Besluit kwijtscheldingsregels 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit kwijtscheldingsregels 2024

De raad van de gemeente Alkmaar;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 24-10-2023;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus

gelet op het advies van de commissie Bestuur en Middelen;

b e s l u i t:

vast te stellen het Besluit kwijtscheldingsregels 2024

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 4, 5 en 6 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  onroerende zaakbelastingen;

 • b.

  afvalstoffenheffing;

 • c.

  rioolheffing.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • a. Voor de Lijkbezorgingsrechten wordt de kwijtschelding beperkt tot de jaarlijkse bijdrage in de kosten van onderhoud als bedoeld in onderdeel 3.1.3, 3.1.4 en 3.1.5 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten;

 • b. Voor de leges wordt de kwijtschelding beperkt tot de leges voor:

  • het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap van maandag tot en met vrijdag in de Polderkamer van het Stadhuis, Raadhuis De Rijp en Raadhuis Graft

  • het verkrijgen dan wel verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, of

  • het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart.

 • Voor de Nederlandse identiteitskaart geldt dat kwijtschelding mogelijk is indien:

  • aanvrager geen geldig Nederlands paspoort bezit (of dat het huidige paspoort binnen acht weken verloopt), aanvraagt of heeft aangevraagd, en

  • aanvrager geen geldige Nederlandse identiteitskaart bezit of dat het huidige document binnen acht weken verloopt.

 • Aanvrager kan bij verlies of diefstal nog één keer een gratis identiteitskaart krijgen, als deze nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting;

 • b.

  Parkeerbelasting;

 • c.

  Lijkbezorgingsrechten, dit met uitzondering van de rechten zoals genoemd in artikel 2, onderdeel a;

 • d.

  Havengelden;

 • e.

  Leges, dit met uitzondering van de leges zoals genoemd in artikel 2, onderdeel b;

 • f.

  Baatbelasting;

 • g.

  Toeristenbelasting;

Artikel 4 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Het Besluit kwijtscheldingsregels 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2024.

Ondertekening

Alkmaar, 18-12-2023

De raad voornoemd,

mw. A.M.C.G. Schouten, voorzitter

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier