEN normengeluid

 • GISapplicaties ESRI MapInfo programmatuur

 • Reken- en meetvoorschriften geluid in de Omgevingsregeling, Handleiding Meten en rekenen industrielawaai

 • Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Eisen aan organisaties die deze elf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

22. Groen en ecologie (als onderdeel van de beoordeling van initiatieven)

Onderstaande activiteiten kunnenuitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt overminimaal één medewerker die beschikt overde deskundigheid nodigvoor activiteiten 1 en 2.

Activiteit

 • 1.

  Beoordelen of er sprakeis van eenbijzondere omstandigheid “groen en ecologie” in het kader van aanvragen, meldingen of informatieverstrekkingen voor initiatieven.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

 

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus natuur-regelgeving in Ow-stelsel betreffende:

  • -

   soortenbescherming

  • -

   gebiedsbescherming

  • -

   houtopstanden

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

 

Eisen aan organisaties die dezeactiviteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 2.

  Uitzetten en beoordelen van ecologisch onderzoek.

 • 3.

  Uitvoeren van ecologisch onderzoek.

 • 4.

  Adviseren bij aanvragen voor Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten en buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

Eisen aan medewerkers die deze drie activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

 

Besteden van 2/3 fte aan deze drieactiviteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie activiteit 1

Diepgaande kennis:

 • Stedelijk groen,Natura2000

 • Ecologische en landschappelijke condities

Eisen aan organisaties die deze drie activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

23. Groen en Ecologie (Vergunningverlening natuur)

Onderstaande activiteiten 1 en 2 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten die bij het bevoegd gezagthuishoren. Activiteit 3 kan wordenuitbesteed aan eenmarktpartij, mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker die beschikt over de deskundigheid voor activiteit 2.

Activiteit

 • 1.

   Beoordelen aanvragen voor omgevingsvergunningen voorNatura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten (aldan niet in de vormvan "advies metinstemming").

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

 

Besteden van 2/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus natuur-regelgeving in Ow-stelsel:

  • -

   soortenbescherming

  • -

   gebiedsbescherming (incl. stikstofregelgeving)

  • -

   houtopstanden

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 2.

  Uitzetten en beoordelen vanecologisch onderzoek ikv vergunningverlening natuur.

 • 3.

  Uitvoeren ecologisch onderzoek ikv vergunningverlening natuur.

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

 

Besteden van 1/3 fte aan deze twee activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie activiteit 1

Diepgaande kennis:

 • Stedelijk groen,Natura2000

 • Ecologische en landschappelijke condities

Eisen aan organisaties die deze twee activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers dievoldoen aan bovengenoemde criteria

24. Luchtkwaliteit & geur

Onderstaande activiteit 4 moet binnen de overheid uitgevoerd worden. Zonder de benodigde deskundigheid voor deze activiteit is het niet goed mogelijk om werkprocessen op een juiste manier uit te voeren en het werk van externen te beoordelen. Activiteiten 1 t/m 3, 5 en 6 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij.

Activiteit

 • 1.

  Bepalen of een onderzoek verplicht of noodzakelijk is (o.a. op basis van de luchtkwaliteitsregelgeving in het Ow-stelsel), en zo ja het kunnenbepalen welk rekenmodel van toepassing is.

 • 2.

  (Laten) uitvoeren van luchtonderzoeken mettoepassing van het NNM:

  • a.

   inventariseren en controleren van invoergegevens;

  • b.

   bewerken van gegevens en databestanden;

  • c.

   bewerken van de berekeningsresultaten.

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Omgevingsrecht, Awb, milieu- en lucht-regelgeving in Ow-stelsel (Europese kaderrichtlijn Luchtkwaliteit), meet-, reken- en rapportage-regels voor lucht in de Omgevingsregeling, Rekenmodel, Nieuw Nationaal Model, RO-regelgeving in Ow-stelsel.

(Laten) uitvoeren van een luchtonderzoek 3 keer per jaar.

Aanvullende opleiding(en):

Diepgaande kennis:

Eisen aan organisaties die deze twee activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 3.

  Het uitvoeren van luchtonderzoeken metbehulp van complexe rekenmodellen (juiste input leveren en output genereren).

 • 4.

  Het beoordelen en interpreteren van rapportages (van interne of externe adviseurs) en daarover adviseren i.h.k.v. de vergunningverlening, handhaving en het nemen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 • 5.

  Het beoordelen van geurrapportage.

Eisen aan medewerkers die deze drie activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • Zie activiteiten 1 en 2

3 jaar in het werken met modellen en kunnen rekenen met computers

Basiskennis:

 • Zie activiteiten 1 en 2

 • M.e.r.-regelgeving in Ow- stelsel

 • Omgevingsrecht

Besteden van 2/3 fte aan deze drieactiviteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus NieuwNationaal model

 • Verdiepingscursus luchtkwaliteit

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel (incl. milieuzonering)

Diepgaande kennis:

 • Zie activiteiten 1 en 2

 • Opzet, werking en modellering van rekenmodellen

 • programma's luchtkwaliteit, en Europese Richtlijn Luchtkwaliteit (voor activiteit 4)

Eisen aan organisaties die deze drie activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 6.

  Het uitvoeren van emissiemetingen en geuronderzoeken.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar

Basiskennis:

 • zie activiteiten 3 t/m 5

Besteden van 2/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Zie activiteiten 3 t/m 5

Diepgaande kennis:

 • Emissiemetingen

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening en duurzaamheid

25. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte

Onderstaande activiteiten 2 t/m 4 moeten binnende overheid uitgevoerd worden.

Activiteit

 • 1.

  Opstellen stedenbouwkundige en inrichtingsplannen.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar, minimaal twee plannen perjaar opgesteld

Basiskennis:

 • Omgevingsrecht, RO- regelgeving in Ow-stelsel, incl omgevingsplan

 • Grondexploitatie- regelgeving in Ow-stelsel

 • Digitalisering plannen

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

 

Diepgaande kennis:

 • Inrichting openbaar gebied

 • STOP-TPOD en STTR

 • RO-beleid

een of meerdere complexe situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar, minimaal twee plannen perjaar opgesteld

Basiskennis:

 • Zie eenvoudig situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

 

Diepgaande kennis:

 • Zie eenvoudig situaties

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoenaan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties

een of meerdere complexe situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoen aanbovengenoemde criteria voorcomplexe situaties

Activiteit

 • 2.

  Adviseren over bouwvoornemens die afwijken van het vigerende beleid.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar, minimaal 5 aanvragen per jaarbeoordeeld

Basiskennis:

 • Omgevingsrecht, RO- regelgeving in Ow-stelsel, inclomgevingsplan

 • Beleid op gebied van EV, cultuurhistorie, milieu, economie, verkeer, bedrijventerreinen, woningbouw, groen, EHS,

landbouw, etc.

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

 

Diepgaande kennis:

 • Zie activiteit 1

Eisen aan organisaties diedeze activiteit uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 3.

  Opstellen van richtlijnen en kaders voorstedenbouwkundige en inrichtingsplannen.

 • 4.

  Beoordeling extern gemaakte stedenbouwkundige en inrichtingsplannen.

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteit uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar, minimaal twee plannen per jaarbeoordeeld

Basiskennis:

 • Zie activiteit 1 eenvoudig situaties

 • Gemeentelijk beleid

Besteden van 1/3 fte aan deze twee activiteit.

 

Diepgaande kennis:

 • Inrichting openbare ruimte

een of meerdere complexe situaties

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

3 jaar, minimaal twee plannen per jaarbeoordeeld

Basiskennis:

 • Zie activiteit 3 en 4eenvoudig situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze twee activiteit.

Eisen aan organisaties die deze twee activiteit uitvoeren voor

 

alleen eenvoudige situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoenaan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties

een of meerdere complexe situaties

minimaal 2 medewerkers die voldoen aanbovengenoemde criteria voor complexe situaties

26. Kostenverhaal gebiedsontwikkeling en planeconomie

Onderstaande activiteiten kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij.

Activiteit

 • 1.

  Opstellen, adviseren overde besluitvoering en het uitvoeren van plannen m.b.t.grondexploitaties.

 • 2.

  Opstellen van haalbaarheidsanalyses, exploitatiebegrotingen, varianten afwegingen, rendementsberekeningen, begrotingen voor projectontwikkeling etc.

 • 3.

  Beoordelen van de effecten van de -kostenverhaal-regelgeving in hetOw-stelsel en opstellen effectrapportages.

Eisen aan medewerkers die deze drie activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

1 jaar

Basiskennis:

 • Omgevingsrecht, RO- enkostenverhaal-regelgeving in Ow-stelsel, milieuregelgeving in Ow- stelsel

 • Boekhoudkunde/financiering

 • Gemeentewet

 • Civieltechniek

 • omgevingsvisie, programma's en omgevingsplan

Besteden van 1/3 fte aan deze drieactiviteiten.

Aanvullende opleiding(en):

 • Specialistische opleiding kostenverhaal gebiedsontwikkeling/planeconomie

Diepgaande kennis:

 • Procesmanagement

 • Reken- en exploitatiemodellen

Eisen aan organisaties die deze drie activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

27. Cultuurhistorie

Onderstaande activiteiten 1 t/m 5 moeten binnende overheid uitgevoerd worden.De overige activiteiten kunnenuitbesteed worden aan een marktpartij.

Activiteit

 • 1.

  Adviseren t.a.v. cultuurhistorische aspecten in het kader van omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van monumenten, cultuurhistorie in omgevingsplannen, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie.

 • 2.

  Beoordelen van de aanvraag aan cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarde.

 • 3.

  Toetsen aan de cultuurhistorische waardeuit het omgevingsplan, en de RO-regelgeving in het Ow-stelsel.

 • 4.

  Opstellen van voorschriften vooromgevingsvergunning.

 • 5.

  Inhoudelijk adviseren bij bezwaar en beroep.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO erfgoedopleiding/monumenten of HBO Bouwkunde

1 jaar

Basiskennis:

 • erfgoed-regelgeving inOw-stelsel

 • verhouding van Ow- regelgeving tot Erfgoedwet en Erfgoedverordening

 • restauratie Uitvoeringsrichtlijnen .

Besteden van 2/3 fte aan deze vijf activiteiten óf 1/3 fte besteden aan deze vijf activiteiten indien ook een of meerdere van de overige activiteiten van de deskundigheid Cultuurhistorie wordenuitgevoerd

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • Historie van het gebied

 • Archeologie

 • Monumenten

 • Restauratietechniek

 • Stedenbouwkundige geschiedenis

 • Architectuurgeschiedenis

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 6.

  Adviseren ten aanzien van omgevingsvergunningaanvragen (activiteit wijzigen monument, slopen beschermd stads- en dorpsgezicht), cultuurhistorische aspecten in het kader van de omgevingsvergunning (activiteit bouwen, aanleggen en afwijken omgevingsplan), cultuurlandschappelijke aspecten in het kader van de omgevingsvergunning en handhaving.

 • 7.

  Beoordelen van de aanvraag aan cultuurhistorische waarden en cultuurhistorisch onderzoek, ruimtelijke analyse, bouwhistorisch onderzoek en waardenstellingen: interpreteren van waarden.

 • 8.

  Toetsen van de aanvraag aande erfgoed-regelgeving in het Ow-stelsel, cultuurhistorische aspecten uit het omgevingsplan (niet zijnde archeologisch), technische uitvoeringsvoorschriften voormonumenten en aan de doelstelling van het instrument beschermdgezicht en het ter bescherming strekkend omgevingsplan en ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

 • 9.

  Maken van cultuurhistorische analyses en waardenstellingen ten aanzien van monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en cultuurhistorische aspecten (landschap en bebouwing) in het omgevingsplan en het vertalen naar ruimtelijke uitgangspunten.

 • 10.

  Opstellen van voorschriften voor de omgevingsvergunning en inhoudelijk adviseren bij bezwaaren beroep.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO erfgoedopleiding/monumenten of HBO Bouwkunde

2 jaar

Basiskennis:

 • erfgoed-regelgeving inOw-stelsel

 • verhouding Ow- regelgeving tot Erfgoedwet en Erfgoedverordening

 • Restauratieve uitvoeringsrichtlijnen

Besteden van 2/3 fte aan deze vijf activiteiten óf 1/3 fte besteden aan deze vijf activiteiten indien ook een of meerdere van de overige activiteiten van de deskundigheid Cultuurhistorie wordenuitgevoerd.

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

 • Specialistische opleiding erfgoed, bouwhistorie, landschapsgeschiedenis, stedenbouwkundige geschiedenis, architectuurgeschiedenis. (HBO+/WO)

Diepgaande kennis:

 • Historie van het gebied (Steden)bouwkundige geschiedenis en karakteristieken

 • kennis van bouwhistorie architectuurgeschiedenis, ontstaansgeschiedenis landschap, werelderfgoed.

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

 • 11.

  Adviseren ten aanzien van archeologische aspecten in het kadervan omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving.

 • 12.

  Beoordelen van archeologisch onderzoek en waardenstelling in het kadervan de omgevingsvergunning.

 • 13.

  Toetsen van aanvraag omgevingsvergunning aan de hand van vastgelegde archeologische verwachtingswaarden in het omgevingsplan, en overige RO-regelgeving in het Ow-stelsel.

 • 14.

  Opstellen van voorschriften voor de omgevingsvergunning en inhoudelijk adviseren bij bezwaar en beroep.

 • 15.

  Maken van archeologische analyses en waardenstellingen en het vertalen van archeologische (verwachtings-)waarden naar ruimtelijke uitgangspunten.

Eisen aan medewerkers die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • WO Archeologie

2 jaar

Basiskennis:

 • erfgoed- en archeologieregelgeving in Ow-stelsel

 • Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

 • Bewoningsgeschiedenislandelijk en regionaal.

Besteden van 2/3 fte aan deze vijf activiteiten óf 1/3 fte besteden aan deze vier activiteiten indien ook een of meerdere van de overige activiteiten van de deskundigheid Cultuurhistorie wordenuitgevoerd

Aanvullende opleiding(en):

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus omgevingsvergunningen

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • Actuele wetenschappelijke inzichten (bijscholing op HBO+ niveau)

Eisen aan organisaties die deze vijf activiteiten uitvoeren

 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

28.  Energiebesparing en duurzaamheid

Onderstaande activiteiten 1 t/m 4 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • MBO-niveau bij eenvoudige bedrijven (voldoen aan de erkende maatregelen energiebesparing voor milieubelastende activiteiten en voor bouwwerken uit de Omgevingsregeling)

 • HBO-niveau bijcomplexe bedrijven

1 jaar

Basiskennis:

 • Erkende maatregelen/FEM

 • Keurmerken/ESCO’s/ISO14051/ISO 50001

 • EED

 • EPBD (BEG en REG)

 • Berekening terugverdientijden

 • Energie bij bouwen

  • 0

   BENG /ENG / NOM / Energielabels

  • 0

   ToetsErkende Maatregelen bij omgevingsvergunning bouwen bij bedrijfsgebouwen

 • Bodemenergie en bodemenergie-regelgeving in Ow-stelsel

 • Installatietechniek &binnenklimaat (verwarming/koeling/lucht)

 • Klimaatakkoord

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus Energiebesparing

 • Basiscursus milieu-regelgeving in Ow-stelsel

 • Basiscursus Omgevingsrecht

 • Basiscursus Awb

 • Basiscursus RO-regelgeving in Ow-stelsel

Diepgaande kennis:

 • BBT

 • RIE / BREF energie en efficiëntie

 • MEE (ETS)

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

minimaal 2 medewerkers dievoldoen aan de bovengenoemde criteria

Activiteiten

 • 2.

  Beoordelen van energiebesparingsplannen en energieaudits.

  • a.

   Beoordelen van alternatieven voor erkende maatregelen energiebesparing

  • b.

   Beoordelen plan van aanpak uitvoeren (erkende) maatregelen

 • 3.

  Onderzoek naar en advisering over terugverdientijd van maatregelen die niet als erkende maatregelen zijn aangemerkt.

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteiten uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

Basiskennis:

 • Zie activiteit 1

 • RIE / BREF energie efficiëntie

 • Onderlinge samenhangbedrijfseconomie en bouw- en installatietechniek

 • Energieopslag

 • Duurzame energie

 • Vervoersmanagement

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Verdiepingscursus Beoordeling Energiebesparingsplannen

 • basiscursus beoordelen EED-audits

Diepgaande kennis:

 • Zie activiteit 1

 • Besparingsmaatregelen

 • EED

Eisen aan organisaties die deze twee activiteiten uitvoeren

minimaal 2 medewerkers dievoldoen aan de bovengenoemde criteria

Activiteiten

 • 4.

  Opstellen (branchegericht) toezichtprogramma energie en projectmatige aanpak energiecontroles.

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren

 

Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisopleiding:

 • HBO-niveau

2 jaar

Basiskennis:

 • Projectmanagement

 • Circulaire economie

 • Trends en ontwikkelingen duurzaamheid

 • Risicoanalyse

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

Aanvullende opleiding(en):

 • Specialistische opleiding Energieconsulent

Diepgaande kennis:

 • klimaatakkoord

Eisen aan organisaties die dezeactiviteit uitvoeren

minimaal 1 medewerker die voldoet aan de bovengenoemde criteria


Noot
*

voor zover dit betrekking heeft op het toezicht op Seveso-inrichtingen

Noot
*

Monsterneming, het beoordelen en het uitvoeren van (standaard) controles van indirecte lozingen die vallen onder algemene regels kan op MBO-niveau plaatsvinden.