BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BRANDVEILIGHEID

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BRANDVEILIGHEID

De Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen,

gelet op:

- de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;

- artikel 10:3 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 61, derde lid, Wet veiligheidsregio’s;

- artikel 18.6 Omgevingswet;

- artikel 92 Woningwet;

- de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente die het betreft;

- titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

- het mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van de colleges van de gemeenten in de regio Groningen.

overwegende dat:

- het met het oog op inwerkingtreding van de Omgevingswet van belang is dat bepaalde personen die werkzaam zijn voor Veiligheidsregio Groningen (opnieuw) worden belast met het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften in de gemeenten gelegen binnen de regio Groningen;

- de colleges van de gemeenten gelegen binnen de regio Groningen de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders brandveiligheid hebben gemandateerd aan de Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Groningen;

- de Regionaal Commandant het wenselijk acht in één keer gelijktijdig namens alle colleges een besluit te nemen tot aanwijzing van toezichthouders brandveiligheid;

- die aanwijzing plaatsvindt met dit aanwijzingsbesluit.

BESLUIT:

Artikel 1

De volgende personen, werkzaam voor Veiligheidsregio Groningen, worden aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften gesteld bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, Omgevingswet, Wet milieubeheer, Wet veiligheidsregio’s en de Woningwet:

 • a.

  Teamleider Brandveilig leven en Toezicht;

 • b.

  Vakspecialist Brandveilig leven en Toezicht;

 • c.

  Toezichthouder 1;

 • d.

  Toezichthouder 2;

 • e.

  Toezichthouder 3.

Artikel 2

Het Besluit aanwijzing toezichthouders van 27 juni 2018 (kenmerk Z/18/022268/48908) wordt ingetrokken;

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 19 december 2023

namens het college van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde,

R. Knoop

Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Groningen