Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam besluit,

gelet op artikel 18.6 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht

op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

Artikel 1

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet worden aangewezen de medewerkers van de gemeente Hardinxveld-Giessendam met één van de volgende functies:

 • a.

  Toezichthouder;

 • b.

  Buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • c.

  Landmeter / opzichter;

 • d.

  Marktmeester

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 3

Eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat artikel luidde direct voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden per de dag dat de Omgevingswet in werking treedt ingetrokken.

Ondertekening

Hardinxveld-Giessendam, 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris, de burgemeester,

Sonja van der Stel Dirk Heijkoop