Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een anavraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kostenloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieve

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen dertig dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening 2023 van 22 december 2022 en de 1e wijziging Legesverordening 2023 van 27 juni 2023 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. Het in artikel 2.1, vijfde lid van de tarieventabel genoemde rapport Basisbedragen Bouwleges 2023 4e kwartaal wordt bekendgemaakt door ter inzagelegging.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023,

griffier

voorzitter

Bijlage Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2024

 

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

 
 
 

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 
 
 
 

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 
 
 
 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 
 
 
 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 
 
 
 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 
 
 
 

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

 
 
 
 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

 
 
 
 

Paragraaf 1.10

Diversen

 
 
 

 

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 
 
 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 
 
 
 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 
 
 
 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 
 

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 
 
 
 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 
 
 
 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 
 
 
 

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 
 
 
 

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 
 
 
 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 
 
 
 

Paragraaf 2.12

Aanvullende bepalingen

 
 
 
 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 
 
 
 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 
 
 

 

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder Hoofdstuk 2

 
 
 

Paragraaf 3.1

Horeca

 
 
 
 

Paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 
 
 
 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 
 
 
 

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 
 
 
 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 
 
 
 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014

 
 
 
 

Paragraaf 3.7

Kinderopvang

 
 
 
 

Paragraaf 3.8

Overige tarieven

 
 
 
 

Paragraaf 3.9

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 
 

 

Indien bedragen uit deze legestabel van rijkswege, dan wel door derden

 
 
 

zijn/worden vastgesteld, zullen deze wijzigingen worden gevolgd.

 
 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 
 
 

 

Paragraaf 1.1 Burgelijke stand

 
 
 

 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

 
 
 

een partnerschap op:

 
 
 

a.

woensdag van 09.00 tot 09.30 uur (alleen mogelijk op het stadhuis)

gratis

b.

woensdag van 09.30 tot 10.30 uur (alleen mogelijk op het stadhuis)

137,00

c.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

440,15

d.

woensdag van 10.30 tot 17.00 uur

 

440,15

e.

maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur

 

892,50

f.

zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur (op een externe trouwlocatie)

892,55

g.

zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur (op een externe trouwlocatie)

763,55

h.

zondag van 09.00 tot 16.30 uur (alleen mogelijk op externe trouwlocatie)

763,55

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap

 
 
 
 

in een huwelijk;

 
 
 

a.

zonder ceremonie

 

71,20

 

als daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

 
 

de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

b.

woensdag van 09.00 tot 09.30 uur

71,20

c.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

440,15

d.

woensdag van 10.30 tot 17.00 uur

 

440,15

e.

maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur

 

892,55

f.

zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur (op het stadhuis)

892,55

g.

zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur (op een externe trouwlocatie)

763,55

h.

zondag van 09.00 tot 16.30 uur (alleen mogelijk op externe trouwlocatie)

763,55

h.

zondag van 09.00 tot 16.30 uur (alleen mogelijk op externe trouwlocatie)

 
 
 
 
 
 

 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Bij een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 
 
 

in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 
 

worden de tarieven genoemd in artikel 1.1 en 1.2 verhoogd met

 

152,60

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

worden de tarieven genoemd in artikel 1.1 en 1.2 verhoogd met

152,60

 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

 
 
 

stand voor één dag

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 
 

om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te

 
 
 

wijzen voor één dag

 

134,30

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een

 
 
 

getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap,

 
 
 

per getuige

 
 

27,15

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.7 Alternatieve trouwlocatie

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 
 
 

aanwijzing van een alternatieve trouwlocatie

 

134,30

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 
 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

18,70

b.

één duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

 

18,70

c.

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

19,00

d.

het bijschrijven van kinderen, kalligraferen

 

5,80

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

 
 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

 

aanvraag van:

 
 
 
 

a.

een nationaal paspoort:

 
 
 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan

 
 
 

een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a. (zakenpaspoort):

 
 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van

 
 
 
 

de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

 
 
 

behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 
 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

63,40

d.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor

 
 
 

vreemdelingen

 
 

63,40

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

 
 
 

aanvraag van:

 
 
 
 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 
 
 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

75,80

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 
 
 

18 jaar nog niet heeft bereikt

 

40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met

een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

36,90

 

Artikel 1.11 Versnelde uitreiking

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

 
 
 

aanvraag voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10,

 
 
 

onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen

 
 
 

genoemde bedragen

 

€ 

57,05

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 

 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

51,10

 

Artikel 1.13 Spoedlevering

 
 
 

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering

 
 
 
 

vermeerderd met

 
 

39,65

2.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een zogenaamde eigen

 
 
 

verklaring

 
 

41,00

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 

 

Artikel 1.14 Definities

 
 
 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan

 

verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de

 
 
 

basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 
 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan

 
 
 

verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn

 
 
 

opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van gegevens van een ingezetene, per verstrekking

12,30

b.

tot het verstrekken van gegevens van een niet-ingezetene, per verstrekking

20,80

c.

tot het verstrekken van gegevens aan instellingen met een wetenschappelijk

 
 
 

of filantropisch doel, kerkgenootschappen en genootschappen op geeste-

 
 
 

lijke grondslag, geen kerkgenootschap zijnde, per verstrekking

 

5,90

 

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

12,30

 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 
 
 
 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in

 
 
 

behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van

 
 
 

gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie

 
 

 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie

 
 
 

personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

 

21,30

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 

verstrekken van:

 
 
 
 

a.

een afschrift van de gemeentebegroting

 

13,40

b.

een afschrift van de bestuurlijke monitor

 

3,25

c.

een afschrift van de jaarstukken

 

13,40

d.

een afschrift van de Nota mobiliteitsplan

 

4,90

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 
 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

n.v.t

 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 
 
 

n.v.t.

 

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 
 
 

 
 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.25 Overige Publiekszaken

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

 

41,35

b.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

12,30

c.

tot het legaliseren van een handtekening

 

12,30

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 
 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in

 
 
 

het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden

 
 
 

kwartier

 
 

21,50

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 
 
 
 

n.v.t

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 
 

 
 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

 
 
 

als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

141,55

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte

 

als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

85,05

 
 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de

 
 
 
 

Wet op de kansspelen:

 
 
 
 

a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

 

b. voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

90,50

 

c. voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van

 
 
 

vier jaar

 
 

226,50

 

d. voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode

 
 
 

van vier jaar

 
 

362,50

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op

 
 
 
 

de kansspelen (loterijvergunning)

 

42,65

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de

 
 
 
 

Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een

 
 
 
 

speelgelegenheid

 

8.515,75

4.

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van het aanhangsel van een

 
 
 

vergunning als bedoeld in onderdeel 3 van dit artikel

 

117,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

het afgeven van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4 van de

 
 
 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019, voor

 
 
 

reguliere werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente

571,10

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 
 
 

het afgeven van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 1, onder m,

 
 
 

van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019, voor

 
 
 

werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van

 
 
 

de gemeente

 
 

113,20

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

a. een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

 
 
 

verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

31,00

 

b. een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

31,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49

 
 
 

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 
 
 

a. voor de afgifte, via persoonlijk contact, van een medisch advies

111,55

 

vermeerderd met

 
 
 
 
 

b. administratiekosten

 

51,50

 

c. de kaart

 
 

23,15

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

verlenging respectievelijk duplicaatverstrekking van een

 
 
 
 

gehandicaptenparkeerkaart

 
 
 
 

a. medische keuring, indien nodig

 

111,55

 

b. administratiekosten

 

14,40

 

c. de kaart

 
 

€ 

23,15

 

d. een gehandicaptenparkeerplaats

 

148,75

e. vervanging van de kentekenplaat op een gehandicapten parkeerplaats

62,55

f. een collectief vervoerspas als bedoeld in artikel 10 van de Verordening

 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2017

19,40

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een ontheffing om met een motorvoertuig in het

 

voetgangersgebied te rijden en/of te parkeren, geldig voor:

 
 
 
 

a. één dag (dagkaart)

 

€ 

9,00

 

b. één week (weekkaart)

 

€ 

36,00

 

c. één maand (maandkaart)

 

€ 

108,00

 

d. één jaar (jaarkaart)

 

€ 

324,00

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een ontheffing om met een motorvoertuig in de

 
 
 
 

parkeerverbodzone Centrum te parkeren, geldig voor:

 
 
 
 

a. één dag (dagkaart)

 

€ 

9,00

 

b. één week (weekkaart)

 

€ 

36,00

 

c. één maand (maandkaart)

 

€ 

108,00

 

d. één jaar (jaarkaart)

 

€ 

324,00

6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een ontheffing om met een taxi de taxistandplaats op de Grutpoort

 
 
 

te bereiken op vrijdag, zaterdag en zondag van 21.00 tot 06.00 uur,

 
 
 

geldig voor 1 kalenderjaar

 

€ 

125,05

 

Taxibedrijven die het taxi-convenant ondertekenen ontvangen kosteloos

 
 
 

de ontheffing.

 
 
 
 

7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

een ontheffing om voor service- en onderhoudswerkzaamheden te

 
 
 

mogen parkeren in gebieden/straten met een parkeerverbod

 
 
 
 

niet bedoeld in onderdeel 5 van dit artikel

 
 
 
 

a. één dag (dagkaart)

 

€ 

9,00

 

b. één week (weekkaart)

 

€ 

36,00

 

c. één maand (maandkaart)

 

€ 

108,00

 

d. één jaar (jaarkaart)

 

€ 

324,00

8.

Het tarief voor het wijzigen van een parkeervergunning als bedoeld

 
 
 

in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen 2024

€ 

9,00

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

het verstrekken van:

 
 
 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders

 
 
 

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 
 
 

per pagina

 
 

5,70

b.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

 
 
 

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 
 

1. per pagina op wit 80 grams A4-formaat

 

0,14

 

2. per pagina op wit 80 grams A3-formaat

 

0,15

 

3. per pagina op brief- of vervolgpapier

 

0,16

 

4. per pagina op gekleurd 80 grams A4-formaat

 

0,16

 

5. per pagina op gekleurd 80 grams A3-formaat

 

0,19

 

6. per pagina full colour 100 grams A4-formaat

 

0,69

 

7. per pagina full colour 100 grams A3-formaat

 

1,35

 

8. kaarten, tekeningen en foto's, al dan niet behorend bij de in de

 
 
 

onderdelen a. en b. genoemde stukken, voor zover daarvoor

 
 
 
 

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 
 
 

opgenomen, per kaart, tekening of foto

 
 
 
 

per exemplaar zwart/wit op groot formaat

per meter

5,80

 

per exemplaar in kleur op groot formaat

per meter

12,75

 

per exemplaar full colour op groot formaat

per meter

27,45

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

om een vergunning of ontheffing op basis van een gemeentelijke regeling

 
 
 

die niet is ondergebracht in een andere bepaling van deze tarieventabel

€ 

76,00

b.

om inschrijving voor een bouwkavel, per bouwlocatie

 

€ 

200,00

c.

om een vergunning voor het aanbrengen van een kabelgoot in de

 
 

bestaande verharding

76,00

 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader

 
 

van de Omgevingswet

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.1 Definities

 
 
 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in

 
 
 

bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage 1 bij het Besluit

 
 
 

bouwwerken leefomgeving, bijlage 1 bij het besluit kwaliteit leefomgeving,

 
 
 

bijlage 1 bij het Omgevingsbesluit en bijlage 1 bij de Omgevingsregeling en in

 
 
 

de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit

 
 
 

hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is

 
 
 

bepaald.

 
 
 
 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten

 
 
 

waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld

 
 
 

wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat

 
 
 

wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze

 
 
 
 

tarieventabel anders is bepaald.

 
 
 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 
 
 

-binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan

 
 

is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten

 
 
 

en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 
 
 

-binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden

 
 
 

deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het

 
 
 

omgevingsplan, maar die niet in is strijd is met regels voor de toepassing van een

 
 
 

wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke

 
 
 

deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de

 
 
 

Omgevingswet;

 
 
 
 
 

-buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit die in strijd is met het

 
 
 

omgevingsplan en waarvoor een vergunningplicht geldt;

 
 
 
 

-principebesluit: een besluit van het college waarin een oordeel wordt gegeven

 
 
 

over de kans van slagen voor het verlenen van medewerking aan een activiteit

 
 

dat niet past in het vigerend beleid met betrekking tot het omgevingsrecht en

 
 
 

de fysieke leefomgeving.

 
 
 
 

-conceptverzoek: een aanvraag die vooruitloopt op een daadwerkelijke aanvraag

 
 
 

welke is ingediend via het omgevingsloket, waarbij wordt gevraagd om een

 
 
 

inschatting van de haalbaarheid van het plan. Dit kan gaan om een activiteit die

 
 
 

niet past in het omgevingsplan en waarvoor een principebesluit noodzakelijk is.

 
 
 

-bij het plan betrokken gronden: de oppervlakte van de gronden waarop de

 
 
 

planologische functieverandering of planologisch strijdig gebruik betrekking heeft.

 
 

4.

In aanvulling op de in bijlage 1 bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving

 
 
 

van het begrip 'bouwkosten' betreffen de in die omschrijving:

 
 
 
 

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering

 
 
 

van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die

 
 
 

bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 
 
 
 

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen)

 
 
 

van het bouwwerk;

 
 
 
 
 

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 
 
 
 

- de inhoud en/of oppervlakte van een bouwwerk wordt bepaald conform

 
 
 

de richtlijnen van het normblad NEN 2580 'oppervlakten en inhouden van

 
 
 

gebouwen'.

 
 
 
 

5.

In afwijking van bijlage 1 bij de Omgevingsregeling wordt als minimale

 
 
 

ondergrens voor de bouwkosten gehanteerd de door Casadata bepaalde

 
 
 

basisbedragen per gebouwsoort voor de provincie Gelderland voor 2023,

 
 
 

zoals benoemd in het rapport Basisbedragen Bouwleges 2023

 
 
 

4e kwartaal, of zoals dit rapport laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 
 
 

Dit rapport is als bijlage bij deze tarieventabel opgenomen.

 
 
 
 

De gewijzigde onderzoeksrapporten liggen ter inzage bij de gemeente en

 
 
 

worden gepubliceerd op www.doetinchem.nl.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

conceptverzoek;

 
 
 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de

 
 
 

Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de

 
 
 

Omgevingswet;

 
 
 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld

 
 
 

in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de

 
 
 

onderdelen b tot en met g.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals

 
 
 

opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 
 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief

 
 
 

opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in

 
 
 

voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer Aanvullende

 
 
 

bepalingen in paragraaf 2.12.

 
 
 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in

 
 
 

voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een

 
 
 

aanvraag om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing

 
 
 

als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de

 
 
 

gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een

 
 
 
 

omgevingsvergunning.

 
 
 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere

 
 
 

grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.4 Beoordeling informatieverzoek, conceptverzoek en principebesluit

 
 

Het tarief voor informatie in verband met het verkrijgen van een

 
 
 
 

indicatie of een voorgenomen activiteit vergunbaar is in het kader van de

 
 
 

fysieke leefomgeving bedraagt

 

0,00

 

Dit is alleen een indicatie, er vindt geen planbeoordeling plaats. Het gaat

 
 
 

hierbij om informatieverstrekking door het Loket Bouwen&Wonen.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 
 
 

a.

1e adviesgesprek over een conceptverzoek

 

€ 

0,00

 

Er vindt geen planbeoordeling plaats.

 
 
 

b.

2e adviesgesprek met een conceptverzoek

 
 

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevings-

 
 
 

vergunning voor die activiteit of activiteiten zouden worden vastgesteld,

 
 
 

met een minimum van

 

76,00

 

De resultaten van de beoordeling worden schriftelijk verstrekt.

 
 
 

c.

aanvraag tot het verkrijgen van een principebesluit voor een activiteit

 
 
 

dat in strijd is met het omgevingsplan

 

€ 

1.665,00

d.

Het op grond van onderdeel b. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand

 
 
 

aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager

 
 
 

medegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de

 
 
 

vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de

 
 
 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde

 
 
 

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

bouwactiviteit als bedoeld in pargraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken

 
 
 

leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

 
 
 

artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde:

 
 

activiteiten:

 
 
 
 
 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 
 
 

a.

€ 50.000

: 2,09% van de bouwkosten met een minimum van

300,00

 

indien de bouwkosten

 
 
 

b.

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

1.045,00

 

vermeerderd met 2,02% van de bouwkosten boven

€ 50.000

 
 

c.

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

10.135,00

 

vermeerderd met 1,55% van de bouwkosten boven

€ 500.000

 
 

d.

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

33.385,00

 

vermeerderd met 1,40% van de bouwkosten boven

€ 2.000.000

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden

 
 
 

of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a,

 
 
 

van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of

 
 
 

gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd

 
 
 

het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de

 
 
 

in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

 
 
 
 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 
 
 
 

€ 50.000

0,70% van de bouwkosten met een minimum van

300,00

 

indien de bouwkosten

 
 
 
 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

350,00

 

vermeerderd met 0,67% van de kosten boven

€ 50.000

 
 
 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

3.365,00

 

vermeerderd met 0,52% van de kosten boven

€ 500.000

 
 
 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

11.165,00

 

vermeerderd met 0,47% van de kosten boven

€ 2.000.000

 
 
 

1. als er sprake is van een in het omgevingsplan opgenomen afwijking,

 
 
 

verhoogd met

 
 

370,00

 

2. als er sprake is van een activiteit overeenkomstig de voorheen geldende

 
 
 

bijlage II artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht, verhoogd met

 

€ 

600,00

 

3. als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de

 
 
 

toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

 
 
 

bij een perceelsgrootte van:

 
 
 
 

1 m² tot en met 1.000 m²

 

155,70

 

1.001 m² tot en met 10.000 m²

 

155,70

 

vermeerderd voor elke 1.000 m² boven 1.000 m² met

 

38,00

 

10.001 m² tot en met 20.000 m²

 

617,50

 

meer dan 20.000 m²

 

617,50

 

vermeerderd voor elke 10.000 m² boven 20.000 m² met

 

302,00

 

4. als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in

 
 
 

voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding

 
 
 

zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en

 
 
 

dorpsgezicht, verhoogd met:

 

€ 

370,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of

 
 
 

uitwerkingsplicht:

 
 
 
 

1. waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit:

 
 
 
 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 
 
 
 

€ 50.000

een bedrag van

 

4.466,00

 

indien de bouwkosten

 
 
 
 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

4.466,00

 

vermeerderd met 1,80% van de bouwkosten boven

€ 50.000

 
 
 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

12.566,00

 

vermeerderd met 0,36% van de bouwkosten boven

€ 500.000

 
 
 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

17.966,00

 

vermeerderd met 0,20% van de bouwkosten boven

€ 2.000.000

 
 
 

2. waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

 
 
 
 

indien de bij het plan betrokken gronden

 
 
 
 

minder bedragen dan 1.000 m²

 

4.466,00

 

meer dan 1.000 m² en minder dan 5.000 m²

 

12.636,00

 

meer dan 5.000 m² en minder dan 10.000 m²

 

17.975,00

 

en meer dan 10.000 m²

 

25.402,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 
 
 

1. waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit:

 
 
 
 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 
 
 
 

€ 50.000

een bedrag van

 

5.955,00

 

indien de bouwkosten

 
 
 
 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

5.955,00

 

vermeerderd met 2,43% van de kosten boven

€ 50.000

 
 
 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

16.890,00

 

vermeerderd met 0,52% van de kosten boven

€ 500.000

 
 
 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

24.690,00

 

vermeerderd met 0,25% van de kosten boven

€ 2.000.000

 
 
 

2. waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

 
 
 
 

indien de bij het plan of besluit betrokken gronden

 
 
 
 

minder bedragen dan 1.000 m²

 

5.955,00

 

meer dan 1.000 m² en minder dan 5.000 m²

 

16.872,00

 

meer dan 5.000 m² en minder dan 10.000 m²

 

24.497,00

 

en meer dan 10.000 m²

 

33.788,00

 

3. in afwijking van punt 1. en 2. bedraagt het tarief waarbij sprake is van een

 
 
 

activiteit overeenkomstig de voorheen geldende bijlage II artikel 4 van het

 
 
 

Besluit omgevingsrecht:

 
 
 
 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 
 
 
 

€ 50.000

0,70% van de bouwkosten met een minimum van

900,00

 

indien de bouwkosten

 
 
 
 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

950,00

 

vermeerderd met 0,67% van de kosten boven

€ 50.000

 
 
 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

3.965,00

 

vermeerderd met 0,52% van de kosten boven

€ 500.000

 
 
 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

11.765,00

 

vermeerderd met 0,47% van de kosten boven

€ 2.000.000

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a,

 
 
 

van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een

 
 
 

sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en

 
 
 

dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd

 
 
 

het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de

 
 
 

in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

€ 

370,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of

 
 
 

uitwerkingsplicht:

 
 

370,00

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed of werelderfgoed

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumenten activiteit

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd

 
 
 

stads- of dorpsgezicht

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultuur erfgoed en

 
 
 

werelderfgoed

 
 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en

 
 
 

onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende

 
 
 

activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijk deel van het

 
 
 

omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit

 
 
 

Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de

 
 
 

andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die

 
 
 
 

artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 

2.650,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2

 
 
 

Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede

 
 
 

lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer

 
 
 

activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen

 
 
 

3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van de

 
 
 

afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

 
 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen

 
 
 

van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

 
 
 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

 

3.180,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten:

 

€ 

4.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten:

 

6.360,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten

 
 
 

leefomgeving)

 
 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede

 
 
 

lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer

 
 
 

activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de

 
 
 

paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van de

 
 
 
 

afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

 
 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen

 
 
 

van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

 
 
 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

 

4.770,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten:

 

€ 

7.155,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten:

 

9.540,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede

 
 
 

lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer

 
 
 

activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de

 
 
 
 

paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van de

 
 
 
 

afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

 
 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen

 
 
 

van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

 
 
 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

 

4.770,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten:

 

€ 

7.155,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten:

 

9.540,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten

 
 
 

leefomgeving)

 
 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede

 
 
 

lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer

 
 
 

activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de

 
 
 
 

paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van de

 
 
 
 

afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

 
 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen

 
 
 

van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

 
 
 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

 

3.180,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten:

 

€ 

4.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten:

 

6.360,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit

 
 
 

activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede

 
 
 
 

lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een

 
 
 

activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de

 
 
 

paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het

 
 
 

Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het

 
 
 

bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de

 
 
 

in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

3.180,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling

 
 
 

3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede

 
 
 

lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer

 
 
 

activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan

 
 
 

als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11

 
 
 

van de afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

 
 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen

 
 
 

van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

 
 
 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

 

3.180,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten:

 

€ 

4.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten:

 

6.360,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten

 
 
 

leefomgeving)

 
 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede

 
 
 
 

lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een

 
 
 

activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in de

 
 
 
 

paragrafen 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het

 
 
 
 

Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het

 
 
 

bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de

 
 
 

in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

3.180,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

1. Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde

 
 
 

milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt de

 
 
 

milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken,

 
 
 

waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing

 
 
 

zijnde tarief wordt toegepast.

 
 
 
 

2. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel

 
 
 
 

ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking

 
 
 

van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel

 
 
 

van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de

 
 
 
 

kernactiviteit valt.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende

 
 
 

activiteit

 
 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente,

 
 
 

als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de

 
 
 

Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig

 
 
 

van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het

 
 
 

Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het

 
 
 

bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de

 
 
 

in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

424,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende

 
 
 

activiteit

 
 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente,

 
 
 

als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de

 
 
 

Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of

 
 
 

stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk

 
 
 

3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd

 
 
 

het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de

 
 
 

in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

424,00

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten

 
 
 
 

beperkingengebied leidingen, landschapselement en

 
 
 
 

aardkundige waarde

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 
 

a.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en

 
 
 

onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben veranderen

 
 
 

of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:12 van de

 
 
 

Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de

 
 
 

Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief,

 
 
 

onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het

 
 
 

ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 

347,00

b.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en

 
 
 

onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben veranderen

 
 
 

of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in een bepaling

 
 
 

in de Wegenverordening Gelderland 2010 in samenhang met artikel 22.8 van de

 
 
 

Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief,

 
 
 

onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het

 
 
 

ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 

300,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a

 
 
 

van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen

 
 
 

bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), bedraagt het

 
 
 

tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk

 
 
 

als het ook gaat om de in die artikel bedoelde activiteiten:

 

€ 

300,00

 
 
 
 
 
 
 

P aragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en

 
 
 

onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het in, op of aan een

 
 
 

onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving

 
 
 

opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 2.56 van

 
 
 

de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de

 
 
 

Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief,

 
 
 

onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het

 
 
 

ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 

300,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van

 
 
 

houtopstanden

 
 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a,

 
 
 

van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld

 
 
 

in artikel 2 van de Bomenverordening gemeente Doetinchem 2015 in

 
 
 

samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het

 
 
 

Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief bij het indienen van een papieren

 
 
 

aanvraag, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk

 
 
 

als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

300,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsactiviteit: reclame

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en

 
 
 

onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp

 
 
 

van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die

 
 
 

zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats,

 
 
 
 

als bedoeld in artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening in

 
 
 

samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het

 
 
 

Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als

 
 
 

bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde

 
 
 

in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die

 
 
 

artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 

300,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteiten: opslag van roerende zaken of

 
 
 

objecten plaatsen op de weg

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteiten: standplaatsen

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 
 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en

 
 
 

onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben

 
 
 

van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke

 
 
 

verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel

 
 
 

2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het

 
 
 

bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in

 
 
 

die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 
 

geldig voor:

 
 
 
 

a.

- één dag

 
 

22,00

b.

- een week of een gedeelte van een week langer dan één dag

 

45,00

c.

- een maand of een gedeelte van een maand langer dan een week

90,00

d.

- een kwartaal of een gedeelte van een kwartaal langer dan een maand

212,00

e.

- een jaar of een gedeelte van een jaar langer dan een kwartaal

 

335,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op

 
 
 

een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief

 

384,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.36 maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 
 

1. Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in

 
 
 

hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 
 
 

één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van

 
 
 

het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per

 
 
 
 

maatwerkvoorschrift:

 

1.696,00

 

2. Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft

 
 
 

op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid,

 
 
 

bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

 

1.696,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op

 
 
 

een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt

 
 
 

het tarief per maatwerkvoorschrift

 

384,00

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 
 
 

1. Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als

 
 
 

bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op een

 
 
 

bouwactiviteit, een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed of een

 
 
 

andere activiteit dan bedraag het tarief:

 

€ 

384,00

 

2. Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als

 
 
 

bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op een

 
 
 

milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

 

€ 

2.650,00

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een

 
 
 

omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit

 
 
 

hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag

 
 
 

tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 
 
 

wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

 

€ 

300,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 
 
 

n.v.t.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt

 
 
 

het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die

 
 
 

worden ingediend na verzoek van het bevoegd gezag om de aanvraag te

 
 
 

completeren:

 
 
 

0,07%

 

van de bouwkosten,

 
 
 
 

met een minimum van:

 

15,50

 

met een maximum van:

 

340,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing

 
 
 

op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een

 
 
 

onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een

 
 
 

omgevingsvergunning of een ander besluit.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.45a Wijzigen van het omgevingsplan

 
 
 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

wijzigen van het omgevingsplan waarbij tevens sprake is van een

 
 
 

bouwactiviteit:

 
 
 
 
 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 
 
 
 

€ 50.000

een bedrag van

 

5.954,00

 

indien de bouwkosten

 
 
 
 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

5.954,00

 

vermeerderd met 2,43% van de bouwkosten boven

€ 50.000

 
 
 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

16.893,00

 

vermeerderd met 0,52% van de bouwkosten boven

€ 500.000

 
 
 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

24.618,00

 

vermeerderd met 0,25% van de bouwkosten boven

€ 2.000.000

 
 

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

wijzigen van het omgevingsplan waarbij geen sprake is van een

 
 
 
 

bouwactiviteit:

 
 
 
 
 

indien de bij het plan betrokken gronden

 
 
 
 

minder bedragen dan 1.000 m²

 

5.954,00

 

meer dan 1000 m² en minder dan 5.000 m²

 

16.871,00

 

meer dan 5.000 m² en minder dan 10.000 m²

 

24.496,00

 

en meer dan 10.000 m²

 

33.788,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.45b Wijzigen van het omgevingsplan op basis van delegatie

 
 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

wijzigen van het omgevingsplan op basis van het geldende delegatiebesluit

 
 
 

en waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit:

 
 
 
 

indien de bouwkosten minder bedragen dan:

 
 
 
 

€ 50.000

een bedrag van

 

4.465,50

 

indien de bouwkosten

 
 
 
 

€ 50.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 500.000

4.465,50

 

vermeerderd met 1,80% van de bouwkosten boven

€ 50.000

 
 
 

€ 500.000

bedragen of meer, doch minder dan

€ 2.000.000

12.629,25

 

vermeerderd met 0,36% van de bouwkosten boven

€ 500.000

 
 
 

€ 2.000.000

bedragen of meer

 

18.463,50

 

vermeerderd met 0,20% van de bouwkosten boven

€ 2.000.000

 
 

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

wijzigen van het omgevingsplan op basis van het geldende delegatiebesluit

 
 
 

en waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit:

 
 
 
 

indien de bij het plan betrokken gronden

 
 
 
 

minder bedragen dan 1.000 m²

 

4.465,50

 

meer dan 1000 m² en minder dan 5.000 m²

 

12.653,25

 

meer dan 5.000 m² en minder dan 10.000 m²

 

18.372,00

 

en meer dan 10.000 m²

 

25.341,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 
 
 

nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de

 
 
 

Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur

 
 
 

of het omgevingsplan:

 

€ 

150,00

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.12 Aanvullende bepalingen

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt

 
 
 

ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond

 
 
 

van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

 

25%

 

met een minimum van:

 

€ 

263,00

 

en een maximum van:

 

2.032,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk

 
 
 

bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

 
 
 

van toepassing is op de voorbereiding van het besluit

 

€ 

800,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt

 
 
 

het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag

 
 
 

een rapport moet worden beoordeeld:

 
 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig historisch, verkennend of

 
 
 

(eenvoudig) nader bodemonderzoeksrapport

 

636,00

b.

voor de beoordeling van een milieukundig historisch, complexer

 
 
 
 

aanvullend of nader bodemonderzoeksrapport

 

1.272,00

c.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemonderzoek per rapport:

€ 

300,00

d.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de

 
 
 
 

geluid- of luchtbelasting:

 

€ 

300,00

e.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en

 
 
 

externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

 

€ 

300,00

f.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

 

€ 

300,00

g.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

 

€ 

600,00

h.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd

 
 
 

rapport:

 
 

€ 

300,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.50 Advies

 
 
 

a.

Als de aanvraag of conceptverzoek betrekking heeft op een bouwplan waarover

 
 
 

het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet worden ingewonnen,

 
 
 

wordt onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk

 
 
 

het berekende bedrag verhoogd met het bedrag zoals dit is bepaald in de

 
 
 

welstandstariefregeling van het Gelders Genootschap.

 
 
 

b.

Als de aanvraag of conceptverzoek betrekking heeft op een bouwplan waarover

 
 
 

het advies van de projectbouwmeester moet worden ingewonnen, wordt

 
 
 

onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk het

 
 
 

berekende bedrag verhoogd met het bedrag zoals dit is bepaald in de

 
 
 

welstandstariefregeling van het Gelders Genootschap,

 
 
 
 

als ware er sprake van een advies van het Gelders Genootschap.

 
 
 

c.

Als de aanvraag of conceptverzoek betrekking heeft op een bouwplan met

 
 
 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing waarover het advies van het

 
 
 

Gelders Genootschap moet worden ingewonnen, wordt

 
 
 
 

onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk het

 
 
 

berekende bedrag verhoogd met het bedrag zoals dit is bepaald in de

 
 
 

welstandstariefregeling van het Gelders Genootschap.

 
 
 

d.

Als de aanvraag of conceptverzoek betrekking heeft op een bouwplan waarvoor

 
 
 

het advies van de Stichting Agrarisch Bouwplannen (SAAB) moet worden

 
 
 

ingewonnen, wordt het in dit hoofdstuk berekende bedrag verhoogd

 
 
 

met het bedrag zoals dit is bepaald in de tariefregeling van de SAAB.

 
 

e.

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 
 
 

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen

 
 
 

bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag

 
 
 

of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een

 
 
 

omgevingsvergunning, zoals dit is bepaald in de tarieventabel van het

 
 
 

aangewezen bestuursorgaan.

 
 
 
 

De kosten die een andere aangewezen instantie voor het advies bij de

 
 
 

gemeente in rekening brengt, worden doorberekend.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt

 
 
 

het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander

 
 
 

besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit

 
 
 

waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de

 
 
 

Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 
 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de

 
 
 

activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, wordt voorafgaand aan het in

 
 
 

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De

 
 
 

aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag

 
 
 

waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

 
 
 

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 
 

 

Artikel 2.52 Vermindering na conceptverzoek

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef

 
 
 

en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met

 
 
 

2.8, is voorafgegaan door een conceptverzoek als bedoeld in artikel 2.2,

 
 
 

aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop

 
 
 

de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, worden

 
 
 
 

de ter zake van de beoordeling van het conceptverzoek geheven leges

 
 
 

in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de

 
 
 

aanvraag om de omgevingsvergunning.

 
 
 

 

Artikel 2.52 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer

 
 
 

activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering

 
 
 

van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en

 
 
 

het legesdeel dat betrekking heeft op de aanvullende bepalingen genoemd in

 
 
 

paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

 
 
 

a.

bij 5 activiteiten

 
 
 

1%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

b.

bij 6 activiteiten

 
 
 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

c.

bij 7 activiteiten

 
 
 

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

d,

bij 8 activiteiten

 
 
 

4%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

e.

bij 9 activiteiten

 
 
 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

f.

bij 10 activiteiten

 
 
 

6%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

g.

bij 11 activiteiten

 
 
 

7%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

h.

bij 12 activiteiten

 
 
 

8%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 
 
 

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 
 

 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen

 
 
 
 

omgevingsvergunning nodig

 
 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag

 
 
 

tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de

 
 
 

voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bedraagt

 
 
 

het tarief:

 
 

€ 

76,00

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt

 
 
 

gelaten

 
 
 
 

a.

als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een

 
 
 

aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bedraagt het tarief:

 

€ 

76,00

b.

als een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, omdat de

 
 
 
 

aanvraag vergunningsvrij is, bedraagt het tarief:

 

€ 

76,00

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 
 
 
 

omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedures

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om

 
 
 

een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de

 
 
 

Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk

 
 
 

intrekt bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

 
 
 

bedraagt:

 
 
 
 

a.

als de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag door de

 
 
 
 

gemeente in behandeling is genomen,

 
 

100%

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal

 
 
 
 

verschuldigd blijft

 

76,00

b.

als de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag door de

 
 
 
 

gemeente in behandeling is genomen,

 
 

75%

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal

 
 
 
 

verschuldigd blijft

 

76,00

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 
 
 
 

omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide procedures

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om

 
 
 

een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de

 
 
 

Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk

 
 
 

intrekt bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

 
 
 

bedraagt:

 
 
 
 

a.

als de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag door de

 
 
 
 

gemeente in behandeling is genomen,

 
 

100%

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal

 
 
 
 

verschuldigd blijft