Algemeen mandaatbesluit

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit

Algemeen Mandaatbesluit

Het college van de gemeente Papendrecht en de burgemeester van de gemeente Papendrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

overwegende, dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is, de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te mandateren dan wel volmacht te verlenen aan ambtenaren;

gelet op de bepalingen van artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet, Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

1. Het Algemeen mandaatbesluit gemeente Papendrecht en het mandaatregister vast te stellen.

2. Alle eerdere besluiten tot het verlenen van mandaten voor zover deze betrekking hebben op de, in de bij dit besluit behorende mandaatregister genoemde bestuursbevoegdheden, in te trekken.

3. Indien er reeds eerder verleende volmachten strijdig zijn met de bepalingen in dit mandaatbesluit, deze eerdere bepalingen te prefereren.

4. De eerdere besluiten van toepassing te laten blijven op de gevallen die in het kader van de Omgevingswet onder het overgangsrecht vallen.

Artikel 1 Overleg met ander team

Indien bij een te nemen besluit een ander gemeentelijk team belang heeft dan wel de betreffende zaak het taakgebied van een ander gemeentelijk team raakt, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan de teamleider van dat team voor. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt, legt de gemandateerde de zaak aan de betrokken portefeuillehouder voor. Indien zij geen overeenstemming bereiken, beslist het betrokken bestuursorgaan.

Artikel 2 Wijze van ondertekening: mandaat en volmacht

 • 1.

  Bij uitoefening van het mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • "Bestuursorgaan (b.v. Burgemeester en wethouders van Papendrecht),

 • namens deze(n),"

 • gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, zijn naam en zijn handtekening.

 • 2.

  Bij uitoefening van een volmacht worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • "De Burgemeester van Papendrecht,

 • ondertekend namens deze,"

 • gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, zijn naam en zijn handtekening.

Artikel 3 Regeling bij ondermandaat

 • 1.

  De in het mandaatregister genoemde bevoegdheden worden gemandateerd aan de betreffende functionaris. Het college geeft aan of de mogelijkheid van ondermandaat aanwezig is. De gemandateerde wijst de in ondermandaat bevoegde functionaris aan.

 • 2.

  In geval van uitoefening van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken ondertekend als beschreven in artikel 2, met dien verstande dat de functieaanduiding van de ondergemandateerde, zijn naam en zijn handtekening worden vermeld.

Artikel 4 Informatieplicht

 • 1.

  Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend informeert het college bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid, heeft de gemandateerde een aan de uitoefening van de bevoegdheid voorafgaande informatieplicht en een signaleringsplicht jegens het college indien de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het college naar verwachting politieke en maatschappelijke gevolgen kan hebben of indien een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk zal worden gesteld of anderszins aangesproken zal worden.

 • 3.

  Het managementteam, de teamleiders en het college overleggen regelmatig over de planning, de aantallen en de kwaliteit van de te nemen en reeds genomen besluiten namens het college.

Artikel 5 Plaatsvervanging

 • 1.

  In het geval de functionaris, niet zijnde de algemeen directeur, een lid van het DT of teamleider, aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, afwezig is worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de teamleider.

 • 2.

  Indien de teamleider bevoegd is wordt hij of zij bij afwezigheid vervangen door zijn of haar plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de plaatsvervanger wordt de teamleider vervangen door de algemeen directeur.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris wordt de vervangingsregeling gemeentesecretaris toegepast.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester en door het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover bevoegd, van de gemeente Papendrecht 12 december 2023.

de secretaris, de burgemeester,

J.M. Ansems, M.J.M. van Driel

Algemeen mandaatbesluit

Algemene toelichting en instructie personeel

1. Inleiding: toekennen bevoegdheden

In wettelijke regelingen zijn bevoegdheden toegekend aan bestuursorganen. Het uitgangspunt is dat het bestuursorgaan de enige is die een besluit mag nemen, tenzij er in de mandaatlijst wordt aangegeven dat een bepaalde ambtenaar de bevoegdheid ook mag uitoefenen. In het mandaatregister wordt aangegeven wie welke bevoegdheden heeft. Daar waar het mandaat is verleend aan de teamleider, is de algemeen directeur ook altijd bevoegd.

De bevoegdheden zijn onder te verdelen in toestemming tot het verrichten van publiek- en privaatrechtelijke rechtshandelingen en van feitelijke handelingen. Onder een publiekrechtelijke rechtshandeling wordt verstaan een handeling van de gemeente als overheidsinstelling jegens de burger, waarbij een publiekrechtelijk rechtsgevolg optreedt (bijvoorbeeld de verlening van een vergunning). Een privaatrechtelijke rechtshandeling is een handeling tussen de gemeente als private partij en de burger, waarbij een privaatrechtelijk rechtsgevolg optreedt (bijvoorbeeld het sluiten van een contract). Bij een feitelijke handeling treedt geen rechtsgevolg op (bijvoorbeeld de aanleg van een trottoir).

Bij het toekennen van bevoegdheden tot het verrichten van publiekrechtelijke rechtshandelingen spreken we (o.a.) over mandaatverlening, van privaatrechtelijke rechtshandelingen over volmacht en van feitelijke handelingen over machtiging.

Door de aanstelling van de ambtenaar in zijn functie wordt hij bevoegd feitelijke handelingen te verrichten die binnen zijn functie dienen te worden uitgevoerd.

Dit geldt echter niet voor het aangaan van publiek- en privaatrechtelijke rechtshandelingen. Hiervoor moet het bestuursorgaan een uitdrukkelijk besluit tot mandatering nemen.

De bij het Algemeen mandaatbesluit behorende mandaatlijsten geven expliciet aan welke ambtenaren (functies) bevoegd zijn om welke bevoegdheden uit te oefenen. In de meeste gevallen betreft het een publiekrechtelijke handeling en dus een mandaat, in sommige gevallen betreft het een volmacht voor een privaatrechtelijke handeling.

2. Mandaat volgens de Algemene wet bestuursrecht

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (zie artikel 10:1 Awb). Mandaat kan zowel worden verleend aan een bestuursorgaan als aan een natuurlijk persoon. De mandaatverlening kan zowel plaatsvinden binnen de gemeentelijke organisatie - van een bestuursorgaan naar een medewerker van de gemeente – als buiten de eigen organisatie. Wordt een bevoegdheid gemandateerd aan een instantie of persoon die niet onder verantwoordelijkheid van de mandaatverlener werkzaam is, dan behoeft de mandaatverlening instemming van de gemandateerde.

Essentieel kenmerk van mandaatverlening is dat de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid, in tegenstelling tot delegatie, bij het bestuursorgaan blijft (artikel 10:2 Awb). Het bestuursorgaan blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen (artikel 10:7 Awb) en kan per geval of in het algemeen instructies geven terzake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid (artikel 10:6 Awb).

Rechtens geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaatgever; de rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het besluit tot stand had gebracht. Dit betekent onder meer dat het mandaterende bestuursorgaan in bezwaar of beroep optreedt als het verwerende bestuursorgaan. Mandaat kan worden gezien als de publiekrechtelijke tegenhanger van de privaatrechtelijke volmacht en kan worden gezien als een vorm van vertegenwoordiging.

Voorwaarde voor de binding van het in mandaat genomen besluit is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van hetgeen is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Anders dan bij delegatie heeft mandaat, behoudens uitzonderingen, geen wettelijke grondslag nodig (artikel 10:3 Awb).

Mandaatverlening is geoorloofd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dat de aard van de bevoegdheid zich tegen de verlening verzet of het tweede of derde lid van artikel 10:3 Awb hieraan in de weg staat. Een burger moet uit een krachtens mandaat genomen besluit kunnen afleiden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (artikel 10:10 Awb). Is sprake van ondermandaat dan dient in ieder geval de oorspronkelijke mandaatgever te worden vermeld.

Het uitgangspunt is dat het gemeentebestuur politiek verantwoordelijk is voor de genomen besluiten.

Een mandaatbesluit moet er dan ook zo uitzien dat principiële, politiek zware beslissingen blijven bij het bestuursorgaan waar ze thuishoren. In veel van dit soort gevallen zal de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaat verzetten. Andere beslissingen kunnen worden gemandateerd.

Besluiten die in elk geval voor mandatering in aanmerking komen zijn:

routinematige besluiten, dat wil zeggen besluiten die regelmatig terugkeren en waarbij geen of nauwelijks sprake is van bestuurlijke gevoeligheid;

gebonden beschikkingen, dat wil zeggen besluiten die binnen een vastgesteld beleidskader worden genomen, zoals de criteria van een wet, een plan of beleidsregels.

3. Systeem mandaatbesluit, algemene kaders

Zoals gezegd vormt het samenstel van bepalingen uit het Algemeen mandaatbesluit, de algemene bepalingen, de instructie voor het personeel, de artikelsgewijze toelichting, de mandaatlijsten en de vervangingsregeling gemeentesecretaris de kaders voor de mandatering van de gemeentelijke bevoegdheden.

De gemandateerde is bij het gebruik van zijn bevoegdheden gebonden aan de wettelijke regels en voorschriften, het bestaand beleid en de incidentele aanwijzingen van de mandaatgever.

Het mandaatbesluit bestaat uit een algemeen deel, waarin algemene bepalingen zijn opgenomen die de gemandateerde in acht moet nemen. Daarnaast maakt van het mandaatbesluit deel uit een verzameling mandaatlijsten, het mandaatregister. Dit mandaatregister omvatten algemene bevoegdheden die alle teams betreffen en meer specifieke bevoegdheden die per team beschreven worden.

De bevoegdheden zijn zo concreet mogelijk omschreven, zo mogelijk met vermelding van het desbetreffende wetsartikel.

De algemene bevoegdheden betreffen onder andere de uitoefening van bevoegdheden in het kader van de Wet open overheid, de Algemene wet bestuursrecht, de personele bevoegdheden, de bestuurlijke handhavingsinstrumenten en het aangaan van overeenkomsten. De meer specifieke bevoegdheden zijn uitgewerkt per wet of gemeentelijke regeling.

Steeds is aangeduid welk bestuursorgaan bevoegd is, aan wie mandaat verleend wordt, of er een mogelijkheid voor ondermandaat is en op welke wijze deze wordt ingevuld, en onder welke bijzondere voorwaarden het mandaat uitgeoefend moet worden.

Bij het mandaatbesluit is ook een artikelsgewijze toelichting op de algemene bepalingen toegevoegd. Een interne instructie voor het personeel maakt eveneens deel uit van het mandaatbesluit. De instructie moet in acht genomen worden bij het gebruik van het verleende mandaat.

Bij het verlenen van het mandaat wijst het bevoegd gezag (college of burgemeester) in de meeste gevallen de teamleider aan als gemandateerde. Voor een aantal bevoegdheden is het mandaat alleen verleend aan de algemeen directeur. Het is aan het bevoegd gezag om de mogelijkheid van ondermandaat te geven, maar de concrete invulling daarvan door aanwijzing van de bevoegde functionaris is voorbehouden aan de gemandateerde. Ten behoeve van de overzichtelijkheid en daarmee de bruikbaarheid van dit document, wordt echter niet alleen de mogelijkheid van de ondermandaat benoemd (=de bevoegdheid van het betreffende bestuursorgaan), maar wordt deze ook ingevuld met de betreffende functionaris (=bevoegdheid van de (hoofd)gemandateerde).

Bij het uitoefenen van bevoegdheden in mandaat gaat het in de eerste plaats om vertrouwen. Het mandaterende bestuursorgaan moet kunnen vertrouwen dat een besluit wordt genomen dat het orgaan zelf ook zou hebben genomen. In het verlengde daarvan is de gemandateerde gehouden het bestuursorgaan actief, en zo mogelijk vooraf, te informeren in geval van bijzonderheden in een dossier die voor het bestuursorgaan van betekenis zijn of kunnen worden. Immers, ook in geval van in mandaat uitgeoefende bevoegdheden blijft het bestuursorgaan (politiek) verantwoordelijk.

Dat geldt vanzelfsprekend ook in geval van ondermandaat. In geval van ondermandaat verleend is aan een behandelend ambtenaar, past dat bij het niveau van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

In geval van ondermandaat is het de taak van de ondermandaatgever om de ondergemandateerde op een juist gebruik van de gemandateerde bevoegdheden aan te spreken. De kaders daarvoor zijn vastgelegd in dit Algemeen mandaatbesluit en bijbehorende onderdelen, waaronder Interne instructie personeel.

Mandaat kan juridisch gezien alleen worden verleend voor het nemen van besluiten, niet voor het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een publiekrechtelijke rechtshandeling zijn.

Vaak worden echter ook bevoegdheden als het voeren van algemene correspondentie (noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling) of het bestellen van kantoorartikelen (privaatrechtelijke rechtshandeling) aan anderen dan het bestuursorgaan overgelaten.

Voor het voeren van correspondentie, het doen van mededelingen en dergelijke kan aan ambtenaren dus formeel geen mandaat worden verleend. Er is dan juridisch sprake van machtiging.

Gaat het om het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, dan wordt volmacht verleend in plaats van mandaat. In de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd dat de bepalingen omtrent mandaat van overeenkomstige toepassing zijn op machtiging en volmacht (artikel 10:12). Machtigingen en volmachten zijn ook in de bijbehorende mandaatlijsten opgenomen.

4. Soort mandaat / ondertekening

In de mandaatlijst wordt impliciet onderscheid gemaakt tussen een

volmacht: bevoegdheid tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling (zie ook onder 5);

afdoeningsmandaat: bevoegdheid tot beslissen én onderteke­nen van besluit bij gemandateerde.

Van de mogelijkheid om alleen mandaat te verlenen voor het ondertekenen van een besluit dat door het bestuursorgaan zelf wordt genomen, wordt in dit mandaatbesluit geen gebruik meer gemaakt.

Op grond van artikel 10:10 Awb dient uit het besluit duidelijk te zijn of er sprake is van een in mandaat genomen besluit. Dat moet in elk geval blijken uit de ondertekening, waarbij namens het bevoegd bestuursorgaan wordt getekend.

5. Volmacht

Indien er een overeenkomst met de gemeente gesloten wordt, wordt hierdoor de gemeente als publiekrechtelijke rechtspersoon gebonden. Alleen het college is op grond van artikel 160 Gemeentewet bevoegd het besluit te nemen tot het aangaan van een overeenkomst. Volgens artikel 171 Gemeentewet is alleen de burgemeester vervolgens bevoegd de overeenkomst te ondertekenen namens de gemeente.

Uit overwegingen van efficiëntie wordt in de mandaatlijst onder ‘Bevoegdheid tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten’ het mandaat verleend om namens het college bepaalde overeenkomsten aan te gaan en namens de burgemeester de betreffende overeenkomsten te ondertekenen.

Nadrukkelijk wordt voor wat betreft het aangaan van overeenkomsten verwezen naar de bijzondere voorwaarden (opgenomen in de mandaatlijst) die daarbij van toepassing zijn.

6. Rechtsmiddelenclausule / motivatie negatieve beslissing

Op grond van artikel 3:45 Awb moet onder elk besluit de rechtsmiddelclausule worden vermeld.

Op grond van artikel 3:46 Awb moet elk besluit worden gemotiveerd. Dat is dus ook van toepassing bij positieve besluiten, maar zeker bij negatieve besluiten is een volledige en deugdelijke motivering van groot belang. Met een onjuiste of onvolledige motivering zal een besluit een rechterlijke toets nooit doorstaan.

7. Vervangingsregeling

Indien ondermandaat is verleend aan een behandelend ambtenaar, is de teamleider ook altijd bevoegd.

Indien de gemandateerde behandelend ambtenaar afwezig is, oefent zijn teamleider de bevoegdheid uit. Indien deze er niet is, is diens formeel aangewezen plaatsvervanger bevoegd. En bij afwezigheid van deze plaatsvervanger is de algemeen directeur bevoegd. De plaatsvervangende teamleider is niet bevoegd terzake van rechtspositionele besluiten. Voor dergelijke besluiten is de algemeen directeur bevoegd bij afwezigheid van de teamleider.

Indien de bevoegdheid exclusief is toegekend aan de gemeentesecretaris / algemeen directeur, zal hij bij zijn afwezigheid worden vervangen conform de Vervangingsregeling gemeentesecretaris.

8. Politieke antenne

Zoals hiervoor gesteld, gaat het bij het uitoefenen van bevoegdheden in mandaat in de eerste plaats om vertrouwen. Het mandaterende bestuursorgaan moet kunnen vertrouwen dat een besluit wordt genomen dat het orgaan zelf ook zou hebben genomen. Inherent aan de uitoefening van bevoegdheden in mandaat is dat het zicht van de portefeuillehouders op de genomen beslissingen minder wordt.

In het verlengde daarvan is de gemandateerde gehouden het bestuursorgaan actief, en zo mogelijk vooraf, te informeren in geval van bijzonderheden in een dossier die voor het bestuursorgaan van betekenis zijn of kunnen worden. Immers, ook in geval van in mandaat uitgeoefende bevoegdheden blijft het bestuursorgaan (politiek) verantwoordelijk. Dat geldt vanzelfsprekend ook in geval van ondermandaat. In bepaalde gevallen kan het zelfs noodzakelijk zijn dat het bestuursorgaan zelf de beslissing neemt en het mandaat niet wordt gebruikt. Het is dan ook van groot belang dat de gemandateerde een "politieke antenne" heeft.

In de hierna beschreven situaties moet in elk geval vooraf overleg gepleegd worden met de portefeuillehouder en eventueel met het bevoegde bestuursorgaan:

indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

indien er, behoudens in zaken met een routinematig karakter, rekening mee moet worden gehouden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn verantwoorde­lijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

indien de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester (in zijn hoedanigheid van bestuurlijk coördinator) of de secretaris (in zijn hoeda­nigheid van ambtelijk coördinator) dit ken­baar heeft gemaakt.

9. Budgettering

De mandaten worden vanzelfsprekend slechts gebruikt binnen het vastgestelde budget.

10. Rapportage

Gelet op het voorgaande terzake van vertrouwen en de kaders waarbinnen gebruik gemaakt mag worden van het verleende mandaat, spreekt het voor zich dat over in mandaat genomen besluiten periodiek verantwoording afgelegd moet worden aan de mandaatgever.

In algemene zin wordt over de (kwaliteit van de) uitoefening van bevoegdheden gerapporteerd door middel van de reguliere rapportages binnen de planning- en controlcyclus (marap). Ook de bevindingen van de accountant zijn een belangrijke bron van informatie, alsmede de jaarverslagen terzake van klachten en bezwaarschriften.

Meer specifiek wordt per team periodiek gerapporteerd aan de aan het betreffende onderwerp gerelateerde portefeuillehouder. Die rapportage betreft een cijfermatig en inhoudelijk overzicht van ingediende aanvragen en verleende vergunningen. Voor de frequentie van de rapportage wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het stramien van rapportage binnen de planning- en controlcyclus. In voorkomend geval zal de portefeuillehouder (vakwethouder) relevante zaken terugleggen in het college danwel aan het college rapporteren.

11. Actualisering mandaten

In het Algemeen Mandaatbesluit is geregeld dat de teamleiders verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de mandaatlijsten. Indien een aanpassing van het mandaatbesluit gewenst is, moet deze door het team worden voorbereid voor (bestuurlijke) besluitvorming in overleg met het team BB . Het team BB draagt zorg voor de consolidatie van het Algemeen mandaatbesluit. Het team BB draagt ook zorg voor de periodieke, algehele actualisatie van het Algemeen mandaatbesluit.

Algemeen mandaatbesluit

artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In het kader van integraal werken spreekt dit voor zich.

Artikel 2

In geval een besluit in mandaat genomen wordt, moet er altijd sprake zijn van een zorgvuldig uitgevoerde belangenafweging en besluitvorming.

Op grond van artikel 171 Gemeentewet heeft de burgemeester de bevoegdheid om de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Hieronder valt het ondertekenen van een overeenkomst die met de gemeente wordt aangegaan. Hiervoor kan de burgemeester een volmacht (bevoegdheid tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling) aan een ambtenaar verlenen. In de mandaatlijst is onder het kopje “Bevoegdheid tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten” in het algemene deel van de mandaatlijst door de burgemeester voor daar omschreven gevallen volmacht verleend voor de ondertekening van overeenkomsten.

Naast de volmacht voor de ondertekening is ook een besluit nodig voor het aangaan van de betreffende overeenkomst. Daarbij is het college het bevoegd gezag; in de mandaatlijsten is ook het mandaat voor het aangaan van de overeenkomsten door het college geregeld.

Het krachtens een mandaat genomen besluit vermeldt altijd namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (artikel 10:10 Awb).

Artikel 3

Naast het (hoofd)mandaat dat het bestuursorgaan aan de algemeen directeur verleent, kan deze de bevoegdheid ook doorleggen aan een teamleider of aan een behandelend ambtenaar. Hij is ook bevoegd dit ondermandaat in te trekken.

In de mandaatlijst is aangegeven of en aan wie er ondermandaat verleend wordt. Indien er aan de algemeen directeur gemandateerd is en een ondermandaat aan de behandelend ambtenaar is verleend, is ook altijd de betreffende teamleider bevoegd de beslissing te nemen.

Artikel 4

Het spreekt voor zich dat over in mandaat genomen besluiten periodiek verantwoording afgelegd moet worden aan de mandaatgever. In algemene zin wordt over de (kwaliteit van de) uitoefening van bevoegdheden gerapporteerd door middel van de reguliere rapportages binnen de planning- en controlcyclus (marap). Ook de bevindingen van de accountant zijn een belangrijke bron van informatie, alsmede de jaarverslagen terzake van klachten en bezwaarschriften. Meer specifiek wordt per team periodiek gerapporteerd aan de aan het betreffende onderwerp gerelateerde portefeuillehouder. Die rapportage betreft een cijfermatig en inhoudelijk overzicht van ingediende aanvragen en verleende vergunningen. Voor de frequentie van de rapportage wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het stramien van rapportage binnen de planning- en controlcyclus. In voorkomend geval zal de portefeuillehouder (vakwethouder) relevante zaken terugleggen in het college danwel aan het college rapporteren.

Artikel 5

In lid 1 is geregeld dat bij afwezigheid van de behandelend ambtenaar die ondermandaat heeft, het teamleider de bevoegdheid in mandaat uitoefent. Daarvoor hoeft de teamleider niet met name genoemd te zijn in de mandaatlijsten.

Lid 2 regelt dat bij afwezigheid van de bevoegde teamleider, een door de algemeen directeur aan te wijzen functionaris hem vervangt. Wanneer de plaatsvervanger afwezig is wordt de teamleider vervangen door de algemeen directeur.

Lid 3 regelt dat indien de gemeentesecretaris bevoegd en niet aanwezig is, hij vervangen wordt volgens de vervangingsregeling gemeentesecretaris.

Vervangingsregelingen

4.1 Vervangingsregeling gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gelet op artikel 106 van de Gemeentewet en artikel 5 van het Algemeen mandaatbesluit

besluiten burgemeester en wethouders de vervangingsregeling gemeentesecretaris als volgt vast te stellen:

Als loco-gemeentesecretaris c.q. plaatsvervangend algemeen directeur worden benoemd:

1e loco-gemeentesecretaris c.q. 1e plaatsvervangend algemeen directeur: P. Naeije.

2e loco-gemeentesecretaris c.q. 2e plaatsvervangend algemeen directeur: M. Penders

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 20 december 2022

4.2 Vervangingsregeling teamleiders

Gelet op artikel 5 van het Algemeen mandaatbesluit:

Gelet op het feit dat:

indien de gemandateerde behandelend ambtenaar afwezig is, zijn teamleider de bevoegdheid als beschreven in de mandaatregisters behorende bij het Algemeen mandaatbesluit uitoefent;

indien de teamleider afwezig is, diens formeel aangewezen plaatsvervanger bevoegd is;

indien de formeel aangewezen plaatsvervanger van de teamleider afwezig is, de algemeen directeur bevoegd is

indien de bevoegdheid exclusief is toegekend aan de gemeentesecretaris / algemeen directeur, hij bij zijn afwezigheid zal worden vervangen conform de Vervangingsregeling gemeentesecretaris;

de plaatsvervangende teamleider niet bevoegd is tot het nemen van rechtspositionele besluiten;

voor rechtspositionele besluiten de algemeen directeur bevoegd is bij afwezigheid van de teamleider;

de laatste twee onderdelen niet van toepassing zijn indien sprake is van formele waarneming (langdurige vervanging) van de teamleider door zijn plaatsvervanger;

is de algemeen directeur/gemeentesecretaris bevoegd om de plaatsvervanger van de teamleiders aan te wijzen, op voordracht van de betreffende teamleider.

Mandaatregister

behorende bij Algemeen Mandaatbesluit

vastgesteld door college en burgemeester op 12 december 2023, gepubliceerd op …, en in werking getreden op 1 januari 2024.

Lijst van gebruikte afkortingen

AD

DTL

algemeen directeur

directielid

DT

CC

Directieteam

Concerncontroller

TL

Teamleider

ALV

Algemene Ledenvergadering

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AvA

Algemene vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

B

burgemeester

B&W

college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht

BA

behandelend ambtenaar

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

BW

Burgerlijk Wetboek

GBD

HA

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Heffingsambtenaar

HOvJ

IA

Ow

Hulpofficier van Justitie

Invorderingsambtenaar

Omgevingswet

PFH

portefeuillehouder

RDW

RVIG

Rijksdienst voor het Wegverkeer

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

SGD

SVn

Servicegemeente Dordrecht

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

VvE

Vereniging van Eigenaren

Wet BAG

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet BRP

Wet basisregistratie personen

Wm

Wet milieubeheer

WVW

Wegenverkeerswet 1994

 

Algemeen

5.2.1 Algemene bevoegdheden

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.1.1

Correspondentie die mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, waaronder ook ontvangstbevestigingen, tussenberichten en aanvragen offertes.

B&W, B

TL

BA

Indien correspondentie persoonlijk gericht is aan PFH, in overleg met PFH afhandelen.

5.2.1.2

Besluiten tot het voeren van rechtsprocedures (bestuurs-, civiel-en strafrecht), inclusief het voegen in strafzaken (artikel 160 lid 1 onder f Gemeentewet).

B&W, B

TL

-

PFH informeren.

5.2.1.3

Vertegenwoordigen van de gemeente of haar bestuursorganen in publiekrechtelijke c.q. privaatrechtelijke procedures, onder andere door middel van het opstellen van bezwaarschriften, verweerschriften, pleitnota’s en het optreden ter zitting (bezwaar, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening)

B&W, B

TL

BA

AD informeren.

5.2.1.4

Opstellen en verzenden van brieven waarin verantwoording wordt afgelegd aan provincie of rijksoverheid over besteding financiële middelen.

B&W

AD

-

 

5.2.1.5

Aangifte doen van een strafbaar feit (artikel 161 WvSv)

B&W,B

TL

BA

Informeren AD

5.2.2 Handhaven

zie ook onder 5.2.5 (Algemene wet bestuursrecht)

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.2.1

Het doen van een schriftelijke mededeling van (toekomstig) handelen, nalaten, gebruik e.d. zonder vergunning, ontheffing, vrijstelling, melding, kennisgeving e.d. dan wel in afwijking daarvan.

B&W, B

TL

BA

 

5.2.2.2

Het doen van een vooraankondiging van aanschrijvingen tot toepassing van bestuursdwang of dwangsom (4:8 Awb).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.2.3

Het geven van een machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden (artikel 5:27 Awb).

B&W, B

AD

-

 

5.2.2.4

Besluiten tot opleggen van een last onder bestuursdwang (artikel 5:31 Awb).

B&W, B

AD

 
 

5.2.2.5

Besluiten tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang (artikel 5:31 Awb).

B&W, B

TL

-

 

5.2.2.6

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 5:32 Awb).

B&W, B

AD

-

 

5.2.2.7

Besluiten tot invordering van een dwangsom (artikel 5:37 Awb).

B&W, B

TL

 
 

5.2.2.8

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang of het weigeren tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang (verzoek van derden).

B&W, B

TL

BA

In overleg met de PFH

5.2.2.9

Besluiten tot het opleggen van een preventieve last onder dwangsom (5:7 Awb)

B&W, B

TL

 
 

5.2.3 Wet open overheid

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.3.1

Behandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid.

B&W

AD

-

 

5.2.4 Algemene verordening gegevensbescherming

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.4.1

Het verstrekken van informatie en het leveren van producten (waaronder het verwerken van persoonsgegevens) vanuit en op basis van de Algemene verordening Gegevensbescherming.

B&W, B

TL

BA

 

5.2.4.2

Het besluiten op een aanvraag op basis van de Algemene verordening Gegevensbescherming, in het kader van de rechten van betrokkenen.

B&W

TL

 
 

5.2.5 Algemene wet bestuursrecht

zie ook onder 5.2.2 (Handhaven)

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.5.1

Verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde (artikel 2:1).

B&W,

B

TL

-

 

5.2.5.2

Weigeren van bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan (artikel 2:2).

B&W, B

TL

-

 

5.2.5.3

Doorzenden of terugzenden van geschriften bestemd voor een ander bestuursorgaan (artikel 2:3).

B&W

TL

BA

 

5.2.5.4

Besluiten tot toepassing van afdeling 3.4 (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) en de procedurele afhandeling ervan.

B&W, B

AD

-

Incidentele toepassing

5.2.5.5

Stellen van een termijn voor advisering (artikel 3:6).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.6

Ter beschikking stellen van gegevens aan adviseur (artikel 3:7).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.7

Uitvoeren van controle op zorgvuldig onderzoek van adviseur (artikel 3:9).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.8

Mededeling en kortere beslistermijn wanneer geen zienswijzen zijn ingediend (3:18 lid 4 Awb).

B&W

TL

BA

 

5.2.5.9

Uitvoeren van de coördinatieregelen als dit wettelijk is voorgeschreven of de bevoegde bestuursorganen een coördinatiebesluit hebben genomen. (afdeling 3.5 Awb, artikelen 3:23 – 3:27 Awb).

B&W

TL

BA

 

5.2.5.10

Besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen (artikel 4:5).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.11

Besluiten een hernieuwde aanvraag niet te behandelen (artikel 4:6 lid 2).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.12

Horen van belanghebbenden in de gevallen genoemd in de artikelen 4:7 en 4:8.

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.13

Besluiten om het horen achterwege te laten indien sprake is van een omstandigheid genoemd in artikel 4:11 en 4:12.

B&W, B

TL

-

 

5.2.5.14

Kennis geven van de overschrijding van de (wettelijke) beslistermijn en het noemen van een redelijke termijn (besluit tot verdaging) (artikel 4:14).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.15

Opschorten van de beslistermijn indien aanvullende gegevens worden opgevraagd (besluit tot opschorting) (artikel 4:15).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.16

Vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van dwangsom bij niet tijdig beslissen (artikel 4:18).

B&W, B

TL

BA

 

5.2.5.17

Stuiten van verjaring van betaling bestuursrechtelijke schuld (artikelen 4:105, 4:106 en 4:107).

B&W,B

TL

BA

 

5.2.6 Bevoegdheid tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.6.1

Besluiten tot het aangaan van niet-financiële overeenkomsten, intentieovereenkomsten e.d. (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet).

B&W

AD, DTL

TL

 

5.2.6.2

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 2.500.

B&W

TL

BA opzichter

Met inachtneming van de bijzondere voorwaarden (zie hieronder) en de Regeling budgetbeheer.

5.2.6.3

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 100.000

B&W

TL

aangewezen BA (zie bijlage)

TL is bevoegd BA ondermandaat te verlenen voor going concern zaken. Voor DT-leden, programmamanagers en projectleiders kan een tijdelijk en specifiek mandaat verleend worden voor de duur van een programma of project.

Met inachtneming van de bijzondere voorwaarden (zie hieronder) en de Regeling budgetbeheer.

5.2.6.4

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 125.000,-.

B&W

DTL, CC

 

Met inachtneming van de bijzondere voorwaarden (zie hieronder) en de Regeling budgetbeheer.

5.2.6.5

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 250.000.

B&W

AD

 

Met inachtneming van de bijzondere voorwaarden (zie hieronder) en de Regeling budgetbeheer.

5.2.6.6

Ondertekenen van bovenstaande overeenkomsten (volmacht, artikel 171 Gemeentewet).

B

AD, DTL, CC, TL

BA

Diegene die het besluit tot het aangaan van de overeenkomst neemt ondertekent deze ook.

5.2.6.7

Besluiten tot het beëindigen van overeenkomsten

B&W

AD, DTL, CC

TL

 

5.2.6.8

Fiatteren van facturen aangaande bovenstaande overeenkomsten.

B&W

AD, DTL, CC, TL

BA

Met inachtneming van bijzondere voorwaarden (zie hieronder) en de Regeling budgetbeheer.

Bijzondere voorwaarden ten aanzien van bevoegdheid tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten

Het uitoefenen van het mandaat is beperkt tot het genoemde maximumbedrag;

Het uitoefenen van het mandaat voor wat betreft overeenkomsten voor levering van goederen en diensten of werken kan alleen indien een toereikend bedrag op de begroting is opgenomen;

De besluiten in mandaat moeten passen binnen de door het college vastgestelde kaders (zoals toereikend budget, inkoop- en aanbestedingsregels, rechtmatigheid etc.);

Rapportage over de uitoefening van het (onder)mandaat is gekoppeld aan de verantwoording over het gevoerde beleid en beheer via de P&C-cyclus;

Geen overeenkomsten worden aangegaan die een beleidswijziging kunnen inhouden of die in de toekomst kunnen leiden tot een groter beslag op de financiële middelen;

Elke overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd; verplichtingen tot € 100,00 worden door middel van een factuur schriftelijk vastgelegd;

De (onder)gemandateerde is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aangaan en vastleggen van een overeenkomst;

De (onder)gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van voorbereidende handelingen in het kader van de Aanbestedingswet, zie hierna;

Ten behoeve van de beoordeling van de financiële limiet voor zover de betreffende overeenkomst een meerjarige looptijd kent, worden de financiële verplichtingen voor 4 jaar opgeteld;

Het uitoefenen van mandaat is zowel van toepassing op overeenkomsten waarbij de gemeente de betalende partij is, als bij overeenkomsten waarbij de gemeente de ontvangende partij is (verhuur, verkoop, verpachting, erfpacht, zakelijke rechten enz.).

5.2.7 Aanbestedingswet

N.B. Het mandaat wordt beperkt door voorwaarden als bedoeld onder 5.2.6. De bevoegdheid is afhankelijk van genoemde financiële limieten.

In het geval de aanneemsom de beperkende limieten uit 5.2.6 naar verwachting te boven gaat, moet het college beslissen. Daarbij geldt het hier onderstaande, waarbij een separaat mandaat dus voor alle latere stappen niet meer nodig is.

Indien het college in het geval van een aan te besteden opdracht, het Definitief Ontwerp (DO) en de bijbehorende projectbegroting heeft vastgesteld, gelden binnen de aanbestedingsprocedure de onderstaande mandaten voor de teamleider (bij 5.2.7.3 de behandelend ambtenaar). De gemandateerde bevoegdheid wordt begrensd door het uit te voeren DO en het bedrag van de projectbegroting en na de gunning dient de teamleider de betreffende portefeuillehouder te informeren.

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.7.1

Starten en uitvoeren van een aanbestedingsprocedure

B&W

AD/TL

-

Met inachtneming van het laatst vastgestelde aanbestedingsbeleid.*

5.2.7.2

Selecteren van gegadigden

B&W

AD/TL

-

Met inachtneming van het laatst vastgestelde aanbestedingsbeleid.*

5.2.7.3

Ondertekening proces-verbalen

B&W

TL

BA

Ondertekening door diegenen, die bij de aanbesteding aanwezig zijn.

Met inachtneming van laatst vastgestelde aanbestedingsbeleid.*

5.2.7.4

Voorlopige gunnings- en afwijzingsbesluiten

B&W

AD/TL

-

Met inachtneming van het laatst vastgestelde aanbestedingsbeleid.*

TL informeert PFH over de uitkomst van de gunning, PFH informeert B&W wanneer deze dit noodzakelijk acht.

5.2.7.5

Bezwaar beantwoorden

B&W

AD/TL

-

Met inachtneming van het laatst vastgestelde aanbestedingsbeleid.*

5.2.7.6

Besluiten tot definitieve gunning

B&W

AD/TL

-

Met inachtneming van het laatst vastgestelde aanbestedingsbeleid.*

TL informeert PFH over de uitkomst van de gunning, PFH informeert B&W wanneer deze dit noodzakelijk acht.

5.2.7.7

Afwijken van het laatst vastgestelde aanbestedingsbeleid*

B&W

AD

-

Dit mandaat geldt alleen bij een positief advies van het SCD afdeling Inkoop.

* Ten tijde van de vaststelling van het voorliggende mandaatbesluit het “Inkoop-en aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vanaf 2014”.

5.2.8 Personele aangelegenheden

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.8.1

Alle aan het college bij of krachtens de wet toegekende bevoegdheden over personele aangelegenheden.

B&W

AD

TL

Met uitzondering van:

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden – mandaat AD

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst reorganisatie - mandaat aan AD.

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst pf sluiten van een vaststellingsovereenkomst, waarbij een ontslagvergoeding wordt toegekend of overeengekomen – mandaat aan AD.

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met leidinggevende en/of teamoverstijgende functies (plaatsvervangend teamleider worden aangewezen door de AD, zie 4.2).

Het gebruik maken van rechtsmiddelen mbt personele aangelegenheden, dit wordt gemandateerd aan de AD.

Oplegging van disciplinaire straffen worden niet gemandateerd, met uitzondering van:

a. waarschuwing: dit blijft gemandateerd aan AD en TL, met uitzondering van de laatste waarschuwing..

Het overeenkomen van een afwijkende arbeidsduur tot maximaal 40 uur per week/ 1,1 fte, dit wordt gemandateerd aan de AD.

5.2.8.2

Schorsing als ordemaatregel

B&W

AD

 
 

5.2.9 Algemene subsidieverordening Papendrecht 2013

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.9.1

Beslissen op aanvraag subsidie op de beleidsterreinen het team betreffende.

B&W

TL

-

Met inachtneming van het door de raad vastgestelde subsidieplafond en de gemeentebegroting.

5.2.9.2

Verlenen van voorschotten.

B&W

TL

-

Op basis van besluit tot verlenen van subsidie.

5.2.9.3

Vaststellen van subsidie.

B&W

TL

-

conform het besluit tot subsidieverlening.

5.2.9.4

Verlenen van uitstel voor indienen van aanvraag subsidie.

B&W

TL

-

 

5.2.9.5

Aanvraag subsidie buiten behandeling laten of afwijzen.

B&W

TL

-

 

5.2.10 Financiële verordening

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.10.1

Wijzigen van de begroting binnen het taakveld bij gelijk blijvende omvang van baten en lasten (autorisatie budgetverschuivingen).

B&W

AD

TL

 

5.2.11 Financieel

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.11.1

Afboeken van oninbare vorderingen tot € 10.000.

B&W

AD

TL

Opdracht tot incasso en afboeken mandaat bij gemeente; voorbereidingshandelingen mandaat SCD.

5.2.12 Klachtenprocedure

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.12.1

Het behandelen en afdoen van een klachten met inachtneming van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

AD

-

Het mandaat geldt niet in geval van een formele afhandeling van de klacht, waarbij deze gegrond wordt verklaard.

5.2.13 Handelsregisterwet 2007 & Handelsregisterbesluit 2008

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.2.13.1

Het inschrijven van bestuurders en ambtenaren in Handelsregister (Hoofdstuk 3 van de Handelsregisterwet).

B&W

TL

-

 

5.3 Wet- en regelgeving Ruimtelijk Domein

5.3.1 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.3.1.1

Verlenen van toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen (artikel 2.2 Bbl)

B&W

TL

BA

 

5.3.1.2

Stellen van maatwerkvoorschriften in afwijking van regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving, als dat bij die regels is bepaald.

(Artikelen 3.7, 4.5, 4.6, 5.3a, 6.5, 7.5, 7.32 Bbl)

B&W

TL

BA

 

5.3.1.3

Opvragen informatie specifieke bouwwerkzaamheden (artikel 2.20 Bbl)

B&W

TL

BA

 

5.3.1.4

Het afwijken van de gestelde termijn voor het doen van een sloopmelding (artikel 7.10 Bbl)

B&W

TL

BA

 

5.3.1.5

Het behandelen van meldingen.

Denk hierbij in ieder geval aan:

- bouwmelding (artikel 2.18 Bbl)

- gereed melding (artikel 2.21 Bbl)

- melding brandveilig gebruik (§ 6.1.2 Bbl)

- sloopmelding (artikel 7.10 Bbl)

- melding bij gelijkwaardigheid (artikel 2.4 Bbl)

- melding mobiel puinbreken (artikel 7.33 Bbl)

B&W

TL

BA

 

5.3.1.6

Het behandelen van informatie verstrekt op grond van de informatieplicht

B&W

TL

BA

 

5.3.2 Wet basisregistraties Adressen en Gebouwen

Zie Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG, bijlage 7.1.

5.3.3 Verordening naamgeving en nummering

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.3.3.1

Vaststellen van de naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van

namen aan de openbare ruimte, het nummeren van

verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende

terreinen (artikel 2 en 3).

B&W

TL

BA

Inclusief weigeren en intrekken (artikel 3 lid 5).

5.3.3.2

Verlengen van de termijn waarbinnen de huisnummering moet zijn aangebracht (artikel 6).

B&W

TL

BA

 

5.3.4 Verordening Nadeelcompensatie

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.3.4.1

Besluiten tot het niet verder in behandeling nemen van een planschadeverzoek wegens incomplete aanvraag (artikel 4:5 Awb)

B&W

TL

BA

 

5.3.4.2

Besluiten tot niet-ontvankelijkheid van het planschadeverzoek (niet betalen drempelbedrag artikel 4:128 Awb, verjaring artikel 4:128 Awben het ontbreken van belanghebbendheid artikel 1:2 Awb).

B&W

TL

BA

 

5.3.4.3

Besluiten tot aanstondse afwijzing bij kennelijke ongegrondheid planschadeverzoek (artikel4:126 Awb).

B&W

TL

BA

 

5.3.4.4

Besluiten tot verdaging van de behandeltermijn van een planschadeverzoek (artikel 4:130 Awb).

B&W

TL

BA

 

5.3.4.5

Besluiten tot aanhouden behandeltermijn bij beroep tegen schadeveroorzakende besluit (artikel 4:130 lid 3 Awb)

B&W

TL

BA

 

5.3.4.6

Besluiten tot het aangaan van verhaalscontracten in verband met eventueel toekomstig te betalen planschadevergoeding (artikel 13.3c Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.4.7

Aanvrager en (derde) belanghebbenden op de hoogte stellen van advies inwinnen bij adviescommissie (artikel 6 Vo Nadeelcompensatie)

B&W

TL

BA

 

5.3.4.8

In de gelegenheid stellen van de aanvrager te reageren op het concept advies (artikel 7 lid 4 Vo Nadeelcompensatie)

B&W

TL

BA

 

5.3.4.9

Bekendmaking en kennisgeving besluit aan aanvrager, belanghebbenden en bij afwijken aan adviseur (artikelen 3:41 en 3:43 Awb)

B&W

TL

BA

 

5.3.5 Subsidieverordening beeldbepalende panden langs de Papendrechtse dijk

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.3.5.1

Het besluiten op een aanvraag om subsidie (artikel 2).

B&W

TL

-

 

5.3.6 Omgevingswet (Ow)

In geval van mandaat m.b.t. een aanvraag voor een omgevingsvergunning die ziet op meerdere activiteiten ligt het mandaat bij de gemeente.

In geval van mandaat m.b.t. een aanvraag voor een omgevingsvergunning die ziet op een enkelvoudige activiteit, is, de teamleider (of BA) van het team waar de activiteit functioneel is belegd, bevoegd;

Daar waar ‘vergunning’ staat, is bedoeld ‘omgevingsvergunning’;

Daar waar een artikel wordt aangehaald, betreft het een artikel van de Omgevingswet (Ow), tenzij anders vermeld.

Ob = Omgevingsbesluit

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.3.6.1

Ow algemeen

 
 
 
 

5.3.6.1.1

Het geven van schriftelijke inlichtingen omtrent omgevingsvergunningen of omtrent een aanvraag omgevingsvergunning.

B&W

TL

BA

 

5.3.6.1.2

Het mededelen dat een activiteit vergunningvrij is

B&W

TL

BA

 

5.3.6.2

Vooroverleg

 
 
 
 

5.3.6.2.1

Verzoek tot aanvullende gegevens en informatieve correspondentie omtrent een aanvraag tot vooroverleg

B&W

TL

BA

 

5.3.6.2.2

Schriftelijke beantwoording omtrent een aanvraag tot vooroverleg

B&W

TL

BA

 

5.3.6.3

Aanvraag omgevingsvergunning

 
 
 
 

5.3.6.3.1

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1 Ow lid 1 onder a)

Hieronder vallen in ieder geval:

B&W

TL

BA

 

5.3.6.3.2

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het uitvoeren van een werk, niet zijnde een bouwwerk, of werkzaamheid. (artikel 5.1 lid 1 onder a tijdelijk deel omgevingsplan als bedoeld in artikel 22.1 lid 1 onder a Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.3.3

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit:

- die in strijd is met het omgevingsplan en waarvoor een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is opgenomen of;

- waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan of;

- die in strijd is met het omgevingsplan

(buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

(artikel 5.1 lid 1 onder a Ow)

B&W

TL

BA

Voor zover het gaat om een binnenplanse afwijking, gevallen van beperkt planologische betekenis (voormalige kruimelgevallen) en tijdelijke afwijkingen

5.3.6.3.4

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het bouwen van een bouwwerken het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, in overeenstemming met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 22.26 tijdelijk deel omgevingsplan)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.3.5

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het slopen van een bouwwerk (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, tijdelijk deel omgevingsplan bedoeld in artikel 22.1 lid 1 onder a Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.3.6

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, Paragraaf 22.3.26 tijdelijk deel omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 IbOw)

B&W

TL

BA

Omgevingsdienst heeft ook mandaat.

5.3.6.3.7

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 12 Erfgoedverordening (in samenhang met artikel 22.8 Ow en 2.1a Ob).

B&W

AD

BA

 

5.3.6.3.8

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit betreffende het opslaan van roerende zaken (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 2:10 lid 3 APV, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.3.9

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het aanleggen of veranderen van de wijze van aanleg van een weg (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 2:11 APV, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob)

B&W

TL

BA

Na advies Team Beheer en Team Werkvoorbereiding

5.3.6.3.10

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken van een uitweg, naar de weg of verandering brengen in een bestaande uitweg naar de weg (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 2:12 APV, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob)

B&W

TL

BA

Na advies Team Beheer en Team Werkvoorbereiding

5.3.6.3.11

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken of voeren van handelsreclame weg (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 4:15 APV, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.3.12

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit betreffende het kappen van bomen of het vellen van houtopstand (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 3 Bomenverordening, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob)

B&W

TL

BA

Na advies Team Beheer.

Enkelvoudige vergunning wordt verleend door team VVTH, na advies team Beheer.

5.3.6.4

Mandaten omgevingsvergunningen anders dan o.g.v. artikel 5.1 lid 1 onder a:

 
 
 
 

5.3.6.4.1

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een bouwactiviteit (artikel 5.1 lid 2 onder a Ow paragraaf 2.3.2 Bbl) (technische bouwactiviteit)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.4.2

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een milieubelastende activiteit (artikel 5.1 lid 2 onder b Ow, hoofdstuk 3 Bal)

B&W

TL

BA

Omgevingsdienst heeft ook mandaat.

5.3.6.5

Overige mandaten vergunningverlening

 
 
 
 

5.3.6.5.1

Ambtshalve verlenen van een omgevingsvergunning ter vervanging van een eerder verleende vergunning (revisievergunning) (artikel 5.43 Ow)

B&W

TL

BA

Omgevingsdienst heeft ook mandaat.

5.3.6.5.2

Verbinden voorschriften aan omgevingsvergunning voor bouwactiviteit over uitgestelde aanvraagvereisten (artikel 8.3c bkl)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.3

Het wijzigen van voorschriften van een omgevingsvergunning of het intrekken van een omgevingsvergunning. (artikelen 5.39, 5.40 en 5.41 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.4

Instemming vragen aan ander bestuursorgaan wanneer dit bij wet verplicht is (artikel 16.16 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.5

Advies vragen in gevallen waar dit bij wet verplicht is (artikel 16.15 en 16.19 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.6

Het buiten behandeling laten van een aanvraag (artikel 16.10 Ow)

B&W

TL

BA

Betreft verplichte koppeling indienen aanvraag van een watervergunning.

5.3.6.5.7

Het wijzigen of intrekken van een vergunning (artikel 16.9 onder b en 5.40 2e lid onder e). Koppeling Waterwet.

B&W

TL

BA

Mits de houder van de vergunning daarmee instemt of geen zienswijzen indiende.

5.3.6.5.8

Het buiten behandeling laten van een aanvraag als geen MER (artikel 16.49 lid 3 Ow).

B&W

TL

BA

Betreft koppeling met MER.

5.3.6.5.9

Buiten toepassing verklaren afdeling 3.4 Awb bij kennelijke verschrijving (artikel 16.24 lid 2 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.10

Het afhandelen van meldingen gedaan op grond van de Omgevingswet (artikel 4.4 lid 1 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.11

Stellen van maatwerkvoorschriften of verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning in afwijking van regels in het Besluit activiteiten leefomgeving, als dat bij die regels is bepaald.

(artikel 2.13 Bal)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.12

Stellen van maatwerkvoorschriften of verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning in afwijking van regels in het omgevingsplan, als dat bij die regels is bepaald.

(artikel 4.5 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.13

Het verbinden van voorschriften aan omgevingsvergunningen (5.34 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.14

Verlengen termijn tijdelijke vergunning bouwactiviteit (artikel 10.23 lid 2 Ob)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.15

Beslissen op aanvragen om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel (artikel 4.7 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.16

Bepalen eerder in werking treden omgevingsvergunning vanwege spoedeisende omstandigheden (artikel 16.79 lid 5 Ow)

B&W

AD

 
 

5.3.6.5.17

Bepalen dat omgevingsvergunning alleen geldt voor degene aan wie zij is verleend (artikel 5.37 lid 3 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.5.18

Uitbrengen van advies over een aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit, een bouwactiviteit of een milieubelastende activiteit en beslissen over instemming met de voorgenomen beslissing op de aanvraag, in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is (4.20 Ob)

B&W

TL

 
 

5.3.6.5.19

Besluit over geluidwerende maatregelen aan gebouwen (artikel 2.43 Ow jo Artikel 3.52 t/m 3.54 bkl)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.6

Procedurele handelingen m.b.t. vergunningverlening. Denk hierbij in ieder geval aan:

B&W

TL

BA

 

5.3.6.6.1

Het verzenden van een ontvangstbevestiging (artikel 16.54a Ow)

B&W

TL

BA

Bij reguliere voorbereidingsprocedure. en procedure met toepassing van afdeling 3.4 Awb

Na inwerkingtreding van de Wmebv wordt dit waarschijnlijk verplaatst naar artikel 2:17 Awb

5.3.6.6.2

Kennisgeving van ingekomen aanvraag (artikel 16:57 Ow)

B&W

TL

BA

Bij reguliere voorbereidingsprocedure. en procedure met toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.6.3

Bekendmaking van beschikking. (artikel 16:64 Ow)

B&W

TL

BA

Reguliere voorbereidingsprocedure.

5.3.6.6.4

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag (artikelen 16:64 Ow)

B&W

TL

BA

Bij reguliere voorbereidingsprocedure.

5.3.6.6.5

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag (artikel 16:66 Ow jo 3:18 lid 2 Awb).

B&W

TL

BA

Bij procedure met toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.6.6

Kennisgeven ontwerpbesluit 16.66 Ow, 3:12 Awb

B&W

TL

BA

Bij procedure met toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.6.7

Toezending ontwerpbesluit 16.66 Ow en 3:11 Awb

B&W

TL

BA

Bij procedure met toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.6.8

Bekendmaking besluit (artikelen 3:41 en 3:45 Awb

B&W

TL

BA

Bij toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.6.9

Mededeling besluit (artikelen 3:43, 3:44 lid 1 en 3 en 3:45 Awb)

B&W

TL

BA

Bij toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.6.10

Kennisgeving besluit (artikel 16:64 lid 3 en 16:66 lid 4 en 5 Ow, artikel 3:55 lid 1 Awb)

B&W

TL

BA

Bij toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.6.11

Terinzagelegging besluit (artikel 3:44 lid 1 onder a, 3:11 en 3:12 lid 1 Awb en artikel 12 en 13 Bmw)

B&W

TL

BA

Bij toepassing van afdeling 3.4 Awb

5.3.6.7

Toezicht en handhaving

 
 
 
 

5.3.6.7.1

Het staken van bouw- en sloopactiviteiten (artikel 5.17).

B&W

TL

BA

 

5.3.6.7.2

Het staken van het gebruik bij spoedeisende gevallen indien veiligheid en/of gezondheid in het geding is (artikel 5.17).

B&W

TL

BA

 

5.3.6.7.3

Het intrekken van de vergunning bij wijze van sanctie (artikel 18.10 Ow).

B&W

TL

BA

 

5.3.6.7.4

Besluiten dat afgezien wordt van handhaving in kader van ondergeschikte afwijkingen Bbl bij bouw

B&W

TL

BA

Volgens VTH beleidsplan (incl. aanvulling)

5.3.6.8

Kostenverhaal

 
 
 
 

5.3.6.8.1

Vaststellen van een eindafrekening van de kosten van een exploitatieplan dat deel uitmaakt van het tijdelijk omgevingsplan of dat als voorschrift verbonden aan een omgevingsvergunning geldt (§ 13.6.3 Ow (artikel 13.14 Ow ev) en afdeling 8.4 en 8.5 Ob)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.8.2

Aangaan overeenkomst kostenverhaal (13.13 Ow)

B&W

 
 

Voor mandatering zie § 5.2.6 bevoegdheid tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten.

5.3.6.8.3

Verbinden van voorschriften inzake kostenverhaal aan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover sprake is van een activiteit die in strijd is met een in het omgevingsplan aan een locatie toegedeelde functie (Art. 13.14 lid 3 onder a Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.8.4

Het bij beschikking verhalen van de aan de grondexploitatie verbonden kosten (Art. 13.18 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.8.5

Verbinden van voorschriften aan beschikking dat betaling geheel of gedeeltelijk na aanvang van de activiteit plaatsvindt (Art. 13.19 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.9

Voorkeursrecht en onteigening

 
 
 
 

5.3.6.9.1

Kennisgeving en terinzagelegging voorkeursrechtbeschikking (Art. 16.32b Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.9.2

Mededeling van intrekking of vervallen voorkeursrecht of van vernietiging voorkeursrechtbeschikking (Art. 9.5 lid 3 Ow)

B&W

TL

BA

Intrekken zelf B&W

5.3.6.9.3

Bevestiging ontvangst uitnodiging tot onderhandeling over vervreemding (Art. 9.12 lid 1 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.9.4

Toelichten belangen gemeente bij gerechtelijke procedure tot overdracht van het goed (Art. 9.18 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.9.5

Betaling voorlopige of vastgestelde schadeloosstelling (Art. 15.43 Ow Art. 15.45 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.9.6

Voorbereiden bekrachtigingsprocedure onteigeningsbeschikking (Art. 16.93 Ow)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.10

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

 
 
 
 

5.3.6.10.1

Elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten; integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten (artikel 6, 12, 13 en 19 Bmw, artikel 3:11 Awb)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.10.2

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten aan het kadaster (artikel 14.5 Ob)

B&W

TL

BA

 

5.3.6.10.3

Beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier in het DSO (Artikel 14.2 lid 3 Ob)

B&W

TL

BA

 

 

Wet- en regelgeving Domein Dienstverlening

5.4.1 Burgerlijk wetboek

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.1.1

Benoemen van een beëdigde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (voor eenmalig voltrekken van een huwelijk) (artikel 16 e.v. Boek 1 BW).

B&W

TL

 
 

5.4.1.2

Legalisatie van handtekening.

B

TL

BA

 

5.4.1.3

De behandeling en afhandeling van onbeheerde zaken (boek 5, titel 2: beheer van in bewaring gegeven zaken c.q. dieren).

B

AD

BA

Conform Beleid gevonden en verloren voorwerpen.

5.4.2 Wet – en Besluit basisregistratie personen

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.2.1

Verrichten van alle wettelijke taken ten aanzien van de basisregistratie personen, met uitzondering van de hierna genoemde bevoegdheden.

B&W

TL

BA

 

5.4.2.2

Uitzonderingen:

Het beslissen over de verstrekking van selecties uit de Wet BRP (H 3, afdelingen 2, 3 en 4 Wet BRP).

Het aanwijzen van een ambtenaar bevoegd tot het opnemen van een beëdigde verklaring (2.8. lid 2 sub e Wet BRP).

B&W

TL

 
 

5.4.3 Kieswet en -besluit en Wet raadgevende referenda

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.3.1

Verrichten van alle wettelijke taken en besluiten inzake verkiezingen en referenda, met uitzondering van de hierna onder 5.4.3.2 en 5.4.3.3 genoemde bevoegdheden.

B&W

B

TL

BA

Zie ook aanwijzingsbesluiten.

5.4.3.2

Bevoegdheden als bedoeld in de artikelen D6, D7, E4, J4, J7a, J8 lid 1 en N5 Kieswet.

Bevoegdheid als bedoeld in artikel 24, lid 3 Wet raadgevend referendum.

B&W

B

TL

-

 

5.4.3.3

- Bevoegdheden als bedoeld in de artikelen E3, E7, E9, J4a, J1 lid 3 en N11 lid 2 en 3 Kieswet.

- Bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 24, lid 1 en 67, lid 1 Wet raadgevend referendum.

B&W

B

-

-

Geen mandaat.

5.4.4 Rijkswet op het Nederlanderschap

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.4.1

Verrichten van alle wettelijke taken inzake de verkrijging door optie en afstand doen van het Nederlanderschap.

B

TL

BA

 

5.4.5 Paspoortwet

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.5.1

Verrichten van alle wettelijke taken in verband met het aanvragen, verstrekken, wijzigingen, uitreiken, inhouden en vermissen van reisdocumenten, met uitzondering van de hierna genoemde bevoegdheden.

B

TL

BA

 

5.4.6 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.6.1

Opvragen van informatie bij het RvIG over een persoon die in het register paspoortsignaleringen is opgenomen (artikel 58).

B

TL

BA

 

5.4.6.2

Aanwijzen van ambtenaren als autorisatiebevoegde reisdocumentenstation (artikel 79 lid 1).

B

TL

-

 

5.4.6.3

Aanwijzen van ambtenaren bevoegd tot in ontvangst nemen van zendingen van reisdocumenten en foto- en handtekeningformulieren (artikel 81).

B

TL

-

 

5.4.7 Wegenverkeerswetgeving en Reglement rijbewijzen

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), Wegenverkeerswet 1994 (WVW), Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), Regeling voertuigen, Landelijke Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, Reglement rijbewijzen, Parkeerverordening

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.7.1

Besluiten op een aanvraag om ontheffing van bepalingen als bedoeld in artikel 87 RVV jo artikel 149 WVW.

B&W

TL

-

Na advies van team Beheer en de politie.

5.4.7.2

Besluiten op aanvragen om parkeervergunningen en -ontheffingen (artikel 87 RVV, Parkeerverordening).

B&W

TL

BA

 

5.4.7.3

Besluiten op een aanvraag voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart (artikel 49 BABW jo Landelijke Regeling Gehandicaptenparkeerkaart).

B&W

TL

BA

Na advies team Beheer.

5.4.7.4

Verrichten van alle wettelijke handelingen in verband met het aanvragen, verstrekken, wijzigen, uitreiken en inleveren van rijbewijzen (artikel 107 e.v. WVW jo 26 e.v. Reglement rijbewijzen).

B

TL

BA

Weigeringen = mandaat TL

5.4.7.5

Afgeven van ongeldigverklaringen van rijbewijzen (Reglement rijbewijzen).

B

TL

BA

Indien gebruik gemaakt wordt van ondermandaat TL in kennis stellen.

5.4.8 Bomenverordening

zie ook mandaatlijst Domein Beheer

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.8.1

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit betreffende het kappen van bomen of het vellen van houtopstand (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 3 Bomenverordening, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob).

B&W

TL

BA

Na advies Team Beheer.

Enkelvoudige vergunning wordt verleend door team VVTH, na advies team Beheer.

Zie ook mandaten OW (5.3.8).

5.4.8.2

Verlenen van toestemming tot direct vellen (noodkap, artikelen 172 en 175 Gemeentewet).

B

TL

BA

Indien sprake van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang van openbare orde of veiligheid; onverwijld vergunning afgeven (evt. herplantplicht).

5.4.9 Wet- en Besluit op de lijkbezorging

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.9.1

Stellen van een andere termijn voor de begraving of crematie (artikelen 16 en 17 Wet op de lijkbezorging).

B

TL

BA

Na advies beheerder begraafplaats.

5.4.9.2

Afgeven van een laissez-passer voor lijken (artikel 11 Besluit op de lijkbezorging).

B

TL

BA

 

5.4.9.3

Beslissen op een schriftelijk verzoek tot ontleding (artikel 68 Wet op de lijkbezorging).

B

TL

-

Na advies beheerder begraafplaats.

5.4.10 Algemene Plaatselijke Verordening

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.10.1

Verlenen van een ontheffing voor straatartiest e.d. (artikel 2:9).

B

TL

BA

Conform Aanwijzingsbesluit 23 juli 2011.

5.4.10.2

Besluiten op een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd

met de publieke functie van de weg (waaronder begrepen het plaatsen van een terras en aanbrengen van reclame-uitingen) (artikel 2.10A lid 1).

B&W

TL

BA

Zie ook mandaten Ow (5.3.8) Dit mandaat geldt voor vergunningen APV op basis van artikel 2:10 APV die niet onder voormalig lid 2.2 Wabo vallen en dus nog buiten de scope van de OW blijven (artikel 22.8 OW jo. 2.1A Ob).

5.4.10.3

Besluiten op een aanvraag om een vergunning tot het organiseren van een evenement (artikel 2:25).

B

TL

BA

Met uitzondering van aanvragen voor kermis, circus en andere grote evenementen (geen mandaat).

Weigering door TL

Altijd overleg met PFH.

5.4.10.4

Besluiten op een verzoek tot aanpassing van de exploitatievergunning voor een openbare inrichting, voor zover het de wijziging van een leidinggevende betreft (artikel 2:28).

B

TL

BA

 

5.4.10.5

Vaststellen van een ander sluitingstijd voor een openbare inrichting (artikel 2:29).

B

TL

BA

 

5.4.10.6

Aanwijzen van aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen (artikel 2:42).

B&W

TL

BA

 

5.4.10.7

Besluiten op een verzoek om een vergunning voor het ter beschikking stellen en aanwezig houden van consumentenvuurwerk (verkoop vuurwerk) (artikel 2:72).

B&W

TL

BA

 

5.4.10.8

Uitoefenen van bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 3.

B&W

B

-

I.o.m. het door het B&W ter zake vastgesteld beleid (Prostitutiebeleid gemeente Papendrecht 

van 23-09-2003).

5.4.10.9

Besluiten op een verzoek om ontheffing met betrekking tot geluidhinder (artikel 4:6).

B&W

TL

BA

Rapportage aan PFH.

5.4.10.10

Besluiten op een verzoek om vergunning voor het inzamelen van geld of goederen (artikel 5:13).

B&W

TL

BA

 

5.4.10.11

Besluiten op een aanvraag om een standplaatsvergunning (artikel 5:18).

B&W

TL

BA

Met uitzondering van aanvragen voor kermis, circus en andere grote evenementen (geen mandaat).

Weigering door TL

Conform Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Papendrecht.

5.4.10.12

Besluiten op een verzoek om vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt (artikel 5:23).

B

TL

BA

In geval van een braderie vooraf PFH informeren.

5.4.11 Visserijwet 1963

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.12.1

Verlenen van toestemming om te vissen in gemeentelijke wateren (artikel 21).

B&W

TL

BA

 

5.4.12 Drank- en horecawet

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.12.1

Besluiten op een aanvraag om vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf (artikel 3 e.v.).

B&W

TL

BA

 

5.4.12.2

Besluiten op een verzoek tot aanpassing van een vergunning, voor zover het de wijziging van een leidinggevende betreft (artikel 3 e.v.).

B&W

TL

BA

 

5.4.13 Wet op de kansspelen

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.13.1

Besluiten op een aanvraag voor het gelegenheid geven voor een kansspel (loterij) (artikel 3 e.v.).

B&W

TL

BA

 

5. 4.13.2

Uitvoeren van de wettelijke bevoegdheden inzake kleine kansspelen (artikel 7c).

B&W

TL

BA

 

5. 4.13.3

Besluiten op een aanvraag voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat of speelautomaat (artikel 30b e.v.).

B

TL

BA

 

5.4.14 Verordening huwelijkslocaties 2004

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.14.1

Besluiten op een verzoek voor het voltrekken van een huwelijk op locatie.

B&W

TL

 

Conform submandaatbesluit 12-09-2006.

5.4.15 Verordening leerlingenvervoer gemeente Papendrecht

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.15.1

Nemen van besluiten ter uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer.

B&W

TL

BA

Afwijzingen in overleg met TL

5.4.16 Marktverordening Papendrecht

Beleidsregels standplaatsen ambulante handel

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.16.1

Nemen van besluiten op grond van de Marktverordening, met uitzondering van de hierna genoemde bevoegdheden.

B&W

TL

BA

Conform Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Papendrecht.

5.4.16.2

Besluiten tot het weigeren, intrekken, schorsen en overschrijven van een vergunning (artikelen 4 en 11).

B&W

TL

BA

Conform Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Papendrecht.

5.4.17 Verordening winkeltijden Papendrecht

Winkeltijdenwet

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.17.1

Besluiten op aanvragen om ontheffing van winkeltijden.

B&W

TL

BA

 

5.4.18 Wet kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen en Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Papendrecht

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.4.18.1

Registreren, verwijderen of wijzigen van gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang (artikel 1.46 Wet).

B&W

TL

-

Conform besluit college 11-10-2011, nr 2011-258. Met inachtneming van advies GGD en gemeentelijk handhavingsbeleid.

5.4.18.2

Schriftelijke mededeling van opneming in het register (artikel 6 lid 2 Verordening).

B&W

TL

-

 

5.4.18.4

Schriftelijke aanwijzing in geval van niet-naleving van voorschriften uit verordening (artikel 19 Verordening).

B&W

TL

-

 

 

Wet- en regelgeving Sociaal Domein

5.5.1 Leegstandwet

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.5.1.1

Besluiten op een aanvraag om vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning (artikel 15).

B&W

TL

-

Behoudens bijzondere gevallen.

5.5.1.2

Verlenging vergunning tijdelijke verhuur van een woning (artikel 15).

B&W

TL

-

 

5.5.2 Wet kinderopvang en kwaliteitsregels en peuterspeelzalen en verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Papendrecht

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.5.2.1

Uitvoeren van het handhavings-en ontwikkelingsbeleid.

B&W

TL

-

Conform besluit college 2011-381.

5.5.3 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Wet primair onderwijs, Wet voortgezet onderwijs, Wet expertisecentra

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.5.3.1

Verrichten van alle wettelijke taken ten aanzien van de voorzieningen huisvesting onderwijs, met uitzondering van de bevoegdheden zoals genoemd in de artikelen 11 en 12.

B&W

TL

-

Indien van toepassing: binnen het door de raad beschikbaar gesteld budget.

5.5.4 Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.5.4.1

Besluiten op een aanvraag om een huisvestingsvergunning (artikel 2.2.1 e.v.).

B&W

TL

-

 

5.5.5 Verordening VROM startersregeling

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.5.5.1

Beslissen op een aanvraag om toekenning van een VROM Starterslening.

B&W

TL

-

Na advies en toetsing SVn.

5.5.5.2

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een toewijzingsbrief.

B&W

TL

-

 

5.5.6 Regeling Starterslening Afkoopmethodiek

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.5.6.1

Afgeven van een aanmerkingsbeschikking.

B&W

TL

-

Na advies en toetsing SVn.

5.5.6.2

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een aanmerkingsbeschikking.

B&W

TL

-

 

5.5.7 Wet sociale werkvoorziening

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.5.7.1

Besluiten op aanvragen voor individueel personenvervoer van

Wsw-ers werkzaam bij Drechtwerk.

B&W

TL

-

In de reguliere P&C cyclus wordt gerapporteerd over de genomen besluiten.

 

Wet- en regelgeving Domein Beheer

5.6.1 Wet milieubeheer

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.1.1

Besluiten op een aanvraag om een vergunning aansluiting riolering of oppervlaktewater (artikel 10.33 Wm jo 2:11 APV).

B&W

TL

BA

Conform Gemeentelijk Rioleringsplan.

5.6.2 Wegenverkeerswetgeving

Wegenverkeerswet 1994 (WVW), Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.2.1

Tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen op grond van artikel 34 BABW.

B&W

TL

-

Na advies politie.

Geen verkeersbesluit nodig (art 35 BABW).

5.6.2.2

Nemen van een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 12 jo BABW en 18 lid 1 onder d van de WVW.

B&W

TL

-

 

5.6.3 Wegenwet

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.3.1

Vaststellen van een gladheidsbestrijdingsplan op grond van artikel 15 en 16.

B&W

TL

-

 

5.6.3.2

Vaststellen van de wegenlegger (artikel 34).

B&W

AD

-

 

5.6.4 Wet op de lijkbezorging

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.4.1

Vorderen en verhalen van de kosten van lijkbezorging op verwanten en nagelaten betrekkingen (in artikel 22).

B&W

TL

 
 

5.6.5 Verordening op het beheer en het gebruik van de Algemene begraafplaats voor de gemeente Papendrecht 2016 en Nadere regels grafbedekking e.d.

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.5.1

Besluiten als bedoeld in de artikelen 3 leden 6 & 7 en 16 lid 2 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de Algemene begraafplaats voor de gemeente Papendrecht 2016.

B&W

TL

 
 

5.6.5.2

Besluiten als bedoeld in de artikelen 6 leden 9 & 11 en 13 leden 1 & 3 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de Algemene begraafplaats voor de gemeente Papendrecht 2016.

B&W

TL

BA

BA = beheerder begraafplaats.

5.6.5.3

Aanwijzen van de beheerder (en zijn plaatsvervanger) van de begraafplaats.

B&W

AD

-

 

5.6.5.4

Beslissen op een verzoek om af te wijken van de tijd van begraven en bezorgen van as (artikel 2).

B&W

TL

BA

Na advies beheerder begraafplaats.

5.6.6 Wet basisregistraties Adressen en Gebouwen

Zie Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG, bijlage 7.1.

5.6.7 Verordening naamgeving en nummering

Zie ook mandaatlijst domein Ruimte

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.7.1

Vaststellen, toekennen en bepalen van afbakening van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen, en het toekennen van huisnummers (artikel 3).

B&W

TL

BA

Inclusief weigeren en intrekken (artikel 3 lid 5).

5.6.8 Afvalstoffenverordening 2010

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.8.1

Aanwijzen van een andere inzamelaar belast met

het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (o.a. inzameling oud papier) (artikel 2 lid 2).

B&W

TL

-

 

5.6.8.2

Verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 16 lid 2.

B&W

TL

-

 

5.6.8.3

Verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 lid 2.

B&W

TL

-

 

5.6.9 Algemene Plaatselijke Verordening

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.9.1

Besluiten op een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg(artikel 2:10).

B&W

TL

BA

Zie ook mandaten Ow (5.3.8) Dit mandaat geldt voor vergunningen APV op basis van artikel 2:10 APV die niet onder voormalig lid 2.2 Wabo vallen en dus nog buiten de scope van de OW blijven (artikel 22.8 OW jo. 2.1A Ob).

5.6.9.2

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het aanleggen of veranderen van de wijze van aanleg van een weg (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 2:11 APV, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob).

B&W

TL

BA

Na advies Team Beheer.

Enkelvoudige vergunning wordt verleend door team VVTH, na advies team Beheer.

5.6.10 Telecommunicatieverordening Papendrecht

Nr

Omschrijving

Bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.10.1

Instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 6.

B&W

TL

BA

 

5.6.11 Bomenverordening

Zie ook mandaatlijst Domeinen Dienstverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.11.1

Verlenen van een omgevingsvergunning voor direct vellen (noodkap) (artikel 5.1 lid 1 onder a Ow, artikel 3 lid 5 Bomenverordening, artikel 16.79 lid 5 Ow, in samenhang met artikel 22.8 Ow en artikel 2.1a Ob).

B

TL

BA

Indien sprake van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang van openbare orde of veiligheid; onverwijld vergunning afgeven (evt. herplantplicht).

5.6.12 Leidingenverordening Papendrecht

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.12.1

Verlenen, wijzigen en intrekken van een vergunning (artikelen 7, 9 en 10).

B&W

TL

BA

 

5.6.13 Havenverordening Papendrecht

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

5.6.13.1

Uitoefenen van bevoegdheden

Havenverordening

Papendrecht

2020 (artikelen 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 5.1, 5.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8).

B&W

TL

BA

Havenmeester is ook bevoegd.

Overzichten

6.1 Overzicht mandaten aan externen

6.1.1 Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.1.1

Besluiten op aanvragen om ontheffingen voor exceptioneel transport (binnen door B&W gegeven beslisruimte).

B&W

RDW

 

Zie o.a. brief aan RDW 31-5-2010, nr 371513.

Geen mandaat voor ontheffing voertuigen zonder kenteken (landbouwvoertuigen) (brief aan RDW 3-6-2008, nr 2008-8788).

6.1.2 Waterwet

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.2.1

Het nemen van besluiten ingevolge artikel 3.8 van de Waterwet inzake het zorgdragen voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden, voor zover het betreft de indirecte lozingen van inrichtingen.

B&W

Directeur Omgevingsdienst ZHZ

 

Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Papendrecht (mandaatlijst onder 18).

6.1.3 Havenverordening Papendrecht 2020, Havenbeveiligingswet, Scheepvaartverkeerswet, Wrakkenwet, Waterstaatswet 1900

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.3.1

Algemene verordening gegevensbescherming , Algemene wet bestuursrecht (dwangsom, artikelen 4:17, 4:18 en 4:20) en het

indienen van bedenkingen en zienswijze.

B&W

Haven-

meester Rotter-dam

Mogelijkheid gegeven

Besluit B&W en B 8 juni 2011 Mandaatbesluit havenmeester 2011, in werking 1-1-2022 (derde wijziging).

6.1.3.2

Algemene wet bestuursrecht (dwangsom, artikelen 4:17, 4:18 en 4:20).

B

Haven-

meester Rotter-dam

 

Besluit B&W en B 8 juni 2011 Mandaatbesluit havenmeester 2011, in werking 1-1-2022.

6.1.3.3

Uitoefenen bevoegdheden Havenverordening Papendrecht 2020 (artikelen 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 5.1, 5.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8).

B&W

Haven-

meester Rotter-dam

Mogelijkheid gegeven

Besluit B&W en B 8 juni 2011 Mandaatbesluit havenmeester 2011, in werking 1-1-2022.

BA is ook bevoegd.

6.1.3.4

Vervallen

 
 
 
 

6.1.3.5

Uitoefenen van bevoegdheden Scheepvaartverkeerswet (artikel 5 tot en met 8).

B&W

Haven-

meester Rotter-dam

Mogelijkheid gegeven

Besluit B&W en B 8 juni 2011 Mandaatbesluit havenmeester 2011, in werking 1-1-2022.

6.1.3.6

Uitoefenen van bevoegdheden Wrakkenwet.

B&W

Haven-

meester Rotter-dam

Mogelijkheid gegeven

Besluit B&W en B 8 juni 2011 Mandaatbesluit havenmeester 2011, in werking 1-1-2022.

6.1.3.7

Uitoefenen van bevoegdheden Waterstaatswet 1900.

B&W

Haven-

meester Rotter-dam

Mogelijkheid gegeven

Besluit B&W en B 8 juni 2011 Mandaatbesluit havenmeester 2011, in werking 1-1-2022.

6.1.3.8

Uitoefenen van bevoegdheden Havenbeveiligingswet (artikelen 4, 4d, 5 lid 2, 6, 7 lid 1, 2 en 3, 8, 910, 11a en 11b).

B

Haven-

meester Rotter-dam (in hoedanigheid Port Security Officer)

Mogelijkheid gegeven

Besluit B&W en B 8 juni 2011 Mandaatbesluit havenmeester 2011, in werking 1-1-2022. Met inachtneming van

bijzondere aanwijzingen artikel 5 lid 1

Havenbeveiligingswet.

6.1.4 Regionale subsidieverordening aangepast sporten Drechtsteden 2013

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.4.1

Besluiten op een aanvraag om subsidie.

B&W

Sportraad Dordrecht

 

Cf Besluit mandaat uitvoering bevoegdheden op het gebied van de toepassing van de Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013.

6.1.5 Huisvestingsverordening Papendrecht 2019

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.5.1

Besluiten op een verzoek tot het verlenen van een voorrangsverklaring (artikel 2.1.1).

B&W

Ambtelijk secretaris welke onderdeel uitmaakt van het Platform Uitvoering Voorrangsregeling.

 

Cf Beleidsregels voorrangsregeling woonruimteverdeling;

Zie collegebesluit voorrangsverklaringen woning d.d. 22-12-2015.

6.1.6 Wet basisregistraties Adressen en Gebouwen

Conform Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG, zie bijlage 7.1.

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.6.1

Opmaken van proces-verbaal van constatering (artikel 10 lid 1 onder b).

B&W

Directeur GBD

 

Mandaat is ook verleend aan TL Beheer en TL-VVTH

6.1.6.2

Opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen.

B&W

Directeur GBD

 

Ook aangewezen TL Beheer, registratoren Beheer en ambtenaren VVTH (bouwtoezicht).

6.1.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

PM [ concept besluit ligt ter beoordeling bij AD]

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.7.1

Het bijhouden van de gemeentelijke beperkingenregistratie (artikel 8).

B&W

GBD

 
 

6.1.8 Wet tijdelijk huisverbod

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.8.1

Ondertekeningsmandaat voor besluit tot opleggen huisverbod (artikel 3 lid 1).

B

HOvJ

 

Conform Besluit mandaatverlening en machtiging burgemeester artikel 2 Wet tijdelijk huisverbod, besluit 24-2-2009 (in werking 1-3-2009), nr 2009-907.

6.1.9 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Nr

Omschrijving

bevoegdheid

Wettelijk toegekend aan

Mandaat

Onder-

mandaat

Bijzondere voorwaarden

6.1.9.1

Het aanstellen van verkeersregelaars (artikel 56 BABW).

B&W

Politiechef van de regionale eenheid Rotterdam.

Personeel korps

Conform besluit B&W 13-9-2005.

6.2 Overzicht volmacht vertegenwoordiging in ALV, VvE en AvA

Nr

vereniging e.d.

volmacht

bijzondere voorwaarden

6.2.1

VvE Parkeergarage Waalburcht / Stolpe Hove.

TL Groot Onderhoud

Besluit burgemeester 25-01-2012, in werking 25-01-2012.

Bevoegd tot het vertegenwoordiging van de gemeente in vergaderingen van de VvE en het ondertekenen van documenten waar nodig.

6.2.2

VvE Overtoom.

TL Groot Onderhoud

Besluit burgemeester 25-01-2012, in werking 25-01-2012.

bevoegd tot

vertegenwoordiging van gemeente in vergadering van VvE

ondertekenen van documenten waar nodig

6.2.3

VvE Woon-Winkelcentrum De Meent.

TL Groot Onderhoud

Besluit burgemeester 25-01-2012, in werking 25-01-2012.

Bevoegd tot vertegenwoordiging van gemeente in vergadering van VvE

ondertekenen van documenten waar nodig

6.2.4

ALV Gebruikersvereniging Oranjewoud.

Senior medewerker beheer/geo informatie, team Beheer

bevoegd tot

vertegenwoordiging van gemeente in vergadering van ALV

ondertekenen van documenten waar nodig

6.2.5

ALV

Gebruikersvereniging Vicrea.

Senior medewerker beheer /geo informatie, team Beheer

bevoegd tot

vertegenwoordiging van gemeente in vergadering van ALV

ondertekenen van documenten waar nodig

6.2.6

Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten.

Taakveldcoördinator wijkonderhoud, team Beheer

bevoegd tot

vertegenwoordiging van gemeente in vergadering van ALV

ondertekenen van documenten waar nodig

6.2.7

Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen.

Beheerder begraafplaats, team Wijkonderhoud

bevoegd tot

vertegenwoordiging van gemeente in vergadering van ALV

ondertekenen van documenten waar nodig

6.2.8

Oorlogsgravenstichting.

Beleidsadviseur team Wijkonderhoud

Besluit burgemeester april 2016.

Bevoegd tot het vertegenwoordiging van de gemeente Papendrecht in vergadering van ALV en het ondertekenen van documenten waar nodig.

6.2.9

AvA Bank Nederlandse Gemeenten.

PM

PM

6.2.10

AvA Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.

PM

PM

6.2.11

AvA Oasen NV.

PM

PM

6.2.12

AvA Eneco Holding NV.

PM

PM