Besluit Algemeen Plafondbesluit 2024

Geldend van 15-04-2024 t/m 05-05-2024

Intitulé

Besluit Algemeen Plafondbesluit 2024

Bekendmaking van het besluit van 21 november 2023 - zaaknummer 2023-010970

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet Bestuursrecht, het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016;

Gelet op artikel 1.2.1 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023;

Besluiten

Vast te stellen het Algemeen Plafondbesluit 2024;

Artikel 1 Subsidieplafonds Regels subsidieverlening Gelderland 2023

Voor de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 worden de subsidieplafonds vastgesteld die genoemd zijn in de bijlage onder het onderdeel Subsidieplafonds Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 en de subsidieplafonds voor paragrafen 6.2 en 12.2 die genoemd zijn in de bijlage onder het onderdeel Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidieverlening Gelderland 2023.

Artikel 2 Wijzigingen

De volgende subsidieplafonds worden als volgt gewijzigd:

a. ten aanzien van het subsidieplafond van paragraaf 2.16 wordt:

i. ten behoeve van artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdeel ii van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000 de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 31 december 2024;

ii. ten behoeve van artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdeel i, iii, iv en v en artikel 2.16.1, aanhef en onder b de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 31 december 2024;

b. ten behoeve van het subsidieplafond van paragraaf 2.17a van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Investeringen in niet-bewezen stikstofreducerende maatregelen door PAS-melders wordt de benaming gewijzigd naar Investeringen in niet-bewezen brongerichte emissiereducerende innovaties in stalsystemen;

c. het subsidieplafond van artikel 3.2.4, tweede lid van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten waterschappen 2022-2027 wordt verhoogd met een bedrag van € 4.400.000;

d. ten behoeve van het subsidieplafond van paragraaf 6.6 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Realiseren sociale huurwoningen wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 31 december 2024 en het subsidieplafond verhoogd met een bedrag van € 1.000.000;

e. ten behoeve van het subsidieplafond van paragraaf 6.7 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Cofinanciering besluit woningbouwimpuls 2020 wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 31 december 2024;

f. het subsidieplafond van paragraaf 7.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Haalbaarheidsprojecten MKB wordt voor de looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 vastgesteld op een bedrag van € 0;

g. ten behoeve van paragraaf 7.2a van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten wordt voor de looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024:

i. het subsidieplafond van artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder a, vastgesteld op een bedrag van € 0;

ii. het subsidieplafond van artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder b, vastgesteld op een bedrag van € 0;

h. ten behoeve van het subsidieplafond van paragraaf 7.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen - Procesondersteuning wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 31 december 2024;

i. ten behoeve van het subsidieplafond van paragraaf 7.5 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 31 december 2024 en het subsidieplafond verhoogd met een bedrag van € 1.000.000;

j. ten behoeve van het subsidieplafond van paragraaf 7.6 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Perspectieffonds Gelderland wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 31 december 2024;

k. ten behoeve van paragraaf 10.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Aanpassing gemeenschapsvoorzieningen wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 21 december 2024 en het subsidieplafond verhoogd met een bedrag van € 2.000.000;

l. ten behoeve van het subsidieplafond van paragraaf 10.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling Dorpendeals wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 december 2023 naar 21 december 2024 en het subsidieplafond verhoogd met een bedrag van € 2.000.000;

Artikel 3 Verdeling van de subsidieplafonds Regels Subsidieverlening Gelderland 2023

1. De verdeling van de middelen ten aanzien van de subsidieplafonds genoemd in dit besluit vindt overeenkomstig artikel 1.3.1, eerste lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen met uitzondering van paragrafen 9.2 en 7.2a Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 die op grond van artikel 1.3.1, derde en vierde lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 door een onderlinge vergelijking worden verdeeld. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld.

2. Indien als gevolg van het verlenen van subsidie op grond van een aanvraag die is ingediend op een dag waarop meerdere aanvragen zijn ingediend het subsidieplafond zou worden bereikt, wordt de volgorde als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 bepaald door loting. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld.

Artikel 4 Openstellingsbesluit

Aanvragen om subsidie op grond van paragraaf 2.25 kunnen vanaf 8 januari 2024 worden ingediend.

Artikel 5 De inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Henri Lenferink - C ommissaris van de Koning

Frederik van Ardenne - S ecretaris

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

Rechtsmiddelen wissen indien niet van toepassing of vervangen door de juiste rechtsmiddelenclausule

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag “bezwaarschrift” vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage overzicht subsidieplafonds

Subsidieplafonds Regels Subsidieverlening Gelderland 2023

Hoofdstuk 2

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 2.2.1, aanhef en onder a, b, c en d

Landschap en biodiversiteit

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 2.6

Rustgebieden voor ganzen

31-12-2024

€ 500.000

Paragraaf 2.9

Inwonersinitiatieven voor Biodiversiteit

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 2.10

Innovatie Agrifood

31-12-2024

€ 400.00

Paragraaf 2.11

Medegebruik van graslanden door edelherten

31-12-2024

€ 25.000

Paragraaf 2.12

Aanpak invasieve exoten

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 2.13

Voorkomen van schade door wolven

31-12-2024

€ 1.200.000

Paragraaf 2.14

Groene icoonprojecten

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 2.19

Adviezen voor natuurinclusieve landbouw

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 2.20

Soortenmanagementplan

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 2.22

Beëindigen van de houtoogst

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 2.25

Managementmaatregelen veehouderijen

31-12-2024

€ 20.000.000

Hoofdstuk 3

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 3.3

Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 3.4

Ondergrond in beeld

31-12-2024

€ 0

Hoofdstuk 4

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 4.5

Grootschalige maatregelen hoofdfietsnet

31-12-2024

€ 3.000.000

Paragraaf 4.9

Bushalte

31-12-2024

€ 1.000.000

Paragraaf 4.10

Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid

31-12-2024

€ 1.000.000

Paragraaf 4.11

Veilige kruisingen en fietsoversteken

31-12-2024

€ 1.000.000

Hoofdstuk 5

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 5.2

Talentontwikkeling voor professionals

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 5.3

Functioneel gebruik erfgoed

31-12-2024

€ 7.000.000

Paragraaf 5.4

Instandhouding gemeentelijke monumenten

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 5.5

Historische molen en stoomgemalen

31-12-2024

€ 300.000

Paragraaf 5.7

Kleine musea en historische organisaties

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 5.8

Jeugdpodiumkunsten

30-9-2024

€ 545.000

Hoofdstuk 6

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 6.3

Steengoed benutten- Uitvoeringsgereed en realiseren

31-12-2024

€ 2.660.000

Paragraaf 6.4

Steengoed benutten- procesondersteuning

31-12-2024

€ 200.000

Paragraaf 6.9

Steengoed Challenge: mijn huis staat in Gelderland

31-12-2024

€ 0

Hoofdstuk 7

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 7.2

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Looptijd plafond: 9 april 2024 tot en met 17 september 2024

€ 2.000.000

Artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder a

MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Looptijd plafond: 9 april 2024 tot en met 17 september 2024

€ 1.880.000

Artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder b

MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Looptijd plafond: 9 april 2024 tot en met 17 september 2024

€ 1.880.000

Paragraaf 7.3

Cofinanciering Europese thematische fondsen

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 7.4

Toekomstbestendige bedrijventerreinen- Procesondersteuning

31-12-2024

€ 2.000.000

Subsidieplafond is met ingang van 6 februari 2024 vervallen.

Paragraaf 7.4

Toekomstbestendige bedrijventerreinen- Procesondersteuning

31-12-2024

€ 700.000 Subsidieplafond is met ingang van 6 februari 2024 in werking getreden.

Hoofdstuk 8

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 8.2

Lokale hernieuwbare energieprojecten

31-12-2024

€ 500.000

Paragraaf 8.3

Voorfinanciering ontwikkelkosten

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 8.4

Procesondersteuning Wijk van de toekomst

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 8.7

Opruiming drugsafval 2021-2024

31-12-2024

€ 125.126

Hoofdstuk 9

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 9.4

Vitaal openbaar bestuur

31-12-2024

€ 713.617

Paragraaf 9.5

Samenwerking Gelderland-Lubelskie

31-12-2024

€ 20.000

Hoofdstuk 10

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 10.4

Bevorderen inwonerparticipatie in kwetsbare wijken en dorpen

31-12-2024

€ 0

Hoofdstuk 11

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 11.2.1, aanhef en onder a

Sportevenementen

31-12-2024

€ 150.000

Artikel 11.2.1, aanhef en onder b

Sportevenementen

31-12-2024

€ 350.000

Paragraaf 11.3

Sportieve buitenruimte in het kader van 3x3 basketbal

31-12-2024

€ 0

Paragraaf 11.4

Regionale sporttalentenprogramma’s

31-12-2024

€ 330.000

Hoofdstuk 13

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 13.2

Goed werkgeverschap

31-12-2024

€ 0

Meerjarige subsidieplafonds regels Subsidieverlening Gelderland 2023

(Onderstaande meerjarige subsidieplafonds kunnen ook al in het verleden zijn vastgesteld.

Hierdoor is het mogelijk dat er al subsidies zijn verstrekt ten laste van deze subsidieplafonds.

Dit betekent dat er misschien minder geld beschikbaar is voor subsidieverlening dan in het rechter

kolom “Hoogte subsidieplafond” staat vermeld.)

Hoofdstuk 2

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 2.2.1, aanhef en onder e

Landschap en biodiversiteit

31-12-2024

€ 3.600.000

Paragraaf 2.3

Grondverwerving ten behoeve van Gelderse Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 20.000.000

Paragraaf 2.4

Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ten behoeve van het Gelderse Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 2.400.000

Paragraaf 2.5

Behoud van prioritaire soorten

31-12-2025

€ 0

Artikel 2.7.1, aanhef en onder a

Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 15.000.000

Artikel 2.7.1, aanhef en onder b, c, d en e

Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 7.000.000

Paragraaf 2.8

Functieverandering ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk

31-12-2025

€ 16.000.000

Subparagraaf 2.15.1 t/m 2.15.5

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur

31-12-2025

€ 40.000.000

Subparagraaf 2.15.6

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur

31-12-2025

€ 2.000.000

Subparagraaf 2.15.7

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur

31-12-2025

€ 3.000.000

Artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdeel ii

Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

31-12-2024

€ 250.000

Artikel 2.16.1, aanhef en onder a, onderdeel i, iii, iv en v en artikel 2.16.1, aanhef en onder b

Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

31-12-2024

€ 2.750.000

Paragraaf 2.17a vleeskalverensector

Investeringen in niet-bewezen brongerichte emissiereducerende innovaties in stalsystemen

31-12-2024

€ 11.500.000

Paragraaf 2.17a overige sectoren

Investeringen in niet-bewezen brongerichte emissiereducerende innovaties in stalsystemen

31-12-2024

€ 20.000.000

Paragraaf 2.17b gebied Veluwe

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen

31-12-2024

€ 3.500.000

Paragraaf 2.17b gebied Rijntakken

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen

31-12-2024

€ 1.750.000

Paragraaf 2.17b gebied Achterhoek

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen

31-12-2024

€ 1.750.000

Paragraaf 2.18

Aanleg Agroforestry

31-12-2024

€ 700.000

Paragraaf 2.21

Circulaire mestverwerking

30-4-2025

€ 6.750.000

Paragraaf 2.26

Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen

30-6-2024

€ 2.000.000

Paragraaf 2.27

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen door PAS-melders

30-6-2024

€ 2.000.000

Paragraaf 2.28

Verplaatsing veehouderij

30-6-2024

€ 2.000.000

Hoofdstuk 3

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 3.2.4, eerste lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

31-12-2027

€ 12.650.000

Artikel 3.2.4, tweede lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

1-7-2025

€ 14.400.000

Artikel 3.2.4, derde lid

Subsidieregeling Samenwerkingsovereenkomsten Waterschappen 2022-2027

31-12-2025

€ 11.000.000

Hoofdstuk 4

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 4.2

Infrastructurele Hoogwaardig openbaar vervoer

-

Zie subsidieregeling

Paragraaf 4.4

Slimme mobiliteit

-

Zie subsidieregeling

Paragraaf 4.7

Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg

31-12-2024

€ 53.500

Paragraaf 4.8

Buurtbus

-

Zie subsidieregeling

Paragraaf 4.12

DC-snellader en stationaire batterij voor logistieke voertuigen

31-12-2024

€ 1.313.632

Hoofdstuk 5

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 5.6

Gelderse thematische verhaallijnen

31-12-2024

€ 2.000.000

Paragraaf 5.10

Cultuur- en erfgoedpacten

31-12-2024

€ 2.040.000

Hoofdstuk 6

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 6.2.1, aanhef en onder a en b

Collectieve Wooninitiatieven

31-12-2025

€ 300.000

Artikel 6.2.1, aanhef en onder c

Collectieve Wooninitiatieven

31-12-2025

€ 0

Paragraaf 6.6

Realiseren sociale huurwoningen

31-12-2024

€ 3.500.000

Paragraaf 6.7

Cofinanciering Besluit Woningimpuls 2020

31-12-2024

€ 15.306.000

Paragraaf 6.8

Verhuisvergoeding huurwoning

31-12-2024

€ 2.000.000

Hoofdstuk 7

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 7.5

Toekomstige bedrijventerreinen-Realisatie fysieke maatregelen

31-12-2024

€ 5.750.000

Paragraaf 7.6

Perspectieffonds Gelderland

31-12-2024

€ 10.000.000

Hoofdstuk 8

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 8.5

Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2021-2024

31-12-2024

€ 2.200.000

Paragraaf 8.6

Energieloketten 2021-2024

31-12-2024

€ 4.130.000

Paragraaf 8.8

Naderingsdetectie Gelderse windturbineparken

31-12-2024

€ 253.000

Paragraaf 8.9

Transitieplan industriële productieprocessen

30-4-2025

€ 2.500.000

Paragraaf 8.10

Fonds verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

30-9-2028

€ 10.000.000

Hoofdstuk 9

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 9.2

Gelderse Gebiedsagenda’s

-

Zie subsidieregeling

Artikel 9.3.2, aanhef en onder a

Subsidieregeling Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe

31-12-2024

€ 7.000.000

Artikel 9.3.2, aanhef en onder b

Subsidieregeling Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe

31-12-2024

€ 25.000.000

artikel 9.6.2, aanhef en onder a

Regiodeal Arnhem-Nijmegen

31-12-2025

€ 2.892.562

artikel 9.6.2, aanhef en onder b

Regiodeal Arnhem-Nijmegen

31-12-2025

€ 3.471.074

artikel 9.6.2, aanhef en onder c

Regiodeal Arnhem-Nijmegen

31-12-2025

€ 3.719.008

artikel 9.6.2, aanhef en onder d

Regiodeal Arnhem-Nijmegen

31-12-2025

€ 909.091

artikel 9.6.2, aanhef en onder e

Regiodeal Arnhem-Nijmegen

31-12-2025

€ 206.612

artikel 9.6.2, aanhef en onder f

Regiodeal Arnhem-Nijmegen

31-12-2025

€ 826.446

Hoofdstuk 10

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Paragraaf 10.2

Aanpassing Gemeenschapsvoorziening

31-12-2024

€ 9.900.000

Paragraaf 10.3

Dorpendeal

31-12-2024

€ 7.048.480

Hoofdstuk 12

Subsidiegrondslag

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Rijk van Nijmegen

Vrijheid

31-8-2025

€ 450.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Rivierenland

Vrijheid

31-8-2025

€ 450.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Airborne Region

Vrijheid

31-8-2025

€ 450.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Veluwe

Vrijheid

31-8-2025

€ 450.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder a Regio Achterhoek

Vrijheid

31-8-2025

€ 450.000

Artikel 12.2.2, eerste lid, onder b

Vrijheid

31-8-2025

€ 1.000.000

Ondertekening