Regeling vervallen per 23-05-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 gemeente De Bilt

Geldend van 29-12-2023 t/m 22-05-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 gemeente De Bilt

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de navolgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges worden geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijzigingen van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  de stukken in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woonplaats of verblijfplaats van hun onvermogen doen blijken;

 • e.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere soortgelijke uitkeringen;

 • f.

  de stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • g.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • h.

  de stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • i.

  de stukken, door gemeentebesturen, gemeenteambtenaren en gemeente-instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

 • j.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoekunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend, met uitzondering van het tarief genoemd onder nr. 1.2.5 (Nederlandse identiteitskaart) en nr. 1.10.1.2 (gehandicaptenparkeerkaart) van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • b.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • b.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • b.

   hoofdstuk 6, onderdeel 1.6.1.1 (verklaring omrent het gedrag);

  • e.

   hoofdstuk 8 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening 2023” vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. Het in titel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1 van de Tarieventabel 2023 behorende bij deze verordening genoemde normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, en UAV http://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01 worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2024'

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2023.

de griffier,

drs. T.B.W.M. van der Torre

de voorzitter,

mr. S.C.C.M. Potters

Bijlage Tarieventabel 2024, behorende bij de 'Legesverordening 2024'raadsbesluit van 21 december 2023

 
 

tarief 2024

tarief 2023

Titel 1

Algemene Dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en het bevestigen van een huwelijk:

 
 

1.1.1.1

op maandag en dinsdag om 10.00 uur in de ondertrouwkamer

Kosteloos

Kosteloos

1.1.1.2

Op maandag en dinsdag om 10.30, 11.00 en 11.30 uur (eenvoudige huwelijksceremonie in de ondertrouwkamer)

€ 144,00

€ 139,00

1.1.1.3

Op maandag en dinsdag om 10.00 uur (uitgebreide huwelijksceremonie in de trouwzaal van Jagtlust)

€ 271,00

€ 261,00

1.1.1.4

Op maandag t/m donderdag overige tijdstippen

€ 392,00

€ 378,00

1.1.1.5

Op vrijdag

€ 502,00

€ 484,00

1.1.1.6

op zaterdag

€ 802,00

€ 773,00

1.1.1.7

Bij een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en het bevestigen van een huwelijk in een andere aangewezen locatie worden de tarieven onder 1.1.1.4 t/m 1.1.1.6 verhoogd met:

€ 67,40

€ 64,90

1.1.1.7.1

Bij een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en het bevestigen van een huwelijk in een andere aangewezen locatie na 17.00 uur worden de tarieven onder 1.1.1.4 t/m 1.1.1.6 verhoogd met:

€ 166,00

€ 160,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 1:64 Burgerlijk Wetboek:

€ 87,40

€ 84,20

1.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en een bevestiging van een huwelijk te laten voltrekken door een trouwambtenaar van een andere gemeente

€100,00

n.v.t.

1.1.2.2

Het tarief bedraagt voor het gebruikmaken van ambtelijke getuigen, per getuige

€25,00

n.v.t.

1.1.2.3

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, na ontvangst van de melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap 25% over de leges, genoemd onder 1.1.1 t/m 1.1.1.7 van deze verordening;

 
 

1.1.2.4

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een verzoek zoals genoemd onder 1.1.2.1, na ontvangst van een dergelijk verzoek 25% over de leges, genoemd onder 1.1.2.1 van deze verordening.

 
 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.1.3.1

een trouw- of partnerschapsboekje in kunststof uitvoering

€ 22,90

€ 22,10

1.1.3.2

idem in kunstlederen uitvoering

€ 34,70

€ 33,40

1.1.3.3

idem in lederen uitvoering

€ 44,30

€ 42,70

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit burgerlijke stand.

 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

WM*

WM*

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

WM*

WM*

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

WM*

WM*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

WM*

WM*

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

WM*

WM*

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

WM*

WM*

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 
 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

WT*

WT*

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,70

€ 11,30

1.4.2.2

het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 169,00

€ 163,00

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 546,00

€ 526,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 2.045,00

€ 1.970,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 3.408,00

€ 3.283,00

1.4.3.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van schriftelijke inlichtingen, die worden vervaardigd met behulp van het geautomatiseerde systeem waarvoor de gehele basisadministratie dan wel een gedeelte daarvan doorgelopen moet worden:

 
 

1.4.3.1.1

een vast bedrag van

€ 284,00

€ 274,00

1.4.3.1.2

vermeerderd met een bedrag per inlichting van

€ 0,90

€ 0,85

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed half uur of een gedeelte daarvan

€ 46,00

€ 44,30

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

WM*

WM*

Hoofdstuk 5

Bestuurstaken

 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van afschriften van de gemeentebegroting (beleidsdeel), gemeenterekening (beleidsdeel), verordeningen, burgerjaarverslag, e.d.

€ 17,30

€ 16,70

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.5.2.1

bijlagen behorende bij de raadsagenda en/of bijlagen behorende bij de agenda van een raadscommissie per bladzijde

€ 0,40

€ 0,39

1.5.2.2

minuten, afschriften of uittreksels van stukken, mits openbaarmaking ervan is toegestaan en voor zover niet vallende onder een ander tarief:

 
 

1.5.2.2.1

voor de eerste vijf bladzijden

€ 4,35

€ 4,20

1.5.2.2.2

voor elke bladzijde meer

€ 0,40

€ 0,39

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een door een stedenbouwkundig adviesbureau opgesteld bestemmingsplan in gebundelde vorm, of afdrukken daarvan, met een inhoud van:

 
 

1.5.3.1

1 t/m 50 bladzijden

€ 28,80

€ 27,70

1.5.3.2

51 t/m 75 bladzijden

€ 40,10

€ 38,60

1.5.3.3

76 t/m 100 bladzijden

€ 49,50

€ 47,70

1.5.3.4

101 t/m 150 bladzijden

€ 72,10

€ 69,50

1.5.3.5

151 t/m 200 bladzijden

€ 97,10

€ 93,50

1.5.3.6

meer dan 200 bladzijden

€ 127,00

€ 122,00

1.5.3.7

De in de subonderdelen 1.5.3.1 t/m 1.5.3.6 genoemde tarieven worden per bijbehorende plankaart met € 7,80 vermeerderd.

 
 

1.5.4

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.5.4.1

het kopiëren van schriftelijke stukken, voor zover niet vallende onder een andere heffing per bladzijde

€ 0,40

€ 0,39

1.5.4.2

het verlenen van hulp van gemeentewege voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentearchief: per half uur of gedeelte daarvan

€ 46,00

€ 44,30

1.5.4.3

het afsluiten van een abonnement op het uitreiken van reclamefolders aan personen die zich in de gemeente vestigen en personen die geboorte- of huwelijksaangifte doen:

 
 

1.5.4.3.1

voor een periode van 3 maanden

€ 263,00

€ 253,00

1.5.4.3.2

voor een periode van 1 jaar

€ 790,00

€ 761,00

1.5.4.4

het verstrekken van een gemeentekaart volgens een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model (schaal 1 : 10.000)

€ 17,30

€ 16,70

Hoofdstuk 6

Overige publiekszaken

 
 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.6.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

WT*

WT*

1.6.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita (nationaal)

€ 11,70

€ 11,30

1.6.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een document

€ 11,70

€ 11,30

1.6.2

Het tarief bedraagt voor een verzoek om een verstrekking uit het vestigingsregister:

 
 

1.6.2.1

bij een enkel verzoek

€ 3,30

€ 3,20

1.6.2.2

bij 100 verzoeken, per verzoek

€ 3,05

€ 2,95

1.6.2.3

bij 500 verzoeken, per verzoek

€ 2,90

€ 2,80

1.6.2.4

bij 1000 verzoeken, per verzoek

€ 2,90

€ 2,80

Hoofdstuk 7

Leegstandwet

 
 

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het tijdelijk verhuren van een te koop staande woning in het kader van de Leegstandwet als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet

€ 137,40

€ 132,40

Hoofdstuk 8

Kansspelen

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.8.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

WT*

WT*

1.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

WT*

WT*

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,10

€ 54,00

Hoofdstuk 9

Kabels en leidingen

 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 
 

1.9.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m1

€ 506,00

€ 488,00

1.9.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m1

€ 622,00

€ 600,00

1.9.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m1

€ 739,00

€ 712,00

1.9.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,15

€ 0,15

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

€ 119,00

€ 115,00

1.9.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.9.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 372,00

€ 358,00

1.9.4

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.9.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is Ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 10

Verkeer en vervoer

 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.10.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 58,00

€ 56,00

1.10.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 211,00

€ 203,00

1.10.1.3

om een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) te verlengen

€ 64,50

€ 62,10

1.10.1.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 129,00

€ 124,00

1.10.2

Indien de in 1.10.1.2 bedoelde aanvraag niet leidt tot daadwerkelijke verstrekking van de parkeerkaart dan wordt ambtshalve een bedrag gerestitueerd van

€ 64,50

€ 62,10

Hoofdstuk 11

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 
 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 20,80

€ 20,00

Hoofdstuk 12

Ontheffing geluidhinder

 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 67,20

€ 64,70

1.12.2

Het in onderdeel 1.12.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met een bedrag van voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten en kosten van geluidsmetingen, blijkend uit een begroting ter zake die door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 
 

Hoofdstuk 13

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven gemeentegrond

 
 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.13.1.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van een voorwerp of stof op, aan of boven gemeentegrond

€ 86,40

€ 83,20

1.13.1.2

verlenging van de ontheffing zoals genoemd in subonderdeel 1.13.1.1

€ 81,50

€ 78,50

Hoofdstuk 14

Overige zaken

 
 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.14.1.1

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders een tarief is opgenomen

€ 63,50

€ 61,20

1.14.2

het verstrekken van een milieupas

€ 18,10

€ 17,40

1.14.3

het verkrijgen van een vergunning voor de verkoop van consumenten vuurwerk

€ 736,00

€ 709,00

Titel 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Definities

 
 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op deze titel, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.1.3

In deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.4

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

2.1.1.5

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

 
 

2.1.1.6

Bouwkosten: In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder de in die omschrijving genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 verstaan de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567.

 
 

2.1.1.7

Gereserveerd

 
 

2.1.1.8

Intaketafel: een beoordeling aan de intaketafel leidt tot een standpunt over de wenselijkheid en de haalbaarheid van een voorgenomen initiatief met een inventarisatie van de eventuele knelpunten.

 
 

2.1.1.9

Omgevingstafel: de omgevingstafel is een overlegvorm voor initiatieven die onder voorwaarden mogelijk te realiseren zijn. Aan de omgevingstafel wordt een initiatief besproken en beoordeeld door gemeentelijke en externe adviseurs en specialisten (ketenpartners) met als doel het initiatief zodanig vorm te geven dat aan de voorwaarden om deze te kunnen realiseren is voldaan en te komen tot een definitief plan met aanvraag of wijziging van het Omgevingsplan.

 
 

2.1.1.10

Schetsplan: Een schetsmatig plan voor bouw- of verbouwactiviteiten dat -vooruitlopend op een omgevingsvergunning - wordt getoetst aan de ruimtelijke kaders (Omgevingsplan en overig gemeentelijk beleid). Indien noodzakelijk en/of gewenst wordt het schetsplan voorgelegd aan de welstandscommissie;

 
 

2.1.1.11

Principe-uitspraak: Een ruimtelijk initiatief waarvoor het college wordt gevraagd medewerking te verlenen. Het gaat hierbij om een initiatief waarbij voor één of meerdere activiteiten afgeweken wordt van het Omgevingsplan.

 
 

2.1.1.12

Een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: Zie bijlage 1 behorende bij deze tarieventabel.

 
 

2.1.1.13

Een grote buitenplanse omgevingsplanactiviteit: alles wat niet valt onder een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 
 

2.1.1.14

Conceptverzoek: een beoordeling of een aanvraag omgevingsvergunning compleet is en of de juiste informatie is ingevuld (ontvankelijkheid).

 
 

2.1.1.15

Adviesverzoek: een ambtelijke advies op de haalbaarheid van een initiatief zonder dat er sprake is van een concreet plan.

 
 

 

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

2.1.2

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

2.1.2.1

Overleg t.b.v. het verkennen van een initiatief

 
 

2.1.2.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

2.1.2.3

Een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

2.1.2.4

Toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

2.1.2.5

Een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

2.1.2.6

Intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

2.1.2.7

Wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen 2.1.2.2, 2.1.2.3 en 2.1.2.4;

 
 

2.1.2.8

Een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen 2.1.2.2 tot en met 2.1.2.7.

 
 

 

Bepalen tarief

 
 

2.1.3.1

De in onderdeel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van deze titel.

 
 

2.1.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

2.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in Hoofdstuk 12.

 
 

2.1.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 13.

 
 

2.1.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

2.1.3.6

In afwijking van de onderdelen 2.1.3.2 en 2.1.3.3 kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Hoofdstuk 2

Voorfase

 
 

Overleg t.b.v. het verkennen van een initiatief

 

 
 

2.2.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van overleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

2.2.1.1

adviesverzoek: een ambtelijk advies (eerste globale beoordeling) over de haalbaarheid van een initiatief zonder dat sprake is van een concreet plan.

€ 100,00

 

2.2.1.2

een schetsplan: een schetsmatig plan voor bouw- of verbouwactiviteiten dat -vooruitlopend op een omgevingsvergunning - wordt getoetst aan de ruimtelijke kaders (Omgevingsplan en overig gemeentelijk beleid).

€ 500,00

 

2.2.1.3

voor het in behandeling nemen van een principeverzoek, waarbij de eerste beoordeling op haalbaarheid plaatsvindt aan de intaketafel:

 
 

2.2.1.3.1

als het een klein initiatief betreft welke niet in aanmerking komt voor een overleg aan de Omgevingstafel gezien de beperkte impact op de fysieke leefomgeving.

€ 450,00

 

2.2.1.3.2

voor initiatieven die in aanmerking komen voor een overleg aan de Omgevingstafel gezien de (grote) impact op de fysieke leefomgeving (waaronder verkeersaantrekkende werking, geur, geluid, etc.).

€ 3.000,00

 

2.2.1.4

voor een overleg aan de omgevingstafel:

 
 

2.2.1.4.1

de voorafgaand aan het overleg aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting opgesteld door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.2.1.4.2

Als in het kader van een beoordeling aan de intaketafel of de behandeling van een principeverzoek een externe adviseur advies moet uitbrengen, dan worden de tarieven genoemd in lid 2 vermeerderd met de kosten die de externe adviseur aan de gemeente in rekening brengt voor de adviezen. Dit bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld in een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet is opgesteld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.2.1.5

De tarieven genoemd in deze paragraaf zijn niet van toepassing als kostenverhaal op andere wijze is overeengekomen.

 
 

Hoofdstuk 3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

 

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

2.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

0,92%

3,20%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 52,45

€ 183,00

2.3.1.2

Indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

1,03%

3,60%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 52,45

€ 183,00

2.3.1.3

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

1,00%

3,50%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 52,45

€ 183,00

2.3.1.4

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

0,97%

3,40%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 52,45

€ 183,00

2.3.1.5

Indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

0,92%

3,20%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 52,45

€ 183,00

2.3.1.6

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

0,86%

3,00%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 52,45

€ 183,00

 

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

2.3.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.2.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

2.3.2.1.1

als het een bijbehorend bouwwerk betreft, of een bouwwerk geen gebouw zijnde:

€ 500,00

 

2.3.2.1.2

als het de (ver)bouw van 1 tot en met 5 woningen betreft;

€ 1.000,00

 

2.3.2.1.3

als het de (ver)bouw van meer dan 5 woningen betreft;

€ 3.000,00

 

2.3.2.1.4

als de activiteiten waarvoor de omgevingsplanactiviteit wordt aangevraagd betrekking hebben op een object met de hoofdfunctie Maatschappelijk:

€ 2.000,00

 

2.3.2.1.5

als de activiteiten waarvoor de omgevingsplanactiviteit wordt aangevraagd betrekking hebben op een object met een andere, hiervoor niet genoemde hoofdfunctie:

€ 3.000,00

 

2.3.2.2

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordt het tarief als volgt verhoogd als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld:

€ 250,00

 

2.3.2.3

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

2.3.2.3.1

voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 679,90

€ 655,00

2.3.2.3.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet onder onderdeel 2.3.2.3.1 valt:

€ 13.078,80

€ 12.600,00

2.3.2.3.3

vermeerderd met de kosten voor externe adviezen die in voorkomende gevallen aan de gemeente in rekening worden gebracht. Deze externe advieskosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.2.3.4

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 169,20

€ 163,00

2.3.2.4

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.2.3 zijn niet van toepassing als kostenverhaal op andere wijze is overeengekomen.

 
 

 

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

2.3.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in hoofdstuk 4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief

€ 507,60

€ 489,00

Hoofdstuk 4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

 

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

bedragen conform tarieventabel MooiSticht zoals opgenomen in de bijlage 2 van deze tarieventabel

bedragen conform tarieventabel MooiSticht zoals opgenomen in bijlage 2 van deze tarieventabel

2.4.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 169,20

€ 163,00

2.4.1.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 169,20

€ 163,00

2.4.1.3

Als de in onderdeel 2.4.1.1 bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 507,60

€ 489,00

2.4.1.4

De onderdelen 2.4.1.1 en 2.4.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente De Bilt 2010 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 
 

2.4.1.4.1

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 
 

2.4.1.4.2

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 

 

Rijksmonumentenactiviteit

 
 

2.4.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.4.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 169,20

€ 163,00

2.4.2.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 169,20

€ 163,00

 

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.4.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.4.3.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 10 van de Erfgoedverordening gemeente De Bilt 2010 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 507,60

€ 489,00

2.4.3.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 507,60

€ 489,00

2.4.3.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 507,60

€ 489,00

2.4.3.2

Onderdeel 2.4.3.1.1, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

€ 507,60

€ 489,00

 

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

2.4.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de onderdelen 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 519,00

€ 500,00

Hoofdstuk 5

Milieubelastende activiteiten

 
 

 

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

2.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.024,00

 

 

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.5.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.5.2.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,00

 

2.5.2.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

 

2.5.2.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

 

 

Activiteiten die niet de bedrijfstakken overstijgen (afdelingen 3.4 tot en met 3.9 Besluit Activiteiten leefomgeving)

 
 

2.5.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorieën als bedoeld in de paragrafen en afdelingen 3.4 tot en met 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.5.3.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,00

 

2.5.3.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

 

2.5.3.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

 

2.5.3.4

voor 15 of meer milieubelastende activiteiten:

€ 1.200,00

 

 

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.5.4

Gereserveerd

 
 

 

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.5.5

Gereserveerd

 
 

 

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.5.6

Gereserveerd

 
 

 

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.5.7

Gereserveerd

 
 

 

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving

 
 

2.5.8

Gereserveerd

 
 

 

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

2.5.9.1

Als bij de toepassing van de onderdelen 2.5.1 tot en met 2.5.8 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

2.5.9.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 

Hoofdstuk 6

Lozingsactiviteiten

 
 

 

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

2.6.1

Gereserveerd

 
 

 

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

2.6.2

Gereserveerd

 
 

Hoofdstuk 7

Aanlegactiviteiten

 
 

 

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

2.7.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 489

€ 471

2.7.1.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 489

€ 471

2.7.1.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 519

€ 500

2.7.1.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.550

€ 1.493

2.7.1.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.550

€ 1.493

2.7.1.6

De in de onderdelen 2.7.1.1 tot en met 2.7.1.5 genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met het tarief zoals opgenomen in onderdeel 2.3.2.3.

 
 

 

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

2.7.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 
 
 

aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

 
 
 

indrijven van voorwerpen,

 
 
 

ophogen van de grond, of

 
 
 

verharden van de grond,

 
 

2.7.2.1

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 326

€ 314

 

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

2.7.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 471

€ 489

 

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

2.7.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 311,40

€ 300,00

 

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

2.7.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 288,56

€ 278,00

 

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

2.7.6

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.7.6.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 208

€ 200

2.7.6.2

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 208

€ 200

Hoofdstuk 8

Overige activiteiten

 
 

 

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 

2.8.1

Gereserveerd

 
 

 

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

2.8.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.8.2.1

voor vellen per boom:

€ 50,00

€ 40,00

2.8.2.2

te verhogen met een starttarief van:

€ 236,15

€ 227,50

 

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

2.8.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in hoofdstuk 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 338,39

€ 326,00

 

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

 
 

2.8.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.8.4.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 169,19

€ 163,00

2.8.4.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 169,19

€ 163,00

 

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

2.8.5

Gereserveerd

 
 

 

Andere activiteiten

 
 

2.8.6

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van deze titel bedoeld en die activiteit:

 
 

2.8.6.1

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 169,19

€ 163,00

2.8.6.2

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 169,19

€ 163,00

2.8.6.3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 169,19

€ 163,00

Hoofdstuk 9

Maatwerkvoorschriften

 
 

 

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

2.9.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

2.9.1.1

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 
 
 

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 
 
 

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

per maatwerkvoorschrift:

€ 1.336,94

€ 1.288,00

2.9.1.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 2.9.1.1, per maatwerkvoorschrift:

€ 1.336,94

€ 1.288,00

 

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

2.9.2.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.336,94

€ 1.288,00

2.9.2.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in onderdeel 2.9.2.1, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.336,94

€ 1.288,00

 

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

2.9.3

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.336,94

€ 1.288,00

Hoofdstuk 10

Gelijkwaardigheid

 
 

 

Gelijkwaardige maatregel

 
 

2.10.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

2.10.1.1

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 120,50

€ 100,00

2.10.1.2

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 120,50

€ 100,00

2.10.1.3

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 120,50

€ 100,00

2.10.1.4

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3, bedraagt het tarief, per uur:

€ 120,50

€ 100,00

2.10.2

Het op grond van onderdeel 2.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 11

Overige tarieven

 
 

 

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 186,84

€ 180,00

 

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

2.11.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van deze titel verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

€ 160,89

€ 155,00

 

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

2.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 160,89

€ 155,00

 

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

2.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij onderdeel 2.14.4 van toepassing is:

€ 160,89

€ 155,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

2.11.5

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld onderdeel 2.1.2.2, in behandeling is genomen, per keer dat aanvullende gegevens worden verstrekt:

€ 160,89

€ 155,00

 

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

2.11.6

De in onderdeel 2.12.3 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

 

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

2.11.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 12.456,00

€ 12.000,00

 

vermeerderd met de kosten voor externe adviezen die in voorkomende gevallen aan de gemeente in rekening worden gebracht. Deze externe advieskosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

2.11.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in deze titel niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 110

€ 100

Hoofdstuk 12

Modaliteiten

 
 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.12.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de hoofdstukken 3 tot en met 8 verschuldigde leges verhoogd met:

25%

25%

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

2.12.2

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 

2.12.2.1

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.817

€ 1.750

2.12.2.2

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.817

€ 1.750

2.12.2.3

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen 2.12.2.1 en 2.12.2.2:

€ 3.633

€ 3.500

 

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

2.12.3

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

2.12.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 508

€ 489

2.12.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 508

€ 489

2.12.3.3

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 508

€ 489

2.12.3.4

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 508

€ 489

2.12.3.5

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 508

€ 489

2.12.3.6

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 508

€ 489

2.12.3.7

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 508

€ 489

 

Advies

 
 

2.12.4

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

2.12.4.1

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 1.660,80

€ 1.600,00

2.12.4.2

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit gemeente De Bilt dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

Tarieven van MooiSticht zoals vermeld in bijlage 2

Tarieven van MooiSticht zoals vermeld in bijlage 2

2.12.4.3

Indien een advies van de agrarische commissie nodig is ter beoordeling van een aanvraag, bedraagt het tarief:

 
 

2.12.4.3.1

standaard tarief:

€ 1.125,00

€ 1.050,00

2.12.4.3.2

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.325,00

€ 1.230,00

2.12.4.3.3

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 1.395,00

€ 1.300,00

2.12.4.3.4

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 700,00

€ 650,00

2.12.4.3.5

Second opinion

€ 1.725,00

€ 1.600,00

2.12.4.4

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in 2.12.4.1 tot en met 2.12.4.3: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 

Als een begroting als bedoeld 2.12.4.4, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Instemming

 
 

2.12.5.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2.12.5.2

Het bedrag bedoeld in 2.12.5.1, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Titel 3

Dienstverlening vallende onder de Europese Dienstenrichtlijn

 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 528,00

€ 509,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 88,40

€ 85,20

Hoofdstuk 2

Exploitatievergunning

 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.2.1.1

een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 374,00

€ 360,00

3.2.1.2

een ontheffing sluitingsuur ingevolge artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 121,10

€ 116,70

Hoofdstuk 3

Organiseren van evenementen of markten

 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.3.1.1

een evenementenvergunning ingevolge artikel 2:25 in samenhang met artikel 2:24, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 171,00

€ 164,70

3.3.1.2

een evenementenvergunning ingevolge artikel 2:25 in samenhang met artikel 2:24, lid 2 sub f, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 596,10

€ 574,30

3.3.1.3

Een evenementenvergunning ingevolge artikel 2:25 in samenhang met artikel 2:24, lid 2 sub f, van de Algemene Plaatselijke Verordening, waarbij de aanvrager een plaatselijke vrijwilligersorganisatie of non-profit organisatie is, de (vrijwilligers)organisatie een charitatieve doelstelling beoogt en/of het evenement niet commercieel van aard is

€ 171,00

€ 164,70

3.3.1.4

Bij het verlenen van de vergunning genoemd in subonderdeel 3.3.1.1 worden geen aparte leges geheven voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 
 

Hoofdstuk 4

Prostitutiebedrijven

 
 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.4.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 2.240,00

€ 2.158,00

Hoofdstuk 5

Huisvestingswet 2014, onttrekking, samenvoeging, omzetting en splitsing woonruimte

 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.5.1.1

een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 294,30

€ 283,50

3.5.1.2

een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 294,30

€ 283,50

3.5.1.3

een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 552,00

€ 531,80

3.5.1.4

een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

€ 326,20

€ 314,30

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.2.1

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014.

€ 84,80

€ 81,70

3.5.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014.

€ 160,90

€155,00

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 
 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 
 

een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening

€ 306,40

€ 295,20

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing tot het in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, op grond van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 127,50

€ 122,80

Hoofdstuk 7

Kinderopvang

 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

3.7.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 865,00

€ 833,00

3.7.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 242,00

€ 233,00

3.7.2

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.7.1.1 en 3.7.1.2 wordt ingetrokken voordat daarop een besluit is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

Hoofdstuk 8

Winkeltijdenwet

 
 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 72,00

€ 69,40

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 63,50

€ 61,20

WT = Wettelijk tarief

WM=Wettelijk maximum

*. = In verband met de praktische uitvoerbaarheid worden de door het Rijk vastgestelde (maximum)tarieven (aangeduid met WM) in Titel 1 Algemene Dienstverlening naar beneden afgerond op eenheden van 5 eurocent.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023,

de griffier,

drs. T.B.W.M. van der Torre

de voorzitter,

mr. S.C.C.M. Potters