Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2025

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025

De gemeenteraad van Bergeijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023,

gezien het advies van de commissie GZ d.d. 14 november 2023,

gelet op het feit dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening op grond van de artikelen 147 en 149 van de gemeentewet bij de gemeenteraad ligt;

gelet op artikel 4:2 van de Algemene wet Bestuursrecht

besluit vast te stellen de:

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Aanvraag: Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen, realiseren of uitvoeren van een duurzame energie maatregel.

Aanvraagformulier: Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie duurzame energiemaatregelen.

Aanvrager: Een meerderjarig natuurlijk persoon, die:

 • 1.

  (mede-) eigenaar is van een in de gemeente Bergeijk gelegen woning;

 • 2.

  door een Vereniging van Eigenaren gemachtigd is;

Bestaande woning: Woning die ouder is dan 1 juli 2018. Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/ omgevingsvergunning bouw gehanteerd. Onder een bestaande woning valt ook een mantelzorgwoning. Een recreatiewoning valt hier niet onder.

Betaalbewijs: Het betaalbewijs is een bewijs dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een bankafschrift dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energie maatregel geïnstalleerd heeft of een factuur waarop de leverancier heeft verklaard dat er is betaald.

Het bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en IBAN-nummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden. 

Bij gebruik van factuur als betaalbewijs moet deze voorzien zijn van een bedrijfsstempel en paraaf van het bedrijf die de duurzame energiemaatregel heeft uitgevoerd.

Bewijs van aanschaf: Het bewijs van aanschaf dient onder meer de volgende gegevens te bevatten:

 • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant

 • De meldcode van de warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler, isolerend glas en/of dak-, vloer, muur/gevelisolatie zoals deze is vermeld op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren

 • het aantal m2 isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning

 • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bouwbedrijf

Bovenstaande gegevens staan op een getekende offerte en factuur of een opdrachtbevestiging per mail.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

Dakisolatie: Door een erkend bedrijf aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m2K/W). Alleen dakisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Dakisolatie op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

Duurzame energie maatregel: Een verandering of aanpassing in de vorm van het aanbrengen van warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, inductiekookplaat, vloerisolatie, muurisolatie/ gevelisolatie, dakisolatie, HR++- of triple glas aan een woning of wooncomplex die het energieverbruik reduceert en/of duurzame energie opwekt, afkomstig van een schone energiebron

(Mede-) Eigenaar: Een natuurlijk persoon die het eigendomsrecht van de woning bezit

Erkend bedrijf: Een erkend bedrijf is een bouwbedrijf of een (bouw)installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in de betreffende werkzaamheden en geregistreerd staat bij de kamer van koophandel onder de sectie bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie.

Factuur: Een kopie van een door een erkend bedrijf opgestelde rekening van de duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

HR++-glas: HR++ glas met een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279. Alleen HR++glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. HR++glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie. Het vervangen van kozijnen bij HR++ komt niet in aanmerking voor subsidie

Inductiekookplaat: Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis (gecombineerd met een inductiekookplaat) aanschaffen, laten monteren door erkend bedrijf en laten afsluiten van de gasvoorziening voor de kookvoorziening in huis.

Isolerende buitendeur: Isolerende deuren eventueel gecombineerd met HR++ glas met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K of eventueel gecombineerd met triple glas met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m2K

Meldcode RVO: De meldcode RVO is de meldcode zoals deze door de minister beschikbaar is gesteld voor een aanvraag " Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)” per type en merk installatie voor de productie van duurzame energie en per soort isolatiemateriaal voor energiebesparende isolatiemaatregelen. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.

Muurisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de gevel van een woning met een minimale Rd waarde van 1,1 m2K/W. Alleen muurisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Muurisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

Offerte:  Een kopie van een door een erkend bedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Rd-waarde: Een Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal

Triple glas:  Triple-glas is glas met een U-waarde van 0,7 W/m2K. Alleen Triple glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Triple glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

Uitkering subsidiebedrag: Het door het college vastgestelde subsidiebedrag wordt uitgekeerd op het moment dat de volgende documenten zijn ontvangen:

De aanvraag met:

 • 1.

  een gespecificeerde factuur van erkend bedrijf

 • 2.

  een betalingsbewijs

 • 3.

  indien aanvragen voor vloer-, dak- of muurisolatie of HR++ en triple glas moet een tekening/situatieschets en 3 foto’s meegestuurd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan. De foto’s worden genomen tijdens de uitvoering van het werk, van het materiaal (naam, merk, soort materiaal en dikte materiaal) en de situatie ter plekke.

Vloerisolatie: Door een erkend bedrijf aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van een woning met een minimale Rd-waarde 3,5 m2k/W. Alleen vloerisolatie die bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Vloerisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

Vereniging van Eigenaren: De vereniging van eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren

Verordening: Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025

Warmtepomp: Een installatie voor het opwekken van energie ten behoeve van het verwarmen van een woning, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd, niet zijnde een lucht-lucht warmtepomp.

Zonneboiler / Warmtepompboiler: Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw

Artikel 2 Doel van de Verordening en doelgroep

Deze verordening is bedoeld voor het verstrekken van subsidie voor maatregelen die in opdracht van de aanvrager aan een bestaande woning wordt getroffen, met de bedoeling om het verbruik van energie in deze woningen te verminderen om daarmee te komen tot vermindering van de uitstoot van CO2.

Er wordt ingezet op maatregelen die leiden tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een bijdrage aan de mondiale, landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen om te komen tot een reductie van de emissie van CO2.

Artikel 3 Termijn en randvoorwaarden aanvraag

 • 1.

  Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag volledig en ontvankelijk is.

 • 2.

  Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van datum en tijdstip van ontvangst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van ontvangst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Als een aanvraag niet volledig is dan dient de aanvrager binnen 6 weken de volledige gegevens aan te leveren. Als niet of niet tijdig aan dat verzoek wordt voldaan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

 • 4.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag of nadat de aanvraag op verzoek van het college is aangevuld.

 • 5.

  Het college kan de beslistermijn met 6 weken verdagen als bedoeld in art. 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  Een (mede-) eigenaar van een bestaande woning in Bergeijk of een door een Vereniging van Eigenaren gemachtigde persoon kan subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen:

  • a.

   Warmtepomp; Het type warmtepomp dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE apparatenlijst warmtepomp opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • b.

   Zonneboiler/ Warmtepompboiler; Het type zonneboiler dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE apparatenlijst zonneboiler opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • c.

   Vloerisolatie; Het type vloerisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • d.

   Muurisolatie/gevelisolatie; Het type muur- of gevelisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • e.

   Dakisolatie; Het type vloerisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • f.

   HR++-glas eventueel gecombineerd met een isolerende buitendeur; Het type isolerend glas dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • g.

   Triple glas eventueel gecombineerd met isolerende kozijnen en/of isolerende buitendeur; Het type isolerend glas dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • h.

   Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat incl. technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening.

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk door middel van een machtiging door een Vereniging van Eigenaren.

  • b.

   Het betreft een bestaande woning die is gebouwd voor 1 juli 2018.

  • c.

   De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet op het moment van aanvraag reeds uitgevoerd zijn en betaald om voor subsidieverlening in aanmerking te komen.

  • d.

   Er kunnen op één adres per type duurzame energiemaatregel meerdere subsidies worden verstrekt. Voorgaande geldt wanneer het maximum bedrag per maatregel nog niet bereikt is. De eerdere verkregen subsidie wordt hierbij opgeteld.

  • e.

   Facturen voor maatregelen die reeds zijn ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025 kunnen niet nogmaals worden ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025.

  • f.

   De duurzame energie maatregel is gerealiseerd door een erkend bedrijf;

  • g.

   De aanleg of installatie van de duurzame energie maatregel is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

  • h.

   Bij het aanvragen van een subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler, isolerend glas en/of dak-, vloer, muur/gevelisolatie moet deze vermeld staan op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren

  • i.

   Bij het aanvragen van subsidie voor een inductiekookplaat is het noodzakelijk dat u een factuur voor de aanschaf van inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat en een factuur voor de technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening indient.

 • 3.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt enkel verleend voor maatregelen die aangevraagd worden na 1 januari 2024, dat is de inwerkingtredingsdatum van de ‘Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025’

 • 4.

  Subsidie kan uiterlijk aangevraagd worden tot 24 maanden na uitvoering van de duurzame energie maatregel.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • -

   materiaalkosten;

  • -

   installatiekosten.

 • 2.

  De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder a bedraagt 25% van het factuurbedrag, met een maximum van € 1000,- per installatie.

 • 3.

  De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder b bedraagt 25% van het factuurbedrag, met een maximum van € 1000,- per installatie.

 • 4.
  • a.

   De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder c vloerisolatie bedraagt €5,50,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

  • b.

   De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder c vloerisolatie met materiaalsoort hennepvezel bedraagt €11,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 1500,- per maatregel.

 • 5.
  • a.

   De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder d muur-en gevelisolatie bedraagt €4,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

  • b.

   De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder d muur-en gevelisolatie met materiaalsoort hennepvezel bedraagt €8,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 1500,- per maatregel.

 • 6.
  • a.

   De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder e dakisolatie bedraagt €10,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

  • b.

   De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder e dakisolatie met materiaalsoort hennepvezel bedraagt €20,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 1500,- per maatregel.

 • 7.

  De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder f HR++ glas al dan niet gecombineerd met isolerende buitendeuren bedraagt €23,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 8.

  De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder g Triple glas al dan niet gecombineerd met nieuwe kozijnen en/of isolerende buitendeuren bedraagt €50,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 9.

  De subsidie voor een duurzame energie maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder h Inductiekookplaat bedraagt 25% van het factuurbedrag, met een maximum van € 250,- per maatregel.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 • a.

  Niet voldaan wordt aan één of meer van de gestelde voorwaarden of bepalingen in deze regeling of de Algemene wet bestuursrecht, behoudens het bepaalde in artikel 3, lid3. 

 • b.

  De uitvoering van de aangevraagde maatregel is in strijd met wet- en regelgeving en / of er is geen omgevingsvergunning verleend waar deze vereist is; 

 • c.

  Een (mede-) eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bergeijk al verstrekt is aan een andere partij;

 • d.

  Het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

Artikel 7 Wijze van subsidieverstrekking

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat de toekenning en vaststelling tegelijkertijd plaatsvinden in één besluit.

Artikel 8 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt:

  • a.

   of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in artikel 4 en 5 van deze regeling is voldaan

  • b.

   en aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie.

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger en beschikking tot subsidievaststelling

 • 1.

  Aanvrager dient binnen 24 maanden na betaling van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling en toekenning van subsidie in bij het college met behulp van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag om vaststelling en toekenning van de subsidie te worden verstrekt.

Artikel 10 Betaling van de subsidie

 • 1.

  Nadat de beschikking tot subsidievaststelling is afgegeven vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 3.

  De subsidie wordt betaald en overgemaakt op het IBAN-nummer van de aanvrager

Artikel 11 Intrekking

De ‘Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025’ wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die voor 1 januari 2024 die datum zijn ingediend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  De Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025 treedt in werking per 1 januari 2024.

 • 2.

  De Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025 vervalt op 1 januari 2026.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025.'

Ondertekening

Zoals besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 30 november 2023.

De gemeenteraad,

Y.Y.E. van Bakel

Raadsgriffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Bijlage 1 Toelichting Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025

In de gemeente Bergeijk wordt subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw. Het doel van deze subsidie is om woningeigenaren te stimuleren om woningen in de gemeente Bergeijk beter te isoleren en om duurzame energie op te wekken. Hierdoor wordt de energierekening lager en ontstaat meer comfort in de woning. Dit zorgt ook voor een lagere CO2 uitstoot.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

Een eigenaar van een bestaande woning kan subsidie aanvragen voor de volgende duurzame energiemaatregelen:

 • Warmtepomp;

 • Zonneboiler/ Warmtepompboiler;

 • Vloerisolatie;

 • Muurisolatie/gevelisolatie;

 • Dakisolatie;

 • HR++-glas eventueel gecombineerd met isolerende buitendeur

 • Triple glas eventueel gecombineerd met isolerende kozijnen en buitendeur

 • Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat incl. technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening.

Welke voorwaarden zijn er?

 • U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk door middel van een machtiging door een Vereniging van Eigenaren.

 • Uw woning is voor 1 juli 2018 gebouwd.

 • De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn al uitgevoerd.

 • Subsidie wordt enkel verleend voor maatregelen die aangevraagd worden na 1 januari 2024.

 • Er kunnen op één adres per type duurzame energiemaatregel meerdere subsidies worden verstrekt. Voorgaande geldt wanneer het maximumbedrag per maatregel nog niet bereikt is. De eerdere verkregen subsidie wordt hierbij opgeteld.

 • Facturen voor maatregelen die reeds zijn ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025 kunnen niet nogmaals worden ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025.

 • De duurzame energiemaatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor erkend bedrijf;

 • De aanleg of installatie van de duurzame energiemaatregel is gerealiseerd conform de, op het moment van realisatie, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Materiaalkosten.

  • b.

   Installatiekosten.

 • Bij het aanvragen van een subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler, isolerend glas en/of dak-, vloer, muur/gevelisolatie moet deze voorkomen op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.

 • Bij het aanvragen van subsidie voor een inductiekookplaat is het noodzakelijk dat u de factuur

Hoe vaak kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie wordt per adres per aangeschafte en gerealiseerde duurzame energiemaatregel verstrekt. Er kan per adres per type duurzame energiemaatregel meermalen subsidie verstrekt worden. Voorgaande geldt wanneer het maximum bedrag per maatregel nog niet bereikt is. De eerdere verkregen subsidie wordt hierbij opgeteld.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet.

De subsidie bedraagt bij een warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler en een inductiekookplaat, een maximumpercentage van het factuurbedrag met een maximaal subsidiebedrag. Voor de overige maatregelen geldt een subsidiebedrag per m2 met een maximum subsidiebedrag. Onderstaande tabel geeft de maximumpercentages en subsidiebedragen per duurzame energiemaatregel weer.

Maatregel

2022-2025

Warmtepomp

25% factuurbedrag

Max €1000,-

Zonneboiler/ Warmtepompboiler

25% factuurbedrag

Max €1000,-

Vloerisolatie

€5,50,- per vierkante meter

Max €750,-

Vloerisolatie met hennepvezel

€11,- per vierkante meter

Max €1500,-

Muurisolatie/gevelisolatie

€4,- per vierkante meter

Max €750,-

Muurisolatie/gevelisolatie met hennepvezel

€8,- per vierkante meter

Max €1500,-

Dakisolatie

€10,- per vierkante meter

Max €750,-

Dakisolatie met hennepvezel

€20,- per vierkante meter

Max €1500,-

HR++-glas al dan niet gecombineerd met Isolerende buitendeur

€23,- per vierkante meter

Max €750,-

Triple glas eventueel gecombineerd met isolerende kozijnen en/of Isolerende buitendeur

€50,- per vierkante meter

Max €750,-

Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat incl. technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening.

25% factuurbedrag

Max €250,-

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 kunt u subsidie aanvragen voor duurzame energiemaatregelen die u heeft gerealiseerd. Dit kan tot 24 maanden na uitvoering van de duurzame energie maatregel. Als uitvoerdatum hanteren wij de datum van betaling op het bankafschrift of een akkoord van betaling op de factuur.

Hoe werkt de subsidieprocedure?

 • Bereid uw aanvraag goed voor.

 • Kijk voor welke duurzame energiemaatregelen je subsidie kunt krijgen op de website van de gemeente Bergeijk. Op de website staan tevens de voorwaarden.

 • Maak een afspraak met een aannemer of installateur. Als de aannemer aan het werk gaat en isolatie plaatst of een apparaat installeert, vraag de aannemer of installateur om de meldcode op de factuur te zetten.

  Als het werk afgerond en betaald is doe je een subsidie aanvraag binnen 24 maanden. Voor een subsidie aanvraag heb je foto’s, factuur en een meldcode van RVO nodig.

  Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, nemen wij deze in behandeling.

De aanvraag

 • Als de duurzame energiemaatregel is gerealiseerd, dient u het aanvraagformulier digitaal in. U heeft hiervoor nodig:

  • -

   Een DigiD-code nodig.

 • U kunt ook schriftelijk een aanvraag doen. Hiervoor heeft u nodig:

  • -

   het aanvraagformulierformulier. Het aanvraagformulierformulier is op te halen bij de balie van het gemeentehuis. Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het inleveren bij de balie van het gemeentehuis of insturen via energie@bergeijk.nl. Denk daarbij ook aan de onderstaande documenten.

Voor het aanvragen heeft u verder nodig:

 • Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte, factuur of een opdrachtbevestiging per mail waarin het volgende is opgenomen:

  • -

   een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant

  • -

   De meldcode van de een warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler, isolerend glas en/of dak-, vloer, muur/gevelisolatie zoals deze is vermeld op de meest recente versie van de ISDE meldcodelijst opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren

  • -

   het aantal m2 isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning

  • -

   het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bouwbedrijf

  • -

   de datum van installeren apparaat of aanbrengen van isolatie

 • Bij aanvragen voor vloer-, dak- of muurisolatie of HR++ en triple glas moet een tekening/situatieschets en 3 foto’s meegestuurd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan.

 • De foto’s worden genomen tijdens de uitvoering van het werk, van het materiaal (naam, merk, soort materiaal en dikte materiaal) en de situatie ter plekke.

 • De factuur van een erkend bedrijf inzake de duurzame energiemaatregel 

 • De factuur voor een inductiekookplaat moet bestaan uit een factuur:

  voor de aanschaf van Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat en een factuur voor de technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening.

 • Het betaalbewijs. Dit is een bewijs dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een bankafschrift dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energiemaatregel geïnstalleerd heeft of een factuur waarop de leverancier heeft verklaard dat er is betaald.

  Het bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en IBAN-nummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden. 

Bij gebruik van factuur als betaalbewijs moet deze voorzien zijn van een bedrijfsstempel en paraaf van het bedrijf die de duurzame energiemaatregel heeft uitgevoerd.

Binnen twaalf maanden nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u de volledige aanvraag voor subsidie met alle bijlagen indienen bij de gemeente.

Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking tot subsidievaststelling staat de maximale hoogte van de subsidie die aan u zal worden toegekend, indien bij subsidievaststelling blijkt dat u heeft voldaan aan de voorwaarden van de verordening. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen.

Wanneer alle duurzame energiemaatregelen conform voorwaarden zijn gerealiseerd, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

Voor de volledigheid van alle voorwaarden verwijzen wij naar de Verordening Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze subsidieverordening, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer; 0497-551455 of via email: energie@Bergeijk.nl.