Verordening op de heffing en de invordering van leges Doesburg 2024

Geldend van 10-04-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Doesburg 2024

De raad van de gemeente Doesburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2023.

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Doesburg 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Doesburg 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

drs. L.W.C.M. van der Meijs

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Verordening Leges 2024

Tarieventabel Doesburg 2024

 
 

Aanduiding

Tekst

Tarief 2023

Tarief 2024

Hoofdstuk 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 
 

1.1

Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

a.

Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap en voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, met ceremonie, op andere tijden of andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stbl. 72) voor de kosteloze voltrekking, is bepaald op:

 
 

1.

op maandag t/m vrijdag

€ 428,05

€ 447,55

2.

op zaterdag

€ 741,65

€ 775,40

3.

op zondag of op een algemeen erkende christelijke of nationale feestdag

€ 861,35

€ 900,55

b. 

Het tarief bedraagt indien de voltrekking van het huwelijk of partnerschapsregistratie plaatsvindt als een ‘huwelijk met beperkt ceremonie”

€ 145,00

€ 151,60

 
 
 
 

1.2

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

a.

Voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, met ceremonie, op andere tijden of andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stbl. 72) voor de kosteloze voltrekking, is bepaald op:

 
 

1.

op maandag t/m vrijdag

€ 428,05

€ 447,55

2.

op zaterdag

€ 741,65

€ 775,40

3.

op zondag of op een algemeen erkende christelijke of nationale feestdag

€ 861,35

€ 900,55

 

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, zonder ceremonie

€ 31,05

€ 32,45

a.

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek gelden de tarieven genoemd onder 1.1.a tot en met 1.1.c

 
 
 
 
 
 

1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 
 

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap en voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek gelden de tarieven genoemd onder 1.1.a tot en met 1.1.c

 
 
 
 
 
 

1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, gelden de tarieven genoemd onder 1.1.a tot en met 1.1.c

 
 
 
 
 
 

1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand of locatie voor één dag

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

€ 174,80

€ 182,75

b.

tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente voor een dag

€ 146,20

€ 152,85

 
 
 
 

1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 34,95

€ 36,55

 
 
 
 

1.7

Annuleren of wijzigen datum

 
 
 

Bij annulering of niet op komen dagen (no-show) bij de voltrekking of bij het voorbereidingsgesprek met de burgerlijke stand is het volgende tarief verschuldigd.

€ 107

€ 111,85

 

Met uitzondering van annulering bij ziekte van een van de partners, acute ziekenhuisopname, en/of overlijden van familieleden tot de 3e graad

 
 
 
 
 
 

1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje en overig

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 38,05

€ 39,78

b.

het tarief genoemd onder a. wordt bij het vermelden van een bijzonder schrifttype vermeerderd met

€ 14,95

€ 15,65

c.

Voor het bijschrijven van een kind in bijzonder schrift, per kind

€7,00

€ 7,30

a.

het uitleggen van de loper op de dag of op het uur waarop de kosteloze huwelijksvoltrekking, zoals deze bij wet geregeld is, plaatsvindt

€ 21,50

€ 22,50

 
 
 
 

Hoofdstuk 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

a

van een nationaal paspoort:

 
 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

€ 83,85

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

€ 63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 
 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

€ 83,85

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

€ 63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

€ 83,85

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

€ 63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

€ 63,40

 
 
 
 

1.10

Nederlandse identiteitskaart

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 
 

a

een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

€ 75,80

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

€ 40,90

b.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

€ 36,90

 
 
 
 

1.11

Modaliteiten

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,00

€ 57,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

€ 16,70

€ 18,00

 
 
 
 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 
 

1.12

Rijbewijzen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 44,65

€ 51,10

1.13

Modaliteiten

 
 

1

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 
 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 39.65

b.

Indien bij een aanvraag of uitreiking, genoemd onder 1.12 een reeds eerder afgegeven rijbewijs niet kan worden overgelegd, zoals blijkt uit een daartoe afgegeven schriftelijke verklaring, worden de hiervoor verschuldigde leges vermeerderd met

€ 26,70

€ 27,90

c.

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een Gezondheidsverklaring ten behoeve van het afleggen van een rijexamen, bij vernieuwen om medische redenen of bij 75 jaar en ouder of groot rijbewijs

€ 44,75

€ 46,80

 
 
 
 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 

1.14

Definities

 
 

1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 
 
 
 

1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 11,65

€ 12,20

b.

Dit bedrag wordt verhoogd indien een specifieke selectie van het bestand moet worden gemaakt. Deze verhoging bedraagt per specifieke selectie

€ 130,30

€ 136,25

c.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1

voor 100 verstrekkingen:

€ 667,50

€ 697,85

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 11,75

€ 12,30

 
 
 
 

1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 11,75

€ 12,30

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1

voor 100 verstrekkingen:

€ 667,50

€ 697,85

 
 
 
 

1.17

Schriftelijke verstrekking

 
 
 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

€ 7,50

 
 
 
 

1.18

Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 
 

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 25,20

€ 26,35

 
 
 
 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 
 

1.19

Afschriften van bestuursstukken

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

a.

een afschrift van de programmabegroting

€ 27,80

€ 29,05

b.

een afschrift van de productenraming

€ 49,90

€ 52,15

c.

een afschrift van de gemeenterekening met jaarverslag

€ 58,85

€ 61,55

d

een afschrift van de bouwverordening

€ 51,05

€ 53,35

e

de algemene plaatselijke verordening

€ 17,45

€ 18,25

 
 
 
 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 
 

1.21

Plan- of kaartinformatie

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 
 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,75

€ 0,80

b.

in formaat A3

€ 1,45

€ 1,50

c.

in formaat A2

€ 2,95

€ 3,10

d.

in formaat A1

€ 5,85

€ 6,10

e.

in formaat A0

€ 11,90

€ 12,45

 
 
 
 

1.22

Informatie uit registers

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 11,75

€ 12,30

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 11,75

€ 12,30

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 11,75

€ 12,30

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 11,75

€ 12,30

e.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 11,75

€ 12,30

 
 
 
 

1.23

Informatie uit adressenbestanden

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 
 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 0,75

€ 0,80

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 0,75

€ 0,80

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 0,75

€ 0,80

d.

De gebouwenregistratie

€ 0,75

€ 0,80

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 
 

1.24

Gemeentegarantie

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

1.25

Overige publiekszaken

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 11,75

€ 12,30

c.

het verstrekken van een attestatie de vita

€ 11,75

€ 12,30

d.

het ter legalisatie opzenden van een stuk

€ 11,75

€ 12,30

e.

het verstrekken van een afgifte van bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd voor reispapier

€ 11,75

€ 12,30

f.

het verstrekken van een uitnodigingsbrief, welke nodig is voor het verkrijgen van een visum voor een kortstondig verblijf van familie in Nederland

€ 23,25

€ 24,30

g.

het waarmerken van stukken

€ 11,75

€ 12,30

h.

elke, niet elders in dit onderdeel genoemde verklaring omtrent bepaalde personen

€ 11,75

€ 12,30

i.

het voeren van onderzoek ten behoeve van nalatenschappen en genealogie in de registers van de burgerlijke stand en in de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€ 21,45

€ 22,45

j.

het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 11,75

€ 12,30

 
 
 
 

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

 
 

1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 28,80

€ 30,10

 
 
 
 

1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 
 

1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 11,75

€ 12,30

2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 11,75

€ 12,30

 
 
 
 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

 
 

1.29

Huisvestingswet 2014

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1

tot het verkrijgen van een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10b, lid 3 van de Huisvestingsverordening Doesburg 2020

€ 61,45

€ 64,25

 
 
 
 

1.30

Leegstandswet

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 132,45

€ 138,50

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

€ 43,45

€ 45,45

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 
 
 
 
 
 

1.31

Wet op de kansspelen

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat (wettelijk maximum)

€ 56,50

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

€ 34,00

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 69,50

€ 72,65

 
 
 
 

1.32

Telecommunicatiewet

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 

a.

het afgeven van een instemmingsbesluit voor reguliere werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente

€ 565,75

€ 591,50

b.

het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente

€ 112,00

€ 117,10

c.

voor beheers-, degeneratie- en onderhoudskosten worden de onder 3.7.1.1 en 3.7.1.2 genoemde tarieven per meter sleuf verhoogd conform de tarieven van de UNOG (Uniformiteit Nutsbedrijven Oostelijk Gelderland)

 
 
 
 
 
 

1.33

Wegenverkeerswetgeving

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 43,45

€ 45,45

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 43,45

€ 45,45

c.

een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 103,95

€ 108,70

d.

een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 103,95

€ 108,70

e.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 
 
 

inclusief medische keuring

€ 133,50

€ 139,55

 

exclusief medische keuring

€ 96,20

€ 100,60

f.

verstrekking van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij vermissing of diefstal

€ 37,60

€ 39,30

g.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerplaats inclusief medische keuring

€ 133,50

€ 139,55

 

exclusief medische keuring

€ 96,20

€ 100,60

h.

het aanbrengen van een wijziging van een kenteken op een bord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 80,20

83,85

i.

het verlenen van elke andere vergunning of ontheffing verleend op grond van het Wegenverkeersreglement, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens of een daarop steunende regeling:

 
 
 

met een geldigheidsduur van één maand of minder

€ 12,55

€ 13,10

 

met een geldigheidsduur van meer dan één maand en ten hoogste zes maanden

€ 17,30

€ 18,10

 

met een geldigheidsduur van meer dan zes maanden

€ 25,50

€ 26,65

j.

het verstrekken van een parkeerschijf

€ 1,70

€ 1,80

 
 
 
 

Paragraaf 1.10

Diversen

 
 

1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor:

 
 

a.

het plaatsen van toeristische bewegwijzering

€ 94,40

€ 98,70

b.

een inzamel- of collectevergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Doesburg 2012

€ 46,30

€ 48,40

c.

een melding voor het houden van inzamelingen of collectes door plaatselijke verenigingen

€ 0,00

€ 0,00

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

d.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 
 

1.

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,45

€ 1,50

e.

In afwijking van het gestelde in onderdeel d. sub 1 bedragen de tarieven van kopieën in het kader van de Wet Open Overheid de maximumtarieven zoals zijn vastgesteld in het Besluit maximumtarieven open overheid.

 
 

f.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 
 

1.

vermeerderd met

€ 2,75

€ 2,90

2.

voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1.000 cm² te boven gaat;

€ 2,75

€ 2,90

3.

een afschrift of uittreksel, als bedoeld in artikel 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 16,40

€ 17,15

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

g

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 55,40

€ 57,90

h

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,75

€ 12,30

 
 
 
 

1.35

Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 
 

Reserveren

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 
 

2.1

Definities

 
 
 

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

4.

Bouwkosten: De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende aannemingsovereenkomst, de omzetbelasting niet inbegrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De controle op de berekening van de bouwkosten, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, gebeurt op basis van de ROEB-lijst.

 
 

5

Indien de opgave of raming niet deugdelijk wordt geacht, dient een gespecificeerde begroting te worden overgelegd. Blijft de aanvrager in gebreke de aannemingssom in de aanvraag te vermelden of de gevraagde gespecificeerde begroting te overleggen, of kunnen burgemeester en wethouders zich met de opgegeven bouwkosten niet verenigen, dan stellen zij het bedrag van de bouwkosten vast. De bouwkosten worden bepaald aan de hand van de laatste versie van de ROEB-lijst. Aan de hand van deze opgave stellen burgemeester en wethouders het bedrag van de bouwkosten vast ter zake waarvan de leges als bedoeld in deze verordening worden geheven.

 
 
 
 
 
 

2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

omgevingsoverleg

 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 
 
 

2.3

Bepalen tarief

 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 
 

2.4

Omgevingsoverleg

 
 

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een informeel vooroverleg (mail/bellen) en voor een "intaketafel"gesprek (gesprek voorafgaand aan omgevingstafelgesprek)

 

€ 0,00

b.

voor een principebesluit

 

€ 100,00

c.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

€ 552,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

over het deel van de bouwkosten tot en met € 200.000 :

 

€ 15,02

 

vermeerderd met:

 

0,46%

 

Van de bouwkosten;

 
 

b.

indien de bouwkosten € 200.000 tot en met € 500.000 bedragen:

 

€ 933,02

 

vermeerderd met:

 

0,42%

 

Van de bouwkosten boven de € 200.000

 
 

c.

indien de bouwkosten € 500.000 tot en met 1.000.000 bedragen:

 

€ 2.179,52

 

vermeerderd met:

 

0,37%

 

Van de bouwkosten boven de € 500.000;

 
 

d.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot en met € 2.000.000 bedragen:

 

€ 4.032,02

 

vermeerderd met:

 

0,33%

 

Van de bouwkosten boven de € 1.000.000;

 
 

e.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot met € 5.000.000 bedragen:

 

€ 7.287,02

 

vermeerderd met:

 

0,27%

 

Van de bouwkosten boven de € 2.000.000;

 
 

f.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

 

€ 15.477,02

 

vermeerderd met:

 

0,23%

 

Van de bouwkosten boven de € 5.000.000;

 
 
 
 
 
 

2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 
 

over het deel van de bouwkosten tot en met € 200.000 :

€ 85,09

€ 88,96

 

vermeerderd met:

2,60%

2,60%

 

Van de bouwkosten;

 
 

b.

indien de bouwkosten € 200.000 tot en met € 500.000 bedragen:

€ 5.287,09

€ 5.527,65

 

vermeerderd met:

2,35%

2,35%

 

Van de bouwkosten boven de € 200.000

 
 

c.

indien de bouwkosten € 500.000 tot en met 1.000.000 bedragen:

€ 12.350,59

€ 1.2912,55

 

vermeerderd met:

2,10%

2,10%

 

Van de bouwkosten boven de € 500.000;

 
 

d.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot en met € 2.000.000 bedragen:

€ 22.848,09

€ 23.887,10

 

vermeerderd met:

1,84%

1,84%

 

Van de bouwkosten boven de € 1.000.000;

 
 

e.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot met € 5.000.000 bedragen:

€ 41.293,09

43.171,92

 

vermeerderd met:

1,55%

1,55%

 

Van de bouwkosten boven de € 2.000.000;

 
 

f.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 87.703,09

€ 91693,58

 

vermeerderd met:

1,30%

1,30%

 

Van de bouwkosten boven de € 5.000.000;

 
 

1.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingsweten hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.49, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

€ 94,50

€ 98,80

2.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 134,00

€ 140,10

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 394,15

€ 412,10

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 4.132,05

€ 4.320,05

 
 
 
 

2.7

Omgevingsplanactiviteit: Slopen van een bouwwerk

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 207,65

€ 217,10

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 207,65

€ 217,10

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 207,65

€ 217,10

 
 
 
 

paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Erfgoedverordening 2011 gemeente Doesburg in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 0,00

€ 0,00

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 0,00

€ 0,00

 
 
 
 

2.9

Rijksmonumentenactiviteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 312,55

€ 326,75

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 312,55

€ 326,75

 
 
 
 

2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Doesburg in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 208,72

€ 218,20

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 208,72

€ 218,20

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 208,72

€ 218,20

 
 
 
 

2.11

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

€ 0,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 
 

2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.024,00

€ 2.116,10

 
 
 
 

2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,00

€ 2.116,10

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.500,00

€ 1.568,25

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 1.200,00

€ 1.254,60

 
 
 
 

2.14

Activiteiten die niet de bedrijfstakken overstijgen (afdelingen 3.4 tot en met 3.9 Besluit Activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorieen als bedoeld in de paragrafen en afdelingen 3.4 tot en met 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,00

€ 2.116,10

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.500,00

€ 1.568,25

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 1.200,00

€ 1.254,60

 
 
 
 

2.15

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.16

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.17

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.18

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.19

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.20

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 
 

2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 
 

2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel [2:11] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 178,00

€ 186,10

 
 
 
 

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2:12] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 100,10

€ 104,65

 
 
 
 

2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 178,00

€ 186,10

 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 178,00

€ 186,10

 
 
 
 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 
 

2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 
 

Reserveren

 
 
 

1

 
 

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in een bepaling van de Bomenverordening 2010 gemeente Doesburg in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 34,95

€ 36,55

 
 
 
 

2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening Doesburg 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 165,30

€ 172,80

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 165,30

€ 172,80

 
 
 
 

2.32

Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening Doesburg 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 100,00

€ 104,55

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 100,00

€ 104,55

 
 
 
 

2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 
 

Reserveren

 
 
 
 
 
 

2.34

Andere activiteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

€ 0,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 0,00

€ 0,00

2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 0,00

€ 0,00

3.

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 0,00

€ 0,00

 
 
 
 

paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 
 

2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 
 
 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 
 
 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,00

€ 1.346,60

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,00

€ 1.346,60

 
 
 
 

2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

1.

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.288,00

€ 1.346,60

 
 
 
 

2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,00

€ 1.346,60

 
 
 
 

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 
 

2.38

Gelijkwaardige maatregel

 
 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief :

€ 1.288,00

€ 1.346,60

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief :

€ 1.288,00

€ 1.346,60

c.

Als de aanvraag op een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.288,00

€ 1.346,60

 
 
 
 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 
 

2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 1.196,00

€ 1.250,40

b.

Indien meerdere voorschriften moeten worden aangepast geldt artikel 2.40.

 
 
 
 
 
 

2.42

Intrekken omgevingsvergunning

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.57 van toepassing is:

€ 0,00

€ 0,00

 
 
 
 

2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 0,00

€ 0,00

 
 
 
 

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 

De in artikel 2.48 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

€ 0,00

€ 0,00

 
 
 
 

2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.700,00

€ 4.913,85

 
 
 
 

2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 222,50

€ 232,60

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van de tenaamstelling inzake de verleende gebruiksvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik van de inrichting of de inrichting zelf niet is gewijzigd:

€ 89,20

€ 93,25

 
 
 
 

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 
 

2.47

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

50%

50%

 
 
 
 

2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 141,95

€ 148,40

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 141,95

€ 148,40

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

 
 

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 679,00

€ 709,90

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

 
 

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 1.243,00

€ 1.299,55

1.

Beoordeling van een vormvrije m.e.r.

€ 166,00

€ 173,55

2.

Beoordeling van een MER rapport

€ 1.243,00

€ 1.299,55

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

 
 
 
 
 
 

2.50

Advies

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 0,00

€ 0,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 
 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

 
 
 
 
 
 

2.51

Instemming

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming

€ 845,00

€ 883,45

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn

 
 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 

.

 
 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 
 

2.52

Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 
 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 
 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 
 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 
 
 

c. binnen […] maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving

 
 

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

 
 

4.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken, wordt het tarief aan de leges verminderd met:

50%

100%

 
 
 
 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 
 

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen één week na de indiening van de aanvraag:

75%

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf één week tot 4 weken na de indiening van de aanvraag:

50%

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen [zes] weken na de indiening van de aanvraag:

75%

175%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

150%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

125%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen [… maanden/… jaren] na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 
 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 
 

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 
 
 

2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 

Een bedrag minder dan € 75,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 
 

Paragraaf 3.1

Horeca

 
 

3.1

Exploitatie openbare inrichting

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel [2:28] van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 356,00

€ 372,20

b.

een aanvraag tot het wijzigingen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 82,30

€ 86,05

c.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 82,30

€ 86,05

 
 
 
 

3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 356,00

€ 372,20

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 82,30

€ 86,05

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 82,30

€ 86,05

d.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 82,30

€ 86,05

e.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 82,30

€ 86,05

 
 
 
 

paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 
 

3.3

Vergunning seksbedrijf

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel [3:3] van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a.

voor een escortbedrijf:

€ 746,95

€ 780,95

b.

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in onderdeel a:

€ 1.112,45

1.163,05

c.

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in onderdelen a en b.

€ 1.112,45

1.163,05

2

Het bedrag dat op grond van het eerste lid verschuldigd is wordt:

€ 94,40

€ 98,70

a.

voor iedere beheerder die zal worden aangesteld bij het seksbedrijf vermeerderd met

€ 94,40

€ 98,70

b.

als de aanvraag tot het verlenen van de vergunning mede ziet op een seksinrichting vermeerderd met:

 
 

3

Als meerdere aanvragen als bedoeld in het eerste lid gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op hetzelfde seksbedrijf en dezelfde exploitant, worden de op grond van dat lid verschuldigde leges voor iedere tweede en volgende van die aanvragen verminderd met:

25%

25%

4

Als een vergunning als bedoeld in de het eerste lid, onderdelen a of b, is verleend onder de voorwaarde dat er ten hoogste één prostituee voor of bij het prostitutiebedrijf mag werken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 
 
 
 

3.4

Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

 
 

a.

de exploitant aan wie de vergunning is verleend:

€ 177,00

€ 185,05

 
 
 
 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 
 

3.5

Ontheffing winkeltijden

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

€ 82,30

€ 86,05

b.

het verlenen van toestemming om een in onderdeel a bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 82,30

€ 86,05

c.

intrekking of wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

€ 82,30

€ 86,05

 
 
 
 

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 
 

3.6

Organiseren evenement

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning, als het betreft:

 
 

a.

Klasse A: (regulier), per evenement

€ 82,30

€ 86,05

b.

Klasse B: (aandacht), per evenement

€ 164,20

€ 171,65

c.

Klasse C: (risicovol), per evenement

€ 329,50

€ 344,50

 
 
 
 

3.7

Organiseren markt

 
 

a.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 82,30

€ 86,05

 
 
 
 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 
 

3.8

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.9

Overige administratieve dienstverlening markt

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.10

Losse standplaatsen

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

 
 

3.11

Vergunning [of ontheffing] onttrekken woonruimt

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.12

Vergunning [of ontheffing] samenvoegen woonruimte

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.13

Vergunning [of ontheffing] omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.14

Vergunning [of ontheffing] verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.15

Splitsingsvergunning [of -ontheffing]

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.16

Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 

3.17

Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

 
 
 
 
 
 

3.18

Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als

 
 

bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap:

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 

3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 82,30

€ 86,05

Behoort bij het raadsbesluit van 21 december 2023,

De Griffier,

J.B. Voorhof