Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023;

gelet op Gemeentewet artikel 229;

b e s l u i t :

vast te stellen de

VERORDENING EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2024

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a)

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentelijk oppervlaktewater begrepen;

 • b)

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c)

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

 • d)

  onder gemeentelijk bouwterrein verstaan een bouwterrein dat door de gemeente bouwrijp is gemaakt en door de gemeente is verkocht;

 • e)

  onder open verharding wordt verstaan verhardingen bestaande uit elementen. (bijv. bestratingen), puinverhardingen of zandverhardingen;

 • f)

  onder gesloten verharding wordt verstaan verhardingen bestaande uit asfalt of beton.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een nieuw te bouwen eigendom op een bouwterrein, dat een gemeentelijk bouwterrein is € 0,=.

 • 2. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een nieuw te bouwen eigendom op een bouwterrein, dat geen gemeentelijk bouwterrein is of een bestaand eigendom, dat aangesloten moet worden op de gemeentelijke vrijvervalriolering, welke zich onder een open verharding bevindt, met een aansluiting tot 1 strekkende meter: € 477,=. Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 133,=

 • 3. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een nieuw te bouwen eigendom op een bouwterrein, dat geen gemeentelijk bouwterrein is of een bestaande eigendom, dat aangesloten moet worden op de gemeentelijke vrijvervalriolering, welke zich onder een gesloten verharding bevindt, met een aansluiting tot 1 strekkende meter: € 594,=. Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 251,=

 • 4. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt, in het geval van een nieuwe aansluiting op een drukriolerings-systeem in het buitengebied: € 3.581,=. Wanneer de totale kosten van de aansluiting hoger zijn dan het provinciaal drempelbedrag voor ontheffing van de zorgplicht, dan wordt het bedrag van € 3.581,= vermeerderd met het verschil tussen de totale kosten en het drempelbedrag.

 • 5. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt, in het geval de situatie omschreven in artikel 4 lid 1, 2, 3 en 4 niet van toepassing zijn, het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een prijsopgave die terzake door of vanwege het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld. Nadat de prijsopgave is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan nadat de aanvrager bericht heeft gedaan dat de aansluiting op eigen perceel gereed is. De prijsopgave heeft een geldigheidsduur van 3 maanden.

Artikel 5. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. Het gevorderde bedrag moet worden betaald in 1 termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand vermeld in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Intrekking oude verordening

De 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023' vastgesteld op 20 december 2022 wordt met ingang van 1 januari 2024 ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024'.

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van 19 december 2023.

, griffier.

, voorzitter.