Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieverordening Versnellen Verduurzamen Scholen Heemstede 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieverordening Versnellen Verduurzamen Scholen Heemstede 2024

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 7 november 2023;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2022 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieverordening Versnellen Verduurzamen Scholen Heemstede 2024

Artikel 1 Algemene bepalingen

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening, is de Algemene Subsidieverordening Heemstede van overeenkomstige toepassing, tenzij hiervan in de navolgende artikelen wordt afgeweken.

Artikel 2 Definities

 • 1. Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Heemstede.

 • 2. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • 3. Incidentele subsidie: een subsidie voor incidentele projecten of activiteiten, waarvoor voor een bepaalde tijd een subsidie wordt verstrekt;

 • 4. Subsidieplafond: het budget dat voor bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

 • 5. Subsidieverordening: Subsidieverordening Versnellen Verduurzamen Scholen Heemstede 2024;

 • 6. Verduurzamingsmaatregelen: Maatregelen die energie of CO2 besparen of duurzame energie opwekken.

 • 7. Integraal Huisvestingsplan (IHP): is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting dat opgesteld wordt door schoolbesturen en de gemeente Heemstede.

Voor zover in deze subsidieverordening begrippen worden gebruikt die niet nader worden omschreven, hebben deze dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening Heemstede.

Artikel 3 Doelstelling

Met deze verordening wordt beoogd schoolbesturen te stimuleren en ondersteunen bij het versneld verduurzamen van hun scholen in Heemstede.

Artikel 4 Doelgroep

De doelgroep van deze verordening zijn de schoolgebouwen binnen de gemeente Heemstede.

Artikel 5 Reikwijdte

 • 1. Het college kan een eenmalige subsidie verstrekken voor de verduurzaming van schoolgebouwen.

 • 2. De subsidie is bedoeld voor verduurzamingsmaatregelen voor scholen. Hieronder volgen enkele verduurzamingsmaatregelen waar de subsidie voor bestemd is:

  • a.

   Energieadvies, de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het energieadvies, in het energieadvies staat de volgende informatie:

   • i.

    Een omschrijving van de huidige installaties en isolatiewaardes in het pand;

   • ii.

    Een overzicht van de energiehuishouding van uw maatschappelijk vastgoed;

   • iii.

    Een overzicht van mogelijke verduurzamingsmaatregelen;

   • iv.

    Een overzicht van de verwachte energiebesparing en/of vermindering van de CO2-uitstoot, in getallen uitgedrukt.

  • b.

   Projectmanagement/ondersteuning, de subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van het projectmanagement/ondersteuning;

  • c.

   HR-glas;

  • d.

   Isolatie voor dak, gevel, spouw en vloer, van bestaande constructies;

  • e.

   Warmtepomp, warmtewisselaar voor vrije koeling;

  • f.

   Ledverlichting;

  • g.

   Slimme meter met een energieverbruiks-manager/ energiebeheerssysteem voor elektriciteit, aardgas (aardgasequivalenten) en/of warmte;

  • h.

   PV of PVT-panelen, ook wel zonnepanelen;

  • i.

   Andere verduurzamingsmaatregelen waarmee energie of CO2 bespaart wordt of waarmee duurzame energie wordt opgewekt.

 • 3. De subsidie is daarnaast bedoeld voor projectkosten voor verduurzaming van het schoolgebouw. Onder projectkosten vallen de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, gebouwgebonden installaties (voor luchtkwaliteit of thermisch comfort) en arbeid.

 • 4. Schoolbesturen waarbij het financiële arrangement met de gemeente aangepast is, waardoor het schoolbestuur extra middelen heeft verkregen voor de verduurzaming van het gebouw, kunnen geen aanspraak maken op de subsidieverlening. Met als reden dat de gemeente indirect via deze weg uitgaven gefinancierd heeft die tot de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur behoren.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2024 € 350.000,-.

Artikel 7 Voorwaarden

 • 1. Het schoolbestuur kan de subsidie alleen aanvragen voor schoolgebouwen die in de gemeente Heemstede liggen.

 • 2. Per schoolgebouw kan slechts éénmaal een subsidieaanvraag worden ingediend.

 • 3. Een subsidieaanvraag moet gebaseerd zijn op een uitgevoerd energieadvies.

  • a.

   Hiervan kan worden afgeweken wanneer hier een projectplan met hierin de opgenomen besparing van energie en/of CO2 ofwel de opbrengst van de duurzame energie wordt aangeleverd.

 • 4. Verduurzamingsmaatregelingen moeten energie of CO2 besparen of duurzame energie opwekken.

 • 5. Een eigen bijdrage van minimaal 25% van de totale projectkosten wordt van de schoolbesturen vereist.

 • 6. De geplande verduurzamingsmaatregelingen vallen niet binnen het regulier onderhoud van het IHP, maar zorgen voor een versnelling van de verduurzaming van de school.

 • 7. De geplande verduurzamingsmaatregelingen zijn geen desinvestering met betrekking tot het IHP.

 • 8. De geplande verduurzamingsmaatregelen moeten rendabel zijn, rekening houdend met het onderhoud of de aanpassingen aan de schoolgebouwen, zoals vastgelegd in de planning van het IHP. Daarbij wordt gekeken naar het moment van ver – of nieuwbouw van de school en het type aanpassingen dat gedaan wordt in het kader van het IHP.

 • 9. De verduurzamingsmaatregelingen worden pas uitgevoerd nadat de subsidie is aangevraagd.

 • 10. De verduurzamingsmaatregelen moeten binnen 2 jaar na subsidieverlening zijn uitgevoerd.

Artikel 8 Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend door middel van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. De aanvraag dient daarnaast te worden voorzien van:

  • a.

   Een energieadvies met daarin een omschrijving van de verduurzamingsmaatregelen waarvoor subsidie wordt aanvraagt.

   • i.

    Wanneer geen energieadvies wordt bijgeleverd is een projectplan met hierin de opgenomen besparing van energie en/of CO2 ofwel de opbrengst van de duurzame energie vereist. Dit kan bijvoorbeeld de offerte zijn voor de te nemen maatregel(en) waarin de besparing of opbrengst van duurzame energie is opgenomen.

  • b.

   Een gespecificeerde investeringsbegroting, waaruit blijkt hoe de subsidie besteed zal worden.

  • c.

   Een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitgevoerd wordt.

  • d.

   Het bankrekeningnummer waarop de subsidie overgemaakt kan worden.

  • e.

   Het adres of de kadastrale aanduiding van het schoolgebouw waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is.

 • 4. Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

 • 5. Het college kan de termijn als bedoeld in het vorige lid eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 6. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2024 worden ingediend.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1. Voor elke school is een specifiek maximaal bedrag gereserveerd.

 • 2. De hoogte van het gereserveerde bedrag per school is bepaald op basis van het bruto vloeroppervlak van de school en is te vinden in bijlage 1.

 • 3. De hoogte van het subsidiebedrag dat de school ontvangt wordt toegekend op basis van het aangevraagde bedrag vermeld in de subsidieaanvraag.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidieaanvraag op grond van deze verordening wordt in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  Niet aan alle voorwaarden en vereisten voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan;

 • b.

  Reeds begonnen is met de verduurzamingsmaatregelen.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. Subsidies worden bij toekenning direct vastgesteld.

 • 2. Binnen 2 jaar na het ontvangen van de subsidie stuurt de subsidieontvanger een kostenverantwoording en een projectverslag van de subsidiabele activiteiten aan het college.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024 en blijft van kracht tot en met 31 december 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Versnellen Verduurzamen Scholen Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 20 december 2023.

Bijlage 1:

Geldverdeling voor het verduurzamen van scholen gebaseerd op oppervlakte

Totaalbedrag Energiepact = € 350.000,00

Scholen

Schoolbestuur

Oppervlakte (Incl. gymzaal en kelder)

Percentage oppervlakte school van de totaaloppervlakte

Beschikbare bedrag per school

Voorwegschool

STOPOZ

2040

9,68%

€ 33.897

Crayenesterschool

STOPOZ

1954

9,28%

€ 32.468

Bosch en Hovenschool

Salomo

1808

8,58%

€ 30.042

Prinses Beatrixschool

Salomo

1739

8,26%

€ 28.895

Evenaar

Evenaar

1062

5,04%

€ 17.646

Icarus

Icarus

1882

8,93%

€ 31.271

Valkenburgschool

Jong Leren

1805

8,57%

€ 29.992

Jacobaschool

Jong Leren

1753

8,32%

€ 29.128

De Ark

Jong Leren

1330

6,31%

€ 22.099

Nicolaas Beetsschool

Salomo

1728

8,20%

€ 28.712

Haemstede-Barger

Haemstede-Barger

3963

18,81%

€ 65.849

Totaal

 

21064

100%

€ 350.000