Verordening op de heffing en de invordering van de liggelden Bataviahaven 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de liggelden Bataviahaven 2024

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 7 november 2023

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING op de heffing en de invordering van de liggelden Bataviahaven 2024

(Verordening liggelden Bataviahaven 2024).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Schip

Elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water; onder vaartuig wordt mede verstaan drijvende werktuigen, zoals kranen, baggermolens, pontons of materieel van soortgelijke aard, alsmede glijboten en ponten.

Passagiersvaartuig

Elk schip, dat door de eigenaar bestemd is om meer dan twaalf passagiers te vervoeren, dan wel een schip, dat meer dan twaalf passagiers vervoert, veerboten daaronder begrepen.

Charterschip

Een passagiersvaartuig dat door de eigenaar is bestemd om meer dan twaalf passagiers te vervoeren of meer dan twaalf passagiers vervoert en dat daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gebruikt ten behoeve van de beroepsmatige chartervaart en waarvan de gezagvoerder/eigenaar/reder als charterondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dat is te boek gesteld overeenkomstig artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en waarvoor een Certificaat van Onderzoek als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Binnenvaartwet of Certificaat van deugdelijkheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Schepenwet is afgegeven en waarvan de gezagvoerder/eigenaar/reder heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 36 lid 2 van de Binnenvaartwet.

Pleziervaartuig

Een schip dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet-bedrijfsmatige, sportieve of recreatieve doeleinden. Onder niet-bedrijfsmatig wordt tevens verstaan het al dan niet structureel tegen betaling of enige andere tegenprestatie vervoeren van 12 of minder passagiers.

Charterjacht

Een pleziervaartuig dat gebruikt wordt door een natuurlijke persoon die niet de eigenaar van dat jacht is, maar dat tegen betaling in gebruik heeft van een derde, terwijl de gebruiker zelf optreedt als gezagvoerder op dat jacht en de derde van die verhuur zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt, een en ander blijkend uit een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het feit dat het jacht daadwerkelijk en aantoonbaar voor dat doel wordt gebruikt.

Passanten

Belastingplichtigen voor ligplaatsen waarvoor geen abonnement is afgegeven ten behoeve van het schip waarmee ligplaats wordt ingenomen en die geen deelnemer aan een evenement zijn of dat evenement op een of andere wijze met een schip faciliteren.

Bataviahaven

Het water, gelegen in de gemeente Lelystad tussen het Schoonzicht en de wegen, de steigers en de kunstwerken, welke vanaf het Schoonzicht in zuid-westelijke richting zijn aangebracht, welke tezamen een dam vormen, met inbegrip van die dam, een strook water in het Oostvaardersdiep ter breedte van 20 meter ten noordwesten van die dam en de bij, op of aan die dam aangebrachte werken en voorzieningen, alsmede de monding van die haven met inbegrip van de in die monding aangebrachte remmingwerken, lichtopstanden, boeien en andere kunstwerken en voorzieningen, de naast en in de haven gelegen pontons en de daarin en daarop aangebrachte voorzieningen, een en ander met inbegrip van het appartement dat plaatselijk bekend is onder het adres Schoonzicht 404 met de daarbij behorende inventaris en aanhorigheden (havenkantoor met bijbehorende sanitaire voorzieningen), een en ander zoals is vastgelegd op de bij de vigerende Havenverordening Bataviahaven van de gemeente Lelystad behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart met het nummer SW-907262-AL-4.

Artikel 2. Belastbaar feit

Ter zake van het hebben van een ligplaats in de Bataviahaven en het in verband daarmee door of vanwege de gemeente verlenen van diensten wordt onder de naam "liggelden" rechten geheven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die een ligplaats heeft ingenomen, dan wel degene voor wie diensten als bedoeld in artikel 2 worden of zijn verricht.

 • 2. Bij voortgezet innemen van een ligplaats na afloop van de termijn waarvoor liggeld is voldaan, ontstaat opnieuw de belastingplicht.

Artikel 4. Vrijstelling

Het recht wordt niet geheven ter zake van het innemen van een ligplaats met een schip dat voor onderhoudswerkzaamheden aan gemeente-eigendommen wordt gebezigd.

Artikel 5. Belastinggrondslag

Voor de berekening van het recht wordt:

 • a.

  als lengte van een vaartuig aangemerkt de lengte over alles van het vaartuig met inbegrip van een vaste boegspriet, een papegaaienstok, het trimvlak en een roer, waarbij een gedeelte van een meter wordt gerekend voor een hele meter;

 • b.

  als breedte van een vaartuig aangemerkt de breedte over alles van het vaartuig met inbegrip van overhangen en balkons, waarbij een gedeelte van een meter wordt gerekend voor een hele meter;

 • c.

  als m² aangemerkt de hoeveelheid ingenomen wateroppervlakte, zijnde het product van de lengte en de breedte over alles; waarbij een gedeelte van een m² wordt gerekend voor een hele m².

Artikel 6. Tarieven

Het recht wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 7. Verlaten ligplaats

Het college is gerechtigd de ligplaats die wordt ingenomen met een abonnement aan een ander schip toe te wijzen bij afwezigheid van het schip waarvoor het abonnement is afgegeven. Daarnaast is de havenmeester gerechtigd om bij evenementen, aanwijzingen te geven aan de houders van abonnementen.

Artikel 8. Het belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de overige rechten genoemd in de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor een ligplaats wordt ingenomen.

Artikel 9. Opzeggen recht

Ingeval een ligplaats wordt ingenomen voor een kalenderjaar en de gebruiker wenst deze ligplaats het volgende jaar niet in te nemen, dient deze gebruiker dit vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar dat hij van de ligplaats geen gebruik wenst te maken aan het college mede te delen. Indien de gebruiker niet voor bedoelde datum heeft opgezegd, wordt het recht voor het volgende kalenderjaar automatisch verlengd.

Artikel 10. Beëindiging belastingplicht

 • 1. Indien de belastingplicht, voor een vaartuig dat een ligplaats inneemt met een abonnementstarief voor een kalenderjaar, eindigt gedurende de periode waarvoor dat abonnement is verstrekt, wordt op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet ontheffing verleend over zoveel delen van het recht als er nog volle kalenderkwartalen in de periode van dat abonnement resteren.

 • 2. Indien de belastingplicht, voor een vaartuig dat een ligplaats inneemt met een abonnementstarief voor een zomer- of winterperiode, eindigt gedurende de periode waarvoor dat abonnement is verstrekt, wordt op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet ontheffing verleend over zoveel delen van het recht als er nog volle maanden in de periode van dat abonnement resteren.

Artikel 11. Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1. Het recht wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een gedagtekende bon, nota of ander schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2. Het recht is verschuldigd zodra een ligplaats wordt ingenomen en moet worden betaald op het moment van de mondelinge kennisgeving of het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending van de kennisgeving binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. Bij voortgezet verblijf na afloop van de termijn waarover liggeld is betaald begint een nieuwe termijn en is met betrekking tot deze nieuwe termijn het recht opnieuw verschuldigd, alsdan dient betaling opnieuw overeenkomstig het tweede lid plaats te vinden. Een en ander laat onverlet het verbod van voortzetting van de termijn door passanten, zoals dat is bepaald in de vigerende Havenverordening Bataviahaven van de gemeente Lelystad.

 • 4. Abonnementen dienen te worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de nota.

 • 5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12. Kwijtschelding

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13. Nadere regels door het college van de gemeente Lelystad

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening liggelden Bataviahaven 2023" van 20 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening liggelden Bataviahaven 2024”.

Ondertekening

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage Tarieventabel Bataviahaven Lelystad 2024, behorende bij de Verordening liggelden Bataviahaven 2024

Geldig vanaf 1 januari 2024. Prijzen inclusief 21% omzetbelasting

tarief

Omschrijving

Categorie

periode

berekenings-grondslag

eenheid

prijs per eenheid

1

Charterschepen

1.1 Passant

Dag, zijnde een tijdvak van maximaal 24:00 uur, gerekend vanaf 12:00 uur

lengte

m

€ 1,60

1.2 Winter-maandabonnement 1 november tot 1 april

Aaneengesloten periode van 30 of 31 dagen (afhankelijk van de “startmaand”)

lengte

m

€ 9,10

1.3 Winterabonnement

Van 1 november tot 1 april

lengte

m

€ 34,85

1.4 Zomerabonnement

lengte

m

1.4.1 schepen met logies

70 overnachtingen tussen 1 april en 1 november

lengte

m

€ 79,00

1.4.2 dagschepen

210 overnachtingen tussen 1 april en 1 november

lengte

m

€ 237,00

1.5 Zomer-weekabonnement

7 dagen aaneengesloten van 24 uur

lengte

m

€ 7,90

1.6 Dagdeel passant

Dagdeel, maximaal 4 uur of een gedeelte daarvan tot uiterlijk 17:00 uur

lengte

m

€ 0,80

2

Vrachtschepen

2.1 weekbriefje

Weekbriefje op basis van tonnengeld is 7 dagen, 24 uur geldig voor vrachtschepen die actief in de vrachtvaart zijn.

ton laadvermogen

ton

€ 0,25

3

Riviercruiseschepen

3.1 Passant

Januari t/m maart en juni t/m december

lengte

m

€ 2,45

3.1.1 Passant dagdeel

Dagdeel, maximaal 4 uur of een gedeelte daarvan tot uiterlijk 17:00 uur

lengte

m

€ 1,25

3.2 Passant

april en mei

lengte

m

€ 3,65

3.2.2 Passant dagdeel

Maximaal 4 uur

lengte

m

€ 1,85

3.3 Reserveringskosten per aanlanding

aanlanding

€ 132,15

3.4 Milieuheffing o.b.v. passagierscapaciteitsschip

capaciteit

per persoon

per dag

€ 0,70

4

Pleziervaartuigen

4.1 Passant

Dag, zijnde een tijdvak van maximaal 24:00 uur, gerekend vanaf 12:00 uur

lengte

m

€ 2,40

4.2 Zomer-week-abonnement

7 dagen aaneengesloten van 24 uur

lengte

m

€ 14,85

4.3 Dagdeel passant

Dagdeel, zijnde een tijdvak van maximaal 4 uur tot uiterlijk 17.00 uur

schip

per schip

€ 8,45

5

Botenhelling

In en uit het water halen

boot

per keer

€ 10,00

Voor multi-hulls geldt een toeslag op het recht van 50%

6

Verhaalswerkzaamheden

Indien voor een ligplaats, door nalatigheid van de belastingplichtige door of vanwege de gemeente verhaalwerkzaamheden moeten worden verricht, worden de hiervoor vermelde rechten verhoogd met € 102,75 per uur dat deze verhaalwerkzaamheden in beslag nemen, waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt gerekend.

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,