Verordening afvalstoffenheffing 2024, Gemeente Brummen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing 2024, Gemeente Brummen

Kenmerk Z091900/D422142

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2023 met kenmerk Z091900/D422108;

Gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

HEEFT BESLOTEN:

1. De “Verordening afvalstoffenheffing 2024” vast te stellen.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

 • a.

  de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de roerende zaak, die duurzaam aan een plaats gebonden is;

 • c.

  een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • d.

  een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

 • e.

  het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingschuldige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslag- biljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dat € 50,-, maar minder dan € 10.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Voor de in artikel 5 genoemde tarieven wordt kwijtschelding verleend volgens de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Brummen 2024.

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Verordening Afvalstoffenheffing 2023" van 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing 2024.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 21december 2023.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel

TARIEVENTABEL 2024, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2024

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per jaar

€ 126,00

1.1.2

Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging van:

1.1.2.1

Een afvalzak (30ltr) kleine inworpopening bestemd voor restafval

€ 0,88;

1.1.2.2

Een afvalzak (60ltr) grote inworpopening bestemd voor restafval

€ 1,76;

1.1.2.3

Een container van 80 liter bestemd voor restafval

€ 3,93;

1.1.2.4

Een container van 140 liter bestemd voor restafval

€ 6,88;

1.1.2.5

Een container van 240 liter bestemd voor restafval

€ 11,79;

1.1.2.6

Een container van 80 liter bestemd voor gft-afval

€ 0,67;

1.1.2.7

Een container van 140 liter bestemd voor gft-afval

€ 1,17;

1.1.2.8

Een container van 240 liter bestemd voor gft-afval

€ 2,01;

1.1.2.9

Een container bestemd voor recyclebaar afval / papier

€ 0,00.

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

1.2.1

De belasting bedraagt per gebeurtenis voor het aanbieden op het Recycleplein per 10 kilo:

1.2.1.1

Autobanden met velg

€ 0,96

1.2.1.2

- grof huishoudelijk afval

€ 2,06

1.2.1.3

B-hout

€ 0,96

1.2.1.4

C-hout (geïmpregneerd)

€ 2,06

1.2.1.5

Bouw- en sloopafval/niet schoon puin

€2,06

1.2.1.6

Spiegel- en draadglas

€ 2,06

1.2.1.7

dakleer

€ 2,06

1.2.1.8

vloerbedekking

€ 2,06

1.2.1.9

matrassen

€ 2,06

1.2.1.10

Schoon puin

€ 0,34

1.2.1.11

Snoeiafval tot 250 kg per huishouden per jaar

Gratis

1.2.1.12

Snoeiafval boven 250 kg per huishouden

€ 0,34

1.2.1.13

Ophalen grof vuil aan huis per 2m³

€ 35,74

1.2.1.14

Ophalen snoeihout aan huis per 2m³

€ 10,19