VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

De raad van de gemeente Oosterhout;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2023 gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit.

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • 2.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • 3.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdelingen 13.6 en 13.7 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 3.

  het raadplegen van de bij de gemeente beschikbare informatie uit de Basisregistratie Kadaster door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • 4.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de leges, op het moment van aanvraag van een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • 1.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • 2.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 3.

   langs elektronische weg wordt gedaan op het moment van het indienen van de aanvraag langs elektronische weg in het aanvraagproces.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • hoofdstuk 16 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening Oosterhout 2023’, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2022, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande: dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De in de Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Oosterhout 2024’ genoemde NEN-normen, worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Oosterhout 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2023.

De griffier, De voorzitter,

Tarieventabel leges 2024

Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Oosterhout 2024’

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Vervallen

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

Hoofdstuk 14

Gereserveerd

Hoofdstuk 15

Gereserveerd

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Ondergrondse Infrastructuren

Hoofdstuk 18

Gereserveerd

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Titel 2

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2

Activiteiten

Hoofdstuk 3

Overige tarieven

Hoofdstuk 4

Modaliteiten

Hoofdstuk 5

Teruggaaf/verlaagd tarief

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Hoofdstuk 4

Kinderopvang

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Archeologie

Hoofdstuk 8

Diversen

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Tarief voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie door een trouwambtenaar van de gemeente:

1.1.1.1

Maandag en dinsdag 9.00 uur

kosteloos

1.1.1.2

Maandag en dinsdag 10.00 en 11.00 uur

woensdag 9.00, 10.00 en 11.00 uur

€ 159,00

1.1.1.3

Overige tijden maandag t/m vrijdag

€ 487,00

1.1.1.4

Zaterdag

€ 610,00

1.1.1.5

Zondag

€ 686,00

1.1.2

Tarief voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie door een eenmalige trouwambtenaar:

1.1.2.1

Maandag t/m vrijdag

€ 287,00

1.1.2.2

Zaterdag

€ 326,00

1.1.2.3

Zondag

€ 350,00

1.1.2.4

Maandag t/m zondag met ondersteuning vanuit de aangewezen locatie

€ 189,00

1.1.2.5

Optioneel: extra ondersteuning door babs van de gemeente voor eenmalige trouwambtenaar

1.1.2.5.1

Maandag t/m vrijdag

€ 102,00

1.1.2.5.2

Zaterdag

€ 143,00

1.1.2.5.3

Zondag

€ 168,00

1.1.3

Tarief voor een trouwlocatie

1.1.3.1

Trouwzaal stadhuis binnen openingstijden

kosteloos

1.1.3.2

Trouwzaal stadhuis op zaterdag

€ 237,00

1.1.3.3

Aangewezen locatie

Eventuele kosten worden door de locatie in rekening gebracht aan het bruidspaar.

1.1.3.4

Eenmalige locatie niet zijnde de aangewezen locaties, of locaties met een horeca-exploitatievergunning

€ 124,00

1.1.4

Tarief voor getuigen van de gemeente die bij een huwelijk of partnerschapsregistratie aanwezig zijn een bedrag per getuige van

€ 34,60

1.1.5

Tarief voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

1.1.5.1

Standaard

€ 34,80

1.1.6

Tarief voor het annuleren van een afspraak voor een huwelijk of partnerschapsregistratie

€ 70,10

1.1.7

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, is het tarief zoals is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.8

Tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,25

1.1.8.1

Het op grond van onderdeel 1.8 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 80,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 61,10

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 80,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 61,10

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 80,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 61,10

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 61,10

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€  39,40

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 35,55

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,05

1.2.7

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.4, 1.2.5.1, 1.2.5.2 en 1.2.5.3 wordt bij aanvraag aan huis per document, voor zover de aanvrager zelf niet in staat is gebleken om het document op het gemeentehuis aan te vragen vermeerderd met een bedrag van

€ 23,45

1.2.8

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2,1.2.4, 1.2.5.1, 1.2.5.2 en 1.2.5.3 wordt bij afgifte van het document op een ander adres dan het gemeentehuis vermeerderd met € 17,05 met dien verstande dat bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten op hetzelfde adres maximaal € 17,05 in rekening wordt gebracht.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs.

(* dit tarief is voor 2024 nog niet landelijk vastgesteld)

€ 47,80*

1.3.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt

bij een spoedlevering vermeerderd met

(* dit tarief is voor 2024 nog niet landelijk vastgesteld)

€ 39,65*

1.3.1.2

Voor de aanvraag voor een gezondheidsverklaring enkel, dubbel of CDE wordt het tarief geheven dat op het moment van aanvraag gehanteerd wordt door de Rijksdienst van Wegverkeer.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,85

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. van een gewaarmerkt afschrift van de benodigde gegevens

uit de basisregistratie personen

€ 12,85

b. van een afschrift van een persoonslijst uit de basisregistratie

personen

€ 18,85

c. tot het instellen van een onderzoek in de basisregistratie

personen en burgerlijke stand op verzoek van een derde, per kwartier,

na voorafgaande prijsopgave

€ 23,25

d. Het op grond van onderdeel c verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

1.4.3

De onder 1.4 bedoelde tarieven zijn ook verschuldigd, indien de gevraagde inlichtingen niet leiden tot het door de aanvrager beoogde doel.

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Vervallen

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

digitale kopieën van stadsplattegronden, per levering een vast bedrag van:

121,00

1.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in de gemeentelijke vastgoedregistraties, per besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

30,25

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

(* dit tarief is voor 2024 nog niet landelijk vastgesteld)

41,35*

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

15,10

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.9.3.1

een bewijs van Nederlanderschap, niet geldig als reispapier

15,10

1.9.3.2

een bewijs van ingezetenschap

15,10

1.9.3.3

een waarmerk andere documenten, per document

4,50

1.9.4

Elke andere verklaring in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in deze verordening of in een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per verklaring

19,40

1.9.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden conform de rijkswet op het Nederlanderschap

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van hulp, indien voor het verstrekken van inlichtingen nasporing door ambtenaren van de gemeente is vereist in het gemeentelijke archief, ongeacht het resultaat, per daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave.

28,75

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot een eerste inschrijving om in aanmerking te komen voor een particuliere bouwkavel

130,00

1.11.2

tot een verlenging van een inschrijving voor een particuliere bouwkavel

65,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

130,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

65,00

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde tarieven slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van maximaal twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van maximaal twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, een basistarief van

22,50

en voor de eerste en iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.1.3

Indien de aanwezigheidsvergunning geldt voor een tijdvak korter dan één jaar is punt 1.16.1.1 en 1.16.1.2 van overeenkomstige toepassing,

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

32,55

Hoofdstuk 17 Ondergrondse Infrastructuren

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemming of vergunning op grond van artikel 4, eerste lid, van de ‘AVOI gemeente Oosterhout’ omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet per locatie voor een ononderbroken trace.

1.17.1.1

1.17.1.2

1.17.1.3

Indien het betreft een centra gebied, bij een lengte:

a. tot 25 meter

b. van 25 tot 100 meter

c. van 100 tot 500 meter

d. vanaf 500 meter

vermeerderd, voor elke 100 meter lengte of een gedeelte

daarvan, met een bedrag van

indien het betreft een overig stedelijk gebied, bij een lengte:

a. tot 25 meter

b. van 25 tot 100 meter

c. van 100 tot 1000 meter

d. vanaf 1000 meter

vermeerderd, voor elke 100 meter lengte of een gedeelte

daarvan, met een bedrag

indien het betreft landelijk/bouwrijp maken gebied, bij een lengte:

a. tot 25 meter

b. van 25 tot 100 meter

c. van 100 tot 1000 meter

d. vanaf 2000 meter

vermeerderd, voor elke 100 meter lengte of een gedeelte

daarvan, met een bedrag

€ 

226,50

498,75

619,75

619,75

60,50

226,50

498,75

619,75

619,75

30,25

226,50

498,75

619,75

619,75

15,10

1.17.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het op basis van de onderdelen 1.17.1.1 tot en met 1.17.1.3 verschuldigde bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in het voorgaande is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

1.17.3

Indien met betrekking tot het in behandeling nemen van een melding tot een instemming overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het op grond van deze titel berekende bedrag verhoogd, per overleg met een

bedrag van

181,50

1.17.4

Indien in verband met het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet voor tracés van een totale werklast van meer dan zes uur per melding, wordt het onder 1.17.1 tot en met 1.17.3 berekende bedraag verhoogd op basis van een raming vooraf van het aantal uur voor voorbereiding en toezicht aan de melder doorgegeven exclusief de degeneratiekosten per 1,5 uur

181,50

1.17.5

1.17.5.1

1.17.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding op grond van artikel 4, tweede lid, van de ‘AVOI van de gemeente Oosterhout’

met een niet gesloten verhardingsoppervlak tot 2m² zonder toezicht

met een (gezamenlijke) lengte van minder dan 25 meter of maximaal 10 m2 buiten de aangewezen gebieden in de artikelen 1.17.1.1 tot en met 1.17.1.3

90,75

181,50

Hoofdstuk 18 Gereserveerd

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor niet gekentekende landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid

30,00

1.19.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.1.1

voor een periode van 24 uur

€ 

15,10

voor een periode van 3 maanden

30,25

voor een periode van 1 jaar

60,50

1.19.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.1.1 voor voertuigen van hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst)

0,00

1.19.2.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor niet gekentekende landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid

30,00

1.19.2.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.2.1

voor een periode van 24 uur

€ 

15,10

voor een periode van 3 maanden

30,25

voor een periode van 1 jaar

60,25

1.19.2.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor voertuigen en motorrijtuigen niet zijnde voertuigen en motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel 1.19.1.1 voor voertuigen van hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst)

0,00

1.19.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet van het in artikel 10 van deze wet genoemde verbod tot het houden van een wedstrijd op de openbare weg

20,15

1.19.4

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

116,45

1.19.5

tot het opnieuw afgeven, mits de huidige parkeerkaart nog niet is verlopen, van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

64,10

1.19.6

tot het afgeven van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

64,10

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

2.1.1 Begripsomschrijvingen

2.1.1.1

In deze titel voorkomende begrippen die zijn opgenomen in de bijlage bedoeld in artikel 1.1 van de Omgevingswet (Ow), in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Omgevingsbesluit (Ob) en de Omgevingsregeling (Or) en in de bijlagen bij het gemeentelijk (tijdelijk deel van het) omgevingsplan, zijn ook van toepassing op deze titel, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Omgevingswet of de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, genoemd in artikel 2.1.1 van deze legesverordening zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.1.3

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

a.

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische werkzaamheden 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt;

een raming van de aanlegkosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

b.

Sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt;

een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

c.

Bouwkosten:

In afwijking van definitie in bijlage I Omgevingsregeling:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische werkzaamheden 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt;

een raming van de bouwkosten, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de op dat moment geldende vastgestelde lijst van Regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht (ROEB). Deze lijst is als bijlage bij de verordening gevoegd.

Wanneer de ROEB-lijst niet toepasbaar is dan dient door de aanvrager omgevingsvergunning een offerte overlegd te worden.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.4

Oppervlakte:

Oppervlakte gemeten volgens NEN2580

2.1.2 Bepalen tarief

2.1.2.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van deze titel.

2.1.2.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.1.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in hoofdstuk 4 van deze titel.

2.1.2.4

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.1.2.5

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag, een legesbedrag worden gevorderd.

Hoofdstuk 2 Activiteiten

2.2.3 Conceptverzoek aanvraag omgevingsvergunning

2.2.3.1

Het tarief voor het de beoordeling van een conceptverzoek aanvraag omgevingsvergunning, bedraagt 0,1% van de leges zoals deze bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten worden vastgesteld met een minimum van:

221,00

2.2.3.2

Het tarief voor het beoordelen van een conceptverzoek wordt vermeerderd met het tarief voor advies van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit of het kwaliteitsteam de Contreie voor zover dit advies ook nodig is om het voorgenomen project te kunnen realiseren.

2.2.4 Omgevingsvergunning – bouwactiviteiten (bouwtechnische toets)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.2.4.1

als de bouwkosten minder dan € 2.000,00 (exclusief omzetbelasting) bedragen:

300,00

2.2.4.2

als de bouwkosten € 2.000,00 tot € 100.000,00 (exclusief omzetbelasting) bedragen: 2,2% van de bouwkosten met een minimum van:

en een maximum van:

466,70

2.000,00

2.2.4.3

als de bouwkosten € 100.000,00 tot € 1.000.000,00 (excl. omzetbelasting) bedragen: 2% van de bouwkosten met een maximum van:

18.000,00

2.2.4.4

als de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000,00 (exclusief omzetbelasting): 1,8% van de bouwkosten

2.2.5 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op:

2.2.5.1

2.2.5.2

2.2.5.3

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, per maatwerkvoorschrift:

610,15

2.2.6 Maatwerkvoorschriften – bouwactiviteiten (brandveiligheid)

Indien de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 6.1 Besluit bouwwerken leefomgeving bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.2.6.1

Indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk, inrichting of terrein ten behoeve van een evenement:

111,00

2.2.6.2

Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden van een bouwwerk of inrichting:

indien het bruto vloeroppervlak 200 m² of minder bedraagt:

610,15

indien het bruto vloeroppervlak meer dan 200 m² tot 1.000 m² bedraagt:

610,15

vermeerderd met een bedrag van:

133,90

voor elke 100 m² boven de 200 m²;

indien het bruto vloeroppervlak 1.000 m² tot 5.000 m² bedraagt:

1.671,20

vermeerderd met een bedrag van:

53,65

voor elke 100 m² boven de 1.000 m²;

indien het bruto vloeroppervlak 5.000 m² of meer bedraagt:

3.789,90

vermeerderd met een bedrag van:

21,30

voor elke 100 m² boven de 5.000 m².

2.2.6.3

Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden van een terrein, met een onbebouwde terreinoppervlakte

indien het onbebouwde terreinoppervlakte 200 m² of minder bedraagt:

610,15

indien het onbebouwde terreinoppervlakte meer dan 200 m² tot 1.000 m² bedraagt:

610,15

vermeerderd met een bedrag van:

93,20

voor elke 100 m² boven de 200 m²;

indien het onbebouwde terreinoppervlakte 1.000 m² tot 5.000 m² bedraagt:

1.353,95

vermeerderd met een bedrag van:

13,20

voor elke 100 m² boven de 1.000 m²;

indien het onbebouwde terreinoppervlakte 5.000 m² tot 50.000 m² bedraagt:

1.882,85

vermeerderd met een bedrag van:

3,35

voor elke 100 m² boven de 5.000 m²;

indien het onbebouwde terreinoppervlakte 50.000 m² of meer bedraagt:

3.369,35

vermeerderd met een bedrag van:

1,85

voor elke 100 m² boven de 50.000 m².

2.2.6.4

Voor het wijzigen van een bestaand maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 6.1 Besluit bouwwerken leefomgeving en artikel 7.1 Invoeringswet Omgevingswet in samenhang met paragraaf 22.2.5 van het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan, voor een bouwwerk, inrichting of terrein dat gedeeltelijk wordt vernieuwd, dan wel wordt veranderd of wordt vergroot, worden de leges slechts berekend over het oppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel wordt veranderd of vergroot, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van tweemaal het oppervlak van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

2.2.6.5

Voor het wijzigen van een bestaand maatwerkvoorschrift die dat betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 6.1 Besluit bouwwerken leefomgeving en artikel 7.1 Invoeringswet Omgevingswet in samenhang met paragraaf 22.2.5 van het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan, voor een veranderd gebruik, zonder dat sprake is van een verbouwing of anderszins, wordt de leges slechts berekend over het oppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n) die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

2.2.7 Gelijkwaardige maatregel - bouwactiviteiten

2.2.7.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming voor het toepassen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet die betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt per uur:

106,00

2.2.7.2

Het op grond van lid 1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.2.8 Omgevingsplanactiviteit - bouwactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.2.8.1

voor een bouwactiviteit waarvoor in het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten, doch voldoet aan de in dat Omgevingsplan opgenomen beoordelingsregels voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

439,70

2.2.8.2

voor een bouwactiviteit die in strijd is met het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan en waarvoor geen mogelijkheid bestaat voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit, op basis van dat (tijdelijk deel van het) omgevingsplan, ingeval:

a.

de raad (ex artikel 16.15a, sub b Omgevingswet) heeft besloten dat zij om bindend advies moet worden gevraagd, zijnde activiteiten die naar mening van de raad aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, en waarvoor in beginsel (ex artikel 3.4 Awb) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt gevoerd :

4.878,60

b.

in overige gevallen:

879,45

2.2.8.3

Lid 2, sub a en b is niet van toepassing als kosten worden verhaald op basis van de “regeling kostenverhaal bij kleine bouwplannen”.

2.2.9 Omgevingsplanactiviteit - geen sprake van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit en niet tevens sprake is van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 2.8 of 2.10 tot en met 2.16 van deze legesverordening, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.2.9.1

voor een activiteit waarvoor in het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan is bepaald dat het verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten, doch in overeenstemming is met de beoordelingsregels voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit:

439,70

2.2.9.2

Voor een bouwactiviteit die in strijd is met het (tijdelijk deel van het:) Omgevingsplan en waarvoor geen mogelijkheid bestaat voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit, op basis van dat (tijdelijk deel van het) omgevingsplan: ingeval

a.

de raad (ex artikel 16.15a, sub b Omgevingswet) heeft besloten dat zij om bindend advies moet worden gevraagd, zijnde activiteiten die naar mening van de raad aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, en waarvoor in beginsel (ex artikel 3.4 Awb) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt gevoerd:

4.878,60

b.

in overige gevallen:

879,45

2.2.9.3

Lid 2, sub a en b is niet van toepassing als kosten worden verhaald op basis van de “regeling kostenverhaal bij kleine bouwplannen”.

2.2.10 Omgevingsplanactiviteit – slopen van een bouwwerk

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, waarvoor het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan een omgevingsvergunning verplicht stelt voor een sloopactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

212,00

2.2.11 Omgevingsplanactiviteit – aanleggen

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, waarvoor het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan een omgevingsvergunning verplicht stelt voor uitvoeren van een werk (geen bouwwerk zijnde) en werkzaamheden, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

212,00

2.2.12 Omgevingsplanactiviteit – uitweg/inrit

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit waarvoor het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan, een omgevingsvergunning verplicht stelt voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

212,00

2.2.13 Omgevingsplanactiviteit – vellen/kappen

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, waarvoor het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan een omgevingsvergunning verplicht stelt voor het vellen/ kappen van bomen, houtgewassen of houtopstanden, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

212,00

2.2.14 Omgevingsplanactiviteit – voorwerpen op of aan de weg of op andere openbare plaatsen.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, waarvoor het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan een omgevingsvergunning verplicht stelt voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg of op andere openbare plaatsen, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

212,00

2.2.15 Omgevingsplanactiviteit – Parkeren, Standplaatsen, ligplaatsen

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, waarvoor het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan een omgevingsvergunning verplicht stelt voor het parkeren, hebben van een standplaats of ligplaats, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

212,00

2.2.16 Omgevingsplanactiviteit – monument, Beschermde stads en dorpsgezichten, archeologie

Indien de aanvraag betrekking heeft op:

een omgevingsplanactiviteit, waarvoor het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan een omgevingsvergunning verplicht stelt in verband met monumentale waarden, archeologische verwachtingswaarde of status als beschermde stads- of dorpsgezicht;

al dan niet een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden als die activiteit betrekking heeft op een provinciaal monument of een voorbeschermd provinciaal monument,

een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet;

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

212,00

2.2.17 Omgevingsplanactiviteit – milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.2.17.1

voor de activiteit verwerken polyesterhars:

2.591,00

2.2.17.2

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

1036,40

2.2.17.3

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

2.591,00

2.2.17.4

voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

2.591,00

2.2.17.5

voor de activiteit tanken met LPG:

2.591,00

2.2.17.6

voor de activiteit antihagelkanonnen:

2.591,00

2.2.17.7

voor de activiteit biologische agens:

2.591,00

2.2.17.8

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

2.591,00

2.2.17.9

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

2.591,00

2.2.17.10

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

2.591,00

2.2.17.11

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

2.591,00

2.2.17.12

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen 1 tot en met 11:

2.591,00

2.2.18 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten: Bedrijfstakken overstijgend (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.2.18.1

voor één milieubelastende activiteit:

3.886,50

2.2.18.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

7.125,25

2.2.18.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

9.716,25

2.2.19 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten: Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.2.19.1

voor één milieubelastende activiteit:

3.886,50

2.2.19.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

7.125,25

2.2.19.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

9.716,25

2.2.20 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten: Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.2.20.1

voor één milieubelastende activiteit:

3.886,50

2.2.20.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

7.125,25

2.2.20.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

9.716,25

2.2.21 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten:

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.2.21.1

voor één milieubelastende activiteit:

3.886,50

2.2.21.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

7.125,25

2.2.21.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

9.716,25

2.2.22 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten:

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.886,50

2.2.23 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten: Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.2.23.1

voor één milieubelastende activiteit:

3.886,50

2.2.23.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

7.125,25

2.2.23.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid:

9.716,25

2.2.24 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten:

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.886,50

2.2.25 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten: Samenloop van dezelfde milieubelastende activiteit

2.2.25.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.18 tot en met 2.26 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige de zwaarste van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.2.25.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

2.2.26 Omgevingsvergunning - milieubelastende activiteiten:

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

2.2.26.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

303,50

2.2.26.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

607,00

2.2.27 Maatwerkvoorschriften - milieubelastende activiteiten

2.2.27.1

Bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift krachtens artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving bedraagt het tarief bij:

a.

één maatwerkvoorschrift:

2.591,00

b.

twee of meer maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 2.2, tweede lid, de som van het tarief onder a en per extra maatwerkvoorschrift:

1.295,50

2.2.28 Wijziging maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften - milieubelastende activiteiten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van

maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 Omgevingswet:

2.591,00

2.2.29 Gelijkwaardige maatregelen - milieubelastende activiteiten

Het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming voor het toepassen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet die betrekking heeft op een milieubelastende activiteiten, bedraagt het tarief

2.591,00

Hoofdstuk 3 Overige tarieven:

2.3.30 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de gestelde termijn in een tijdelijke omgevingsvergunning.

212,00

2.3.31 Wijzigen omgevingsvergunning

2.3.31.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning of een aanvraag om wijziging in de voorschriften is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van deze titel verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

2.3.31.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning of een aanvraag om wijziging in de voorschriften, als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

212,00

2.3.32 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift, bedraagt:

106,00

2.3.33 Achteraf ingediende aanvraag/ legalisatie

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de verschuldigde leges verhoogd met 2,5%

2.3.34 Overschrijving vergunningen en ontheffingen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een overschrijving van een beschikking, vergunning of ontheffing op naam van een rechtverkrijgende

95,50

2.3.35 Inzage/inlichtingen bouwdossier

2.3.35.1

Het starttarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken een bouwdossier (digitaal of analoog) en/of het verlenen van inzage in een bouwdossier – welke niet ter inzage ligt – bedraagt per bouwdossier

21,45

2.3.35.2

Indien de aanvrager tevens verzoekt om een uitleg of een toelichting op het bouwdossier, wordt voor elk half uur of een gedeelte daarvan, dat door een medewerker uitleg of toelichting wordt verstrekt, het tarief bij lid 1 verhoogd met

53,00

2.3.35.3

Indien de aanvrager tevens verzoekt om van een verzoek tot het verstrekken van analoge kopieën van (delen van) het bouwdossier en/ of bestemmingsvoorschriften het tarief bij lid 1 verhoogd met:

a.

In formaat A4 of kleiner per bladzijde

€ 

0,15

b.

In formaat A3 per bladzijde

€ 

0,25

2.3.36 Raadplegen en leveren archeologische informatie

Het tarief bedraagt voor het raadplegen en leveren van informatie van de gemeentelijke archeologische beleidskaart, per daaraan besteed half uur

65,00

2.3.37 Conceptverzoek

2.3.37.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptverzoek voor het wijzigen van een omgevingsplan:

1.040,00

2.3.37.2

Als binnen één jaar na verzending van het besluit op het conceptverzoek tot wijziging van het omgevingsplan een formele aanvraag volgt:

tot het vaststellen van een Omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 Omgevingswet;

tot het in delegatie vaststellen van een Omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 Omgevingswet juncto artikel 2.8 Omgevingswet;

voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals bedoeld in de Omgevingswet;

wordt het tarief als bedoeld in lid 1 in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor voornoemde aanvragen.

2.3.38 Wijzigen omgevingsplan

2.3.38.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een Omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 Omgevingswet of een gedelegeerde vaststelling als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet, voor een specifieke (her)ontwikkeling.

6.500,00

2.3.38.2

Indien sprake is van een initiatief waarvoor op grond van paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving een omgevingsvergunning benodigd is voor een bouwactiviteit bedraagt het (al dan niet gedelegeerd) vaststellen van een Omgevingsplan, en voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 300.000,00: 1% van de bouwkosten, met als minimum het bedrag genoemd in lid 1 en tot een maximum van:

15.600,00

2.3.38.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een hogere waarde van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in art. 110a Wet geluidhinder (spoorweglawaai, wegverkeerslawaai, industrielawaai), dan wel van een aanvraag om een hogere waarde dan de standaardwaarde als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving nadat die inwerking is getreden (spoorweglawaai, wegverkeerslawaai, industrielawaai).

2.210,00

2.3.38.4

De leden 1-3 zijn niet van toepassing indien kosten worden verhaald op basis van de “regeling kostenverhaal bij kleine bouwplannen”.

2.3.39 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in deze titel niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

212,00

Hoofdstuk 4 Modaliteiten

2.4.40 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit als sprake is van een milieubelastende activiteit:

3.238,75

2.4.41 Beoordeling onderzoeksrapporten

De tarieven opgenomen in hoofdstuk 4 zijn ook van overeenkomstige toepassing, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.4.42 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

2.4.42.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport uit de Afdeling 3.2, 3.4 tot en met 3.8 van het Besluit activiteiten leefomgeving:

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5740 (NEN Connect), uitgave 2009 – of latere versie – of een historisch onderzoek als bedoeld in de NEN 5725 (NEN Connect), uitgave 2017 – of latere versie – naar het historisch gebruik naar de bodemgesteldheid betreft:

130,00

Indien de aanvraag een verkennend onderzoek volgens NEN 5740 (NEN Connect), uitgave 2009 – of latere versie – naar de bodemgesteldheid betreft:

260,00

Indien de onderzoeksdata (aanvullend) in xml-formaat conform het SIKB (stichting infrastructuur kwaliteitsborging bodembeheer) protocol 0101 wordt ingediend, wordt een korting op de leges toegepast van:

25%

2.4.42.2

Voor het in behandeling nemen van een beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een door derden (archeologische bedrijven) opgesteld:

a.

Programma van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie

1.040,00

b.

Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)-onderzoek

260,00

c.

Offerte voor eventueel archeologisch (voor)onderzoek

260,00

d.

Rapportage betreffende uitgevoerd archeologisch (voor)onderzoek,

1.040,00

2.4.42.3

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

260,00

2.4.42.4

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

260,00

2.4.42.5

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

260,00

2.4.42.6

voor de beoordeling van een verkeersonderzoek:

260,00

2.4.42.7

voor de beoordeling van een bezonningsstudie:

260,00

2.4.42.8

voor de beoordeling van een privacy-studie:

260,00

2.4.42.9

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

260,00

2.4.43 Advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het tarief van een op basis van een (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan verplicht advies van een externe agrarische commissie (zoals de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen, of een vergelijkbare instantie):

860,00

(excl. Btw)

2.4.44 Welstand- en/of monumententoets – regulier

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, als een aanvraag omgevingsvergunning of een conceptverzoek daartoe wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit of aan het kwaliteitsteam de Contreie, ter verkrijging van een advies:

260,00

2.4.45 Welstand- en monumententoets – excessenregeling

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel, bedraagt het tarief als er sprake is van een exces wat wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit, ter verkrijging van dit advies:

520,00

Ingeval er voor een dergelijk advies een overleg gewenst is wordt bovengenoemd tarief verhoogd met

65,00

Ingeval er voor een dergelijk advies een bezichtiging ter plaatse gewenst is wordt bovengenoemd tarief verhoogd met

130,00

2.4.46 Instemming of advies ander (bestuurs)orgaan

2.4.46.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, als een ander (bestuurs)orgaan een adviesrecht of instemmingsrecht heeft, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.4.46.2

Indien een begroting als bedoeld in lid 1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen, en is men daarover de in de voornoemde genoemde begroting leges verschuldigd, op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf/ verlaagd tarief

2.5.47 Tarief bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bedraagt de verschuldigde leges 25% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

2.5.48 Tarief bij buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning incompleet is en (ex artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht) niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende completeert, bedragen de leges in afwijking van het bepaalde onder artikel 2.4 tot en met artikel 2.16, een bedrag van:

212,00

2.5.49 Tarief bij intrekken aanvraag omgevingsvergunning

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente en de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het indienen van de aanvraag, bedraagt de verschuldigde leges 25% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges,

2.5.50 Tarief bij intrekken verleende omgevingsvergunning

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

2.5.51 Tarief bij het weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.51.1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning weigert, bedraagt de verschuldigde leges 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.51.2

Onder een weigering bedoeld in lid 1 wordt niet verstaan een weigering ontstaan naar aanleiding van bezwaar vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.52 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in hoofdstuk 4.

2.5.53 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 106,00 wordt niet teruggegeven.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet voor een horeca- of slijterijbedrijf.

577,30

3.1.2

Een aanvraag voor een Exploitatievergunning op grond van artikel 2.28a, lid 1 bedoeld voor de exploitatie van een horecabedrijf, zoals beschreven in artikel 2.27 sub c van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oosterhout.

€ 

0

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet voor een horecabedrijf zoals beschreven in artikel 2.27, sub a van de APV wanneer sprake is van wijziging van een leidinggevende, niet zijnde de natuurlijk persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt geëxploiteerd, degene die de inrichting exploiteert.

0

3.1.4

een aanvraag voor verandering van inrichtingsgegevens op een bestaande vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet, als gevolg van verbouwingen, toevoegingen en wijzigingen van lokaliteiten en terrassen

150,15

3.1.5

Een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

91,40

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

3.1.6.1

Een aanvraag voor een ontheffing van het gebruik van gemeentegrond voor het in gebruik nemen van een terras op grond van artikel 2.28b, voor een inrichting zoals bedoeld in artikel 2.27, sub a. De ontheffing wordt opgenomen in de exploitatievergunning.

274,10

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

3.1.7.1

Voor een Exploitatievergunning op grond van artikel 2.28a, lid 1 bedoeld voor de exploitatie van een horecabedrijf, zoals beschreven in artikel 2.27 sub d van de APV

577,30

3.1.7.2

een aanvraag tot het wijzigen van een Exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28a, lid 1 voor een horecabedrijf zoals beschreven in artikel 2.27, sub d van de APV wanneer sprake is van wijziging van een leidinggevende, niet zijnde de natuurlijk persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt geëxploiteerd, degene die de inrichting exploiteert.

0

3.1.7.3

Een verandering van inrichtingsgegevens op een bestaande vergunning als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 van de APV voor een horecabedrijf zoals beschreven in artikel 2.27 sub d, als gevolg van verbouwingen, toevoegingen en wijzigingen van lokaliteiten en terrassen.

150,15

3.1.7.4

Een aanvraag voor een ontheffing van het gebruik van gemeentegrond voor het in gebruik nemen van een terras op grond van artikel 2.28b van de APV

De ontheffing wordt opgenomen in de Exploitatievergunning.

137,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

44,15

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld de nationale buitenspeeldag waarbij sprake is van subsidie (gemeentelijke subsidie of subsidie vanuit de landelijke Burendag)

0,00

3.2.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op grond van artikel 2.72 van de APV.

106,20

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verstrekken van een vergunning om een seksinrichting te exploiteren of een bestaande vergunning te wijzigen

782,30

3.3.1.1

om een seksinrichting te exploiteren of te wijzigen

2.937,90

3.3.1.2

om een escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen

308,70

3.3.2

Met dien verstande dat, indien tot daadwerkelijke vergunningverlening onder 3.3.1.1. wordt overgegaan, het onder 3.3.1.vermelde bedrag in mindering wordt gebracht.

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

121,95

3.4.2.

tot het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

3.4.2.1

indien het een eerste opvanglocatie betreft

63,65

3.4.2.2

indien het een tweede of volgende opvanglocatie betreft van een bestaande gastouder in de gemeente, per locatie

€ 

47,65

3.4.3

Indien een aanvraag als bedoeld in 3.4.1 en 3.4.2 wordt ingetrokken en er nog geen onderzoek als bedoeld in artikel 1.62, lid 1 Wet kinderopvang door of namens het college is aangevraagd wordt een teruggaaf verleend van 50%

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Archeologie

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het raadplegen en leveren van informatie van de gemeentelijke archeologische beleidskaart, per daaraan besteed half uur

65,00

3.7.2

Voor het in behandeling nemen van een beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een door derden (archeologische bedrijven) opgesteld:

3.7.2.1

Programma van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie

1.040,00

Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)-onderzoek

260,00

offerte voor eventueel archeologisch (voor)onderzoek

260,00

rapportage betreffende uitgevoerd archeologisch (voor)onderzoek, ex artikel 39, tweede lid, artikel 40, eerste lid en artikel 41, eerste lid van de Monumentenwet

1.040,00

Hoofdstuk 8 Diversen

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

44,60

3.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het innemen van een vaste standplaats voor een of

enkele dagen per week, maand of jaar.

138,05

3.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het innemen van een eenmalige standplaats voor een of enkele dagen voor een commercieel of sociaal doel. Hiermee is niet bedoeld een standplaats op de weekmarkt.

53,10

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 19-12-2023 tot vaststelling van de ‘Legesverordening Oosterhout 2024

De Griffier,

Bijlage: Bouwkosten ROEB 2024