Mandaatbesluit Hoofd Crisisbeheersing Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Hoofd Crisisbeheersing Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Papendrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het voor een efficiënte bevolkingszorg noodzakelijk is om de ARB’ers op een uniforme en eenduidige wijze aan te sturen en hiervoor moeten bevoegdheden worden overgedragen aan het Hoofd Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en aan eventuele derden;

Overwegende tevens dat voor het overige alle rechten en plichten jegens de ARB’ers bij de formele werkgever, de gemeente, blijven liggen; gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Het Mandaatbesluit Hoofd Crisisbeheersing Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

Artikel I.

Het hoofd Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid mandaat te verlenen voor:

  • het dagelijks aansturen van de ARB’ers;

Artikel II.

De hiervoor genoemde functionaris (hierna te noemen: de gemandateerde) een machtiging te verlenen voor het verrichten van handelingen ter voorbereiding van deze taken. De gemandateerde kan aan andere medewerkers van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een ondermandaat verlenen.

Artikel III.

De functioneringsgesprekken met de betreffende medewerkers te laten plaatsvinden door de gemeentelijk leidinggevende, waarbij het hoofd Crisisbeheersing als informant informatie aanlevert voor het onderdeel van de aansturing waarvoor deze verantwoordelijk is.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester en door het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover bevoegd, van de gemeente Papendrecht 12 december 2023.

de secretaris, de burgemeester,

J.M. Ansems, M.J.M. van Driel