Legesverordening 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 18-01-2024

Intitulé

Legesverordening 2024

Besluit van de raad van de gemeente Assen tot vaststelling van de Legesverordening 2024

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023.

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Legesverordening 2024

Artikel 1 Definities

 • a.

  'dag ' : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week' : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: 'maand' : een aaneengesloten periode van vier weken;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van stukken die nodig zijn voor het verkrijgen van lijfrenten, pensioenen, loon, bezoldiging en wachtgelden;

 • d.

  een vergunning of ontheffing bedoeld in onderdeel 2.32 (objecten plaatsen op- of aan de weg)) van hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel en de artikelen 3.8 tot en met 3.10 (standplaatsvergunning), 3.6 (evenementenvergunning) van hoofdstuk 3 en 1.35 letter b. (inzameling geld of goed) van hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel voor non-profitorganisaties, waaronder begrepen serviceclubs, politieke partijen, verenigingen, kerkgenootschappen, maatschappelijke instellingen, die een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die overwegend met vrijwilligers activiteiten organiseren overeenkomstig die doelstelling;

 • e.

  een verklaring omtrent het gedrag artikel 1.25 letter a. van hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel die niet in het bijzonder belang van de aanvrager is afgegeven, maar uitsluitend ten behoeve van vrijwilligerswerk;

 • f.

  de lasten ter zake die reeds worden verhaald door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst;

 • g.

  verduurzamingsmaatregelen bij monumenten en gebouwen binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht, voor zover vergelijkbare verduurzamingsmaatregelen bij niet-monumenten en gebouwen buiten het beschermd stads- en dorpsgezicht niet-vergunningplichtig zijn. De volgende activiteiten vallen onder deze vrijstelling:

 • a.

  Het plaatsen van zonnepanelen;

 • b.

  Het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende buitenunit;

 • c.

  Het plaatsen van nieuw glas HR++ of triple glas + indien nodig daarbij vereiste aanpassing aan kozijnen, uitsluitend in combinatie met elkaar.

 • d.

  Het plaatsen van een zonneboiler.

 • e.

  Het isoleren van buitengevels, daken en/of vloer.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling

 • 2.

  Teruggave vindt niet plaats indien het bedrag van teruggave kleiner is dan de teruggavedrempel zoals die is opgenomen in de tarieventabel.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag) en c tot en met i (akten burgerlijke stand);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Algemene rechtenverordening 2023 van 22 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Assen 2024

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 21 december 2023.

De raad voornoemd,

M.L.J. Out, voorzitter

J. de Jonge, griffier

Tarieventabel 2024 Behorende bij de Legesverordening Gemeente Assen 2024

Aanduiding

Tekst

Tarief 2023

 Tarief 2024

Hoofdstuk 1

Algemene Dienstverlening

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

 

 

Voor de voltrekking van een huwelijk, het bevestigen van een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedraagt het tarief:

 

 

a.

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 16.30 uur:

€ 594,35

€ 628,23

b.

van maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 en 20:00 uur:

€ 951,75

€ 1.006,00

c.

op zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur:

€ 1.022,48

€ 1.080,76

d.

op zondag tussen 13.00 en 20.00 uur:

€ 1.199,77

€ 1.268,16

e.

op feestdagen met inachtneming van het in artikel 4 van het Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016 bepaalde:

€ 1.199,77

€ 1.268,16

 

 

 

1.2

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap met beperkte faciliteiten

 

 

 

Voor de voltrekking van een huwelijk, het bevestigen van een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, met beperkte faciliteiten bedraagt het tarief:

 

 

 

van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur en met inachtneming van het in artikel 7 van het Reglement burgerlijke stand gemeente Assen 2016 bepaalde:

€ 216,10

€ 228,42

 

 

 

1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:

€ 216,10

€ 228,42

 

 

 

1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

 

 

Voor het voltrekken van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap door een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming worden de tarieven zoals genoemd artikel 1.1, 1.3 en 1.4 verhoogd met:

€ 367,04

€ 387,96

 

 

 

1.6

Naspeuren ter bepaling familierelaties

 

 

 

Het tarief voor het doen van naspeuring ter bepaling van familierelaties bedraagt:

 

 

a.

voor elk daaraan besteed kwartier:

€ 43,81

€ 46,31

b.

voor elke inlichting vermeerderd met:

€ 20,44

€ 21,61

 

 

 

1.7

Annuleren of wijzigen datum

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

a.

een trouw- of (geregistreerd) partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan:

€ 22,11

€ 23,37

b.

een trouw- of (geregistreerd) partnerschapsboekje in leren omslag of een duplicaat daarvan:

€ 42,25

€ 44,66

 

 

 

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

 

a.

een nationaal paspoort:

 

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,87

€ 83,87

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,89

€ 63,42

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,87

€ 83,87

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,89

€ 63,42

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,87

€ 83,87

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,89

€ 63,42

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,89

€ 63,42

 

 

 

1.10

Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

 

a

een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,38

€ 75,80

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,99

€ 40,92

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,29

36,93

 

 

 

1.11

Modaliteiten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,01

€ 57,09

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

€ 16,72

€ 17,67

 

met dien verstande dat bij een aanvraag door meerdere personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres het tarief slechts eenmaal in rekening wordt gebracht als bezorging op hetzelfde moment kan plaatsvinden.

 

 

 

 

 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 

 

1.12

Rijbewijzen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 48,15

€ 48,15

 

 

 

1.13

Modaliteiten

 

 

1

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 34,10

b.

Voor de afgifte van een gezondheidsverklaring geldt het door het CBR vastgestelde tarief (staat vermeld op het document).

 

 

 

 

 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

 

1.14

Definities

 

 

1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 19,46

€ 20,57

 

Voor de toepassing van de artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd of één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

1.17

Schriftelijke verstrekking

 

 

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

€ 7,50

 

 

 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 

 

1.19

Afschriften van bestuursstukken

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

1.20

Abonnement op bestuursstukken

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 

 

1.21

Plan- of kaartinformatie

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van kaarten en tekeningen, indien deze zijn vervaardigd door middel van een lichtdrukapparaat of digitale verstrekking:

 

 

a.

formaat A0 (841 x 1.189 mm)

€ 19,11

€ 20,20

b.

formaat A1 (594 x 841 mm)

€ 10,47

€ 11,07

c.

formaat A2 (420 x 594 mm)

€ 7,57

€ 8,00

d.

formaat A3 (297 x 420 mm)

€ 5,48

€ 5,79

 

 

 

1.22

Informatie uit registers

 

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van gegevens uit kadastrale stukken, per subject(nummer) bedraagt:

€ 10,56

€ 11,16

 

per object vermeerderd met:

€ 0,87

€ 0,92

 

 

 

1.23

Informatie uit adressenbestanden

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 

 

1.24

Gemeentegarantie

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

1.25

Overige publiekszaken

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

€ 41,35

b.

een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen of een legalisatie van een handtekening of een stuk (per geval):

€ 19,46

€ 20,57

c.

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand:

€ 15,70

€ 16,60

d.

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden:

€ 15,70

€ 16,60

e.

een attestatie de vita bedoeld in artikel 1:19k BW:

€ 15,70

€ 16,60

f.

een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand:

€ 15,70

€ 16,60

g.

een meertalig modelformulier behorende bij een verstrekking als bedoeld in artikel 1.12 sub c, d, e of f:

€ 15,70

€ 16,60

h.

een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 1:49a BW:

€ 27,50

€ 29,00

i.

een meertalig modelformulier behorende bij een verstrekking als bedoeld in artikel 1.12 sub h:

€ 21,20

€ 22,30

j.

een ‘laissez-passer’ (lijkenpas):

€ 19,46

€ 20,57

k.

een verlof voor het uitstellen van de termijn voor uitvaart overeenkomstig artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging:

€ 19,46

€ 20,57

l.

Voor de toepassing van de artikel 1.25 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd of één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

 

 

1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

 

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 44,46

€ 46,99

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

 

 

 

1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

1.28

Uitlenen archiefbescheiden

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

 

 

1.29

Huisvestingswet 2014

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

1.30

Leegstandswet

 

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 139,39

€ 147,34

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

€ 139,39

€ 147,34

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

 

 

 

 

1.31

Wet op de kansspelen

 

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor onbepaalde tijd ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

a.

voor één kansspelautomaat:

€ 226,50

€ 226,50 

b.

voor twee of meer kansspelautomaten € 90,50 vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten waarvoor de vergunning is verleend, vermenigvuldigd met een bedrag van € 136,00.

 

 

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een loterijvergunning ingevolge de Wet op de kansspelen:

€ 118,76

€ 125,53

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenverordening:

€ 2.231,38

€ 2.358,57

4.

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenverordening:

€ 317,59

€ 335,69

 

 

 

1.32

Telecommunicatiewet

 

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

 

a.

indien het betreft tracés tot 250 m1:

€ 347,23

€ 367,02

b.

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1.500 m1:

€ 403,63

€ 426,64

c.

indien het betreft tracés vanaf 1.500 m1 tot 5.000 m1:

€ 516,48

€ 545,92

d.

indien het betreft tracés vanaf 5.000 m1 en meer, per m1 tracé:

€ 0,10

€ 0,11

e.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1:

€ 36,98

€ 39,09

f.

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.27 sub a tot en met d genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 338,52

€ 357,82

 

 

 

1.33

Wegenverkeerswetgeving

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

a.

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer:

€ 138,39

€ 146,28

 

met dien verstande dat dit tarief bij een volgende aanvraag slechts in rekening wordt gebracht indien er vier jaren verstreken zijn sinds de eerste aanvraag of indien er sprake is van een daaropvolgende aanvraag, sinds de laatste aanvraag waarvoor een tarief in rekening is gebracht.

 

 

b.

een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:

€ 82,68

€ 87,39

c.

Het tarief voor het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bedraagt:

€ 240,09

€ 253,78

d.

een ontheffing krachtens de Wegenverkeerswet 1994:

€ 16,03

€ 16,94

e.

een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2023 bedraagt per kenteken:

€ 0,00

€ 0,00

f.

een ontheffing als bedoeld in artikel 7 van de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2023 bedraagt per kenteken, per jaar:

€ 75,00

€ 79,28

g.

een ontheffing als bedoeld in artikel 8 van de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2023 bedraagt per kenteken, per ontheffingsperiode:

€ 50,00

€ 52,85

h.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9 van de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2023 bedraagt per kenteken, per dag:

€ 16,67

€ 17,62

i.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 58,76

€ 62,11

 

 

 

Paragraaf 1.10

Diversen

 

 

1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 8,57

€ 9,06

 

te vermeerderen met voor elk exemplaar op A4-formaat:

€ 0,26

€ 0,27

b.

In afwijking van het gestelde in onderdeel d. sub 1 tot en met 3 bedragen de tarieven van kopieën in het kader van de Wet Open Overheid de maximumtarieven zoals zijn vastgesteld in het Besluit maximumtarieven open overheid.

 

 

 

 

 

1.35

Diverse vergunningen of beschikkingen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verstrekking van een duplicaatexemplaar van een adresgebonden afvalpas:

€ 16,80

€ 17,76

b.

het houden van een inzameling van geld of goed als bedoeld in artikel 5:13 van de APV:

€ 111,37

€ 117,72

c.

het optreden als straatartiest, als bedoeld in artikel 2:9 van de APV:

€ 111,37

€ 117,72

d.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen of aanwezig houden van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV:

€ 125,92

€ 133,10

e.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor kamperen buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 van de APV:

€ 223,06

€ 235,77

 

 

 

Hoofdstuk 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

 

2.1

Definities

 

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bedoeld in artikel 1.1 van de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage 1 bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage 1 bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage 1 bij het Omgevingsbesluit en bijlage 1 bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn ook van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

 

3.

Indien de opgave of raming van de bouwkosten zoals bedoeld in lid 1 van artikel 2.1 niet deugdelijk wordt geacht, dient een gespecificeerde begroting te worden overgelegd. Blijft de aanvrager in gebreke de aannemingssom in de aanvraag te vermelden of de gevraagde gespecificeerde begroting te overleggen, of kunnen burgemeester en wethouders zich met de opgegeven bouwkosten niet verenigen, dan stellen zij het bedrag van de bouwkosten vast. De bouwkosten worden in deze laatstgenoemde situatie bepaald aan de hand van de laatste versie van het ‘Bouwkostenkompas’. Het inzien van het Bouwkostenkompas is mogelijk in het Stadhuis van Assen (Noordersingel 33). Aan de hand van deze opgave stellen burgemeester en wethouders het bedrag van de bouwkosten vast ter zake waarvan de leges worden geheven.

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

 

2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

 

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

a.

omgevingsoverleg;

 

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

 

 

 

 

2.3

Bepalen tarief

 

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 

 

2.4

Omgevingsoverleg (= vooroverleg)

 

 

 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief

 

 

a.

voor een omgevingsoverleg (inclusief intaketafel)

€ 185,47

b.

voor elk (volgend) omgevingsoverleg (verkennen en begeleiden initiatief inclusief omgevingstafel)

€ 524,99

vermeerderd met

 

 

c.

Indien in het kader van een omgevingsoverleg een bestuurlijk standpunt ten aanzien van het initiatief moet worden gevraagd, is onverminderd de voorgaande artikelen een aanvullend tarief verschuldigd van:

€ 329,67

 

 

 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

 

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

Indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

1,50%

 

van de bouwkosten

 

 

 

met een minimum van

€ 185,47

b.

Indien de bouwkosten € 100.000,-tot € 1.000.000,- bedragen:

€ 1.499,99

 

vermeerderd met

1,00%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 100.000,- te boven gaan.

 

 

c.

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen:

€ 10.499,99

 

vermeerderd met

0,60%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan.

 

 

 

 

 

2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet of artikel 22.26 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

1.

voor een bouwactiviteit die in overeenstemming is met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (binnenplanse omgevingsplanactiviteit):

 

 

a

Indien de bouwkosten minder dan € 15.000 bedragen:

2,00%

 

van de bouwkosten

 

 

 

met een minimum van

€ 185,47

b.

Indien de bouwkosten € 15.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 299,98

 

vermeerderd met

1,20%

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 15.000 te boven gaan.

 

 

c.

Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 1.319,98

vermeerderd met

1,20%

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 100.000 te boven gaan.

 

 

d.

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen:

€ 12.119,98

vermeerderd met

0,80%

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000 te boven gaan.

 

 

 

 

 

2.

voor een bouwactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

 

 

a.

Indien de bouwkosten minder dan € 15.000 bedragen:

3,00%

 

van de bouwkosten

 

 

 

met een minimum van

€ 185,47

b.

Indien de bouwkosten € 15.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 449,97

 

vermeerderd met

1,80%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 15.000 te boven gaan.

 

 

c.

Indien de bouwkosten € 100.000,-tot € 1.000.000,- bedragen:

€ 1.979,97

 

vermeerderd met

1,80%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 100.000,- te boven gaan.

 

 

d.

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen:

€ 18.179,97

 

vermeerderd met

1,00%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan.

 

 

3.

als moet worden beoordeeld of de bouwactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, vermeerderd met:

€ 128,02

4.

als moet worden beoordeeld of de bouwactiviteit in overeenstemming is met een voorbereidingsbesluit of aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 22.33, tweede lid, van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, vermeerderd met:

€ 64,02

5.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie als bedoeld in artikel 22.30 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, vermeerderd met:

€ 128,02

6.

voor een andere bouwactiviteit die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplan activiteit):

€ 6.401,56

7.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, niet zijnde een bouwactiviteit als bedoeld in dit artikel, worden de op grond van artikel 2.7 of de paragrafen 2.4 tot en met 2.7 verschuldigde leges:

 

a.

voor een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) verhoogd met:

€ 1.180,20

b.

voor een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplan activiteit) verhoogd met:

€ 1.180,20

2.7

Slopen van een bouwwerk

 

 

a.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een sloopactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 797,70

b.

Het onder 2.7.1 genoemde tarief voor het slopen van een bouwwerk, waarvoor een sloopveiligheidsplan moet worden beoordeeld, wordt verhoogd met:

€ 460,52

 

 

 

paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

 

2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:

 

 

 

a. een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument;

 

 

 

b. een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden als die activiteit betrekking heeft op een provinciaal monument of een voorbeschermd provinciaal monument,

 

 

 

c. een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet;

 

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 277,61

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 277,61

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 277,61

3.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument ook verstaan een monument of archeologisch monument dat op grond van de gemeentelijke regelgeving is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 

 

 

a.     als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 

 

 

b.     als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

 

 

 

 

2.9

Rijksmonumentenactiviteit

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€279,72 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 279,72

 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

 €279,72

2.10

Beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een sloopactiviteit in een rijks beschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in de omgevingsverordening, [het omgevingsplan de gemeentelijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit], bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 279,72

 2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijks beschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

 

 

 

 

2.11

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8 en 2.9 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 279,72

 

 

 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 

 

2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het invoeringsbesluit Omgevingswet (milieubelastende activiteit klein)

 

€ 2.295,80

b.

voor één of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (milieubelastende activiteit middel):

 

€ 5.739,51 

c.

Voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in onderdelen a en b, waar tevens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (milieubelastende activiteit groot):

 

€ 9.183,22

 

 

 

2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet

 

 

a.

voor één tot en met vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 5.739,51

b.

voor meer dan vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 9.183,22

 

 

 

2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 

 

2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 472,08

 

 

 

2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 708,12

 

 

 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 

 

2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

 

1..

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het graven in het gebied met [normwaarde archeologische verwachtingswaarde danwel archeologische verwachtingen], als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 678,62

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 678,62

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 678,62

 

 

 

2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 

 

a.

aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

 

 

b.

indrijven van voorwerpen,

 

 

c.

ophogen van de grond, of

 

 

d.

verharden van de grond,

 

 

 

als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 624,88

 

 

 

2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 185,47

 

 

 

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 185,47

 

 

 

2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 1180,20 

 

 

 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 

 

2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 185,47

 

 

 

2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 185,47

 

 

 

2.32

Omgevingsplanactiviteit: objecten plaatsen op (of aan)de weg

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 185,47

 

 

 

2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.34

Andere activiteiten

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

 

a.

behoort tot een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen categorie activiteiten, uitgezonderd de activiteiten bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.180,20

b.

behoort tot een in het omgevingsplan of een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen categorie vergunningplichtige activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.180,20

 

 

 

paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 

 

2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

 

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief

 

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

 

 

1.     het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

 

 

2.     bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

 

 

3.     het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

 

 

4.     het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

 

 

per maatwerkvoorschrift:

€ 590,10

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 590,10

 

 

 

2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

 

a.

één tot en met vijf milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 2.397,89

b.

Meer dan vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 2.397,89

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 2.397,89

 

 

 

2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

 

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36 bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 2.397,89

 

 

 

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 

 

2.38

Gelijkwaardige maatregel

 

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

 

a.

een bouwactiviteit

 

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed

 

 

c.

een milieubelastende activiteit

 

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c,

 

 

 

wordt een tarief per uur inzet in rekening gebracht

 

 

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 

 

2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 185,47

 

 

 

2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

 

 

2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 1.180,20

 

 

 

2.42

Intrekken omgevingsvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.56 van toepassing is:

€ 233,87

 

 

 

2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b in behandeling is genomen:

€ 472,20

 

 

 

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

 

 

De in artikel 2.47 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

 

 

 

 

2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: 

 

€ 1.180,20 

 

 

 

2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 236,04

 

 

 

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 

 

2.47

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.7 verschuldigde leges verhoogd met:

20% 

 

 

 

2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 233,87

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 233,87

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 233,87

 

 

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 708,12

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 708,12

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 708,12

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 1.180,20

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 708,12

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER) worden afzonderlijke afspraken buiten de leges om gemaakt met de aanvrager

 

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 708,12

 

 

 

2.50

Advies

 

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 1.271,44

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 0,00 

c.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a en b :

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c., is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.51

Instemming

 

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

 

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 

 

2.52

Vermindering na omgevingsoverleg

 

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.7, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges exclusief de inzet van de adviseurs zoals opgenomen in artikel 2.4 onder c. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg onder artikel 2.4.a. geheven leges.

 

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

 

 

a.     voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 

 

 

b.     in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 

 

 

c.     binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

 

 

 

 

2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 

 

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

 

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

 

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges,

 

 

 

 

 

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na afloop van een termijn van vier weken na het indienen van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na afloop van een termijn van vier weken na het indienen van de aanvraag:

25%

 

 

 

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten of maatwerkvoorschriften

 

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit of maatwerkvoorschriften weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

 

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

 

 

 

 

2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Geen teruggave vindt plaats:

 

 

a.

voor zover het bedrag aan rechten voor de omgevingsvergunning als gevolg van de teruggave lager komt te liggen dan:

€ 185,47

b.

en als het bedrag aan teruggave lager is dan:

€ 25,00

 

 

 

Hoofdstuk 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 

 

Paragraaf 3.1

Horeca

 

 

3.1

Exploitatie openbare inrichting

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

a.

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van de APV:

€ 674,88

€ 713,35

b.

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van de APV inclusief terras:

€ 836,14

€ 883,80

c.

het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV:

€ 167,22

€ 176,75

 

 

 

3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

a.

het verkrijgen van een alcoholvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 674,88

€ 713,35

b.

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 167,22

€ 176,75

c.

het wijzigen van een alcoholvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 167,22

€ 176,75

 

 

 

paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 

 

3.3

Vergunning seksbedrijf

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een prostitutievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV:

€ 2.231,38

€ 2.358,57

 

 

 

3.4

Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 

 

3.5

Ontheffing winkeltijden

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

a.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet bedraagt:

€ 59,26

€ 62,64

 

 

 

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 

 

3.6

Organiseren evenement

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel [2.25, eerste lid,] van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 

 

a.

Evenement A: via melding:

€ 0,00

€ 0,00

b.

evenement A: via vergunningsaanvraag:

€ 80,96

€ 85,57

c.

evenement B:

€ 398,79

€ 421,52

d.

evenement C:

€ 797,57

€ 843,03

 

 

 

3.7

Organiseren markt

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 

 

3.8

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing voor:

 

 

a.

een continue standplaats zoals bedoeld in de Nota standplaatsenbeleid

€ 245,66

€ 259,66

b.

een seizoenplaats zoals bedoeld in de nota standplaatsenbeleid:

 

 

1

voor bepaalde tijd:

€ 122,83

€ 129,83

2

voor onbepaalde tijd:

€ 204,71

€ 216,38

 

 

 

3.9

Overige administratieve dienstverlening markt

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.10

Losse standplaatsen

 

 

 

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

a.

een incidentele standplaats (maximaal 1 dag) zoals bedoeld in de Nota standplaatsenbeleid:

€ 81,90

€ 86,57

b.

een tijdelijke standplaats zoals bedoeld in de Nota standplaatsenbeleid:

€ 122,83

€ 129,83

 

 

 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

 

 

3.11

Vergunning [of ontheffing] onttrekken woonruimte

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.12

Vergunning [of ontheffing] samenvoegen woonruimte

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.13

Vergunning [of ontheffing] omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.14

Vergunning [of ontheffing] verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.15

Splitsingsvergunning [of -ontheffing]

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.16

Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.17

Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

3.18

Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

 

3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 95,00

€ 100,42