Verordening op de heffing en de invordering van leges Heemstede 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m 26-01-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Heemstede 2024

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Heemstede 2024 (Verordening leges Heemstede 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 12.1 eerste lid van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een haagondersteunende- en/of geluidwerende terrein- of erfafscheiding, tuinkist of overkapping, die passen in bestaand beleid (omgevingsactiviteit voor aanvragen die in strijd zijn met regels betreffende de ruimtelijke ordening);

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten “bouwen” en/of ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”, ingediend door of namens een instelling werkzaam in het belang van de volkshuisvesting als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet waarvoor voor de totstandkoming van het plan door de gemeente een financiële bijdrage wordt geleverd;

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing die wordt ingediend door een organisatie die in het bezit is van het keurmerk of certificaat van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, of door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als de mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.4.2 (verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.7.1, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.9.3 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening leges Heemstede 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening leges Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 20 december 2023.

Tarieventabel behorende bij de Verordening leges Heemstede 2024

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

  Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

 Artikel 1.1.1 Huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het raadhuis:

 

a.

op maandag tot en met donderdag van 11.00 tot en met 16.00 uur

en vrijdag van 9.00 tot en met 16.00 uur

€ 471,35

b.

op maandag tot en met donderdag om 9.30 en 10.00 uur

€ 225,80

c.

op woensdag om 8.45 en 9.00 uur

€ 0,00

d.

op zaterdag van 13.00 tot en met 16.00 uur

€ 1.320,80

e.

buiten kantoortijd (na 17.00 uur), of op zondag of een daarmee gelijkgestelde

€ 1.754,70

f.

buiten kantoortijd (na 17.00 uur), zondag of een daarmee gelijkgestelde feestdag op een andere locatie dan het raadhuis

€ 1.404,15

Artikel 1.1.2 Huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk in bijzonder huis

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek: het tarief overeenkomstig artikel 1.1.1

 

Artikel 1.1.3 Huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een aangewezen locatie of een aan te wijzen locatie

a.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een vaste aangewezen locatie buiten het raadhuis het in de onderdelen artikel 1.1.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 103,35

b.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanwijzen van een locatie buiten het raadhuis voor één dag en het voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk op deze locatie het in de onderdelen artikel 1.1.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 207,75

Artikel 1.1.4 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 111,95

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 123,15

Artikel 1.1.5 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking, , registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk, per getuige:

€ 24,35

Artikel 1.1.6 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van zes weken voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 104,15

Artikel 1.1.7 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of een partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 25,75

b.

een duplicaat van een trouwboekje of een partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 31,20

 Artikel 1.1.8 Huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een andere taal dan de Nederlandse taal

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een andere taal dan de Nederlandse taal het in de onderdelen artikel 1.1.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 61,50

Artikel 1.1.9 Telefonische tolk

Het tarief bedraagt voor de gebruikmaking van de diensten van een telefonische tolk op aanwijzen van een ambtenaar

€ 100

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.2.1 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

van een nationaal paspoort:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,87

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,42

b.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,87

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,42

c.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,87

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,42

d

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,42

Artikel 1.2.2 Nederlandse identiteitskaart

a.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,92

b.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,93

Artikel 1.2.3 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.2.1 en 1.2.2, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,09

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.2.1 en 1.2.2 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.2.1 en 1.2.2 en onder a genoemde bedragen:

€ 18,01

 

 

 

Paragraaf 3  Rijbewijzen

 

Artikel 1.3.1 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

 Artikel 1.3.2 Modaliteiten 

 

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Paragraaf 4  Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie persoonsgegevens

 

 Artikel 1.4.1 Definities

 

1.

Voor de toepassing van deze paragraaf, met uitzondering van artikel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.4. 3 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.4.2 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

€ 13,90

b.

Tot het verstrekken van de van betrokkene op diens persoonslijst opgenomen gegevens, anders dan voor de eerste (gratis) verstrekking van de persoonslijst

€ 18,55

Artikel 1.4.3 Verstrekking van aangehaakte gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 13,90

Artikel 1.4.4 Massaal verstrekken van gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het massaal verstrekken van gegevens door middel van de geautomatiseerde administratie:

a.

per uur dat de geautomatiseerde administratie wordt gebruikt

€ 275,95

dit tarief wordt verhoogd met een bedrag per inlichting

 

1.

bij verstrekking van de eerste 500 inlichtingen, per inlichting

€ 0,04

2.

bij verstrekking van de volgende 9.500 inlichtingen, per inlichting

€ 0,02

3.

bij verstrekking van elke volgende inlichting boven 10.000, per inlichting

€ 0,01

Artikel 1.4.5 Schriftelijke verstrekking

In afwijking van de artikelen 1.4.2, 1.4.3 3n 1.4.4 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 8,20

Artikel 1.4.6 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

 1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 14,05

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Artikel 1.4.7 Portokosten

 

Het tarief voor documenten, die op verzoek van de aanvrager per post worden verzonden, wordt verhoogd met de hiermee verband houdende portokosten.

 

 De paragraaf 1.5 is vervallen

 

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.6.1 Naspeuring in de in het bouwarchief berustende stukken

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het bouwarchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,80

 Artikel 1.6.2 Verstrekking vastgoedinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van één of meerdere lichtdrukken van plannen, kaarten of tekeningen uit het archief voor zover deze lichtdrukken ten verkoop in voorraad zijn, in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,30

b.

tot het verstrekken van één of meerdere lichtdrukken van plannen, kaarten of tekeningen uit het archief voor zover deze lichtdrukken ten verkoop in voorraad zijn, in formaat A3, per bladzijde

€ 0,60

c

voor het door een ambtenaar laten vervaardigen van kopieën van de onder 1.6.2.a of 1.6.2.b genoemde plannen, kaarten of tekeningen, voor elk kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,80

d.

voor het door derden laten vervaardigen van de onder 1.6.2.a of 1.6.2.b genoemde plannen, kaarten of tekeningen, per dm²

€ 0,25

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel 1.7.1 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 13,90

c.

tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift

€ 13,90

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.8.1 Naspeuring in gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,55

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 4,45

b.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 4,45

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.9.1 Huisvestingswet 2014

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 60,10

Artikel 1.9.2 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 115,80

2.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 115,80

Artikel 1.9.3 Wet op de kansspelen

 1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

2

Het lid 1 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden, maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning, verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 26,40

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat:

€ 56,50

b.

en voor iedere volgende speelautomaat:

€ 34,00

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in de geldende Algemene Plaatselijke verordening

€ 1.815,12

Artikel 1.9.4 Telecommunicatie

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 166,30

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, gedaan door een aanbieder zonder graafrecht, waaronder ook nutsbedrijven, als bedoeld in artikel 5 van de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Heemstede:

€ 166,30

3.

Het in het eerste lid en tweede lid genoemde tarief wordt:

a.

indien over een melding of aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 166,30

b.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

4.

Indien een begroting als bedoeld in het derde lid onderdeel b is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

5.

Het tarief bedoeld in het eerste lid wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Artikel 1.9.5 Wegenverkeerswetgeving

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

om ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 50,80

b.

om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 50,80

2.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat parkeervergunning wanneer deze is vermist, gestolen of onleesbaar is

€ 24,45

Paragraaf 1.10  Diversen

 

Artikel 1.10.1 Ligplaats aan openbare grond door pleziervaartuig

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een vergunning voor het met een pleziervaartuig innemen van een ligplaats aan openbare grond

€ 78,60

Artikel 1.10.2 Diverse vergunningen of beschikkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

tot het verlenen van een ontheffing voor vertoningen op openbare plaatsen als bedoeld in artikel 2:9, derde lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede

 

 

a.

geldig voor ten hoogste 6 dagen, per dag

€ 6,55

b.

geldig voor ten hoogste 5 maanden, per maand

€ 30,90

c.

geldig voor 6 maanden tot en met 1 jaar

€ 155,40

2.

tot het verlenen van een standplaatsvergunning op grond van artikel 5:18 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede:

 

 

a.

geldig voor ten hoogste 6 dagen,

€ 25,15

 

b.

geldig voor langer dan 6 dagen

€ 86,95

3.

tot het verlenen van een ontheffing voor het aanbrengen en/of wijzigen van lichtreclames en andere reclameobjecten die niet omgevingsvergunningplichtig zijn:

€ 102,80

4.

voor het afzetten van de openbare weg ten behoeve van een evenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede, met uitzondering van een straatfeest of herdenking, per evenement

€ 36,30

5.

tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een straatfeest of herdenking als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, en artikel 2:25 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede

€ 25,15

6.

tot het verkrijgen van een ventvergunning op grond van artikel 5:15, eerste lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede:

 

 

a.

geldig voor een dag, doch niet langer dan een maand

€ 34,10

 

b.

geldig langer dan een maand

€ 54,20

7.

tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 24,55

8.

tot het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,05

9.

tot het verstrekken van bestemmingsplannen als ingebonden boekjes

 

a.

boekje in zwart-wit, van maximaal 25 bladzijden

€ 6,85

b.

boekje in zwart-wit, 26 tot en met 50 bladzijden

€ 10,35

c.

boekje in zwart-wit, 51 tot en met 75 bladzijden

€ 21,00

d.

boekje in zwart-wit, meer dan 75 bladzijden

€ 27,95

e.

vermeerderd met extra kosten per kleurenpagina

€ 2,20

10.

tot het verstrekken van een kopie of print van een plankaart, waardenkaart of milieuzoneringskaart

 

a.

per pagina op papier van A4 formaat in zwart/wit

€ 0,30

b.

per pagina op papier van A3 formaat in zwart/wit

€ 0,60

c.

per pagina op papier van A2 formaat in zwart/wit

€ 2,20

d.

per pagina op papier van A1 formaat in zwart/wit

€ 3,95

e.

per pagina op papier van A0 formaat in zwart/wit

€ 6,85

f.

per pagina op papier van A4 formaat in kleur of grijstinten

€ 2,75

g.

per pagina op papier van A3 formaat in kleur

€ 3,95

h.

per pagina op papier van A2 formaat in kleur of grijstinten

€ 8,20

i.

per pagina op papier van A1 formaat in kleur of grijstinten

€ 14,60

j.

per pagina op papier van A0 formaat in kleur of grijstinten

€ 31,45

Artikel 1.10.3 Zegel op geluidsbegrenzer

Het tarief bedraagt voor het opnieuw aanbrengen van een zegel op een geluidsbegrenzer op grond van een opgelegd maatwerkvoorschrift in het kader van de Wet milieubeheer

€ 95,65

Artikel 1.10.4 Incidentele festiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding tot het houden van een incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4:3 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede

€ 25,15

Artikel 1.10.5 Ontheffing verbodsbepalingen Afvalstoffenverordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een ontheffing van de verbodsbepalingen ingevolge artikel 14 van de vigerende Afvalstoffenverordening Heemstede 2010

€ 106,45

Artikel 1.10.6 Ontheffing voorwerpen op of aan openbare plaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2:10, derde lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede (voorwerpen op of aan openbare plaatsen)

 

 a.

geldig voor ten hoogste 14 dagen

€ 25,15

 b.

geldig voor langer dan 14 dagen

€ 86,95

Artikel 1.10.7 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,05

2.

afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

a.

per pagina op papier van A4-formaat in zwart/wit

€ 0,30

b.

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 0,95

c.

per pagina op papier van A3-formaat in zwart/wit

€ 0,60

d.

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 2,35

3.

Voor afschriften en fotokopieën van informatie die is opgevraagd op grond van de Wet open overheid geldt de tarieventabel zoals die is opgenomen in het Besluit maximumtarieven open overheid.

Artikel 1.10.8 Uitwerken audioverslag in schriftelijke weergave

Het tarief bedraagt voor het uitwerken van een audioverslag in een schriftelijke weergave, voor elk daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 6,85

Artikel 1.10.9 Landelijk register kinderopvang (LRK)

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een kindercentrum (dagopvang of buitenschoolse opvang) dan wel een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang

€  2.570,40

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang

€ 614,45

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

 

 

 

  Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

Artikel 2.1.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.1.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.2.1 Omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor een eerste overleg (zijnde de intaketafel (toets wenselijkheid initiatief)):

€ 200,00

b.

voor elk volgend overleg (zijnde de omgevingstafel (toets haalbaarheid initiatief)):

€ 500,00

per in te schakelen adviseur/ketenpartner, in het geval wanneer deze kosten worden doorbelast aan de gemeente, verhoogd met:

€ 250,00

2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor het omgevingsoverleg vermeerderd met de leges zoals vermeld in deze tarieventabel voor die betreffende dienst of diensten, die in het kader van een omgevingsoverleg dienen te worden uitgevoerd.

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.3.1 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1,50 %

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 193,20

Artikel 2.3.2 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

Indien de bouwkosten minder dan € 40.000 bedragen:

3,70 %

 

van die bouwkosten, met een minimum van:

€ 193,20;

b.

Indien de bouwkosten € 40.000 tot € 200.000 bedragen:

€ 1.480,00

vermeerderd met

3,50 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 40.000,- te boven gaat.

c.

Indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 7.080,00

vermeerderd met

3,30 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 200.000,- te boven gaat.

d.

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 16.980,00

vermeerderd met

3,10 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 500.000,- te boven gaat.

 

e.

Indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

€ 32.480,00

vermeerderd met

2,90 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 1.000.000,- te boven gaat.

met een maximum van

€ 500.000

2

Voor een omgevingsplanactiviteit die uitsluitend bestaat uit het in stand houden of gebruiken van een bouwwerk en waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

€ 600,00

3

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordt indien sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit het tarief verhoogd met:

a.

Indien de aanvraag is voorafgegaan door een omgevingsoverleg zoals bedoeld in artikel 2.2.1

1.

Voor activiteiten die overeenkomen met de gevallen zoals deze zijn opgenomen en opgesomd in bijlage A:

€ 601,75

2.

Voor overige activiteiten die niet overeenkomen met de gevallen zoals genoemd onder 1:

€ 3.370,85

b.

Indien de aanvraag niet is voorafgegaan door een omgevingsoverleg zoals bedoeld in artikel 2.2.1 worden de tarieven genoemd in het voorgaande lid vermeerderd met:

€ 500,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.4.1 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

Voor zowel binnenplanse omgevingsplanactiviteiten alsbuitenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de Erfgoedverordening Gemeente Heemstede in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 232,15

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 232,15

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 115,35

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening Heemstede is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

Artikel 2.4.2 Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 232,15

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 232,15

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.5.1 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.403,75

Artikel 2.5.2 Overige milieubelastende activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.403,75

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.1.3, tweede lid:

€ 6.807,50

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.1.3, tweede lid:

€ 10.211,25

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.6.1 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.556,00

Artikel 2.6.2 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.556,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.7.1 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,20

Artikel 2.7.2 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 188,75.

Artikel 2.7.3 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse, dan wel buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 207,90

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.8.1 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:10b van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 74,40

2.

Onverminderd het in artikel 2.8.1 lid 1 genoemde tarief wordt voor elke boom boven het aantal van vier met een doorsnee van 20 cm of meer een toeslag berekend van:

€ 7,40

Artikel 2.8.2 Omgevingsplanactiviteit: reclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 72,80

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 72,80

Artikel 2.8.3 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 601,75

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

voor een binnenplanse, danwel buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 601,75

2.

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 601,75

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.9.1 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 115,38

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 115,38

Artikel 2.9.2 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.100,00

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.1.3 tweede lid,

€ 2.200,00

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.1.3, tweede lid

€ 3.300,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit:

€ 1.100,00

Artikel 2.9.3 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 115,35

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.10.1 Gelijkwaardige maatregel

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 115,35

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 115,35

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.264,25

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief,:

€ 115,35

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.11.1 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 500,00

Artikel 2.11.2 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.11.3 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 2.431,25

Artikel 2.11.4 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.12.2 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of van het nemen van een ander besluit.

Artikel 2.11.5 Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.615,20

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met de aanvrager is overeengekomen.

Artikel 2.11.6 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 208,55

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.12.1 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.556,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 400,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 400,00

Artikel 2.12.2 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 225,90

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 225,90

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 225,90

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 225,90

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 225,90

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 5.266,30

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 225,90

Artikel 2.12.3 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€400,00

b.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.12.4 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

a.

Als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 400,00

b.

Als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

Het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.13.1 Vermindering na omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.1.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.1.3 tot en met 2.4.1, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.1.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 100 %

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a.

Voor dezelfde activiteit of activiteiten waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b.

In overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c.

Binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.14.1 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

€ 200,00

Artikel 2.14.2 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

60 %

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.14.3 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

60 %

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken na de indiening van de aanvraag:

40 %

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.14.4 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

60 %

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

40 %

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

Artikel 2.14.5 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20 %

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.14.6 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20 %

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.14.7 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.14.8 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 90 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1.1 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 242,60

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 25,15

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tom een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 25,15

Paragraaf 3.2 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.2.1 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede (evenementenvergunning), indien het betreft:

a.

een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel

€ 514,20

b.

een herdenkingsplechtigheid

€ 25,15

c.

een braderie

€ 25,15

d.

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 25,15

e.

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 25,15

Artikel 3.2.2 Organiseren snuffelmarkt

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede

€ 25,15

Paragraaf 3.3 Seksbedrijven

Artikel 3.3.1 Vergunning of wijziging vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede:

a.

voor een seksinrichting

€ 379,60

b.

voor een escortbedrijf

€ 379,60

Paragraaf 3.4 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.4.1 Woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

tot het verlenen van een vergunning [of ontheffing van het verbod] om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014

€ 60,10

2.

tot het verlenen van een vergunning [of ontheffing van het verbod] om woonruimte met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder b, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014

€ 346,40

3.

tot het verlenen van een vergunning [of ontheffing van het verbod] om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014

€ 346,40

4.

tot het verlenen van een vergunning [of ontheffing van het verbod] om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014

€ 25,15

5.

tot het verlenen van een vergunning [of ontheffing van het verbod] om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste [, respectievelijk tweede] lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 346,40

6.

tot het verlenen van een vergunning of ontheffing van het verbod om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven, als bedoeld in artikel 23c, eerste, respectievelijk tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 346,40

Paragraaf 3.5 Winkeltijdenwet

 Artikel 3.5.1 Ontheffing Winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de vigerende Verordening Winkeltijden Heemstede

€ 24,35

2.

tot het verlenen van toestemming om een in artikel 3.5.1, eerste lid, bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 24,35

3.

tot het wijzigen van een in artikel 3.5.1, eerste lid, bedoelde ontheffing

€ 24,35

Paragraaf 3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Artikel 3.6.1 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 24,55

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2023.

Bijlage A: Lijst van gevallen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

De inhoud van deze bijlage sluit aan bij het Besluit omgevingsrecht en bijbehorende jurisprudentie op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In deze bijlage wordt verstaan onder:

 • antenne-installatie: installatie bestaande uit een antenne, een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne, de bedrading en de al dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;

 • bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

 • hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

Onderstaande gevallen vallen binnen artikel 2.3.2, derde lid, onder a, van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Gemeente Heemstede 2024:

 • 1.

  een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • °

   niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,

  • °

   de oppervlakte niet meer dan 150 m2;

 • 2.

  een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • °

   niet hoger dan 5 m, en

  • °

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 3.

  een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • °

   niet hoger dan 10 m, en

  • °

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 4.

  een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

 • 5.

  een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

 • 6.

  het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.