VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN BERNHEZE 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN BERNHEZE 2024

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en sub b, van de Gemeentewet;

vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN

BERNHEZE 2024

Artikel 1: Belastbaar feit

Onder de naam “marktgelden” worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarin opgenomen tarieven, zijnde het innemen van een marktplaats op één van de wekelijkse warenmarkten, of zijnde een standwerkersplaats.

Artikel 2: Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene aan wie een marktplaats is toegewezen, dan wel van degene die, hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen, ruimte op de markt inneemt.

Artikel 3: Maatstaf van heffing en tarief

De rechten bedragen:

1. voor iedere standwerkersplaats, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Bernheze 2021, per dag of een gedeelte daarvan € 1,35 per strekkende meter of gedeelte daarvan in gebruik genomen grond, gemeten langs de zijde, waaraan normaal wordt verkocht, met een minimum van € 6,00.

2. voor iedere marktplaats, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Bernheze 2021, per jaar per strekkende meter of gedeelte daarvan in gebruik genomen grond, gemeten langs de zijde, waaraan normaal wordt verkocht € 74,80.

3. het verschuldigde recht als bedoeld onder artikel 3 lid 1 en lid 2, wordt verhoogd met een opslag van € 4,20 per dag of het verschuldigde recht als bedoeld onder artikel lid 1 en lid 2, met een opslag van € 219,70 per jaar (1 dag per week) wegens gebruikmaking van de aanwezige stroomvoorziening, indien daartoe een verzoek wordt gedaan.

Artikel 4: Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5: Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6: Ontstaan van de belastingschuld en heffing

1. De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in artikel 3, lid 2, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7: Termijn van betaling

1. De rechten bedoeld in artikel 3, lid 1, eventueel verhoogd met de opslag genoemd onder lid 3, moeten bij het innemen van de standwerkersplaats worden voldaan.

2. De rechten bedoeld in artikel 3, lid 2, eventueel verhoogd met de opslag genoemd onder lid 3, moeten worden betaald 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 5.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

De ‘Leidraad invordering belastingen gemeente Bernheze’ is van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10: Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening Marktgelden Bernheze 2023’ van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de marktgelden in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

5. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening marktgelden Bernheze 2024’

Ondertekening

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

14 december 2023.

Leandra Kilian

griffier

Antoine Walraven

voorzitter