Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Brummen 2024, Gemeente Brummen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Brummen 2024, Gemeente Brummen

Kenmerk Z091900/D422137

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023 met kenmerk Z091900/D422108;

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

HEEFT BESLOTEN:

1. De “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Brummen 2024” vast te stellen.

Artikel 1 Omvang kwijtschelding

 • 1.

  Bij invordering van de volgende belastingen kan kwijtschelding worden verleend voor:

 • a.

  rioolheffing;

 • 1.

  de belasting bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Verordening riool- en waterzorgheffing 2024

 • 2.

  Het tarief van de belasting, bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Verordening riool- en waterzorgheffing 2024, met een maximum van het bedrag dat gelijk staat aan een verbruik van 100 m3 per jaar

 • b.

  afvalstoffenheffing:

 • 1.

  de belasting bedoeld in onderdeel 1.1.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing;

 • 2.

  de belasting bedoeld in onderdeel 1.1.2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing tot een bedrag dat maximaal gelijk staat aan vier (4) ledigingen per jaar van een container voor restafval van 240 liter en dat maximaal gelijk staat aan twaalf (12) ledigingen veen container voor GFT-afval van 240 liter.

 • 2.

  Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere belastingen dan genoemd in het eerste lid.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met het toepasselijke maximumbedrag als bedoeld in artikel 4 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Overgangsrecht

 • 1.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 2, geldt voor aanvragen om kwijtschelding voor belastingaanslagen die betrekking hebben op belastingjaar 2023 of eerder dat de belasting bedoeld in onderdeel 1.1.2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing volledig voor kwijtschelding in aanmerking komt.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing als voor die belasting een vergoeding is ontvangen op grond van de Nota minimaregelingen 2023 of de nota Integrale ondersteuning voor mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen 2020-2023.

 • 3.

  Het bedrag van de kwijtschelding wordt verminderd met te ontvangen compensatie vanuit minimaregelingen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2027 wordt artikel 6 ingetrokken, onder vernummering van de artikelen 7 en 8 in artikelen 6 en 7.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Brummen 2024’.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 21 december 2023.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel