Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Barendrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 31 oktober 2023;

gezien het advies van de commissie Algemene Zaken en Financiën van 27 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: “de Algemene begraafplaats” en “begraafplaats Den Ouden Dijck”;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • c.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven of begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  graf: een zandgraf, keldergraf, wandgraf;

 • e.

  foetusgraf: particulier graf bestemd voor het begraven van foetussen op een daartoe aangewezen grafveld;

 • f.

  kindergraf: particulier graf bestemd voor het begraven van kinderen tot 18 jaar op een daartoe aangewezen grafveld;

 • g.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • j.

  urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • k.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  urnentuin: een gedeelte van de begraafplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een enkele urn;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats;

 • o.

  rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht is verleend;

 • p.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • q.

  reguliere uren: de uren waarop gelegenheid wordt gegeven tot begraven:

  • -

   maandag tot en met vrijdag: 10.00 uur – 16.00 uur;

  • -

   zaterdag: 09.00 uur – 15.00 uur

 • r.

  buitengewone uren: de uren die niet binnen de tijden vallen, waarop gelegenheid wordt gegeven tot begraven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  het lichten van een lijk op rechterlijk gezag.

 • 2.

  het lichten van een asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2. van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 5.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 en 5.2.6 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet het recht bedoeld in onderdeel 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tabel worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede twee maanden later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023' van 20 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024'.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2023.

De griffier,

mw. C.M. Krouwel

De voorzitter,

drs. R.E. Schneider

Bjlage Tarieven lijkbezorgingsrechten 2024, behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2024

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (particuliere graven) en algemeen onderhoud.

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht en afkoop voor het algemene onderhoud op een particulier graf wordt geheven:

 
 

Recht

Afkoop onderhoud

Totaal

1.1.1

Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 20 jaar

€ 1.895

€ 1.605

€ 3.500

1.1.2

Grafrecht particulier graf (3 diep op begraafplaats Den Ouden Dijck), voor een periode van 20 jaar

€ 2.860

€ 1.605

€ 4.465

1.1.3

Grafrecht wandgraf, voor een periode van 20 jaar

€ 2.165

€ 1.605

€ 3.770

1.1.4

Grafrecht foetusgraf, voor een periode van 80 jaar

€ 955

nihil

€ 955

1.1.5

Grafrecht kindergraf, voor een periode van 80 jaar

€ 3.810

nihil

€ 3.810

1.1.6

Grafrecht particuliergraf (2 diep), voor onbepaalde tijd

€ 9.510

€ 7.560

€ 17.070

1.1.7

Grafrecht particuliergraf (3 diep op begraafplaats Den Ouden Dijck), voor onbepaalde tijd

€ 14.285

€ 7.560

€ 21.845

1.1.8

Voor inwoners van Barendrecht gelden de volgende afwijkende tarieven

 
 
 

1.1.8.1

Grafrecht foetusgraf, voor een periode van 80 jaar

nihil

nihil

nihil

1.1.8.2

Grafrecht kindergraf, voor een periode van 80 jaar

nihil

nihil

nihil

1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht en afkoop voor het algemene onderhoud op een particulier graf wordt geheven:

 
 

Recht

Afkoop onderhoud

Totaal

1.2.1

Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 5 jaar

€ 450

€ 445

€ 895

1.2.2

Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 10 jaar

€ 855

€ 845

€ 1.700

1.2.3

Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 20 jaar

€ 1.615

€ 1.605

€ 3.020

1.2.4

Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 5 jaar

€ 675

€ 445

€ 1.120

1.2.5

Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 10 jaar

€ 1.275

€ 845

€ 2.120

1.2.6

Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 20 jaar

€ 2.425

€ 1.606

€ 4.030

1.2.7

Grafrecht wandgraf, voor een periode van 5 jaar

€ 515

€ 445

€ 960

1.2.8

Grafrecht wandgraf, voor een periode van 10 jaar

€ 975

€ 845

€ 1.820

1.2.9

Grafrecht wandgraf, voor een periode van 20 jaar

€ 1.840

€ 1.605

€ 3.445

1.2.10

Grafrecht kindergraf, omzetten naar periode van 80 jaar

nihil

nihil

nihil

1.2.11

Grafrecht particuliergraf (2 diep), omzetten naar onbepaalde tijd

€ 9.510

€ 7.560

€ 17.070

1.2.12

Grafrecht particuliergraf (3 diep), omzetten naar onbepaalde tijd

€ 14.285

€ 7.560

€ 21.845

1.3 Voor het uitbreiden van het recht op bijzetting wordt geheven:

1.3.1

Uitbreiden grafrecht particulier graf met extra bijzetting (maximaal 3 diep op begraafplaats Den Ouden Dijck)

€ 955

Hoofdstuk 2 Begraven:

2.1 Voor het begraven van een lijk worden de volgende rechten geheven:

2.1.1

Kinderen tot 1 jaar

€ 275

2.1.2

Kinderen van 1 tot 18 jaar

€ 530

2.1.3

Personen vanaf 18 jaar

€ 1.070

2.1.4

Voor inwoners van Barendrecht gelden de volgende afwijkende tarieven

 

2.1.4.1

Kinderen tot 18 jaar

nihil

2.1.4.2

Foetussen

nihil

2.2 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het tarief bedoeld in 2.1.1 tot en met 2.1.3 als volgt verhoogd:

2.2.1

zaterdag tot 12.00 uur

€ 530

2.2.2

zaterdag na 12.00 uur

€ 640

2.2.3

zon- en feestdagen (alleen in uitzonderlijke gevallen)

€ 730

2.2.4

Maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 175

Hoofdstuk 3 Asbestemmingen en algemeen onderhoud

3.1 Voor het verlenen van het recht op een asbestemming en voor het algemeen onderhoud wordt geheven:

 
 

Recht

Afkoop onderhoud

Totaal

3.1.1

Urnengraf, 4 urnen, voor 20 jaar

€ 1.050

€ 1.605

€ 2.655

3.1.2

Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 20 jaar

€ 480

€ 1.605

€ 2.085

3.1.3

Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 20 jaar

€ 1.310

€ 1.605

€ 2.915

3.1.4

Urnentuin, 1 urn, voor 10 jaar

€ 265

€ 845

€ 1.110

3.2 Voor het verlengen van het recht op een asbestemming en algemeen onderhoud wordt geheven:

 
 

Recht

Afkoop onderhoud

Totaal

3.2.1

Urnengraf, 4 urnen, voor 5 jaar

€ 255

€ 445

€ 700

3.2.2

Urnengraf, 4 urnen, voor 10 jaar

€ 470

€ 845

€ 1.315

3.2.3

Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 5 jaar

€ 105

€ 445

€ 550

3.2.4

Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 10 jaar

€ 225

€ 845

€ 1.070

3.2.5

Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 5 jaar

€ 310

€ 445

€ 755

3.2.6

Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 10 jaar

€ 585

€ 845

€ 1.430

3.2.7

Urnentuin, 1 urn, voor 5 jaar

€ 115

€ 445

€ 560

3.2.8

Urnentuin, 1 urn, voor 10 jaar

€ 245

€ 845

€ 1.090

Hoofdstuk 4 Plaatsen of bijzetten van asbussen of urnen:

4.1 Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn worden de volgende rechten geheven:

4.1.1

In een urnengraf of particulier graf

€ 275

4.1.2

Op een urnengraf of particulier graf

€ 275

4.1.3

In een urnennis

€ 275

4.1.4

In de urnentuin

€ 275

4.2 Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn op buitengewone uren worden de rechten genoemd onder 4.1. als volgt verhoogd:

4.2.1

zaterdag tot 12.00 uur

€ 275

4.2.2

zaterdag na 12.00 uur

€ 320

4.2.3

zon-en feestdagen ( alleen in uitzonderlijke gevallen)

€ 370

4.2.4

maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 90

Hoofdstuk 5 Grafbedekking, grafkelder en algemeen onderhoud

5.1 Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:

5.1.1

Voor het plaatsen, aanpassen of vernieuwen van een grafbedekking

€ 50

5.1.2

Voor het stichten van een grafkelder

€ 50

5.2 Voor het algemene onderhoud wordt geheven :

5.2.1

Per jaar

€ 95

5.2.2

Afkoop voor 5 jaar

€ 445

5.2.3

Afkoop voor 10 jaar

€ 845

5.2.4

Afkoop voor 15 jaar (algemeen graf)

€ 1.205

5.2.5

Afkoop voor 20 jaar

€ 1.605

5.2.6

Afkoop voor 80 jaar

nihil

5.2.7

Afkoop voor onbepaalde tijd

€ 7.560

Hoofdstuk 6 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen

6.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt, inclusief het kisten in een door rechthebbende ter beschikking gestelde kist, geheven:

6.1.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot

€ 900

6.1.2

Voor het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot, in hetzelfde graf

€ 1.225

6.1.3

Voor het verzamelen van stoffelijke resten en begraven onder in het graf (schudden), ten behoeve van creëren van ruimte tot begraven in het bestaande graf

€ 1.395

6.2 Voor het opgraven/verwijderen van urnen en asbussen wordt geheven:

6.2.1

Uit een particulier graf of urnengraf

€ 275

6.2.2

Uit een urnennis en urnentuin

€ 135

6.3 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

6.3.1

In een particulier graf (in aanwezigheid van familie)

€ 275

6.3.2

In een particulier graf (zonder aanwezigheid van familie)

€ 210

6.3.3

Op een verstrooiingsplaats (in aanwezigheid van familie)

€ 130

6.3.4

Op een verstrooiingsplaats (zonder aanwezigheid van familie)

€ 60

6.4 Het ruimen van een graf

6.4.1

Voor het ruimen van een graf op verzoek van een belanghebbende wordt geheven

€ 820

6.4.2

Voor het na ruiming afzonderen van stoffelijke resten ten behoeve van herbegraven of crematie wordt geheven

€ 405

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken

7.1 Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnengraven, urnenmuur en urnentuin in een daartoe bestemd register wordt geheven:

7.1.1

Inschrijving in register

€ 60

7.1.2

Overboeking uitsluitend recht

€ 60

Hoofdstuk 8 Overige heffingen

8.1 Overige heffingen

8.1.1

Het lichten en terugplaatsen van een staande steen

€ 225

8.1.2

Het lichten en terugplaatsen van een liggende steen

€ 430

8.1.3

Het aanbrengen van grafgroen

€ 60

Hoofdstuk 9 Overige diensten

9.1 Gebruik aula begraafplaats Den Ouden Dijck

9.1.1

Gebruik aula uitvaartdienst (maximaal 3 1/2 uur)

€ 565

9.1.2

Gebruik aula per uur (of een gedeelte hiervan)

€ 160

9.1.3

Gebruik keuken bij catering (per keer)

€ 90

9.1.4

Gebruik live stream uitvaartdienst

€ 85

Hoofdstuk 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2023" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze tarieventabel wordt aangehaald als “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2024".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2023.

De griffier,

mw. C.M. Krouwel

De voorzitter,

drs. R.E. Schneider