Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heemstede

Ieder voor wat betreft hun bevoegdheden

Gelet op artikel 160, eerste lid en artikel 171 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer mandaat, volmacht en machtiging te verlenen met de bevoegdheid tot ondermandatering en afgeleide volmacht en machtiging voor het uitoefenen van onderstaande bevoegdheden.

Bevoegdheid

Voorwaarden

Bevoegd orgaan

(onder)mandaat

afgeleide volmacht/ machtiging aan

Het optreden als ambtelijk opdrachtgever en penvoerder namens de gemeenten

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant.

Het college van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Teammanager Strategie en Sturing

Werving, selectie en het contracteren van het personeel van de RCT

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant.

Het college en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Teammanager Strategie en Sturing

Besluiten tot extra inzet intern/extern personeel voor het RCT

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant.

Na overleg met de regionale adviesgroep.

Het college van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Teammanager Strategie en Sturing

Regie op de uitvoering van doelgroepenvervoer, Alle feitelijke handelingen die samenhangen met het contractbeheer en -management

Binnen de kaders van de door de gemeenten individueel afgesloten contracten.

Na advies van de regionale adviesgroep.

Het college van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Teammanager Strategie en Sturing

Netwerkregisseur RCT, contractmanager RCT

Voeren van correspondentie

M.u.v. beschikkingen in de zin van artikel 1:3 Awb

Het college van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Teammanagers MOZ

Medewerkers RCT

Onderhandelen met vervoerders over aanpassing contracten/opdrachten voor evt. extra werkzaamheden buiten de contracten

Na advies van de regionale adviesgroep

Het college van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Netwerkregisseur RCT contractmanager RCT

Nakomingsacties zoals ingebrekestelling, opschorting van betaling, opzegging/ontbinding

Na akkoord van de regionale adviesgroep

Het college van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Teammanager Strategie en Sturing

Vertegenwoordigen van de gemeenten in het Platform opdrachtgevers doelgroepenvervoer

Binnen de kaders van het Uitvoeringconvenant

Het college van de gemeente Haarlemmermeer

GS/AD

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Teammanager Strategie en Sturing

Netwerkregisseur RCT contractmanager RCT

Het voeren van de aanbestedingsprocedure GEZ BW BLD HMS HK VLS 202309 PRJ-2300192 Spotmarkt RegioRijder doelgroepenvervoer inclusief: -Het door gemeente Haarlemmermeer verlenen van mandaat aan Stichting Rijk tot het hiervoor uitschrijven van een Europese aanbestedingsprocedure en, op basis van de beoordeling door het projectteam, namens de gemeenten het gunningsbesluit te ondertekenen.

-Het aangaan van contracten met de geselecteerde leveranciers.

Binnen de kaders van het Uitvoeringsconvenant en aanvullend op de aanbesteding RegioRijder 2022

Het college en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ)

Netwerkregisseur RCT

Het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland- Haarlemmermeer-IJmond treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en geldt voor de looptijd van het contract met de regiecentrale en de vervoerders. Deze looptijd is vijf jaar met twee keer de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar (maximaal 9 jaar).

Het mandaat-,volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond ondertekend op 18 oktober 2022 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van het college en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, op 19 december 2023.