Mandaatbesluit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Besluit inzake mandaatverlening aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en ondermandaat aan de directeur brandweer

Het college van de gemeente Papendrecht en de burgemeester van de gemeente Papendrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

overwegende, dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is, de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te mandateren dan wel volmacht te verlenen aan ambtenaren;

gelet op de bepalingen van artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet, Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Het Mandaatbesluit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

Artikel I

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de:

• Omgevingswet (artikel 18.6, eerste lid);

• Wet veiligheidsregio (artikel 61 lid 3);

• Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 6.2)

en hen van een legitimatiebewijs te voorzien, wordt gemandateerd aan de algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en akkoord gegaan wordt het verlenen van ondermandaat aan de directeur Brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

Artikel II Rapportage

Teneinde de mandaatgever op de hoogte te houden van de belangrijke in mandaat genomen beslissingen zal gemandateerde hierover periodiek rapporteren aan de mandaatgever.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester en door het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover bevoegd, van de gemeente Papendrecht 12 december 2023.

de secretaris, de burgemeester,

J.M. Ansems, M.J.M. van Driel

Toelichting mandaatbesluit

Met de regionalisering van de lokale brandweer per 1 juli 2013 is de juridische grondslag voor de (brandweer)functionarissen die bij de afzonderlijke gemeenten als toezichthouder met betrekking tot toezicht op de naleving van de brandveiligheidswet- en regelgeving zijn aangewezen, komen te vervallen. Per 1 juli 2013 hebben gemeenten de betreffende functionarissen van de Veiligheidsregio ZHZ daarom aangewezen als toezichthouder. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet het mandaatbesluit worden gewijzigd naar de nieuwe grondslag voor de toezichthoudende taken van deze functionarissen. Uit oogpunt van efficiëntie is het wenselijk dat de colleges de bevoegdheid tot aanwijzing overdragen aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio ZHZ met ondermandaat aan de directeur Brandweer, voor zover de Veiligheidsregio niet al op grond van de Wet veiligheidsregio’s daartoe bevoegd zou zijn. Toezichthouders (van de brandweer) van de Veiligheidsregio ZHZ houden immers in meerdere gemeenten toezicht. Met een aanwijzing (en legitimatiebewijs) van de brandweer hoeven de toezichthouders niet in elke gemeente separaat te worden aangewezen, kunnen zij in alle gemeenten in de regio toezicht houden en volstaat één legitimatiebewijs. Het legitimatiebewijs wordt conform artikel 5:12, lid 1 Awb door de Veiligheidsregio ZHZ uitgegeven.

Relevante wetgeving

Toezichthouder

Een aparte figuur in het bestuursrecht is die van toezichthouder (afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Toezicht is het beoordelen of een bepaalde situatie aan de gestelde normen voldoet. Toezicht geschiedt zowel in de vergunningverlening- als de controlefase alsmede het toezicht op de gebruiksmelding en algemene eisen die voor alle inrichtingen/ bouwwerken gelden. Bevoegdheden De toezichthouders worden door de Awb diverse bevoegdheden toegekend, zoals alle plaatsen betreden (voor woningen gelden extra waarborgen), inzage vorderen en afschrift nemen van zakelijke gegevens en bescheiden, zaken onderzoeken, aan opneming onderwerpen en daarvan monsters nemen. Eenieder is verplicht aan een toezichthouder alle medewerking te verlenen.

Beperkingen

Naast de bevoegdheden wordt de toezichthouder beperkt om van zijn bevoegdheden gebruik te maken indien dat niet redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Daarbij wordt expliciet aangegeven op welke wettelijke voorschriften toezicht wordt gehouden. Ook kunnen bepaalde bevoegdheden bij de aanwijzing worden beperkt. Hieruit vloeit dus voort dat als deze bevoegdheden niet zijn verleend, een ambtenaar niet zondermeer bevoegd is plaatsen te betreden, vragen te stellen e.d. om te beoordelen of iets een overtreding is. Artikel 18.6 Omgevingswet 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de personen die daartoe bij besluit van het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van een waterschap, gedeputeerde staten, Onze Minister die het aangaat of andere met de uitvoering van deze wet belaste bestuursorganen zijn aangewezen. 2. Van een besluit tot aanwijzing van toezichthouders wordt mededeling gedaan door plaatsing in het gemeenteblad, het waterschapsblad, het provinciaal blad of de Staatscourant. Artikel 61 Wet veiligheidsregio’s 1. Onverminderd artikel 57, eerste lid, zijn met het toezicht op de naleving van a. het bij of krachtens artikel 30 en 31 bepaalde, of b. het bij of krachtens artikel 48 bepaalde ten aanzien van de krachtens artikel 17 aangewezen inrichtingen, belast de ambtenaren die bij besluit van het bestuur van de veiligheidsregio zijn aangewezen. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het toezicht, bedoeld in het eerste lid, onder b. 3. Met het toezicht op de naleving van de verordening, bedoeld in artikel 3, tweede lid, en van de regels, bedoeld in artikel 3, derde lid, zijn belast de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.