Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 7 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2024

(Legesverordening Lelystad 2024).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag” : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week” : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand” : het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar” : het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar” : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  vergunningsvrije (ver)bouwwerkzaamheden die bij gemeentelijke monumenten vergunningplichtig zijn.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een project-uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van de gemeente Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening Lelystad 2023” van 20 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Lelystad 2024”.

Ondertekening

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage Tarieventabel, behorende bij legesverordening Lelystad 2024

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 • Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 • Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlands identiteitskaart

 • Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 • Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

 • Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 • Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 • Paragraaf 1.7 Overige Stadswinkel

 • Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 • Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 • Paragraaf 1.10 Beschikkingen ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Lelystad(APV) en de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) 

 • Paragraaf 1.11 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

 • Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 • Paragraaf 2.2 Voorfase

 • Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 • Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 • Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 • Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 • Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 • Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 • Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 • Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 • Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 • Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 • Paragraaf 2.13 Vermindering

 • Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

 • Paragraaf 3.1 Toezicht op openbare inrichtingen hoofdstuk 2, afdeling 4, Algemene plaatselijke verordening 2021 (APV)

 • Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

 • Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven

 • Paragraaf 3.4 Coffeeshop

 • Paragraaf 3.5 Kinderopvang

 • Paragraaf 3.6 Opkoopbescherming

 • Paragraaf 3.7 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Tarief

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 
 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (met ceremonie) op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis, of op een andere locatie niet zijnde een varend schip

€ 423,60

1.1.1.2

dinsdag om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur, en 15.00 uur (eenvoudige ceremonie)

€ 169,00

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag, al varend op een schip dat is aangewezen als huis der gemeente, voor een ceremonie die 1 dagdeel in beslag neemt

€ 557,65

1.1.1.4

het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, al varend op een schip dat is aangewezen als huis der gemeente op maandag tot en met vrijdag, dat 2 dagdelen in beslag neemt

€ 691,70

1.1.1.5

Het tarief voor een parkeerontheffing bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, per ontheffing

€ 3,75

 

waarbij de ontheffing voor het bruidspaar of de registrerende partners gratis is en voor de volgers maximaal vijf ontheffingen kunnen worden aangeschaft.

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 
 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis aan de balie (zonder ceremonie)

€ 130,70

1.2.2

Het tarief dat extra in rekening wordt gebracht voor het op zaterdag voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt

€ 81,10

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 
 

1.3.1

het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een huis der gemeente voor het voltrekken van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 1.728,45

1.3.2

Het tarief voor het voltrekken van het huwelijk in een bijzonder huis, bedraagt

€ 124,00

1.3.3

Het tarief voor het beoordelen en aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag bedraagt

€ 350,00

Artikel 1.4 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 
 
 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag en de begeleiding van deze babs op de dag van de huwelijksvoltrekking

€ 200,00

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag, indien geen benoeming bij de rechtbank hoeft plaats te vinden

€ 124,00

Artikel 1.5 Niet verschijnen, annuleren of wijzigen datum

 
 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

 

1.5.1.1

5 weken of langer voor de afgesproken datum

€ 45,00

1.5.1.2

binnen 5 weken voor de afgesproken datum

€ 80,00

1.5.2

Indien niet op de gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt verschenen, worden de oorspronkelijke leges zoals bedoeld in artikel 1.1 tot en met 1.4 in rekening gebracht.

 

Artikel 1.6 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 
 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 51,80

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlands identiteitskaart

Artikel 1.7 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.7.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.7.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.7.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.7.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.7.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.7.2.1

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.7.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.7.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.7.3

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub b van het Besluit paspoortgelden

€ 63,40

Artikel 1.8 Nederlandse identiteitskaart

 
 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

1.8.1.1

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.8.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.8.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

Artikel 9 Modaliteiten

 
 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.9.1.1

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.7 en 1.8 genoemd document, is de toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,05

1.9.1.2

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.7 en 1.8 genoemde documenten, is de toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen

€ 6,95

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 10 Rijbewijzen

 
 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

1.10.2

Het tarief genoemd in artikel 1.10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

Artikel 11 Definities

 
 
 

1.11.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een afschrift verstaan: een overzicht van gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.11.2

Indien raadpleging van gegevens van een persoon ertoe leidt dat geen gegevens kunnen worden verstrekt of de verstrekte gegevens niet tot het beoogde gevolg leiden, wordt het in deze paragraaf bedoelde recht eveneens geheven.

 

1.11.3

Onder selectieverstrekking wordt verstaan: gegevens over een onbepaald aantal personen, die worden verkregen door het toepassen van selectiecriteria. Hiertoe wordt tevens verstaan een steekproef van een bepaald aantal personen.

 

Artikel 1.12 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

Een digitaal ingediende aanvraag om een afschrift

€ 10,90

1.12.1.2

Een op andere wijze dan bedoeld onder 1.12.1.1 ingediende aanvraag om een afschrift.

€ 16,65

1.12.1.3

Een aanvraag om een afschrift op grond van artikel 3.13 van de Wet BRP.

€ 8,15

1.12.1.4

tot verstrekking van gegevens ( de zogenoemde "massale inlichtingen"), op basis van door de aanvrager ervan opgegeven selectiecriteria waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk dient te worden doorgelopen, per aan de opdracht besteed kwartier

€ 36,80

1.12.1.5

Indien ten gevolge van de aard van de aanvraag om een afschrift de oude registers als bedoeld in hoofdstuk vier van de Wet BRP moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief per besteed kwartier

€ 16,30

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.13 Afschriften van bestuursstukken

 
 
 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.13.1.1

een exemplaar( gescand of een kopie) van de Algemene plaatselijke verordening

€ 17,60

1.13.1.2

de gemeentelijke beleidsproductenbegroting met het daarbij behorende raadsvoorstel en bijlage, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 35,20

1.13.1.3

de gemeentelijke afdelingsplannen, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 21,15

1.13.1.4

de gemeenterekening met het daarbij behorende raadsvoorstel, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 35,20

1.13.1.5

de stukken - met uitzondering van de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde, die aan de leden van de raad ter voorbereiding van de behandeling in een openbare vergadering worden toegezonden en die betrekking hebben op 1 vergadering

€ 21,50

Artikel 1.14 Abonnement op bestuursstukken

 
 
 

1.14.1

Het tarief bedraagt:

 

1.14.1.1

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op de bij onderdeel 1.7.1.6 vermelde stukken, inclusief omzetbelasting

€ 230,55

1.14.1.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op alle stukken - m.u.v. de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde - welke aan de leden van de raadscommissie ter voorbereiding van de behandeling in openbare vergadering worden gezonden, inclusief omzetbelasting

€ 229,40

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.15 Plan- of kaartinformatie

 
 
 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.16.1.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.15.1.1.1

A4 formaat ongekleurd

€ 0,90

1.15.1.1.2

A4 formaat gekleurd

€ 1,55

1.15.1.1.3

A3 formaat ongekleurd

€ 1,55

1.15.1.1.4

A3 formaat gekleurd

€ 2,95

1.15.1.1.5

A2 formaat (of groter) ongekleurd

€ 13,45

1.15.1.1.6

A2 formaat (of groter) gekleurd

€ 20,65

1.15.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.16.1.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² papieren afdruk

€ 3,80

Artikel 1.16 Informatie uit registers

 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.16.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 9,20

1.16.1.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 9,20

1.16.1.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

€ 9,20

Artikel 1.17 Informatie uit adressenbestanden

 
 
 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van

 

1.17.1.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 9,20

1.17.1.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 9,20

1.17.1.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 9,20

Paragraaf 1.7 Overige Stadswinkel

Artikel 1.18 Overige publiekszaken

 
 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.18.1.2

tot het legaliseren van een handtekening, het afgeven van een verklaring dat het portret op een stuk het portret is van degenen op wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in het stuk wordt bedoeld; per handtekening en per verklaring

€ 15,60

1.18.1.2.1

Indien sprake is van meerdere gelijktijdig meegebrachte formulieren hoeft het onder 1.18.1.2 genoemde tarief per persoon slechts eenmaal te worden betaald.

 

1.18.1.3

tot het waarmerken van (fotokopieën van) documenten

€ 15,60

1.18.1.4

tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de "eigen verklaring" geldt het tarief zoals dat is bekend gemaakt door het CBR (in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd vermeerderd met administratie kosten van € 6,10

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.19 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 
 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,10

1.19.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,00

1.19.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 85,50

1.19.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,45

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.20 Leegstandwet

 
 
 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 90,65

Artikel 1.21 Winkeltijdenwet

 
 
 

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.21.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet voor onbeperkte tijd

€ 331,55

1.21.1.2

Voor het verlenen van een eenmalige ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 90,70

1.21.1.3

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.14.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 331,55

1.21.1.4

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.14.1.1 bedoelde ontheffing

€ 90,70

Artikel 1.22 Wet op de kansspelen

 
 
 

1.22.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

1.22.2

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

1.22.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 73,65

1.22.4

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid

€ 804,55

1.22.5

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploitatie van een speelautomatenhal.

€ 804,55

1.22.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte wijziging van vergunning als bedoeld in onderdeel 1.22.4 en 1.22.5 (bijvoorbeeld: wijziging van de persoon van de beheerder)

€ 64,50

Artikel 1.23 Zondagswet

 
 
 

1.23.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van:

 

1.23.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Zondagswet

€ 64,00

1.23.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Zondagswet

€ 64,00

Artikel 1.24 Telecommunicatiewet

1.24

 
 

1.24.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.24.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m1

€ 361,90

1.24.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m1

€ 442,55

1.24.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m1

€ 604,10

1.24.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,13

1.24.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

€ 97,05

1.24.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 484,50

Artikel 1.25 Wegenverkeerswetgeving en gehandicaptenparkeerkaarten

1.25

 
 

1.25.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.25.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 59,50

1.25.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het Stadshart

 

1.25.1.2.1

behandeling aanvraag dag

€ 6,60

1.25.1.2.2

behandeling aanvraag week

€ 13,25

1.25.1.2.3

behandeling aanvraag maand of langer

€ 40,35

1.25.1.2.4

Ontheffingsbewijs commercieel laden/lossen

afbeelding binnen de regeling

 

1.25.1.2.5

Ontheffingsbewijs commercieel, klusontheffing

afbeelding binnen de regeling

 
 

Indien meer dan 6 ontheffingsbewijzen benodigd zijn, wordt daarvoor het maximale tarief in de betreffende categorie berekend.

 
 

De categorieën hulpdiensten, artsen en geld- en waardetransporteurs zijn vrijgesteld van de verplichting.

 

1.25.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 45,40

1.25.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ten behoeve van evenementen in het Stadshart

€ 7,95

1.25.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 89,80

1.25.1.6

tot het wijzigen van een kenteken op een krachtens de vigerende Verordening parkeerbelastingen Lelystad dan wel de vigerende Legesverordening Lelystad, verleende parkeervergunning.

€ 7,00

1.25.1.7

het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor het verstrekken van een GPK (artikel 49 en volgende van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)

€ 100,00

1.25.1.7.1

het tarief van artikel 1.25.1.7 wordt vermeerderd met het tarief:

 

a.

voor het verstrekken van een GPK voor 1 jaar

€ 25,00

b.

voor het verstrekken van een GPK voor 2 jaar

€ 40,00

c.

voor het verstrekken van een GPK voor 3 jaar

€ 55,00

d.

voor het verstrekken van een GPK voor 4 jaar

€ 70,00

e.

voor het verstrekken van een GPK voor 5 jaar

€ 85,00

g.

voor het verstrekken van een vervolg GPK zonder keuring

gratis

1.25.1.8

tot een aanvraag tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de woning

€ 220,00

1.25.1.9

tot een aanvraag tot het wijzigen van het kenteken op een onderbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 38,00

1.25.1.10

uitgifte duplicaat GPK

€ 32,00

1.25.1.11

Indien voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart een medisch advies nodig is en de aanvrager komt zonder bericht van verhindering niet op de gemaakte afspraak bij de medisch adviseur dan wordt een no show tarief in rekening gebracht ten bedrage van

€ 135,00

Paragraaf 1.10 Beschikkingen ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Lelystad(APV) en de Verordening fysieke leefomgeving (VFL)

Artikel 1.26 Bruikbaarheid en aanzien van de weg (hoofdstuk 2 VFL)

 
 
 

1.26.1

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2,1, lid 4 van de VFL

€ 125,50

Artikel 1.27 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (hoofdstuk 2, afdeling 11, APV)

 
 
 

1.27.1

tot het verlenen van ontheffingen als vermeld in afdeling 11 van hoofdstuk 2 van de APV

€ 54,70

Artikel 1.28 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, (hoofdstuk 4, APV)

 
 
 

1.28.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.28.1.1

een ontheffing om een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu (artikel 16 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2010)

€ 62,25

1.28.1.2

een ontheffing voor de opslag van afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de openlucht en buiten een inrichting op te slaan of opgeslagen te hebben (artikel 22 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2010)

€ 62,25

Artikel 1.29 Parkeerexcessen (hoofdstuk 5, afdeling 1, APV)

 
 
 

1.29.1

Het tarief bedraagt:

 

1.29.1.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 5:2, vierde lid, en artikel 5:3, tweede lid, van de APV

€ 107,50

Het tarief bedraagt: (artikel 5:7, tweede lid, van de APV)

1.29.1.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:7, tweede lid, van de APV tot het op de weg parkeren van een voertuig met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

€ 161,40

1.29.1.3

Het tarief bedraagt: (artikel 5:11, derde lid, van de APV) ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:11,derde lid van de Algemene plaatselijke verordening tot onder meer het rijden, het laten staan van een voertuig, door dan wel in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

€ 53,65

Artikel 1.30 Openbaar water (hoofdstuk 5, afdeling 6, APV)

 
 
 

1.30.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om in bepaalde wateren vaartuigen met behulp van een motor voort te stuwen, artikel 5:31A, tweede lid van de APV.

€ 110,40

Artikel 1.31 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden (hoofdstuk 5, afdeling 7, van de APV 2015)

 
 
 

1.31.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard, zoals bedoeld in artikel 5:33 vijfde lid van de APV

€ 110,40

Artikel 1.32 Verbod vuur te stoken (hoofdstuk 5, afdeling 8, APV 2015)

 
 
 

1.32.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het in de open lucht aanleggen, stoken of hebben van vuur , zoals bedoeld in artikel 5:34 van de APV

€ 54,70

Artikel 1.33 Verstrooiing van as (hoofdstuk 5, afdeling 9, APV 2015)

 
 
 

1.33.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5: 36, derde lid van de APV.

€ 85,55

Artikel 1.34 Overnachten op de weg (hoofdstuk 5, afdeling 11, APV 2015)

 
 
 

1.34.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om te overnachten op of aan de weg als bedoeld in artikel 5:41 van de APV

€ 54,70

1.34.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of een geplaatst te houden buiten een kampeerterrein zoals bedoeld in 4:18 van de APV

€ 91,55

Artikel 1.35 Wet op de lijkbezorging

 
 
 

1.35.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een andere termijn voor begraving of cremeren als bedoeld in artikel 17, 1e lid, van de Wet op de lijkbezorging.

€ 31,85

Artikel 1.36 Geluidshinder

 
 
 

1.36.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van de aanvrager verrichten van een meting ter afstelling van de zogenoemde geluidsniveaubegrenzer boven de eenmalige meting, die bij de vergunningverlening wordt uitgevoerd, per meting.

€ 178,15

Paragraaf 1.11 Diversen

Artikel 1.37 Gemeentegarantie

 
 
 

1.37.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.37.1.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening, waarbij de financiële toets op basis van de normen van de Nationale Hypotheek Garantie plaats vind

€ 177,90

1.37.1.2

indien geen toetst als bedoeld in het vorige onderdeel behoeft plaats te vinden bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het omzetten van een door de gemeente gegarandeerde geldlening

€ 90,65

Artikel 1.38 Diversen

 
 
 

1.38.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.38.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in het archief van de afdeling Dienstverlening en het verstrekken van stukken uit dit archief, per halfuur, of deel daarvan, dat aan de opdracht wordt besteed. Te verhogen met de tarieven vermeld bij artikel 1.39 en onderdeel 1.40 genoemde kosten

€ 30,95

1.38.1.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,80

1.38.1.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.38.1.3.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,90

1.38.1.3.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,05

1.38.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 81,15

1.38.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,95

1.38.2

Het tarief bedraagt:

 

1.38.2.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan als de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd op papier van het formaat A4 of A3, per A4 of A3.

€ 9,25

1.38.2.2

Het tarief bedraagt:

 

1.38.2.2.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan;

€ 9,25

1.38.2.2.2

indien de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd groter dan het formaat A3 per hectare van het grondgebied van de gemeente Lelystad die op deze kaart wordt afgebeeld.

€ 6,25

Artikel 1.39 Reproductiekosten

 
 
 

1.39.1

Afhankelijk van de keuze ter zake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.38.2.1, 1.40.1.1, 1.40.1.2 berekende legesbedrag, verhoogd met de volgende reproductiekosten:

 

1.39.1.1

voor een afdruk op 75 grams papier van het formaat A4 of A3 per afdruk

€ 2,00

1.39.1.2

voor een afdruk op 75 grams papier en groter dan formaat A3 per afdruk

€ 3,30

1.39.1.3

voor een kleurenafdruk op 75 grams papier en groter dan 0,5 vierkante meter per afdruk

€ 13,00

1.39.1.4

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een CD, per CD.

€ 5,10

1.39.1.5

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een usb stick (1 GB)

€ 14,00

1.39.1.6

de kosten van de computertijd, die aan de aanvraag zijn verbonden, per uur

€ 91,15

Artikel 1.40 Huisnummerkaart / middelschalige basiskaart

 
 
 

1.40.1

Het tarief bedraagt:

 

1.40.1.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een zogenoemde huisnummerkaart, per huisnummerkaart

€ 6,75

1.40.1.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot levering van een zogenoemde middelschalige basiskaart van het grondgebied van Lelystad of een deel daarvan, per hectare van het grondgebied van Lelystad die op deze kaart wordt afgedrukt.

€ 0,30

1.40.1.3

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een vaststelling huisnummer(s), per vaststellingsbesluit van het college

€ 2,00

1.40.1.4

Afhankelijk van de keuze ter zake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.40.1.1 en 1.40.1.2 berekende legesbedrag verhoogd met de reproductiekosten als vermeld bij onderdeel 1.39 van deze tarieventabel

 

Artikel 1.41 Inlichtingen uit het gemeentelijke kadaster

 
 
 

1.41.1

Voor de toepassing van de onderdelen 1.41.1.1 en 1.41.1.2 wordt onder één inlichting verstaan één of meer gegevens omtrent één perceel en de daarbij op een bepaald moment behorende genot hebbende(n) krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

1.41.1.1

Het tarief bedraagt:

 

1.41.1.1.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer inlichtingen, per inlichting

€ 8,95

1.41.1.1.2

in afwijking van het in onderdeel 1.41.1.1.1 bepaalde bedraagt het tarief van het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van inlichtingen voor een periode van een jaar:

€ 693,45

Artikel 1.42 Landmeetkundige werkzaamheden

 
 
 

1.42.1

Het tarief bedraagt:

 

1.42.1.2

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de rooilijn en het peil van een bouwwerk, per uur

€ 151,95

1.42.1.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de terreingrens ingevolge de privaatrechtelijke overdracht, per uur

€ 151,95

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel

Omschrijving

Tarief

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

2.1.1

Definities

 

2.1.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

2.1.1.5

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, als daarin is voorzien in de bij deze tarieventabel behorende we hanteren de normbouwkosten dit doen wij aan de hand van de jaarlijkse uitgave “Basisbedragen Gebouwen” van Casadata en de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van deze normbouwkosten. De tarieventabel is kosteloos raadpleegbaar in de hal van het stadhuis.

 

2.1.1.6

Loket nieuwe initiatieven, een overlegplatform waar complexe initiatieven met betrekking tot de ruimtelijke omgeving, in samenwerking met meerdere (keten)partners, worden besproken en waar de wenselijkheid ervan wordt beoordeeld.

 

2.1.1.7

Omgevingstafel, een overlegplatform waar complexe initiatieven met betrekking tot de ruimtelijke omgeving, in samenwerking met meerdere (keten)partners, worden besproken en waar de haalbaarheid ervan wordt beoordeeld.

Principeverzoek, een aanvraag om de haalbaarheid en van een eenvoudige initiatieven te beoordelen, deze aanvraag wordt ingediend voordat er verdere plannen worden gemaakt.

Conceptverzoek, betreft de controle of een aanvraag volledig is ingevuld en of de juiste informatie is verstrekt voordat de definitieve aanvraag of melding wordt ingediend.

 

2.1.1.8

Waar in deze tarieventabel wordt gesproken over Vfl, bestemmingsplan en/of Apv, wordt mede bedoeld de overeenkomstige artikelen in het Omgevingsplan, zodra dit is gerealiseerd. Omgekeerd evenredig is dit ook van toepassing.

 

Artikel 2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

a.

initiatievenverzoek;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 
 

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Initiatievenverzoek

 
 
 

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Omgevingstafel, bedraagt het tarief:

Gratis

2.4.2

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Loket Nieuwe Initiatieven, bedraagt het tarief:

Gratis

2.4.3

Principeverzoek, als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van hetgeen gesteld onder lid 1 en 2, bedraagt het tarief:

€ 120,00

2.4.4

Conceptverzoek, betreft de controle of een aanvraag volledig is ingevuld en of de juiste informatie is verstrekt voordat de definitieve aanvraag of melding wordt ingediend.

Gratis

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

1,45%

2.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 120,00

 

en een maximum van

€ 1.000.000,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

0,65%

 

van de bouwkosten.

 

a.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingsweten hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

0,174

 

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 120,00

 

en een maximum van

€ 2.525,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, bedraagt het tarief:

€ 4.000,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, eenvoudig van aard:

€ 360,00

d.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, complex van aard:

€ 6.000,00

 

Een aanvraag dat eenvoudig van aard is, verwijst naar een of meerdere activiteiten die niet complex is. Dit betekent dat de activiteit(en) niet ingewikkeld of gecompliceerd is, sneller en met minder gedetailleerde analyse kan worden beoordeeld dan activiteiten die als complex worden beschouwd.

Een aanvraag dat complex van aard is, verwijst naar een of meerdere activiteiten die ingewikkeld zijn en meerdere regels en voorschriften van het omgevingsplan en beleidskaders raken. Ook in gevallen waarin geen specifiek beleid van toepassing is of wanneer de activiteit(en) aanzienlijke en complexe effecten op de omgeving kunnen hebben, is een diepgaandere analyse en een integraal advies van meerdere interne teams en/of ketenpartners vereist.

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 
 

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, advies moet worden ingewonnen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, per half uur:

€ 60,00

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in H3 van het besluit activiteiten leefomgeving, paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan of art 5.1 van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 3.500,00

b.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten:

€ 9.100,00

c.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten:

€ 18.600,00

d.

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten:

€ 19.300,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 
 

2.23.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1%

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 600,00

 

en een maximum van

€ 7.200,00

2.23.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 120,00

2.23.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 120,00

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 240,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel [2:2 van de VFL in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 120,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2.3 van de VFL in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 120,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: aansluiting riolering

 

Voor het in behandeling nemen van een aansluitvergunning voor het tot stand brengen c.q. wijzigen en in stand houden van een aansluiting op het openbaar riool bedraagt het tarief:

€ 150,00

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, artikel 7.3 van de VFL in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 120,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Indien opgenomen in artikel 2:1 van de VFL, gelezen in combinatie met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

1. als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken; of,

2. als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 120,00

b.

Indien deze activiteit is opgenomen in het omgevingsplan:

1. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, of,

2. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 120,00

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel Artikel 12.2 van de VFL in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 120,00

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

2.34.1

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk:

€ 120,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: 1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of 4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

€ 360,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 360,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 
 

2.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

a.

een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 3.885,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 
 

2.37.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 360,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 120,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 84,00

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 6.000,00

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, de Verordening Fysieke leefomgeving of het omgevingsplan:

€ 120,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

€ 6.000,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 

a.

Het tarief bedraagt voor een beoordeling van een advies, rapport of berekening ten aanzien van de fysieke leefomgeving, per daaraan besteed half uur.

€ 60,00

b.

Deze legeskosten worden niet in rekening gebracht als deze kosten al zijn verzekerd door een (anterieure) overeenkomst of als er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst met andere bestuursorganen.

 

Artikel 2.50 Advies

 
 
 

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor advies wordt gevraagd zelf bevoegd gezag zou zijn.

€ 2.500,00

2.50.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor toetsing aan welstandcriteria als bedoeld in artikel 12a van het Woningwet moet plaatsvinden wordt het overeenkomstig paragraaf 2.3 berekende bedrag verhoogd met 0,174 % van de bouwkosten, met een minimumbedrag van

€ 60,00

 

en een maximumbedrag van

€ 2.525,65

Artikel 2.51 Instemming

 
 
 

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.51.2

Het bedrag bedoeld in het eerste artikel onder 2, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na initiatief

 
 
 

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een initiatievenverzoek als bedoeld in artikel 2.1.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het initiatievenverzoek geheven leges, waarbij minimaal verschuldigd blijft een bedrag van:

€ 60,00

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het initiatievenverzoek betrekking had;

 

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het initiatievenverzoek; en

 

c.

binnen 12 maanden na het laatste initiatievenverzoek of, als het initiatievenverzoek volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 2.53 Vermindering proefproject kwaliteitsborging

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder het “proefproject kwaliteitsborging" en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets ( bouwbesluit wordt technische toets) en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde marktpartij worden uitgevoerd in plaats van door de gemeente Lelystad, bedraagt de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges

30%

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

90%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft

€ 60,00

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

90%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met een minimum van

€ 60,00

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag: van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag: van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag: van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 60,00 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Tarief

Paragraaf 3.1 Toezicht op openbare inrichtingen hoofdstuk 2, afdeling 4, Algemene plaatselijke verordening 2021 (APV)

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 804,55

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en artikel 30 a van de Alcoholwet

€ 64,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte wijziging van een Alcoholwetvergunning

€ 64,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 64,50

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf op grond van artikel 2:28 van de APV

€ 804,55

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte wijziging van een exploitatievergunning (bijvoorbeeld: wijziging van de persoon van de beheerder)

€ 64,50

3.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, 3e lid van de APV (ontheffing sluitingsuur)

€ 215,40

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

Artikel 3.2 Organiseren evenementen of markten

 
 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren, toe te laten of feitelijk leiden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Evenement met een laag risico (A)

€ 213,60

3.2.1.2

Evenement met een gemiddeld risico (B)

€ 502,40

3.2.1.3

Evenement met een hoog risico (C)

€ 2.010,65

3.2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de verleende evenementenvergunning 50 % van de in artikel 3.2.1 1, 3.2.1.2. of 3.2.1.3 genoemde leges

 

3.2.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1.6

een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een weekmarkt

€ 37,85

3.2.1.7

een vergunning tot het innemen van een standplaats op een jaarmarkt

€ 37,85

3.2.1.8

Een eerste inschrijving of handhaving van de inschrijving voor een kalenderjaar op de wachtlijst als bedoeld in artikel 7 van de vigerende Marktverordening Lelystad, per markt, per branche

€ 37,85

3.2.1.9

een vergunning voor het organiseren van een particuliere markt

€ 80,25

Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven

Artikel 3.3 Prostitutiebedrijven

 
 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, van de APV

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.712,90

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 406,30

3.3.2

Indien de vergunning als bedoeld onder artikel 3.3.1.1 en artikel 3.3.1.2 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 217,95

Paragraaf 3.4 Coffeeshop

Artikel 3.4 Coffeeshops

 
 
 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voorbereiden van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 2.491,35

3.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 522,55

3.4.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 522,55

Paragraaf 3.5 Kinderopvang

Artikel 3.5 Kinderopvang

 
 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.2

tot het registreren van een gastouder, gastouderbureau, kinderdagverblijf of locatie voor buitenschoolse opvang per adres of locatie

€ 174,85

Paragraaf 3.6 Opkoopbescherming

Artikel 3.6 Opkoopbescherming

 
 
 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1.1

tot het verlenen van een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 250,00

Paragraaf 3.7 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Artikel 3.7 Overige

 
 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 91,55

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,