Mandaatbesluit gemeente Oldenzaal – Omgevingsdienst Twente 2023

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Oldenzaal – Omgevingsdienst Twente 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal,

gelet op het bepaalde in:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 59a van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 4, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente ;

b e s l u i t :

 • -

  tot het verlenen van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de uitoefening van de aan hen en hem toekomende bevoegdheden, conform onderstaande regeling.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Directeur: de directeur van de Omgevingsdienst Twente.

 • 2. Omgevingsdienst Twente: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente, bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.

 • 3. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan besluiten als bedoeld in artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

 • 4. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 5. Taken: taken zoals bedoeld in artikel 4, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.

Artikel 2 Mandaat en machtiging

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen mandaat aan de directeur en diens plaatsvervanger overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandatenlijst, voor zover op de lijst vermelde taken vallen binnen de taken van de Omgevingsdienst Twente.

 • 2. De directeur is bevoegd voor de aangelegenheden in het eerste lid schriftelijk ondermandaat te verlenen aan functionarissen die werkzaam zijn voor de Omgevingsdienst Twente, met uitzondering van het nemen van beslissingen op bezwaar.

 • 3. Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in.

 • 4. In de bij dit besluit behorende mandatenlijst wordt onder besluiten ook verstaan het weigeren van een aanvraag of een verzoek en het wijzigen of het intrekken van een besluit.

 • 5. De (onder)gemandateerde is tevens bevoegd tot het verrichten van aan de gemandateerde bevoegdheden gelieerde handelingen, zoals het uitoefenen van toezicht, het corresponderen met betrokkenen, het inwinnen van adviezen en het organiseren van of deelnemen aan overleggen. Onder mandaatverlening wordt mede verstaan de verlening van een machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen.

 • 6. Tot de feitelijke handelingen als bedoeld in het zesde lid behoren in ieder geval het doorzenden van correspondentie, het versturen van ontvangstbevestigingen, het verstrekken van inlichtingen anders dan op basis van de Wet open overheid ,het aanvragen van informatie bij bedrijven en andere overheden anders dan uit hoofde van de uitoefening van een wettelijke taak of bevoegdheid; het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en het opschorten van beslistermijnen.

Artikel 3 Kaders en beleid

 • 1. De directeur betrekt bij de uitoefening van de aan hem opgedragen bevoegdheden de relevante door de gemeenteraad vastgestelde kaders alsmede het door burgemeester en wethouders vastgestelde beleid.

 • 2. Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat de directeur over alle benodigde informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het in het eerste lid bepaalde kan beschikken.

Artikel 4 Informatieplicht

 • 1. Bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden, wordt het college door of namens de directeur geïnformeerd.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, heeft de directeur een aan de uitoefening van de bevoegdheid voorafgaande informatieplicht en een signaleringsplicht jegens het college indien de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het college naar verwachting politieke en maatschappelijke gevolgen zal hebben of indien een besluit naar verwachting tot consequentie zal hebben dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld of het college aangesproken wordt. In die gevallen wordt overleg gevoerd met het college.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden

In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, handelt de gemandateerde in de geest van dit besluit.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1. De namens burgemeester en wethouders uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal

  namens dezen,

  Naam

  Functie-aanduiding

 • 2. Het is de (onder) mandataris toegestaan een ondertekening digitaal te laten aanbrengen

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt een dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente Oldenzaal – Omgevingsdienst Twente 2023.

 • 3. Het Mandaatbesluit van 13 november 2018 wordt ingetrokken op het moment dat onderhavig besluit in werking treedt.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 5 december 2023,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

MANDAAT- EN MACHTIGINGSLIJST

Algemeen

X Mandaat en/of machtiging

 

Bevoegdheden en besluiten

X

A1

Het aanwijzen van personen, belast met het houden van toezicht en het ondertekenen van de legitimatiebewijzen, voor zover de Omgevingsdienst Twente belast is met de uitvoering van een wettelijke regeling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen.

X

A2

Het toepassen van de in de Algemene wet bestuursrecht of in een andere wet of AMvB, zoals de Omgevingswet, opgenomen procedures waaronder begrepen het corresponderen in het kader van deze procedures, het horen, het ter inzage leggen van stukken en het nemen van (procedurele) besluiten, zoals het verlengen van termijnen en het buiten behandeling laten van aanvragen, het afdoen van herhaalde aanvragen en het niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen.

 

A3

Het verzorgen van kennisgevingen en bekendmakingen in het Gemeenteblad

X

A4

Het behandelen van verzoeken op grond van de Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie, voor zover het aangelegenheden betreft waarbij de Omgevingsdienst Twente is betrokken.

X

A5

Het in rechte vertegenwoordigen van het college en het nemen van besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures, zoals het vaststellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van bezwaar, beroep of hoger beroep, het voeren van verweer, handelingen of besluiten in het kader van een tussenuitspraak of bestuurlijke lus en het instellen van pro forma (incidenteel) hoger beroep. Voorstaande geldt uitsluitend voor enkelvoudige procedures met betrekking tot milieu.

X

A6

Het machtigen van medewerkers en adviseurs om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures. Voorstaande geldt uitsluitend voor enkelvoudige procedures met betrekking tot milieu.

X

A7

Het registreren en verwerken van gegevens of documenten in het Kadaster in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

X

A8

Het beheer van de archiefbescheiden die in het kader van de uitvoering van de taken zijn of worden gevormd, wordt door de deelnemers opgedragen aan de Omgevingsdienst Twente. Deelnemers blijven zelf zorgdrager, zoals bedoeld in de Archiefwet.

 

A9

Het beschikbaar stellen van de informatiebeheerfunctie en het nemen van beslissingen en het verrichten van handelingen in het kader van archiefbeheer, zoals bedoeld in de Archiefwet.

Toetsing en vergunningverlening

X Mandaat en/of machtiging

 

Bevoegdheden en besluiten

X

V1

Het besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren. Voorstaande geldt uitsluitend voor enkelvoudige procedures met betrekking tot milieu.

X

V2

Het behandelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Omgevingswet voor milieubelastende activiteiten, mobiel puinbreken en sloop asbestactiviteiten. Dit betreft meldingen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan.

 

V3

Het behandelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Omgevingswet voor bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en vel- of kapactiviteiten. Dit betreft meldingen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan.

 

V4

Het behandelen van (gereed)meldingen op grond van de Wet kwaliteitsborging voor bouwen.

X

V5

Het behandelen van meldingen op grond van het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Voorstaande geldt uitsluitend voor milieutaken.

 

V6

Het behandelen van meldingen en het nemen van besluiten als bedoeld in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

X

V7

Het besluiten over het stellen van maatwerkvoorschriften en het verbinden van voorschriften aan omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 4.5, lid 1 van de Omgevingswet voor milieubelastende activiteiten en mobiel puinbreken. Dit betreft maatwerk op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving of het omgevingsplan.

 

V8

Het besluiten over het stellen van maatwerkvoorschriften en het verbinden van voorschriften aan omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 4.5, lid 1 van de Omgevingswet voor bouwactiviteiten en sloopactiviteiten. Dit betreft maatwerk op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving of het omgevingsplan.

X

V9

Het besluiten over het treffen van gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 4.7, lid 1 van de Omgevingswet voor milieubelastende activiteiten en mobiel puinbreken. Dit betreft een besluit over het treffen van gelijkwaardige maatregelen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving het Besluit bouwwerken leefomgeving of het omgevingsplan.

 

V10

Het besluiten over het treffen van gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 4.7, lid 1 van de Omgevingswet voor bouwactiviteiten en sloopactiviteiten. Dit betreft een besluit over het treffen van gelijkwaardige maatregelen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving het Besluit bouwwerken leefomgeving of het omgevingsplan.

X

V11

Het verzoeken om gegevens en bescheiden op grond van artikel 2.20 van het Besluit activiteiten leefomgeving

X

V12

Het behandelen van informatie voortvloeiend uit een informatieplicht op grond van hoofdstuk 3, 4 en 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving of op grond van het omgevingsplan.

X

V13

Het adviseren namens het college in gevallen waarin het college als adviseur is aangewezen op grond van afdeling 16.2 van de Omgevingswet en het verzoeken om advies in verband met de uitoefening van gemandateerde en gemachtigde taken.

X

V14

Het besluiten op aanvragen om omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten milieu en milieubelastende activiteiten bij of krachtens artikel 5.1, lid 1 onder a en artikel 5.1 lid 2 onder a en b van de Omgevingswet.

 

V15

Het besluiten op aanvragen om omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten bij of krachtens artikel 5.1, lid 1 onder a en artikel 5.1 lid 2 onder a en b van de Omgevingswet.

X

V16

Het besluiten over het (ambtshalve) actualiseren, intrekken of wijzigen van (voorschriften) van omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten milieu en milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.38, 5.39, 5.40 en 5.41 van de Omgevingswet.

 

V17

Het besluiten over het (ambtshalve) actualiseren, intrekken of wijzigen van (voorschriften) van omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5.38, 5.39, 5.40 en 5.41 van de Omgevingswet.

X

V18

Het nemen van goedkeuringsbesluiten op grond van voorschriften uit een omgevingsvergunning en het beoordelen van plannen en rapporten die zijn ingediend op grond van voorschriften uit een omgevingsvergunning of maatwerkbesluit. Voorstaande geldt uitsluitend voor milieutaken.

X

V19

Het besluiten over milieueffectrapportages voor projecten als bedoeld in paragraaf 16.4.2 van de Omgevingswet, voor zover betrekking hebbend op omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten.

X

V20

Uitvoeren van werkzaamheden en nemen van besluiten op grond van de hoofdstukken 10 en 19 van de Wet milieubeheer (Wm), voor zover vallend binnen de taken van de OD Twente.

X

V21

Het besluiten inzake het beoordelen van PRTR-verslagen en het verrichten van werkzaamheden in het kader van de PRTR-verordening als bedoeld in paragraaf 11.2.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en paragraaf 10.8.6 van het Omgevingsbesluit.

X

V22

Het behandelen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 7.10 van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor het verwijderen van asbest en het uitoefenen van de bevoegdheden van afdeling 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving ten aanzien van asbestverwijdering.

X

V23

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van afdeling 7.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (het behandelen en het nemen van besluiten over mobiel puinbreken).

X

V24

Het nemen van besluiten en uitoefenen van bevoegdheden met betrekking tot de energiebesparende maatregelen op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Omgevingswet. Dit betreft mede de informatieplicht met betrekking tot de energiebesparingsplicht.

X

V25

Het besluiten op verzoeken om tijdelijk geluidsnormen te overschrijden en/of het stellen van maatwerkvoorschriften over het veroorzaken van geluidhinder en trillinghinder op grond van het omgevingsplan, de Verordening Fysieke leefomgeving.

X

V26

Besluiten inzake het stellen van maatwerkvoorschriften over het veroorzaken van geluidhinder en trillinghinder op grond van artikel 7.23 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

 

V27

Het besluiten over geluidwerende maatregelen aan gebouwen en het uitvoeren van projecten in het kader van sanering verkeerslawaai op grond van artikel 2.43 van de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving, inclusief het aanvragen, beheren en verantwoorden van subsidie, het opstellen van saneringsprogramma’s en het sluiten van overeenkomsten.

 

V28

Het afhandelen van kennisgevingen inzake de viering van incidentele festiviteiten op grond van het omgevingsplan en/ of Verordening Fysieke leefomgeving of Algemeen Plaatselijke Verordening

X

V29

Het afhandelen van meldingen en nemen van besluiten op grond van het Vuurwerkbesluit.

X

V30

Besluiten inzake het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de aangewezen wegen voor het laden en lossen van die stoffen op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

X

V31

Besluiten tot het niet behandelen van aanvragen en het afwijzen van aanvragen als bedoeld in de artikelen 4:5 en 4:6 van de Awb.

 

V32

Het beoordelen en beslissen op een verzoek om een stookontheffing op grond artikel 10.2 jo. 10. 63 lid 2 Van de Wet Milieubeheer en indien van toepassing, de APV.

Toezicht en Handhaving

X Mandaat en/of machtiging

 

Bevoegdheden en besluiten

X

TH1

Het uitoefenen van de bestuursrechtelijke handhavingstaak zoals bedoeld in artikel 18.1 Omgevingswet voor omgevingsplanactiviteiten milieu, milieubelastende activiteiten en mobiel puinbreken.

 

TH2

Het uitoefenen van de bestuursrechtelijke handhavingstaak zoals bedoeld in artikel 18.1 Omgevingswet voor bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en vel- of kapactiviteiten.

X

TH3

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, Besluit Activiteiten Leefomgeving, Aanvullingsspoor bodem, Omgevingsverordening Provincie Overijssel.

 

TH4

Het opvragen en beoordelen van onder andere informatie, risicoanalyses en gereedmeldingen, het opleggen van informatie- en stopmomenten en het al dan niet toestaan van het gebruik in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

X

TH5

Het nemen van herstelmaatregelbesluiten en andere besluiten over handhaving zoals bedoeld in hoofdstuk 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals last onder dwangsom of bestuursdwang, inclusief het ten uitvoer brengen van bestuursdwang en het intrekken van een vergunning als sanctie, voor overtredingen bij omgevingsplanactiviteiten milieu, milieubelastende activiteiten en mobiel puinbreken en voor overtredingen van de Wet milieubeheer en de APV.

 

TH6

Het nemen van herstelmaatregelbesluiten en andere besluiten over handhaving zoals bedoeld in hoofdstuk 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals last onder dwangsom of bestuursdwang, inclusief het ten uitvoer brengen van bestuursdwang en het intrekken van een vergunning als sanctie, voor overtredingen bij bouwactiviteiten, sloopactiviteiten, vel- of kapactiviteiten en voor overtredingen van de Wet milieubeheer, de Huisvestingwet en de APV.

X

TH7

Het besluiten op verzoeken van derden om handhaving ten aanzien van (vermeende) overtredingen van een vergunning, van algemene regels of van regels uit het omgevingsplan met betrekking tot omgevingsplanactiviteiten milieu, milieubelastende activiteiten en mobiel puinbreken en voor (vermeende) overtredingen van de Wet milieubeheer en de APV.

 

TH8

Het besluiten op verzoeken van derden om handhaving ten aanzien van (vermeende) overtredingen van een vergunning, van algemene regels of van regels uit het omgevingsplan met betrekking tot bouwactiviteiten, sloopactiviteiten, vel- of kapactiviteiten en voor (vermeende) overtredingen van de Wet milieubeheer, de Huisvestingwet en de APV.

X

TH9

Het opleggen van spoedeisende bestuursdwang, het verplichten tot geheel of gedeeltelijk staken van activiteiten en het feitelijk stilleggen van (bouw)werkzaamheden, het aanzeggen van mondelinge bestuursdwang voor het opruimen van gevaarlijke stoffen, zoals asbest of andere milieugevaarlijke stoffen en/of het voorkomen van verdere verontreiniging of schade bij incidenten en ongewone voorvallen en het geven van aanwijzingen daarbij.