Subsidieregeling Onderhoud Dorpshuizen gemeente De Wolden

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Onderhoud Dorpshuizen gemeente De Wolden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015 en titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Onderhoud Dorpshuizen gemeente De Wolden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening De Wolden;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders gemeente De Wolden;

 • c.

  Dorpshuis: een gebouw dat functioneert als ontmoetingsplaats, waarin ruimte aangeboden kan worden voor activiteiten die in verenigingsverband of op andere wijze worden ontplooid. Een dorpshuis wordt beheerd door een stichting om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, geestelijke en sociaal-culturele ontwikkeling van een kern;

 • d.

  Onderhoud: het geheel aan werkzaamheden op het gebied van klein en groot onderhoud aan een dorpshuis;

 • e.

  Subsidieplafond: het bedrag dat het college heeft vastgesteld voor de te subsidiëren activiteiten.

Artikel 2 Verplichtingen subsidieontvanger

Indien uit de ASV voortvloeit dat de subsidieontvanger eindverantwoording dient af te leggen, voert de subsidieontvanger een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit altijd de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

Artikel 3 Onderhoudssubsidie voor instandhouding dorpshuizen

Voor het in stand houden van een dorpshuis wordt subsidie toegekend voor de kosten verbonden aan het onderhoud aan de accommodaties.

Artikel 4 De te subsidiëren dorpshuizen

Artikel 5 en 6 zijn van toepassing op de dorpshuizen in Alteveer/Kerkenveld (De Alke), Ansen (De Bastogne), Berghuizen (De Barg’n), Drogteropslagen (‘t Drogterhuus), Echten (d’ olde Karke), Fort (De Snikke), Koekange (De Schakel), Koekangerveld (De Veldhoek), Linde (Linde), Oosteinde (De Kolonie), Ruinerwold (Buddingehof), Veeningen (’t Markehuus).

Artikel 5 Subsidievoorwaarden instandhouding dorpshuizen

Het dorpshuis moet aan de volgende subsidieverplichtingen voldoen:

 • a.

  de activiteiten zijn voor iedere inwoner van de gemeente De Wolden toegankelijk;

 • b.

  de dorpshuizen zijn naar behoefte minimaal vijf dagen per week open en in de avonduren van 19.00 tot 23.00 uur;

 • c.

  bij de verhuur van ruimten geven de dorpshuizen prioriteit aan de ruimtevraag van het onderwijs en van het welzijnswerk;

 • d.

  de dorpshuisbesturen leveren, als bijlage bij de aanvraag, een duidelijk onderhoudsplan in waarin de financiële uitwerking van de onderhoudswerkzaamheden in het betreffende jaar worden verricht, dan wel de komende jaren.

Artikel 6 Berekening hoogte subsidie instandhouding dorpshuizen

 • 1. De subsidie wordt berekend middels een vast bedrag vermeerderd met oppervlakte x tarief per m2.

  Het vaste bedrag en het tarief per oppervlakte zijn voor de subsidie in 2023 vastgesteld op:

  Vaste bedrag is € 640,00

  Tarief per m2 is € 7,00

  Het vaste bedrag en het tarief worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de inputprijsindex bouwkosten van het jaar voorafgaand aan het jaar van indiening van de subsidieaanvraag, berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • 2. Mocht het uitgekeerde subsidiebedrag de voor onderhoud benodigde financiële middelen overstijgen, dan is het bestuur van een dorpshuis verplicht de overtollige gelden te reserveren voor onderhoud of (ver-)bouw in de komende jaren.

Artikel 7 Dorpshuizen met gymactiviteiten

Het college stelt jaarlijks een gymvergoeding vast aan de hand van het Bekostigingsstelsel basisonderwijs, ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs, voor de dorpshuizen waar gymlessen worden verzorgd.

Artikel 8 Overige bepalingen

 • 1.

  Verenigingen, organisaties en clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van huisvesting (bijvoorbeeld clubhuizen), ruimte voor binnen activiteiten (bijvoorbeeld vergaderingen) en voor de financiële gevolgen daarvan.

 • 2.

  Het college honoreert geen verzoeken om een financiële tegemoetkoming in de huisvestingskosten, wanneer een vereniging, club of organisatie gebruik kan maken van een gemeenschappelijke ruimte, in bijvoorbeeld een dorpshuis, of van ruimte in plaatselijke horecagelegenheden.

Artikel 9 Overgangsrecht

Op een aanvraag om subsidie die is ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling, is de regeling van toepassing zoals deze luidde ten tijde van de aanvraag. Het college kan echter voor deze aanvraag de Subsidieregeling Onderhoud Dorpshuizen gemeente De Wolden 2024 toepassen indien dit een voordeel voor de aanvrager oplevert.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van deze regeling voor zover de toepassing van de regeling, gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Onderhoud Dorpshuizen gemeente De Wolden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 december 2023,

De secretaris, De burgemeester,

Roelof Pieter Koning Inge C.J. Nieuwenhuizen