Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel en het dagelijks bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD;

overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingswet, de Wet milieubeheer, de Algemene plaatselijke verordeningen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, de Alcoholwet, de Wet op de Kansspelen, de Leegstandwet, andere plaatselijke verordeningen, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet Basis Registratie Personen, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

BESLUITEN

Artikel 1

I. medewerkers van het hieronder genoemde team en de daarbij vermelde functies aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in

 • artikel 41 van de Alcoholwet,

 • artikel 18.6 Omgevingswet,

 • artikel 34 van de Wet op de Kansspelen;

 • artikel 5 van de Winkeltijdenverordening Tytsjerksteradiel;

 • artikel 7 van de Winkeltijdenverordening Achtkarspelen;

 • artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap;

 • artikel 21 van de Afvalstoffenverordening Tytsjerkseradiel;

 • artikel 21 van de Afvalstoffenverordening Achtkarspelen;

 • artikel 17 van de Leegstandwet;

 • artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordeningen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:

Werkmaatschappij 8KTD

team toezicht, handhaving & veiligheid

 • toezichthouder milieu I;

 • toezichthouder milieu II;

 • juridisch beleidsmedewerker;

 • toezichthouder bouwen/RO II;

 • toezichthouder bouwen/RO III;

 • toezichthouder brandveilig gebruik I;

 • toezichthouder bouwen brandveilig gebruik II;

 • Administratief juridisch medewerker bouw

 • toezichthouder Apv/Openbare ruimte/Alcoholwet II;

 • toezichthouder Apv/Openbare ruimte/Alcoholwet I/Horeca coördinator;

 • adviseur openbare ruimte/evenementen I

 • medewerker kwaliteit en ontwikkeling II;

  toezichthouder groen/RO II;

  adviseur landschapsonderhoud;

 • adviseur openbare orde en veiligheid/beleidsmedewerker integrale veiligheid

 • medewerker beleidsuitvoering I

 • teamopbouwer toezicht, handhaving & veiligheid (manager I).

II. medewerkers van de hieronder genoemde teams en de daarbij vermelde functies aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 18.6 Omgevingswet:

Werkmaatschappij 8KTD

team OAR

 • projectleider / beleidsmedewerker RO (medewerker ontwikkeling 1);

 • beleidsmedewerker RO (medewerker ontwikkeling 3);

 • juridische ondersteuning en beleidsmedewerker RO (medewerker ontwikkeling 3);

 • tekenaar en beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • medewerker volkshuisvesting (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • juridisch medewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • landinrichting en beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • technisch medewerker civieltechniek (medewerker ontwerp en voorbereiding 4);

 • medewerker grondzaken (medewerker ontwerp en voorbereiding 5).

team vergunningen

 • vergunningverlener Apv & bijzondere wetten (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • administratief juridisch medewerker schade en vergunningen (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • medewerker vergunningen met accent sloop (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • medewerker vergunningen met tenminste één specialisme (medewerker beleids-uitvoering 2);

 • specialist milieu en externe veiligheid (medewerker beleidsuitvoering 1);

 • juridisch medewerker vergunningen (medewerker beleidsuitvoering 1).

III. medewerkers van het hieronder genoemde cluster en de daarbij vermelde functies aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordeningen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:

cluster beheer

 • opzichter buitendienst;

 • rayonbeheerder;

 • medewerker groenvoorziening;

 • medewerker wegen en riolering;

IV. medewerkers van de hieronder genoemde teams en de daarbij vermelde functies aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 Wet Basis Registratie Personen:

Werkmaatschappij 8KTD

team publieksdiensten

 • specialist backoffice burgerzaken (medewerker publiek 1);

 • medewerker ontwikkeling backoffice burgerzaken (medewerker ontwikkeling 3);

team toezicht, handhaving & veiligheid

 • toezichthouder openbare orde en veiligheid / APV (medewerker handhaving 2);

 • adviseur evenementen / openbare ruimte.

V. medewerkers van het hieronder genoemde team en de daarbij vermelde functies aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 76a van de Participatiewet, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004:

Werkmaatschappij 8KTD

team sociaal domein verstrekkingen en voorzieningen

 • consulent sociaal domein (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • handhaver sociaal domein (medewerker handhaving 2).

team ondersteuningsteam wmo

 • toezichthouder WMO (medewerker beleidsuitvoering 2).

Artikel 2

De medewerkers genoemd in het eerste lid onder I, zijn aangewezen om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 4

Het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD, zoals op 10 juli 2017 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel en het dagelijks bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD, wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

Ondertekening

Datum: 19 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

de secretaris

mr. M.P. de Jong

de burgemeester

mr. O.F. Brouwer

Datum: 19 december 2023

De burgemeester van Achtkarspelen,

mr. O.F. Brouwer

Datum: 19 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

de secretaris

H.M. van Gils

de burgemeester

drs. L.J. Gebben

Datum: 19 december 2023

De burgemeester van Tytsjerksteradiel,

drs. L.J. Gebben

Datum: 19 december 2023

Het dagelijks bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD,

de secretaris

H.M. van Gils

de voorzitter

mr. O.F. Brouwer