Legesverordening 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Legesverordening 2024

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Legesverordening 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

dag

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

week

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

maand

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d.

jaar

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.

kalenderjaar

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 3.

  het in behandeling nemen van aanvragen en meldingen als bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel, wanneer het gaat om bouw-, sloop- c.q. aanlegwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving geen vergunningplicht geldt;

 • 4.

  het in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel, wanneer het gaat om bouwwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving een vergunningplicht geldt uitsluitend vanwege de aldaar geldende status van monument of beschermd dorpsgezicht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 1 maand na dagtekening van kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2023” vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2022, gewijzigd bij besluiten van 11 april 2023 en 9 mei 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2024”.

 • 4.

  De taxatieboekjes, als genoemd in artikel 2.1.6 van de Tarieventabel liggen voor ieder ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alblasserdam van 19 december 2023.

De griffier, De voorzitter,

I.M. de Gruijter, J.W. Boersma

Tarieventabel, behorende bij legesverordening 2024

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1

Zonder toespraak in de trouwzaal of een andere door de gemeente toegewezen ruimte:

 

a.

dinsdag om 09:00 uur en 09:30 uur:

gratis

b.

maandag en woensdag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur:

€ 249,05

c.

dinsdag tussen 10:00 – 17.00 uur:

€ 249,05

d.

Het gestelde onder 1.1.1.a, 1.1.1.b, 1.1.1.c is alleen van toepassing op inwoners van de gemeente Alblasserdam

 

1.1.2

Met toespraak in de trouwzaal of een andere door de gemeente toegewezen ruimte:

 

a.

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 445,70

b.

maandag tot en met vrijdag tussen 20:00 en 09:00 uur:

€ 975,85

c.

zaterdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 975,85

d.

Zon- en feestdagen tussen 09:00 en 20:00 uur

€ 975,85

1.1.3

Met toespraak op een locatie van uw eigen keuze:

 

a.

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 507,65

b.

maandag tot en met vrijdag tussen 20:00 en 09:00 uur:

€ 975,85

c.

zaterdag tussen 09:00 en 20:00 uur:

€ 975,85

d.

Zon- en feestdagen tussen 09:00 en 20:00 uur

€ 975,85

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt:

 

1.3.1

voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt:

€ 226,45

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt

 

1.6.1

voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of een partnerschapsregistratie, per ambtenaar per huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie:

€ 18,65

1.6.2

voor het reserveren van extra tijd bij de voltrekking, per 30 minuten:

€ 57,90

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt

 

1.7.1

Geeft u binnen 4 weken voor de geplande datum een wijziging door, dan wordt het tarief voor de voltrekking verhoogd met:

€ 92,10

1.7.2

Zegt u binnen 4 weken voor de geplande datum de voltrekking af, dan betaalt u:

€ 92,10

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of registratieboekje in:

 

1.8.1

een trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat:

€ 28,40

1.8.2

een trouwboekje of duplicaat in luxe uitvoering:

€ 48,25

1.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.9.1

van een nationaal paspoort:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

1.9.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.9.1 (zakenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

1.9.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

1.9.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

1.10.1

van een Nederlandse Identiteitskaart:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,90

1.10.2

Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

1.11.1

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.9.1 tot en met 1.10.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

€ 57,05

1.11.2

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.9.1 tot en met 1.10.2 genoemde document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.9.1 tot en met 1.11.1 genoemde bedragen.

€ 4,95

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.12.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,11

Artikel 1.13 Modaliteiten

 
 
 

1.13.1

Het tarief voor de afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in het eerste lid, wordt, bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

€ 31,05

1.13.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.12.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 39,65

1.13.3

De tarieven genoemd in onderdeel 1.12.1 wordt voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met:

€ 4,95

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

 
 
 

1.14.1

De in dit hoofdstuk bedoelde leges worden, indien de dienst daadwerkelijk is verricht, ook geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting zoals gewenst kan worden verstrekt.

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 
 

1.15.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of het afgeven van een afschrift, uit de Basisregistratie personen, voor zover niet elders in hoofdstuk 1 vermeld:

€ 16,55

1.15.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen bedraagt per verstrekking:

 

1.15.2.1

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, of groepen van personen ten behoeve waarvan één of meer kaartverzamelingen en/of registers geheel of gedeeltelijk visueel moeten worden doorlopen per 30 minuten of gedeelte daarvan:

€ 54,95

1.15.2.2

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, ten behoeve waarvan de bestanden van de Basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moeten worden gelezen:

 

a.

voor de eerste honderd inlichtingen:

€ 93,35

b.

vermeerderd per inlichting

€ 0,80

c.

voor de 101e tot en met de 1.000e met:

€ 0,55

d.

voor de 1.001e tot en met de 2.000e met:

€ 0,30

e.

voor de 2.001e tot en met de 4.000e met:

€ 0,20

f.

voor de 4.001e tot en met de 7.000e met:

€ 0,10

g.

voor de 7.001e tot en met de 10.000e met:

€ 0,05

h.

voor de 10.001e en volgende met:

 

1.15.3

voor het vooraf informeren van de geselecteerde personen en het bieden van gelegenheid geen toestemming te verlenen tot de gegevensverstrekking per geselecteerde persoon:

€ 3,30

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 
 
 

1.17.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de Basisregistratie personen bedragen:

€ 11,90

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 86,95

1.19.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 77,30

1.19.3

een afschrift van een gemeentelijke belastingverordening

€ 14,65

1.19.4

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening

€ 84,90

1.19.5

een afschrift van de bouwverordening

€ 127,45

1.19.6

een exemplaar van een ander dan onder 1.19.3/1.19.4/1.19.5 genoemde verordening

€ 26,95

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.20.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

a.

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 51,50

b.

op de stukken behorende bij de commissie- en raadsvergaderingen

€ 257,65

c.

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 38,65

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.21.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.22.2.b, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,95

b.

in formaat A3:

€ 1,50

1.21.2

tot het verstrekken van een lichtdruk of fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.22.1.b, structuurplan of stadsvernieuwingsplan groter dan A3, per dm2 lichtdruk:

€ 5,80

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.22.1

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen:

€ 15,30

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 15,30

c.

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988:

€ 119,30

d.

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988:

€ 119,30

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.23.1

tot het verstrekken van kopieën van:

 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 15,30

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 15,30

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 15,30

1.23.2

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van aparte huisnummers voor zonder vergunning te verzelfstandigen onderdelen van een bestaand bouwwerk bedragen:

€ 214,30

a.

vermeerderd met per vastgesteld huisnummer:

€ 35,70

b.

met een maximum van:

€ 1.432,80

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van:

 

1.25.1

een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

1.25.2

een legalisatie van een handtekening:

€ 13,10

1.25.3

een bewijs van in leven zijn (in de Nederlandse taal):

€ 13,10

1.25.4

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie:

€ 3,90

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor

 

1.26.1

het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 28,95

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.27.1

tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

€ 15,30

1.27.2

tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

a.

voor de eerste pagina:

€ 0,35

b.

voor de volgende pagina’s, per pagina:

€ 0,70

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.29.1

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.1.1 van de huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam

€ 77,35

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.30.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 110,85

1.30.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

€ 55,45

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.31.1

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 65,45

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 65,45

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 26,05

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 262,35

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 262,35

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 104,85

1.31.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 34,95

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 
 
 

1.32.1

Het basistarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening:

€ 421,35

1.32.2

Het basistarief in onderdeel 1.32.1 wordt voor een sleuflengte:

 

a.

Van 10 – 199 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 4,25

b.

Van 200 – 9.999 meter, per strekkende meter verhoogd met:

€ 2,45

c.

10.000 meter en langer, per strekkende meter verhoogd met:

€ 2,05

1.32.3

Het in 1.32.1 genoemde bedrag wordt:

 

a.

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 210,70

b.

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgermeester en wethouders is opgesteld;

 

1.32.4

Indien een begroting als bedoeld in als bedoeld in 1.32.3.b is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.33.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 72,75

1.33.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.33.1

€ 29,30

1.33.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 53,25

1.33.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 58,75

1.33.5

tot het wijzigen of verstrekken van een duplicaat van een gehandicapten-parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 11,30

1.33.6

het tarief als bedoeld onder 1.33.4 wordt vermeerderd met de kosten voor de vereiste medische keuring, als volgt:

 

a.

in geval van een standaard medische keuring

€ 128,30

b.

in geval van een uitgebreide medische keuring

€ 193,70

c.

indien de aanvrager zonder voorafgaand bericht van verhindering niet verschijnt voor de medische keuring als bedoeld onder 1.33.6.a en 1.33.6.b worden de administratiekosten in rekening gebracht van

€ 128,30

d.

indien de keuringsarts door verzuim van de aanvrager genoodzaakt is het medisch dossier op te vragen bij een arts of specialist wordt het tarief als bedoeld onder 1.33.6.a en 1.33.6.b vermeerderd met

€ 89,55

e.

indien de keuringsarts een huisbezoek bij de aanvrager moet afleggen wordt het onder 1.33.6.a en 1.33.6.b genoemde tarief vermeerderd met

€ 75,60

1.33.7

voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats wanneer er een parkeervak beschikbaar is

€ 229,05

 

wanneer er geen parkeervak beschikbaar is worden de kosten voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zoals genoemd in het vorige lid verhoogd met

€ 334,35

1.33.8

voor de plaatsing van een aanduiding bord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 343,55

1.33.9

voor het wijzigen van een kentekenbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 71,10

 

voor het verplaatsen van een kentekenbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 75,05

1.33.10

voor de afgifte van een parkeervergunning

 

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.34.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 4,05

1.34.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

a.

per pagina op papier van A4-formaat:

€ 0,75

b.

per pagina op papier van een ander formaat:

€ 0,95

c.

Per pagina in digitale vorm

€ 0,75

1.34.3

tot het verkrijgen van een afdruk van een luchtfoto tot een afmeting van maximaal A3 formaat, geprint op een kleurenprinter, op gewoon papier, bedraagt:

 

a.

Op formaat A4:

€ 17,65

b.

Op formaat A3:

€ 23,75

1.34.4

tot het verkrijgen van een afdruk van een luchtfoto tot een afmeting van maximaal A0 formaat, geprint op een kleurenprinter, op gewoon papier, bedraagt:

 

a.

Op formaat A2:

€ 30,30

b.

Op formaat A1:

€ 40,72

c.

Op formaat A0:

€ 58,20

1.34.5

tot het verkrijgen van een digitale luchtfoto (1.000 * 500 meter) in ECW formaat, bedraagt per stuk:

€ 118,15

1.34.6

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.34.3 t/m 1.34.5 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

€ 18,50

a.

vermeerderd met:

€ 18,50

b.

voor elke m2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1 m2 te boven gaat;

 

1.34.7

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 22,15

1.34.8

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 10,90

1.34.9

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het digitaal verstrekken van:

 
 

Bouwtekeningen of bouwdossiers per kwartier arbeid:

€ 30,25

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.35.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

a.

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 
 

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

 

met een maximum per bericht van

€ 5,25

 

meer dan 100 pagina’s

€ 23,70

b.

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,25

c.

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 23,70

1.35.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.35.1.1, 1.35.1.2 en 1.35.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.35.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,75

1.35.4

tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 11,90

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel Omschrijving

Verkooptarief

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

-

Vooroverleg: het beoordelen van een conceptaanvraag;

 
 

-

Omgevingstafel: overleg van aanvrager met gemeente en andere benodigde partijen bij complexe aanvragen en met als doel te komen tot een vergunbare aanvraag;

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder bouwkosten verstaan:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

5.

In afwijking van artikel 2.1. lid 4 geldt als grondslag voor de vaststelling van de bouwkosten voor een tijdelijk bouwwerk:

 

a.

indien het een bouwwerk betreft dat qua constructie niet bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de aannemingssom dan wel een raming van de bouwkosten vastgesteld als omschreven in artikel 2.1 lid 4;

 

b.

indien het een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de plaatsingskosten vermeerderd met de huurkosten van het bouwwerk berekend over de beoogde instandhoudingtermijn. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

 

c.

indien het niet een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de som van de plaatsingskosten en de aanschaf-, leverings- en (ver)bouwkosten van het bouwwerk. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

 

6.

De in artikelen 2.1 lid 4. en lid 5. onder a. bedoelde kosten worden bij een in deze artikelen bedoelde raming vastgesteld met gebruikmaking van de taxatieboekjes 2024 van Bouwkosten.nl B.V. . In geval deze taxatieboekjes niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten ervan door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt;

 

7.

Bij vaststelling van de in artikelen 2.1 lid 4 en lid 5 bedoelde kosten wordt geen rekening gehouden met verlagende factoren (zoals zelfwerkzaamheid, eigen materialen of personeel, gebruikte materialen etc.), maar wordt de prijs gehanteerd die aan een willekeurige derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het uitvoeren van het werk.

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten, tenzij anders vermeld.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

tot het beoordelen van een conceptaanvraag (vooroverleg) om een omgevingsvergunning

50%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om één of meerdere omgevingsvergunning(en) voor die activiteit of activiteiten zouden worden vastgesteld

 
 

met een minimum van:

€ 445,42

 

met een maximum van:

€ 1.491,05

2.

die betrekking heeft op het houden van een omgevingstafel over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving:

 

a.

voor een eerste omgevingstafel:

€ 1.053,00

b.

voor elke volgende omgevingstafel:

€ 789,75

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

0,86%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 49,49

b.

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 1.726,92

 

vermeerderd met:

0,69%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 200.000;

 

c.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 3.811,86

 

vermeerderd met:

0,55%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 500.000,00;

 

d.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 6.549,66

 

vermeerderd met:

0,38%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 1.000.000,00;

 

e.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot 5.000.000 bedragen:

€ 10.340,46

 

vermeerderd met:

0,24%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,00;

 

f.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 17.606,16

 

vermeerderd met:

0,11%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 5.000.000,00 met een maximum van:

€ 31.925,91

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

1.

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

4,18%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 239,03

 

2.

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 8.360,82

 
 

vermeerderd met:

3,69%

 
 

van de bouwkosten boven de grens van € 200.000;

 
 

3.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 19.417,32

 
 

vermeerderd met:

3,20%

 
 

van de bouwkosten boven de grens van € 500.000;

 
 

4.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 35.422,92

 
 

vermeerderd met:

2,71%

 
 

van de bouwkosten boven de grens van € 1.000.000;

 
 

5.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot 5.000.000 bedragen:

€ 62.485,02

 
 

vermeerderd met:

2,21%

 
 

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000;

 
 

6.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 128.824,02

 
 

vermeerderd met:

1,73%

 
 

van de bouwkosten boven de grens van € 5.000.000 met een maximum van:

€ 371.915,39

b.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 200,07

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan verhoogd met:

€ 631,80

d.

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor op grond van het door de gemeenteraad van Alblasserdam vastgestelde Besluit verplichte participatie buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Gemeente Alblasserdam geen participatie verplicht is, verhoogd met:

€ 947,70

e.

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor op grond van artikel 1 van het door de gemeenteraad van Alblasserdam vastgestelde Besluit verplichte participatie buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Gemeente Alblasserdam wel participatie verplicht is, verhoogd met:

€ 6.308,52

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 708,67

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten [Gereserveerd]

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit: [Gereserveerd]

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht: [Gereserveerd]

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed: [Gereserveerd]

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

per milieubelastende activiteit:

€ 922,43

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.004,86

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.103,40

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.802,91

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.382,08

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.067,46

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.629,25

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.162,98

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.914,09

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.497,79

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.286,56

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.300,59

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.971,94

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.943,88

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.882,89

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.418,03

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.929,74

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.286,56

Artikel 2.20 Samenloop van dezelfde milieubelastende activiteit

 

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Artikel 2.20.1 Samenloop van meerdere milieubelastende activiteiten uit verschillende bedrijfstakken

 

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 de aanvraag betrekking heeft op meerdere verschillende milieubelastende activiteiten behorend bij verschillende bedrijfstakken dan worden die milieubelastende activiteiten afhankelijk van het aantal bedrijfstakken gereduceerd in de heffing betrokken. Hierbij geldt de volgende staffel:

 

a.

voor twee bedrijfstakken geldt een reductie van:

10%

b.

voor drie tot vijf bedrijfstakken geldt een reductie van:

15%

c.

voor vijf of meer bedrijfstakken geldt een reductie van:

20%

Artikel 2.20.2 Ontheffing route gevaarlijke stoffen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, tot het verlenen van:

 

a

een eenmalige ontheffing

€ 262,93

b.

een vervolgontheffing

€ 131,46

Artikel 2.20.3 Toestemming voor laden en lossen van gevaarlijke stoffen waaronder

vuurwerk

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, in artikel 1 van bijlage 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen jo. de artikelen 2, onderdeel c, en 1, eerste lid onderdeel b sub 2 van deze Regeling jo. artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen jo. artikel 2, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, gelezen in samenhang met hoofdstuk 7.5, voorschrift 7.5.11-CV1 sub a en b en hoofdstuk 8.5, voorschrift S1-(4) sub a en b van de ADR (Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), tot het verlenen van:

 

a

een eenmalige ontheffing

€ 420,68

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het niet gaat om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 420,68

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 841,36

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 686,56

2.

a. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening Allblasserdam, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het basistarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 421,20

 

b. Het basistarief wordt voor de trekkende meters tracé binnen de bebouwde kom als volgt verhoogd:

 
 

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter:

€ 4,21

 

plus voor de meters vanaf 101 tot en met 1.000 meter, per strekkende meter:

€ 2,00

 

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter:

€ 1,21

 

c. Het basistarief in onderdeel a. wordt voor de strekkende meters tracé buiten de bebouwde kom verhoogd per strekkende meter met:

€ 0,21

 

d. Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente worden de tarieven in onderdeel b. verhoogd met:

€ 0,37

 

e. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel a.:

€ 125,31

 

f. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betrekking hebbend op werkzaamheden van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 5, lid 4 van de Leidingenverordening Alblasserdam bedraagt in afwijking van onderdeel a.:

€ 48,02

3.

Graven in een gebied met archeologische waarde: [Gereserveerd]

 

4.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in gebieden met een dubbelbestemming leiding of in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 800,28

5.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 800,28

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

b. indrijven van voorwerpen,

c. ophogen van de grond, of

d. verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 800,28

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.362,58

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 686,56

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 483,33

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 730,78

 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 200,07

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie: [Gereserveerd]

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden: [Gereserveerd].

 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:14 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 306,42

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 306,42

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: het plaatsen van voorwerpen op, onder, in, boven of aan een openbare plaats of openbaar water

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het plaatsen van voorwerpen op, onder, in, boven of aan een openbare plaats of openbaar water als bedoeld in artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, waarbij een oppervlakte in gebruik wordt genomen van:

 

a.

1 m2 tot en met 9 m2

€ 50,49

b.

10 m2 tot en met 99 m2

€ 200,07

c.

100 m2 en meer

€ 505,44

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 56,55

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 730,78

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 730,78

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 2.040,71

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 2.040,71

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 
 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 2.103,40

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.262,04

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 2.103,40

 
 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel 

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 2.040,71

 

b.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.103,40

 

c.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a of b, bedraagt het tarief:

€ 2.040,71

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 2.002,81

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het plan:

€ 1.446,82

 • 2.

  In het geval dat geen sprake is van een geringe wijziging in het plan is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van een voorschrift van een omgevingsvergunning:

€ 723,41

 • 2.

  In het geval dat geen sprake is van een geringe wijziging van een voorschrift of dat er sprake is van wijziging van meerdere voorschriften bedraagt het tarief:

50%

van de op grond van dit hoofdstuk verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 329,59

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b,

in behandeling is genomen:

€ 1.347,84

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Voor het op aanvraag beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit, bedraagt het tarief:

 
 • a.

  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 526,50

 • b.

  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 526,50

 • c.

  voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 526,50

 • d.

  voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 526,50

 • e.

  voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 526,50

 • f.

  voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 1.316,25

 • g.

  voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 526,50

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 • 2.

  Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 730,78

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

13,20%

met een minimum van:

€ 171,64

en een maximum van:

€ 529,66

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.629,25

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.504,03

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 2.504,03

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten: [Gereserveerd]

 

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 800,28

 

b.

voor een extra advies van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit wanneer zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen:

€ 405,41

 

c.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a en b: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

2.

Als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 • 1.

  van de voor het beoordelen van een conceptaanvraag (vooroverleg) geheven leges

 
 
 • 1.

  van de voor het houden van een omgevingstafel geheven leges, met een maximum van:

€ 5.001,75

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • 1.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 • 2.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 • 3.

  binnen zes maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag: [Gereserveerd]

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, onder aftrek van een bedrag van:

€ 299,00

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Wanneer de intrekking plaatsvindt op advies van de gemeente, worden deze leges eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde plan op dezelfde locatie, indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na ontvangst van het intrekkingsverzoek.

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Wanneer de intrekking plaatsvindt op advies van de gemeente, worden deze leges eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde plan op dezelfde locatie, indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na ontvangst van het intrekkingsverzoek.

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 299 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een horecabedrijf (APV artikel 2:28):

€ 123,05

3.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een terras:

€ 97,35

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

3.2.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 102,70

3.2.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 72,55

3.2.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 27,75

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 
 

voor een seksinrichting

€ 2.041,50

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenementen of markten

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.6.1

om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening indien het betreft:

 

3.6.2

Het verlenen van een vergunning voor een evenement (inclusief braderie c.q. rommelmarkt) met maximaal 1000 bezoekers:

€ 88,50

3.6.3

Het verlenen van een vergunning voor een grootschalig evenement (inclusief braderie en rommelmarkt) met meer dan 1000 bezoekers:

€ 265,50

3.6.4

De onder 3.6.2. en 3.6.3 genoemde leges zijn voor een kwart verschuldigd indien:

 

a.

de vergunning wordt aangevraagd door een bij de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving aangesloten organisatie;

 

b.

de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging, waarop in principe de “Algemene Subsidieverordening” van de gemeente Alblasserdam van toepassing is voor zover het een aanvraag voor het houden van een rommelmarkt c.q. bazaar o.i.d. betreft;

 

c.

de vergunning wordt aangevraagd door een in Alblasserdam gevestigd kerkgenootschap voor zover het een aanvraag voor het houden van een rommelmarkt c.q. bazaar o.i.d. betreft;

 

d.

de vergunning wordt aangevraagd door een buurtvereniging of particulier voor het organiseren van een kleinschalige buurtactiviteit zoals een buurtbarbecue of een straatfeest.

 

3.6.5

Het afgeven van een vergunning tot het maken van muziek door middel van een draaiorgel of ander(e) muziekinstrument(en) of tot het al dan niet door middel van een geluidswagen langs mechanische weg versterken van gesproken woord en/of muziek op of aan de openbare weg (APV artikel 2:25)

 

a.

voor een vergunning geldig voor een dag:

€ 30,40

b.

voor een vergunning geldig voor een week:

€ 48,65

3.6.6

Het afgeven van een vergunning voor een muzikaal optreden op of aan de openbare weg (APV artikel 2:25) voor een dag:

€ 114,50

3.6.7

Het verlenen van een vergunning tot het na de algemene sluitingstijd geopend houden van inrichtingen – per etmaal:

€ 65,20

3.6.8

Het verlenen van een vergunning voor het inzamelen van geld of goed (APV artikel 5:13):

€ 33,50

3.6.9

Het verlenen van een vergunning voor één of meerdere spandoeken c.q. vlaggen boven gemeentegrond:

€ 33,50

3.6.10

voor het verlenen van een vergunning voor een tocht of wedstrijd (APV artikel 2:25):

€ 21,65

3.6.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning voor geven van één of meerdere circusvoorstellingen (APV artikel 2:25) per speeldag:

€ 342,25

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.8.1

inschrijving op de wachtlijst:

€ 36,85

3.8.2

verlenging van de inschrijving:

€ 21,05

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.10.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning:

 

a.

Voor 1 dag:

€ 30,40

b.

Voor 1 week:

€ 52,55

c.

Voor 1 maand (1 dag in de week):

€ 67,40

d.

Voor 1 kwartaal (i.v.m. o.a. ijsverkoop in de zomer):

€ 112,30

e.

Voor 1 jaar (of voor onbepaalde tijd tot wederopzegging:

€ 217,20

3.10.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het uitstallen van goederen buiten een winkel of verkoopplaats:

€ 48,70

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.11.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet 2014

€ 259,05

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.12.1

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b van de Huisvestingswet 2014

€ 259,05

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.13.1

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 259,05

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.14.1

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d van de Huisvestingswet 2014

€ 259,05

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.15.1

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 370,70

 

vermeerderd met per te vormen appartementsrecht of afzonderlijke woning

€ 74,15

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.16.1

tot het verlenen van een vergunning of ontheffing om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 259,05

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.17.1

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.2 lid 1 van de geldende Huisvestingsverordening (opkoopbescherming)

€ 501,25

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt

 

3.18.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking, die valt onder de Europese dienstenrichtlijn voor ieder daaraan besteed half uur:

€ 58,25

 

Met een maximum van 2 uur.

 

3.18.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau, als bedoeld in art. 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 1.526,90

3.18.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 526,50