Regeling ter vaststelling van de tarieven voor de bekostiging van het vervoer per fiets en eigen vervoer in het kader van de Verordening tot wijziging van de verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiden 2022 (1e wijziging)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling ter vaststelling van de tarieven voor de bekostiging van het vervoer per fiets en eigen vervoer in het kader van de Verordening tot wijziging van de verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiden 2022 (1e wijziging)

Het College, gelet op artikel 6, zevende lid, van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiden 2022, besluit de volgende regeling vast te stellen:

Regeling ter vaststelling van de tarieven voor de bekostiging van het vervoer per fiets en eigen vervoer in het kader van de Verordening tot wijziging van de verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiden 2022 (1e wijziging)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg;

 • -

  eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of fiets;

 • -

  verordening: Verordening tot wijziging van de verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiden 2022 (eerste wijziging)

 • -

  woning: plaats waar de leerling feitelijk en structureel verblijft.

Artikel 2 Tarief bekostiging kosten vervoer per fiets

De vergoeding als bedoeld in artikel 17, 18 en 20 van de verordening bedraagt 10 cent per kilometer gemeten langs de kortste afstand per fiets.

Artikel 3 Tarief bekostiging kosten eigen vervoer

De vergoeding als bedoeld in artikel 20, aanhef en onder c, van de verordening bedraagt 21 cent per kilometer enkele reis, vermenigvuldigd met twee (dit is bedoeld om de daadwerkelijke kosten van de chauffeur te vergoeden en niet alleen de afgelegde afstand van het kind), gerekend langs de kortste afstand per auto.

Artikel 4 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter vaststelling van de tarieven voor de bekostiging van het vervoer per fiets en eigen vervoer in het kader van de Verordening tot wijziging van de verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiden 2022 (1e wijziging).

Ondertekening