Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Nijverdal, 20 december 2023 Nr. 2023-027207

De manager van het team Openbare ruimte;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021, nr. 2021-007735;

b e s l u i t:

vast te stellen het Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfsafval: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel;

 • b.

  volumineus bedrijfsafval: bedrijfsafval met een lage soortelijke massa, afkomstig van bedrijven en instellingen, die door aard en/of samenstelling slechts in geringe mate kunnen worden verdicht (b.v. isolatiemateriaal, kunststoffen, tempex, e.d);

 • c.

  milieupas: het toegangsbewijs voor het afvalbrengpunt dat door de gemeente Hellendoorn is verstrekt;

 • d.

  acceptatievoorwaarden: voorwaarden die door de manager van het team Openbare ruimte zijn vastgesteld voor de acceptatie van bedrijfsafval;

 • e.

  gevaarlijk afval: de in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde afvalsoorten.

Artikel 2 Tarieven

 • 1.

  De in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op:

  • a.

   het aanbieden van bedrijfsafval;

  • b.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke milieupas van huishoudelijk afval in de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 500 kilogram per jaar niet van toepassing is;

  • c.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke afvalpas van huishoudelijk afval voor alle afvalstoffen die niet vallen onder de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 1000 kilogram per afvalsoort per jaar niet van toepassing is;

  • d.

   aanbieders van bedrijfsafval, die niet in het bezit zijn c.q. geen gebruik maken van de milieupas op het afvalbrengpunt, Fuutweg 25 te Nijverdal.

 • 2.

  De in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op het aanbieden van gevaarlijk afval.

 • 3.

  Alle bedragen, die in dit besluit en de bijbehorende tarieventabel worden genoemd, zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Administratiekosten

Bij een niet directe betaling worden administratiekosten in rekening gebracht van € 10,-. Dit geldt voor facturen waarvan het verschuldigd bedrag kleiner is dan € 50,-.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2.

  Bij het inwerkingtreden vervalt het besluit “Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval” van 28 november 2022.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval”.

de manager team openbare ruimte,

Tarieventabel

Hoofdstuk 1 Tarieven bedrijfsafval afvalbrengpunt

De bedragen genoemd in dit hoofdstuk zijn per aanbieding van 100 kg.

Tariefgroep A1

particulieren 1000+ kg

Tariefgroep B2

bedrijven

Asbest-cementplaten en soort­gelijke materialen

19,00

21,10

Autobanden (met velg)

17,00

n.v.t.3

Dakleer

30,00

n.v.t.3

Gipsafval +yton

17,00

18,15

Groenafval

4,00

4,30

Grond en zand

4,50

n.v.t.3

Harde Kunststoffen

17,00

20,75

Hout A en B

2,00

2,00

Hout C (bielzen, geïmpregneerd hout)

10,00

11,10

Kantoren-, Winkel- en Dienstenafval (KWD) / Restafval

17,00

17,00

Matrassen

4,00

4,00

Metalen

0,00

0,00

Papier en karton

0,00

0,00

Piepschuim (EPS)

17,00

17,00

Plastic, metaal en drankkartons

0,00

n.v.t.

Puin

3,00

3,00

Tapijt

17,00

18,70

Textiel

0,00

n.v.t.3

Vlakglas

2,50

2,75

Volumineus afval (max 1 m3)

42,00

46,20

Wit- en bruingoed

0,00

0,00

¹ Tarieven (afgerond) die van toepassing zijn op particuliere aanbieders van afvalstoffen indien de grens van 1000 kg per afvalstroom per jaar wordt overschreden, zoals formeel is vastgelegd in de ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing’.

² Tarieven (afgerond) die van toepassing zijn op bedrijfsafval afkomstig van bedrijven.

³ Deze afvalstromen worden op grond van het vastgestelde ‘Reglement acceptatie huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval en gevaarlijk afval gemeente Hellendoorn’ niet geaccepteerd.

Hoofdstuk 2 Tarieven van gevaarlijk afval voor bedrijven

2.

Omschrijving gevaarlijk afval

Euralcode

Tarief/kg

2.1

Afvalolie (motorolie)

130208

0,15

2.2

Anorganische basen

060205

1,20

2.3

Anorganische zuren

060106

1,40

2.4

Bak-braadoliën en vetten

200125

0,00

2.5

Batterijen

200133

0,00

2.6

Bitumen, tectyl, teer, vet

170301

1,00

2.7

Brandblussers (halon)

160504

14,60

2.8

Brandblussers (schuim/poeder)

160505

0,65

2.9

Fixeer

090104

1,20

2.10

Injectienaalden

180101

1,24

2.11

Gasontladingslampen

200121

0,00

2.12

Kantoorafval KCA

200135

0,60

2.13

Kwikhoudend afval, amalgaam

060404

11,55

2.14

Latex

200128

0,50

2.15

Lithium-ion-batterijen

160605

0,00

2.16

Loodaccu’s

160601

0,00

2.17

Lijm, hars, kit vast pasteus

080409

0,65

2.18

Laagcalorische vloeistoffen

161001

0,70

2.19

Medicijnen / cosmetica

200131

0,58

2.20

Oliefilters, olie / water

160107

0,55

2.21

Oliehoudend afval (doeken, korrels)

200126

0,60

2.22

Ontwikkelaar, film

090101

1,20

2.23

Oplosmiddelen halogeenarm (brandbare vlstf.)

140603

1,10

2.24

Pesticiden (vast en vloeibaar)

020108

1,35

2.25

Risicohoudend medisch afval/ ziekenhuisafval

180103

1,65

2.26

Spuitbussen (S88, PU)

150110

1,75

2.27

TL-lampen

200121

0,70

2.28

Verf, inkt vast, pasteus (brandbare vaste stoffen)

080111

0,60

2.29

Waterstofperoxide 20-50%

160903

1,40

Behorende bij besluit van de manager van het team Openbare ruimte, d.d. 20 december 2023 nr. 2023-027207.