Verordening op de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp 2023

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van het Presidium (Raadsvoorstel RV 23.0123 van 24 november 2023, medegezien het advies van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, gelet op de Wet versterking decentrale rekenkamers en de Gemeentewet (art. 81a),

BESLUIT

 • 1.

  Vast te stellen de navolgende Verordening op de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp 2023:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: burgemeester en wethouders

 • -

  Rekenkamer: rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • -

  voorzitter: voorzitter van de Rekenkamer

 • -

  voorstellen: in de Gemeentewet wordt gesproken over voorstellen; de Rekenkamer gebruikt in de rekenkamerbrieven de term ‘aanbevelingen’

 • -

  secretaris: de secretaris van de Rekenkamer als bedoeld artikel 4

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een Rekenkamer.

 • 2. De Rekenkamer fungeert tevens als Rekenkamer van de gemeente Leiderdorp

 • 3. De Rekenkamer bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 3. Benoeming, Ontslag, non-activiteit, nevenfuncties, incompatibiliteiten en herbenoeming

 • 1. De navolgende bepalingen van de Gemeentewet zijn van toepassing op:

  • a.

   de benoeming van een lid: artikel 81c, eerste tot en met vijfde lid;

  • b.

   het ontslag van een lid: artikel 81c, zesde en zevende lid;

  • c.

   het op non-activiteit stellen van een lid: artikel 81d, en

  • d.

   de nevenfuncties en incompatibiliteiten van een lid: artikelen 81e en 81f.

 • 2. De leden van de Rekenkamer, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, kunnen eenmaal voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 4. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De Rekenkamer heeft een secretaris, die rechtspositioneel is ondergebracht bij de griffie van de gemeenteraad van Leiden.

 • 2. De secretaris staat de Rekenkamer bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3. In geval van ontstentenis of langdurige verhindering van de secretaris draagt de griffier van de gemeenteraad van Leiden zorg voor vervanging.

Artikel 5. Budget

De Rekenkamer doet binnen het haar ter beschikking staande budget uitgaven voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 6. Vergoeding

 • 1. De voorzitter en de leden van de Rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding op grond van artikel 2, tweede en derde lid, van de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2019 (Leiden). De tweede volzin van het derde lid van die verordening is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter.

 • 2. De vergoedingen genoemd in het eerste lid komen ten laste van het budget, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Behandeling van voorstellen

De raad beslist over voorstellen van de Rekenkamer als bedoeld in artikel 185, derde lid, van de Gemeentewet.

Artikel 8. Monitoring voorstellen

Het college zendt de raad bij het overzicht, bedoeld in artikel 185a, tevens een overzicht van de door de Rekenkamer aan de raad gedane voorstellen.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Besluiten, genomen krachtens Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp 2023.

Ondertekening

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023,

de plaatsvervangend griffier,

mw. A.M. Slink

de voorzitter,

dhr. P.A.C.M. van der Velden