Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Heemstede 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Heemstede 2024

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Heemstede 2024 (Verordening marktgelden Heemstede 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren aanvangende te 00.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder/gegadigde, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • c.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • d.

  markt: de warenmarkt die bij of krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders op de daartoe aangewezen dag, tijd en plaats wordt gehouden;

 • e.

  marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte, die bij of krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders voor het uitoefenen van de markthandel is aangewezen;

 • f.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • g.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • h.

  vaste plaats: de standplaats die op een markt voor bepaalde of onbepaalde tijd, afhankelijk van de vergunning, beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het hebben dan wel innemen van een vaste plaats, dan wel een dag- of standwerkersplaats op de markt.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden als bedoeld in artikel 2 worden geheven van degene die de standplaats heeft. Als degene die de standplaats heeft wordt aangemerkt de houder van de vergunning, bedoeld in artikel 8 van de vigerende Marktverordening Heemstede dan wel degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De marktgelden worden geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1. De marktgelden als bedoeld in artikel 2 bedragen:

  • a.

   voor een dagplaats: € 3,90 per dag per strekkende meter;

  • b.

   voor een vaste plaats: € 44,30 per kwartaal per strekkende meter of gedeelte daarvan;

  • c.

   voor een standwerkersplaats: € 3,90 per dag per strekkende meter.

 • 2. Indien gebruik wordt gemaakt van een bijzetkraam, geplaatst achter een gewone kraam, wordt het ingevolge het eerste lid verschuldigde bedrag met 50% verhoogd.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1. De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, worden geheven per kwartaal.

 • 2. De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a en c, worden geheven per dag.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a en c, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De marktgelden als bedoeld in artikel 2 zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht, bij toepassing van de kwartaaltarieven, in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de marktgelden verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde marktgelden als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht, bij toepassing van de kwartaaltarieven, in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde marktgelden als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval:

  • a.

   deze worden geheven bij wege van aanslag, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld;

  • b.

   deze worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur, op het moment van uitreiking van deze kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden Heemstede 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 20 december 2023.