LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2024

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 24 oktober 2023 ;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend; de stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

  • c.

   Vervallen

  • d.

   het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel Titel 1, hoofdstuk 10 geheel, hoofdstuk 19 tot en met onderdeel 1.19.2.5; Titel 3 hoofdstuk 2 geheel, hoofdstuk 6 geheel, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, de onderdelen 3.8.1, 3.8.2, en 3.8.4.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Bij betaling in contant geld worden verschuldigde bedragen normaal afgerond op € 0,05 nauwkeurig (tot en met € 0,02 naar beneden en € 0,03 en hoger naar boven).

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

De "Legesverordening 2023” en de “Tarieventabel 2023” behorende bij de Legesverordening 2023 van 22 december 2022, worden met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  De in titel 2 “Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen” genoemde normbladen NEN en UAV worden bekendgemaakt door terinzagelegging op Gemeentekantoor Bunnik, Singelpark 1 te Odijk, alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening gemeente Bunnik 2024”.

Ondertekening

___

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 14 december 2023 .

De griffier,

……………………,

De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de legesverordening gemeente Bunnik 2024

 

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2024

 

 

Vastgesteld door de raad bij besluit van 14 december 2023

 

 

 

Tarief in € 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

2024

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap voor de volgende diensten:

 

1.1.1.1

administratieve behandeling door de ambtenaar van de burgerlijke stand

199,70

1.1.1.2

inzet van de bodedienst van de gemeente (per half uur)

199,70

1.1.1.3

inzet van een vaste door de gemeente bezoldigde “buitengewoon” ambtenaar van de burgerlijke stand (per half uur)

209,25

1.1.1.4

voltrekking op eenmalige trouwlocatie

248,45

1.1.1.5

voltrekking op een vaste trouwlocatie, anders dan het gemeentehuis

57,05

1.1.1.6

juridische controle door de vaste door de gemeente bezoldigde (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bij voltrekking door een eenmalig aangewezen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet als zodanig werkzaam is (per half uur)

101,35

1.1.1.7

de toeslag voor andere tijdstippen en/of dagen dan van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 09:00 uur tot 17:00 uur, behoudens op de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie per in te zetten gemeentefunctionaris

76,05

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

61,40

1.1.2.1

van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, behoudens de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte of dienst dan door de ambtenaar van de burgerlijke stand

16,85

1.1.2.2

Indien wel gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte of dienst, zijn de tarieven genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.7 van toepassing.

 

1.1.3

Wanneer voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap de hulp wordt ingeroepen van gemeentepersoneel als getuige bedraagt het tarief daarvoor per getuige:

36,30

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje of duplicaat daarvan in een normale uitvoering

17,10

1.1.4.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje of duplicaat daarvan in een luxe uitvoering

37,95

1.1.5

Vervallen

 

1.1.6

Vervallen

 

1.1.7

Vervallen

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.9.1

door een eenmalige aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente als trouwambtenaar optreedt

273,50

1.1.9.2

door een eenmalige aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet in een andere gemeente als trouwambtenaar optreedt

547,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,87*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,42*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,87*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,42*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,87*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,42*

1.2.4

voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

63,42*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

40,92*

1.2.5.3

Een vervangende identiteitskaart (alle leeftijden) voor personen met een uitreisverbod

36,93*

1.2.6

Vervallen

 

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

57,09*

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2024 volgens het ontwerpbesluit zoals gepubliceerd op www.vng.nl/nieuws/ontwerpbesluit-wijziging-besluit-paspoortgelden-voor-2024

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

15,60

1.4.4

Vervallen

 

1.4.4.1

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 - Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Bestuursstukken

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

een kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of bouwplan per bladzijde:

 

1.8.1.1.1

- in formaat A4 of kleiner in zwart/wit

0,45

1.8.1.1.2

- in formaat A3 in zwart/wit

0,80

1.8.1.1.3

- in formaat A4 of kleiner in kleur

0,90

1.8.1.1.4

- in formaat A3 in kleur

1,85

1.8.1.1.5

- in formaat > A3 tot een grootte ≥ A1 in zwart/wit

9,65

1.8.1.1.6

- in formaat > A1 tot een grootte ≥ A0 in zwart/wit

12,30

1.8.1.1.7

- in formaat > A0 in zwart/wit

14,75

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

1.8.2.1

Vervallen

 

1.8.2.2

Vervallen

 

1.8.2.3

Vervallen

 

1.8.2.4

Vervallen

 

1.8.2.5

Vervallen

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

9,85

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

9,85

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

9,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 - Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

voor het verkrijgen een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

15,60

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

11,55

1.9.4

tot het waarmerken van documenten

11,55

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, door een ambtenaar van de gemeente, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,65

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina:

 

1.10.2.1.1

- in formaat A4 of kleiner in zwart/wit

0,45

1.10.2.1.2

- in formaat A3 in zwart/wit

0,80

1.10.2.1.3

- in formaat A4 of kleiner in kleur

0,90

1.10.2.1.4

- in formaat A3 in kleur

1,85

1.10.2.1.5

- in formaat > A3 tot een grootte ≥ A1 in zwart/wit

9,65

1.10.2.1.6

- in formaat > A1 tot een grootte ≥ A0 in zwart/wit

12,30

1.10.2.1.7

- in formaat > A0 in zwart/wit

14,75

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

20,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 - Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

59,60

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

29,75

1.11.2

het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet voor een periode van één jaar

29,75

1.11.3

het verlengen van een inschrijving in het register van woningzoekenden als bedoeld onder 1.11.2

9,50

1.11.4

het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21 aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014.

477,05

1.11.5

het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014.

477,05

1.11.6

het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014.

477,05

1.11.7.1

Voor het verkrijgen van een medische indicatie voor een urgentie voor woningzoekenden, op grond van artikel op grond van artikel 2.5.1.b van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023, gemeente Bunnik, worden de kosten verbonden aan het daarvoor uit te voeren medisch onderzoek, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeeld.

 

1.11.7.2

Indien een mededeling van kosten als bedoeld onder 1.11.7.1 heeft plaats gevonden, wordt een aanvraag voor het verkrijgen van een medische indicatie voor een urgentie voor woningzoekenden zonder tegenbericht in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de mededeling van de kosten heeft plaats gevonden.

 

1.11.7.3

Bij de toepassing van 1.11.7.1 wordt een tarief voor keuring op locatie bij de daartoe aangewezen keuringsinstantie, voor huisbezoek, voor herkeuring bij bezwaar, gehanteerd. Daarnaast wordt dit tarief in rekening worden gebracht indien aanvrager niet verschijnt voor de (her)keuring.

239,85

1.11.7.4

Indien de medische indicatie als bedoeld in onderdeel 1.11.7.1 wordt toegekend, wordt aan de aanvrager het betaalde bedrag terugbetaald.

 

1.11.7.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014

634,65

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

202,85

1.12.1.2

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 - Gemeentegarantie

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

143,40

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

143,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 - Marktstandplaatsen

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 - Winkeltijdenwet

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van maximaal twaalf maanden voor één kansspelautomaat

67,25

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

67,25

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

40,50

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

269,80

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

269,80

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

162,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 - Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet of van een vergelijkbare melding m.b.t. andere kabels en leidingen voor stroom, water, gas en andere voorzieningen:

 

 

Tracé met een lengte tot 10 m

883,80

 

Tracé met een lengte vanaf 10 tot 100 m

1.305,75

 

Tracé met een lengte vanaf 100 m tot 10.000 m,

per 100 m extra:

314,35

Tracé met een lengte vanaf 10.000 m per 1.000 m extra:

1.873,77

 

 

1.17.1.3

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 - Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.18.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

67,80

1.18.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

67,80

1.18.3.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij eerst een keuring moet plaatsvinden

228,90

1.18.3.2

tot het vernieuwen van een gehandicaptenparkeerkaart indien geen keuring of medisch advies hoeft te worden ingewonnen (bij verlies en/of bij progressieve of stabiele ziekte of gebrek) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

78,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 - Diversen

 

1.19.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,20

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde:

 

1.19.2.2.1

- in formaat A4 of kleiner in zwart/wit

0,45

1.19.2.2.2

- in formaat A3 in zwart/wit

0,80

1.19.2.2.3

- in formaat A4 of kleiner in kleur

0,90

1.19.2.2.4

- in formaat A3 in kleur

1,85

1.19.2.2.5

- in formaat > A3 tot een grootte ≥ A1 in zwart/wit

9,65

1.19.2.2.6

- in formaat > A1 tot een grootte ≥ A0 in zwart/wit

12,30

1.19.2.2.7

- in formaat > A0 in zwart/wit

14,75

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

20,70

1.19.2.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,20

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een container voor de afvoer van huishoudelijke afvalstoffen bij vermissing of diefstal

73,05

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.19.4.1

Een aanvraag tot verkrijgen van een vergunning voor het aansluiten van een perceel op de gemeentelijke riolering, per aan te sluiten perceel

654,10

1.19.4.2

Het in 19.4.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van per meter aan te sluiten rioolbuis in de openbare grond, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

1.19.4.3

Indien een begroting als bedoeld in 19.4.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop het bedrag vermeld in de begroting bij de gemeente is ontvangen, met dien verstande dat de aanvrager gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos kan intrekken.

 

1.19.4.4

Indien de werkelijke aansluitkosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting als bedoeld in 19.4.1 geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

1.19.5

Vervallen

 

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een toegangspasje voor de toegang tot de milieustraat op de gemeentewerf bij vermissing of diefstal

32,30

1.19.7

De leges voor het op aanvraag ter inzage geven van bescheiden betreffende een beschikt bouwwerk bedragen per bouwdossier

12,10

1.19.8

Het tarief voor het terugkrijgen van een door de gemeente Bunnik verwijderde fout gestalde fiets.

25,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 - Lozingenbesluit bodembescherming

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21 - Beoordelen bodemsanering

 

1.21.1

Beoordeling bodemsanering

 

 

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van de resultaten van een saneringsplan:

 

 

Bij saneringskosten tot € 100.000,00:

 

1.21.1.1

voor beoordeling nader saneringsonderzoek

386,15

1.21.1.1

voor beoordeling saneringsplan

386,15

 

Bij saneringskosten tussen € 100.000,00 en € 500.000,00

 

1.21.1.2

voor beoordeling nader saneringsonderzoek

757,30

1.21.1.2

voor beoordeling saneringsplan

757,30

 

Bij saneringskosten hoger dan € 500.000,-

 

1.21.1.3

voor beoordeling nader saneringsonderzoek

1.498,85

1.21.1.3

voor beoordeling saneringsplan

1.498,85

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen

 

2.1.

Definities

 

2.1.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

2.1.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving: - onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567; - onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk; - onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

2.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.1.2.1

Omgevingsoverleg;

2.1.2.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 or artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

2.1.2.3

Een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

2.1.2.4

Toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

2.1.2.5

Een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

2.1.2.6

Intrekking van een omgevingsvergunning;

2.1.2.7

Wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen 2.1.2.2, 2.1.2.3 en 2.1.2.4

2.1.2.8

Een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen 2.1.2.2 tot en met 2.1.2.7

2.1.3

Bepalen tarief

2.1.3.1

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.1.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in artikelen 2.3.1 en 2.3.16 t/m 2.3.18

2.1.3.4

Gereserveerd.

2.1.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.1.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Hoofdstuk 2 - Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 1.635,15

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Omgevingswet vergunbaar is

2.2.1.2.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 30.000

210,50

2.2.1.2.2

indien de bouwkosten € 30.000 of meer bedragen

491,30

2.2.1.2.3

Vervallen

 

2.2.1.2.4

Onderzoekskosten

 

Het in onderdeel 2.2.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het tot stand brengen van het (partiële, wijzigen of uit te werken) bestemmingsplan (kosten beoordelen en/of opstellen ruimtelijke onderbouwing). Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

2.2.1.2.5

Vervallen

 

2.2.1.2.6

Doorbelasten begeleidingskosten aan aanvrager

 

 

Onverminderd het genoemde in onderdeel 2.2.1. brengt de gemeente de kosten bij de aanvrager van een vooroverleg/concept aanvraag in rekening die zij maakt voor de begeleiding van het vooroverlegplan in de vooroverlegfase. Hierbij worden door de gemeente de aantoonbaar daadwerkelijk gemaakte (interne en externe) kosten periodiek aan de aanvrager doorbelast, nadat voorafgaand aan de werkzaamheden een kostenraming is overlegd. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de kostenraming zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

Bij bouwkosten tot 20.000.000,00

2,99% van de bouwkosten

Indien de bouwkosten meer bedragen dan 20.000.000,00

600.000,00

vermeerderd met 1,73% van de bouwkosten boven 20.000.000,00

2.3.1.1.1

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Bij bouwkosten tot € 20.000.000,00

2,99% van de bouwkosten

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000.000,00

600.000,00

vermeerderd met 1,73% van de bouwkosten boven 20.000.000,00

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief van de advieskosten voor het toetsen aan welstandsnota en/of beeldkwaliteitsplannen door de welstandscommissie volgens de op dat moment geldende tarievenstructuur van Welstand en MooiSticht. (zie bijlage tarieven welstandstoets)

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.125,00

2.3.1.3.1

Indien een advies benodigd is inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

1.325,00

2.3.1.3.2

Indien er ook wordt verzocht om uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

1.395,00

2.3.1.3.3

Indien nadere adviezen gevraagd worden op eerder uitgebrachte adviezen

700,00

2.3.1.3.4

Indien een second opinion gevraagd wordt

1.725,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

Bij bouwkosten tot 20.000.000,00

2,99% van de bouwkosten

Indien de bouwkosten meer bedragen dan 20.000.000,00

600.000,00

vermeerderd met 1,73% van de bouwkosten boven 20.000.000,00

2.3.1.5

Reserveren

 

2.3.1.6

Beoordeling constructieberekeningen en tekeningen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien de ingediende constructieberekeningen en tekeningen moeten worden gecontroleerd:

 

2.3.1.6.1

met bouwkosten < € 30.000,00

250,50

2.3.1.6.2

met bouwkosten van € 30.000,00 tot € 150.000,00

502,15

2.3.1.6.3

met bouwkosten van € 150.000,00 tot € 500.000,00

753,35

2.3.1.6.4

met bouwkosten van € 500.000,00 tot € 1.500.000,00

994,35

2.3.1.6.5

met bouwkosten van € 1.500.000,00 en meer

1.506,80

 

 

 

2.3.1.7

Beoordeling geluidsonderzoeken

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief indien de ingediende geluidsonderzoeken moeten worden gecontroleerd:

443,25

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 5.1. eerste lid aanhef onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, berekend overeenkomstig de tarieven vermeld in artikel 2.3.1.1 (bouwactiviteiten)

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

512,20

vermeerderd met 0,5% van de bouwkosten tot een maximum van

6.250,00

2.3.3.2

Reserveren

 

2.3.3.3

De in 2.3.2 en 2.3.3 genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft

wordt het tarief:

7.556,75

vermeerderd met 0,5% van de bouwkosten tot een maximum van

43.500,00

2.3.3.4

Het in artikel 2.3.2 en 2.3.3 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het tot stand brengen van dit product (zoals kosten beoordelen onderbouwing). Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

2.3.3.5

Vervallen

2.3.3.6

Vervallen

2.3.3.7

Vervallen

2.3.3.8

Vervallen

 

 

 

2.3.4

Vervallen

 

 

 

2.3.4.1

Vervallen

2.3.4.2

Vervallen

2.3.4.3

Vervallen

2.3.4.4

Vervallen

 

2.3.4.5

Vervallen

2.3.4.6

Vervallen

2.3.4.7

Vervallen

2.3.4.8

Vervallen

 

 

 

2.3.5

Vervallen

 

2.3.5.1

Vervallen

 

 

 

 

2.3.5.1.1

Vervallen

2.3.5.1.2

Vervallen

2.3.5.1.3

Vervallen

2.3.5.1.4

Vervallen

2.3.5.1.5

Vervallen

2.3.5.1.6

Vervallen

2.3.5.1.7

Vervallen

2.3.5.1.8

Vervallen

2.3.5.2

Vervallen

2.3.5.3

Vervallen

 

 

 

 

2.3.6.

Rijksmonumentenactiviteit

 

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

1.024,40

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd gemeentelijk monument, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

384,15

2.3.6.3

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.6.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 18 van de gemeentelijke erfgoedverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

512,20

 

 

 

2.3.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

2.3.7.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in 2.3.6., bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

Voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 512,20

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

512,20

2.3.8.1

Het in onderdeel 2.3.8 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het realiseren van het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg. Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

512,20

2.3.9.1

Het in onderdeel 2.3.9 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het realiseren van het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg. Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

 

 

 

2.3.10

Vervallen

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken beschermen

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

512,20

2.3.11.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

512,20

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 

2.3.12.1

Vervallen

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitatten en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

1.024,40

 

 

 

2.3.12.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 3.3 en  3.8 van de Wet natuurbescherming en artikel 3.8 gelezen in samenhang met artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontheffing of vrijstelling nodig is, bedraagt het tarief:

1.024,40

 

 

 

2.3.13.1

Handelsreclame

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.3.1.1, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

512,20

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

2.3.14.1

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

512,20

2.3.14.2

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

388,95

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

388,95

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.2.3

als het een gemeentelijke verordening betreft, bedraagt het tarief voor administratieve handelingen, wijziging tenaamstelling etc.:

388,95

2.3.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking:

210,50

 

 

 

2.3.15

Vervallen

 

 

Vervallen

 

2.3.15.1

Vervallen

 

2.3.15.2

Vervallen

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

388,95

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

958,00

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

491,30

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

912,35

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

912,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Vermindering

 

 2.4.1

Reserveren

 

2.4.2

Reserveren

2.4.2.1

Reserveren

Reserveren

2.4.2.2

Reserveren

Reserveren

2.4.2.3

Reserveren

Reserveren

 

Hoofdstuk 5 - Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

90% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

2.5.2

Vervallen

 

 

 

 

2.5.3

Vervallen

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 75% met een maximum tot 2.000,00

 

 

 

2.5.6

In afwijking van 2.5.1 enkel voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik / project als bedoeld in artikel 2.23, indien de aanvraag binnen 8 weken na indiening wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 95% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentenactiviteiten intrekt, bestaat tot en met 12 maanden na verlening van de vergunning aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentenactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentenactiviteiten intrekt op verzoek van de aanvrager bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

241,75

vermeerderd met 0,2% van de bouwkosten

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een door de gemeente opgesteld omgevingsplan, als de aanvraag betrekking heeft op:

11.523,80

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsplan

6.402,15

2.8.3

Vervallen

2.8.4

Indien sprake is van aanvullend onderzoek of meerkosten, bij genoemde aanvragen onder lid 1 en lid 2 dan zullen deze via een extra opdracht uitgezet worden bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken. De extra kosten zullen, één op één in rekening worden gebracht bij de aanvrager of initiatiefnemer.

 

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

2.560,95

2.8.6

Het in onderdeel 2.8.1, 2.8.2 of 2.8.4 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het tot stand brengen van het (partiële, wijzigen of uit te werken) bestemmingsplan (kosten beoordelen en/of opstellen ruimtelijke onderbouwing). Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 - Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 - In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

210,50

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

2.12

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.697,35

Overige milieubelastende activiteiten

2.13

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.13.1

voor één milieubelastende activiteit:

1.697,35

2.13.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.379,10

2.13.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.379,10

2.14

Reserveren

2.15

Reserveren

2.16

Reserveren

2.17

Reserveren

2.18

Reserveren

2.19

Reserveren

2.20

Reserveren

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

2.21

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

848,70

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

2.22

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

848,70

2.23

Reserveren

2.24

Reserveren

2.25

Reserveren

2.26

Reserveren

2.27

Reserveren

2.28

Reserveren

2.29

Reserveren

2.30

Reserveren

2.31

Reserveren

2.32

Reserveren

2.33

Reserveren

2.34

Reserveren

2.35

Reserveren

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

2.36

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

2.36.1

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

1.697,35

2.36.2

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

1.697,35

2.36.3

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

1.697,35

2.36.4

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit

1.697,35

2.37

Reserveren

Gelijkwaardige maatregel

2.38

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op

2.38.1

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

1.145,95

2.38.2

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

716,20

2.38.3

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

1.697,35

2.38.4

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

716,20

2.39

Reserveren

2.40

Reserveren

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

2.41

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning is een tarief verschuldigd van

2.41.1

voor de milieubelastende activiteit:

1.697,35

2.41.2

voor de overige activiteiten:

572,95

2.42

Reserveren

2.43

Reserveren

2.44

Reserveren

2.45

Reserveren

2.46

Reserveren

Achteraf ingediende aanvraag

2.47

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.48

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

2.48.1

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

2.546,05

2.48.2

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

3.446,40

2.48.3

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

6.012,45

Beoordeling onderzoeksrapporten

2.49

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

2.49.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

318,25

2.49.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

318,25

2.49.3

Als uit het bodemgesteldheidsonderzoek blijkt dat een saneringsonderzoek nodig is en/of de bodem dient te worden gesaneerd en aan de omgevingsvergunning één of meer saneringsvoorwaarden dienen te worden verbonden, bedraagt het tarief

2.49.3.1

bij saneringskosten tot ten hoogste € 100.000:

voor beoordeling van een nader (sanerings)onderzoek of beoordeling van het saneringsplan

530,40

2.49.3.2

bij saneringskosten tussen € 100.000 en € 500.000:

voor beoordeling van een nader (sanerings)onderzoek of beoordeling van het saneringsplan

1.060,85

2.49.3.3

bij saneringskosten € 500.000 of hoger:

voor beoordeling van een nader (sanerings)onderzoek of beoordeling van het saneringsplan

2.015,60

2.49.4

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

318,25

2.49.5

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

7.425,90

2.49.6

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

318,25

2.50

Reserveren

2.51

Reserveren

2.52

Reserveren

2.53

Reserveren

2.54

Reserveren

2.55

Reserveren

2.56

Reserveren

2.57

Reserveren

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

2.58

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

10%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

2.59

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet (primaire vergunning horeca/ slijterij)

477,05

3.1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijzing van de inrichting)

204,85

3.1.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30a, eerste lid van de Alcoholwet

204,85

3.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

102,45

3.1.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet (o.a. alcohol tijdens evenement)

102,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen

 

3.2

Wat in dit hoofdstuk wordt verstaan onder evenementen categorie A, B en C is vastgelegd in het vigerende evenementenvergunningsbeleid van de gemeente Bunnik.

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.2.1.1

Categorie A-evenement

150,00

3.2.1.2

Categorie B-evenement

300,00

3.2.1.3

Categorie C-evenement

3.258,90

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

2.371,45

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

1.591,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

477,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 - Leefmilieuverordening - Reserveren

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Brandbeveiligingsverordening

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

289,05

 

vermeerderd met:

 

 

voor een inrichting met een vloeroppervlakte van:

 

3.6.1.1

0 tot 100 m²

289,05

3.6.1.2

100 tot 500 m²

382,05

3.6.1.3

500 tot 2.000 m²

567,65

3.6.1.4

2.000 tot 5.000 m²

753,30

3.6.1.5

5.000 tot 15.000 m²

939,00

3.6.1.6

15.000 tot 25.000 m²

1.124,70

3.6.1.7

25.000 tot 50.000 m²

1.310,30

3.6.1.8

50.000 tot meer m²

1.495,95

3.6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de volgens artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening afgegeven vergunning, wanneer het aantal m2 vloeroppervlak van de oorspronkelijke vergunning niet wordt overschreden:

289,05

3.6.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitbreiding van de volgens artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening afgegeven vergunning, waarbij alleen leges worden berekend conform 3.6.1.1 tot en met 3.6.1.8 over het aantal m2 van de uitbreiding. Eventuele wijzigingen worden om niet meegenomen.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

211,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Overige vergunningen

 

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor en ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

146,40

3.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

149,30

3.8.2.1

Vervallen

 

3.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

75,05

3.8.4.1

Vervallen

 

3.8.4.2.

Vervallen

 

3.8.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt e.d. als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

38,70

3.8.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het verbranden van afval als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

259,95

3.8.5

Niet genoemde vergunning of ontheffing

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van overige hiervoor niet genoemde vergunningen, beschikkingen en ontheffingen verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of andere bijzondere wetten

42,10

3.8.6

Exploitatievergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.8.6.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

478,15

3.8.6.2

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

204,95

3.8.6.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

102,75

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023

 

Agrarische beoordelingscommissie 2024

Agrarische beoordelingscommissie 2024

2024

Stándaardadvies bestaande bedrijven

€ 1.125,00

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.325,00

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 1.395,00

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 700,00

Second opinion

€ 1.725,00

Spoedadvies

Toeslag à € 400,00 op bovenvermelde tarieven

Extra uren

€ 100,00 /uur

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling